Bionorica Sinupret forte

Växtbaserat läkemedel, tablett, 50 st

199:-

Tillfälligt slut. Kontakta oss om du vill ha hjälp att hitta en liknande vara.
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Lindrar symtom i näsa och bihålor vid förkylning. Från 12 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Sinupret Forte är ett växtbaserat läkemedel som används för lindring av symtom i både näsan och dess bihålor vid förkylning. Sinupret forte är en starkare version av Sinupret och kan användas av vuxna, äldre och ungdomar från 12 års ålder. Sinupret Forte kan inte användas av gravida.

Jämförpris 3:98/ST

EAN: 07046264569221

1 dragerad tablett innehåller: 12 mg pulveriserad, torkad rot av gullgentiana (Gentiana lutea), 36 mg pulveriserade, torkade blommor från Primula-arter (gullviva (Primula veris) och/eller lundviva (Primula elatior)), 36 mg pulveriserade, torkade örter av Rumex-arter (ängssyra (Rumex acetosa), bergssyra (Rumex acetosella), tomtskräppa (Rumex obtusifolius), spenatskräppa (Rumex patientia), krusskräppa (Rumex crispus) och/eller stor ängssyra (Rumex thyrsiflorus)), 36 mg pulveriserade, torkade blommor från fläder (Sambucus nigra), 36 mg pulveriserad, torkad ört av järnört (Verbena officinalis). Hjälpämnen: Glukos 2,7 mg, laktosmonohydrat 48,5 mg, sackaros 122,8 mg, sorbitol 0,4 mg.

Dosering: 1 tablett 3 gånger dagligen. Tabletterna bör sväljas hela med vätska. Försiktighet: Rekommenderas inte för barnunder 12 år. Rekommenderas inte under graviditet eller amning. Tabletten ska tas efter måltid. Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår längre än två veckor eller återkommer periodvis. Behandlingen skall avbrytas vid första tecken på överkänslighet. Förvaring: Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 30 ºC

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Sinupret forte

dragerade tabletter
Pulveriserad gullgentiana, pulveriserade Primula-arter (gullviva och/eller lundviva), pulveriserade Rumex-arter (ängssyra, bergsyra, tomtskräppa, spenatskräppa, krusskräppa och/eller stor ängssyra), pulveriserad fläder och pulveriserad järnört

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Sinupret forte är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Sinupret forte
3. Hur du använder Sinupret forte
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Sinupret forte ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Sinupret forte är och vad det används för

Sinupret forte är ett växtbaserat läkemedel för lindring av symtom i näsan och dess bihålor vid förkylning.

2. Vad du behöver veta innan du tar Sinupret forte

Ta inte Sinupret forte

- om du är allergisk mot de aktiva substanserna eller mot något av övriga innehållsämnen i Sinupret forte (anges i avsnitt 6).

- om du har magsår.

Varningar och försiktighet

Allvarliga överkänslighetsreaktioner kan förekomma. Sluta att ta Sinupret forte och kontakta genast läkare om du får något av följande symtom: svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter. Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård. Se även avsnitt 4.

Om du har gastrit (magkatarr) eller känslig mage ska du vara särskilt försiktig vid användning av detta läkemedel. Sinupret forte ska helst tas efter måltider med ett glas vatten.

Om symptomen i näsa och bihålor håller i sig längre än 2 veckor, blir värre, återkommer ofta och/eller följs av feber och upphostningar av varigt slem, ska du kontakta läkare.

Barn

Rekommenderas inte till barn under 12 år eftersom det saknas tillräckliga data.

Andra läkemedel och Sinupret forte

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.

Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet eller amning.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Sinupret forte har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Sinupret forte innehåller glukos, laktos, sackaros och sorbitol.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du tala med läkare innan du använder detta läkemedel.


3. Hur du använder Sinupret forte

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är

Vuxna, äldre och ungdomar från 12 år: 1 tablett 3 gånger dagligen.

Administreringssätt

Tabletterna bör sväljas hela med lite vätska (t.ex. ett glas vatten), efter måltider.

Behandlingstid

Sinupret forte bör inte användas längre än 2 veckor. Se avsnitt 2.

Användning för barn och ungdomar

Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om du använt för stor mängd av Sinupret forte

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Sinupret forte

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att använda Sinupret forte

Det är ofarligt att sluta ta Sinupret forte.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Magbesvär (t.ex. magknip och illamående) är ovanliga.

Överkänslighetsreaktioner i huden (t.ex. utslag, rodnad, klåda) är sällsynta.

Allergiska reaktioner såsom angioödem, andnöd och ansiktsödem (svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter) har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare). Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård, se även avsnitt 2.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Sinupret forte ska förvaras

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tablettkartan efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna i 1 dragerad tablett är:

12 mg pulveriserad gullgentiana (Gentiana lutea L.), rot, motsvarande 12 mg torkad rot,

36 mg pulveriserade Primula-arter (gullviva (Primula veris L.) och/eller lundviva (Primula elatior L. Hill)), blomma, motsvarande 36 mg torkade blommor,

36 mg pulveriserade Rumex-arter (ängssyra (Rumex acetosa L.), bergsyra (Rumex acetosella L.), tomtskräppa (Rumex obtusifolius L.), spenatskräppa (Rumex patientia L.), krusskräppa (Rumex crispus L.) och/eller stor ängssyra (Rumex thyrsiflorus Fingerh.)), ört, motsvarande 36 mg torkad ört,

36 mg pulveriserad fläder (Sambucus nigra L.), blomma, motsvarande 36 mg torkade blommor,

36 mg pulveriserad järnört (Verbena officinalis L.), ört, motsvarande 36 mg torkad ört.

Övriga innehållsämnen är:

Sackaros, talk, laktosmonohydrat, kalciumkarbonat, potatisstärkelse, majsstärkelse, dextrin, kolloidal vattenfri kiseldioxid, stearinsyra, titandioxid (färgämne E 171), flytande glukos, gelatin, indigokarmin aluminiumlack (färgämne E 132), shellack, lätt magnesiumoxid, sorbitol, basisk butylerad metakrylatsampolymer, montanglykolvax, riboflavin (E 101), ricinolja, klorofyllin-kopparkomplex (E 141).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sinupret forte är en sockerdragerad, grön, rund, bikonvex tablett med slät yta och söt smak. Den dragerade tabletten har en diameter på 10,3 – 10,9 mm.

Sinupret forte finns i förpackningar med 20 och 50 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Bionorica SE

Kerschensteinerstrasse 11-15

92318 Neumarkt

Tyskland

Telefon +49-9181-23190

Fax +49-9181-231265

E-mail: info@bionorica.de

Lokal företrädare

Midsona Sverige AB

Box 505 77

202 15 Malmö

Sverige

E-post: lakemedel@midsona.se


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-02-28


Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar