Bosentan Accord

Filmdragerad tablett 125 mg Bosentan 56 x 1 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

7956:63

Köp via recept

EAN: 05055565733851

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Bosentan Accord

62,5 mg och 125 mg filmdragerade tabletter
bosentan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Bosentan Accord är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Bosentan Accord
3. Hur du tar Bosentan Accord
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bosentan Accord ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Bosentan Accord är och vad det används för

Bosentan Accord-tabletter innehåller bosentan, som blockerar ett naturligt förekommande hormon som kallas endotelin-1 (ET -1) som gör att blodkärlen blir trånga. Bosentan Accord medför därför att blodkärlen vidgas och tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”endotelinreceptorantagonister”.

Bosentan Accord används för att behandla:

 • Pulmonellarteriellhypertension(PAH): PAH är en sjukdom som leder till allvarlig förträngning av blodkärlen i lungorna. Till följd av detta uppstår ett högt blodtryck i blodkärlen i lungorna (lungartärerna) som transporterar blodet från hjärtat till lungorna. Detta tryck minskar den mängd syre som kan komma in i blodet i lungorna, så att fysisk aktivitet blir svårare. Bosentan Accord utvidgar lungartärerna och gör det lättare för hjärtat att pumpa blod genom dem. Därmed sänks blodtrycket och symtomen lättar.

Bosentan Accord används för att behandla patienter med PAH klass III för att förbättra arbetsförmåga (förmågan att utföra fysisk aktivitet) och symtom. Klassen visar sjukdomens svårighetsgrad där klass III innebär att den fysiska aktiviteten är markant begränsad. Klass II innebär att den fysiska aktiviteten är lätt begränsad. PAH som Bosentan Accord används för kan vara:

 • primär (utan identifierad orsak eller ärftlig),

 • orsakad av sklerodermi (även kallad systemisk skleros, en sjukdom med onormal tillväxt av bindväven som stödjer huden och andra organ),

 • orsakad av kongenitala (medfödda) hjärtfel där shuntar (onormala förbindelser) ger ett onormalt blodflöde genom hjärta och lungor.


 • Digitala sår (sår på fingrar och tår) hos vuxna patienter med ett tillstånd som kallas sklerodermi. Bosentan Accord minskar antalet nya sår på fingrar och tår som uppkommer.

Bosentan som finns i Bosentan Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Bosentan Accord

Ta inte Bosentan Accord

 • om du är allergisk mot bosentan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

 • om du har leverproblem (fråga din läkare),

 • om du är gravid eller kan bli gravid på grund av att du inte använder tillförlitliga preventivmetoder. Läs informationen under ”Preventivmedel” och ”Andra läkemedel och Bosentan Accord”,

 • om du tar ciklosporin A (ett läkemedel som används efter en transplantation eller för att behandla psoriasis).

Om något av detta gäller dig, tala med din läkare.

Varningar och försiktighet

Kontroller som din läkare kommer att göra innan behandlingen:

 • blodprov för att kontrollera leverfunktionen,

 • blodprov för att kontrollera anemi (blodbrist, lågt hemoglobin),

 • graviditetstest om du är en kvinna i fertil ålder.

En del patienter som använt bosentan har fått onormala leverfunktionsprover och anemi (lågt hemoglobin).

Kontroller som din läkare kommer att göra under behandlingen

Din läkare kommer att ordna regelbundna blodprover för att kontrollera förändringar i leverfunktionen och hemoglobinnivån under behandlingen med Bosentan Accord.

För alla dessa tester se också patientkortet (i förpackningen med Bosentan Accord). Det är viktigt att dessa regelbundna blodprover tas under hela den tid som du tar Bosentan Accord. Vi föreslår att du skriver upp datum för senaste prov och även nästa prov (fråga din läkare om datum) på patientkortet, som en hjälp att komma ihåg när nästa prov ska tas.

Blodprover för leverfunktion

Dessa kommer att tas en gång i månaden under hela behandlingen med Bosentan Accord. Efter en ökning av dosen kommer ett extra prov att tas efter 2 veckor.

Blodprover för anemi (blodbrist)

Detta kommer att göras en gång i månaden under de första 4 månadernas behandling och därefter en gång var 3:e månad, eftersom patienter som tar Bosentan Accord kan få anemi.

Om resultaten är onormala, kan din läkare besluta att minska dosen eller sluta med behandlingen med Bosentan Accord och göra ytterligare undersökningar för att undersöka orsaken.

Barn och ungdomar

Bosentan Accord rekommenderas inte till barn med systemisk skleros och pågående sjukdom med med digitala sår. Se även avsnitt 3, ”Hur du tar Bosentan Accord”.

Andra läkemedel och Bosentan Accord

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du tar:

 • ciklosporin A (ett läkemedel som används efter transplantationer och för att behandla psoriasis), som inte ska användas tillsammans med Bosentan Accord,

 • sirolimus eller takrolimus, som är läkemedel som används efter transplantationer, eftersom dessa inte rekommenderas att användas tillsammans med Bosentan Accord,

 • glibenklamid (mot diabetes), rifampicin (för att behandla tuberkulos), flukonazol (för att behandla svampinfektioner), ketokonazol (för att behandla Cushings syndrom) eller nevirapin (för behandling av HIV) eftersom dessa läkemedel inte rekommenderas att användas tillsammans med Bosentan Accord,

 • andra läkemedel för behandling av HIV-infektion som kan behöva kontrolleras speciellt om de används tillsammans med Bosentan Accord,

 • hormonella preventivmedel, som inte är effektiva som enda preventivmetod när du tar Bosentan Accord. Inuti din Bosentan Accord-förpackning finns ett patientkort för patienter som du ska läsa noggrant. Din läkare och/eller gynekolog kommer att fastställa vilka preventivmedel som är lämpliga för dig.

 • andra läkemedel för behandling av lunghypertoni: sildenafil och tadalafil.

 • warfarin (ett blodförtunningsmedel),

 • simvastatin (används för att behandla hyperkolesterolemi).

Körförmåga och användning av maskiner

Bosentan Accord har ingen eller försumbar inverkan på körförmågan eller förmågan att använda maskiner. Bosentan Accord kan framkalla hypotoni (lågt blodtryck) vilket kan få dig att känna dig yr, påverka din syn och din förmåga att köra bil och använda maskiner. Om du känner dig yr eller om din syn är försämrad när du tar Bosentan Accord ska du därför inte köra bil eller hantera verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Kvinnor i fertil ålder

Ta INTE Bosentan Accord om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Graviditetstester

Bosentan Accord kan skada ofödda barn som avlats före eller under behandlingen. Om du är kvinna och kan bli gravid kommer din läkare att be dig genomgå ett graviditetstest innan du börjar ta Bosentan Accord, och regelbundet under den tid som du tar Bosentan Accord.

Preventivmedel

Om det är möjligt att du kan bli gravid ska du använda en säker preventivmedelsmetod när du tar Bosentan Accord. Din läkare eller gynekolog kan ge dig råd om tillförlitliga preventivmetoder medan du använder Bosentan Accord. Eftersom Bosentan Accord kan göra hormonella preventivmedel (t.ex. orala, injicerbara, implanterbara eller p-plåster) ineffektiva är detta ensamt ingen säker metod. Därför måste du, om du använder hormonella preventivmedel, också använda en barriärmetod (t.ex. kondom för kvinnor, pessar, p-kudde eller så måste din partner också använda kondom). Inuti din Bosentan Accord-förpackning finns ett patientkort. Du ska fylla i detta kort och ta med dig det till din läkare vid ditt nästa besök så att din läkare eller gynekolog kan utvärdera om du behöver ytterligare eller alternativa tillförlitliga preventivmetoder. Graviditetstest rekommenderas varje månad medan du tar Bosentan Accord om du är i fertil ålder.

Tala omedelbart om för din läkare om du blir gravid under behandlingen med Bosentan Accord eller om du planerar att bli gravid inom den närmaste tiden.

Amning

Tala omedelbart om för din läkare om du ammar. Du rekommenderas upphöra med amningen om du får Bosentan Accord förskrivet. Det är nämligen inte känt om detta läkemedel förs vidare till bröstmjölken.

Fertilitet

Om du är man och använder Bosentan Accord är det möjligt att läkemedlet kan minska antalet spermier. Det kan inte uteslutas att detta kan påverka din förmåga att få barn. Prata med din läkare om du har några frågor eller känner oro angående detta.


3. Hur du tar Bosentan Accord

Behandling med Bosentan Accord ska endast påbörjas och följas upp av en läkare som har erfarenhet av behandling av PAH eller systemisk skleros. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Bosentan Accord med mat och dryck

Bosentan Accord kan intas med eller utan mat.

Rekommenderad dos

Vuxna

Behandlingen påbörjas vanligen med 62,5 mg två gånger dagligen (morgon och kväll) under de första 4 veckorna. Därefter kommer din läkare vanligen att förskriva en 125 mg tablett två gånger dagligen, beroende på hur du reagerar på Bosentan Accord.

Användning för barn och ungdomar

Dosen som rekommenderas för barn gäller endast för PAH. Hos barn som är 2 år och äldre påbörjas behandlingen vanligen med 2 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen (morgon och kväll). Läkaren talar om för dig hur du ska dosera.

Observera att det finns andra formuleringar av bosentan vilka kan underlätta rätt dosering för barn och patienter med låg kroppsvikt eller patienter som har svårigheter att svälja filmdragerade tabletter.

Om du har intrycket att effekten av Bosentan Accord är för stark eller för svag, tala med din läkare eftersom din dos då kan behöva ändras.

Hur du tar Bosentan Accord

Tabletterna ska tas två gånger dagligen (morgon och kväll), ska sväljas med vatten och kan tas med eller utan mat.

