Bisoprolol Accord

Filmdragerad tablett 2,5 mg Bisoprolol 30 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

121:20

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 05055565725702

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Bisoprolol Accord

2,5 mg, 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter
bisoprololfumarat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Bisoprolol Accord är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Bisoprolol Acord
3. Hur du tar Bisoprolol Accord
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bisoprolol Accord ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Bisoprolol Accord är och vad det används för

Den aktiva substansen i detta läkemedel är bisoprololfumarat. Bisoprolol tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare. Betablockerare skyddar hjärtat från att arbeta alltför hårt. Detta läkemedel verkar genom påverkan på kroppens svar på vissa nervimpulser, särskilt i hjärtat. Denna påverkan innebär att Bisoprolol Accord gör hjärtrytmen långsammare och gör att hjärtat pumpar runt blodet i kroppen mer effektivt. Hjärtsvikt uppstår när hjärtmuskeln är svag och inte orkar pumpa tillräckligt med blod för att tillgodose kroppens behov.

Bisoprolol Accord 2,5 mg, 5 mg och 10 mg tabletter används i kombination med andra läkemedel för att behandla stabil hjärtsvikt.

Bisoprolol Accord 5 mg och 10 mg tabletter används även för att behandla högt blodtryck (hypertension) och kärlkramp (angina pectoris; bröstsmärta som orsakas av blockering i de artärer som försörjer hjärtmuskeln).

Bisoprololfumarat som finns i Bisoprolol Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Bisoprolol Acord

 • om du är allergisk mot bisoprololfumarat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har svår astma eller en allvarlig kronisk lungsjukdom

 • om du har allvarliga problem med blodcirkulationen i armar eller ben (som Raynauds syndrom), som kan göra att det sticker i fingrar och tår eller göra dem bleka eller blå)

 • om du har obehandlad feokromocytom, som är en sällsynt tumör i binjuren (märgen)

 • om du har metabolisk acidos, som är ett tillstånd då det är för mycket syra i blodet

 • om du har akut hjärtsvikt som plötsligt blir värre och/eller som kan behöva behandlas på sjukhus

 • om du har låg hjärtfrekvens

 • om du har lågt blodtryck

 • om du har en typ av hjärttillstånd som orsakar mycket låg hjärtfrekvens eller oregelbundna hjärtslag

 • om du har kardiogen chock, vilket är ett akut och allvarligt hjärttillstånd som orsakar lågt blodtryck och cirkulationssvikt

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om du har något av nedanstående. Läkaren kan vilja vara extra försiktig (t.ex. ge dig ytterligare behandling eller kontrollera ditt tillstånd oftare).

 • om du har diabetes

 • om du är strikt fastande (inte äter någon fast föda)

 • om du har vissa hjärtsjukdomar, som t.ex. rubbad hjärtrytm eller svår bröstsmärta vid vila (Prinzmetals angina)

 • om du har en njur- eller leversjukdom

 • om du har mindre allvarliga problem med blodcirkulationen i armar och/eller ben

 • om du har mindre allvarlig astma eller lungsjukdom

 • om du tidigare haft fjällande hudutslag (psoriasis)

 • om du har en tumör i binjuren (märgen) [feokromocytom]

 • om du har en sköldkörtelsjukdom

Tala även om för läkare

 • om du ska genomgå desensibiliseringsbehandling (för att t.ex. förebygga hösnuva), eftersom Bisoprolol Accord kan öka risken för en allergisk reaktion eller göra en sådan reaktion mer allvarlig

 • om du ska bli sövd (t.ex. för en operation), eftersom detta läkemedel kan påverka hur kroppen reagerar i denna situation

Andra läkemedel och Bisoprolol Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Ta inte följande läkemedel med Bisoprolol Accord utan särskilda råd från läkare:

 • läkemedel för kontroll av blodtrycket eller läkemedel mot hjärtproblem (som amiodaron, amlodipin, klonidin, digitalisglykosider, diltiazem, disopyramid, felodipin, flekainid, lidokain, metyldopa, moxonidin, fenytoin, propafenon, kinidin, rilmenidin, verapamil)

 • läkemedel mot depression, t.ex. imipramin, amitriptylin, moklobemid

 • läkemedel för behandling av psykisk sjukdom, t.ex. fentiaziner, som levomepromazin

 • läkemedel som används vid narkos under en operation (se även "Varningar och försiktighet")

 • läkemedel som används för behandling av epilepsi, t.ex. barbiturater, som fenobarbital

 • vissa smärtlindrande läkemedel (t.ex. acetylsalicylsyra, diklofenak, indometacin, ibuprofen, naproxen)

 • läkemedel mot astma eller nästäppa

 • läkemedel som används mot vissa ögonsjukdomar, som grön starr (ökat tryck i ögat) eller för vidgning av pupillen

 • vissa läkemedel för behandling av klinisk chock (t.ex. adrenalin, dobutamin, noradrenalin)

 • meflokin, ett läkemedel mot malaria

 • rifampicin för behandling av infektioner

 • läkemedel för att behandla svår huvudvärk eller migrän (ergotaminderivat)

Graviditet och amning

Graviditet

Det finns risk för att Bisoprolol Accord kan skada barnet om det används under graviditeten. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Läkaren avgör om du kan ta Bisoprolol Accord under graviditeten.

Amning

Det är inte känt om Bisoprolol Accord utsöndras i bröstmjölk. amning rekommenderas därför inte under behandling med Bisoprolol Accord.

Körförmåga och användning av maskiner

Körförmågan och förmågan att använda maskiner kan påverkas beroende på hur väl du tål läkemedlet. Var särskilt försiktig i början av behandlingen, när dosen ökas eller vid förändringar i medicineringen och i kombination med alkohol.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar, Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Bisoprolol Accord

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Behandling med Bisoprolol Accord kräver regelbundna läkarkontroller. Detta är särskilt viktigt i början av behandlingen och vid dosökning. Bisoprolol Accord ska tas på morgonen och kan tas med eller utan mat. Svälj tabletten hel med lite vatten. Tabletten ska inte krossas eller tuggas. Tabletten kan delas i två lika stora doser. Bisoprolol Accord ges vanligtvis som långtidsbehandling.

Användning för vuxna

Bröstsmärta och högt blodtryck:

Läkaren kommer att börja behandlingen med lägsta möjliga dos (5 mg). Läkaren kommer att följa dig noggrant i början av behandlingen och öka dosen gradvis för att uppnå den dos som är bäst för dig.

Den högsta rekommenderade dosen är 20 mg en gång dagligen.

Patienter med njursjukdom:

Patienter med allvarlig njursjukdom bör inte överskrida 10 mg en gång dagligen. Rådfråga läkaren innan du börjar ta detta läkemedel.

Patienter med leversjukdom:

Patienter med allvarlig leversjukdom bör inte överskrida 10 mg en gång dagligen. Rådfråga läkare innan du börjar ta detta läkemedel.

Hjärtsvikt:

Innan du börjar använda Bisoprolol Accord tar du redan andra läkemedel mot hjärtsvikt, inklusive en ACE-hämmare, ett vätskedrivande läkemedel och (som ett extra alternativ) en hjärtglykosid.

Behandling med Bisoprolol Accord måste inledas med en låg dos och ökas gradvis. Läkaren kommer avgöra hur dosen ska ökas. Ökningen sker normalt på följande sätt:

 • 1,25 mg Bisoprolol Accord en gång dagligen i en vecka

 • 2,5 mg Bisoprolol Accord en gång dagligen i en vecka

 • 3,75 mg Bisoprolol Accord en gång dagligen i en vecka

 • 5 mg Bisoprolol Accord en gång dagligen i fyra veckor

 • 7,5 mg Bisoprolol Accord en gång dagligen i fyra veckor

 • 10 mg Bisoprolol Accord en gång dagligen som underhållsbehandling.

Den högsta rekommenderade dosen är 10 mg en gång dagligen.

Läkaren kan förlänga tiden mellan dosökningarna beroende på hur väl du tål läkemedlet. Om ditt tillstånd förvärras eller du inte längre tål läkemedlet kan det bli nödvändigt att sänka dosen igen eller avbryta behandlingen. För vissa patienter kan en lägre underhållsdos än 10 mg Bisoprolol Accord vara tillräcklig. Läkaren talar om för dig vad du ska göra. Om du måste sluta helt med behandlingen kommer läkaren vanligtvis att råda dig att sänka dosen gradvis eftersom ditt tillstånd annars kan förvärras.

Användning för barn

Bisoprolol Accord rekommenderas inte för användning till barn.

Användning för äldre

Justering av dosen är vanligtvis inte nödvändig. Det rekommenderas att börja med lägsta möjliga dos.

Kontakta läkare eller apotekspersonal om du märker att effekten av Bisoprolol Accord är för stark eller inte tillräcklig.

Om du har tagit för stor mängd av Bisoprolol Accord

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med bipacksedeln och eventuellt överblivna tabletter. Symtom på överdosering kan vara långsam hjärtrytm, svåra andningssvårigheter, yrsel eller darrningar (på grund av sänkt blodsocker).

Om du har glömt att ta Bisoprolol Accord

Om du glömmer att ta en dos, ta den då så snart du kommer ihåg det, om det inte snart är dags för din nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Bisoprolol Accord

Upphör inte tvärt med behandlingen och ändra inte den rekommenderade dosen utan att först tala med läkare. Om du behöver sluta med behandlingen måste det göras gradvis för att undvika biverkningar.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

För att förhindra allvarliga reaktioner, kontakta omedelbart läkare om du får en biverkning som är svår, som uppträder plötsligt eller förvärras snabbt. De allvarligaste biverkningarna är förknippade med hjärtats funktion:

 • långsam hjärtfrekvens (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare med kronisk hjärtsvikt och upp till 1 av 100 användare med högt blodtryck eller kärlkramp)

 • förvärrad hjärtsvikt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare med kronisk hjärtsvikt och upp till 1 av 100 användare med högt blodtryck eller kärlkramp)

 • långsamma eller oregelbundna hjärtslag (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare med kronisk hjärtsvikt)

 • försämring av symtom på blockering i de viktigaste blodkärlen till benen, särskilt i början av behandlingen (ingen känd frekvens)

Om du känner dig yr eller svag eller har andningssvårigheter, kontakta läkare snarast möjligt.

Ytterligare biverkningar listas nedan efter hur ofta de förekommer:

Vanliga (kan förekomma hos upp till av 10 användare):

 • trötthet*, svaghetskänsla (hos patienter med kronisk hjärtsvikt), yrsel*, huvudvärk*

 • känsla av kyla eller bortdomning i händer eller fötter

 • lågt blodtryck, särskilt hos patienter med hjärtsvikt

 • mag- tarmbesvär, som illamående, kräkningar, diarré eller förstoppning

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • sömnrubbningar

 • depression

 • andningsbesvär hos patienter med astma eller kronisk lungsjukdom

 • muskelsvaghet, muskelkramp

 • svaghetskänsla (hos patienter med högt blodtryck eller kärlkramp)

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • hörselproblem

 • allergisk snuva (nästäppa eller rinnande näsa)

 • minskat tårflöde (kan vara ett problem om du använder kontaktlinser)

 • inflammation i levern, som kan göra hud och ögonvitor gula

 • vissa blodprov för kontroll av leverfunktion och blodfetter skiljer sig från normalvärdet

 • allergiliknande reaktioner, som. klåda, rodnad, utslag

 • försämrad erektion (minskad sexuell förmåga)

 • mardrömmar, hallucinationer

 • svimning

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • irriterade och röda ögon (inflammation i ögats bindhinna)

 • håravfall

 • uppkomst eller försämring av fjällande hudutslag (psoriasis): psoriasisliknande utslag.

* vid behandling av högt blodtryck eller kärlkramp uppträder dessa symtom särskilt i början av behandlingen eller vid ändring av dosen. De är vanligtvis lindriga och försvinner ofta inom 1 till 2 veckor.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Bisoprolol Accord ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Förvaras vid högst 30ºC.

 • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är bisoprololfumarat. En tablett innehåller antingen 2,5 mg, 5 mg eller 10 mg bisoprololfumarat.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon K30, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat (E470b), hypromellos E-15 (E464), makrogol 400 (E553), titandioxid (E171), talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

2,5 mg: Vit till benvit, rund, bikonvex, filmdragerad tablett märkt med "b1" på ena sidan och en brytskåra på den andra sidan

5 mg: Vit till benvit, rund, bikonvex, filmdragerad tablett märkt med "b2" på ena sidan och en brytskåra på den andra sidan

10 mg: Vit till benvit, rund, bikonvex, filmdragerad tablett märkt med "b3" på ena sidan och en brytskåra på den andra sidan

Alla styrkor av Bisoprolol Accord finns i förpackningar med 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 och 100 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Tillverkare

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Storbritannien

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Nederländerna

ACCORD-UK LTD

WHIDDON VALLEY, BARNSTAPLE, EX32 8NS,

Storbritannien


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-08-21