Om du har tagit för stor mängd av Bosentan Accord

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Bosentan Accord ska du ta en dos så snart du kommer ihåg det och sedan fortsätta att ta dina tabletter på de vanliga tiderna. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du plötsligt upphör med din Bosentan Accord-behandling kan symptomen förvärras. Sluta inte med Bosentan Accord om det inte sker på din läkares anvisning. Läkaren kan instruera dig att minska dosen under några dagar innan du slutar helt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

De mest allvarliga biverkningarna med Bosentan Accord är:

 • onormal leverfunktion, vilket kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer

 • anemi (lågt blodvärde), vilket kan uppträda hos upp till 1 av 10 personer. Anemi kan ibland kräva blodtransfusioner.

Dina lever- och blodvärden kommer att följas upp under din behandling med Bosentan Accord (se avsnitt 2). Det är viktigt att du tar dessa prover såsom din läkare ordinerat.

Symtom som tyder på att din lever inte fungerar normalt inbegriper:

 • illamående (känner behov av att kräkas)

 • kräkningar

 • feber

 • ont i magen

 • gulsot (gulfärgning av huden eller ögonvitor)

 • mörkfärgad urin

 • hudklåda

 • håglöshet eller trötthet (ovanlig trötthet eller utmattning)

 • influensaliknande symtom (muskel och ledvärk med feber).


Tala omedelbart om för din läkare om du upplever någon av dessa biverkningar.

Andra biverkningar

Mycket vanliga (kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer):

 • huvudvärk

 • ödem (svullnad i benen och anklar eller andra symtom på vätskeansamling).


Vanliga (kan uppträda hos upp till 1 av 10 personer):

 • plötslig ansiktsrodnad eller hudrodnad

 • överkänslighetsreaktioner (med hudinflammation, klåda och utslag)

 • gastroesofageal refluxsjukdom (sura uppstötningar)

 • diarré

 • kortvarig medvetandeförlust (svimning)

 • hjärtklappning (snabba eller oregelbundna hjärtslag)

 • lågt blodtryck

 • nästäppa.


Mindre vanliga (kan uppträda hos upp till 1 av 100 personer):

 • trombocytopeni (brist på blodplättar)

 • neutropeni/leukopeni (lågt antal vita blodkroppar)

 • förhöjda leverenzymvärden med hepatit (inflammation i levern) inklusive eventuell försämring av underliggande hepatit och/eller gulsot (gulfärgning i hud eller ögonvitor).

Sällsynta (kan uppträda hos upp till 1 av 1 000 personer):

 • anafylaktiska reaktioner (allmän allergisk reaktion), angioödem (svullnad, vanligen runt ögonen, läpparna, tungan eller halsen)

 • cirros (ärrbildning) i levern, leversvikt (allvarlig störning i leverfunktionen).

Dimsyn har rapporterats (kan förekomma hos ett okänt antal användare).

Biverkningar hos barn och ungdomar

Barn som behandlats med Bosentan Accord har samma inrapporterade biverkningar som vuxna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Bosentan Accord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter ” Utg.dat/EXP.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Aluminium-aluminiumblisterkarta

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

PVC/PE/PVDC-aluminiumblisterkarta

Förvaras vid högst 30 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Bosentan Accord 62,5 mg filmdragerade tabletter: den aktiva substansen är bosentan som monohydrat. Varje tablett innehåller 62,5 mg bosentan (som monohydrat).

 • Bosentan Accord 125 mg filmdragerade tabletter: den aktiva substansen är bosentan som monohydrat. Varje tablett innehåller 125 mg bosentan (som monohydrat).

 • Övriga hjälpämnen i tabletten är majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse (majs), natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon och magnesiumstearat. Filmdrageringen innehåller hypromellos, triacetin, talk, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172) och röd järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsinnehåll

Bosentan Accord 62,5 mg filmdragerade tabletter är ljusorangea, runda, cirka 6,20 mm i diameter, bikonvexa, filmdragerade tabletter med ”IB1” präglat på ena sidan och den andra sidan är helt slät.

Bosentan Accord 125 mg filmdragerade tabletter är ljusorangea, ovala, cirka 11,00 mm långa, 5,00 mm breda, bikonvexa, filmdragerade tabletter med ”IB2” präglat på ena sidan och den andra sidan är helt slät.

Bosentan Accord 62,5 mg filmdragerade tabletter är förpackade i aluminium-aluminiumblisterkarta och i PVC/PE/PVDC/aluminiumblisterkarta innehållandes 14 filmdragerade tabletter. Kartongerna innehåller 14, 56 eller 112 filmdragerade tabletter.

Bosentan Accord 125 mg filmdragerade tabletter är förpackade i aluminium-aluminiumblisterkarta och i PVC/PE/PVDC/aluminiumblisterkarta innehållandes 14 filmdragerade tabletter. Kartongerna innehåller 56 eller 112 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Tillverkare:

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-09-30.