Bicalutamide Teva

Filmdragerad tablett 150 mg Bikalutamid 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

638:13

Köp via recept

EAN: 07046261287203

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Bicalutamide Teva

150 mg filmdragerade tabletter
bikalutamid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Bicalutamide Teva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Bicalutamide Teva
3. Hur du tar Bicalutamide Teva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bicalutamide Teva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Bicalutamide Teva är och vad det används för

Bicalutamide Teva innehåller bikalutamid. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas antiandrogener.

 • Bikalutamid används för att behandla prostatacancer.

 • Den verkar genom att blockera effekterna av manliga könshormoner såsom testosteron.

Bikalutamid som finns i Bicalutamide Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Bicalutamide Teva

Ta inte Bicalutamide Teva

 • om du är allergisk mot bikalutamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) 

 • om du är kvinna.

 • om du tar ett läkemedel som innehåller cisaprid eller vissa antihistaminer (terfenadin eller astemizol)

Bicalutamide Teva får inte ges till barn.

Ta inte Bicalutamide Teva om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Bicalutamide Teva.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Bicalutamide Teva:

 • om du har problem med din lever. Din läkare kan komma att ta blodprover före och under behandling med Bicalutamide Teva.

 • om du har något av följande: någon hjärtkärlsjukdom inklusive hjärtrytmrubbningar (arytmi), eller om du tar medicin mot detta. Risken för att drabbas av hjärtrytmrubbningar kan vara förhöjd när man tar Bicalutamide Teva.

 • om du tar Bicalutamide Teva bör du och/eller din partner använda preventivmedel medan du tar Bicalutamide Teva och i 130 dagar efter att du har slutat ta Bicalutamide Teva. Tala med din läkare om du har frågor om preventivmetoder.

 • Om du uppsöker sjukhus, tala om för vårdpersonalen att du tar Bicalutamide Teva

Solljus eller ultraviolett (UV) ljus

Undvik direkt exponering av starkt solljus eller UV-ljus när du tar Bicalutamide Teva.

Barn och ungdomar

Bicalutamide Teva får inte ges till barn eller ungdomar.

Prover och undersökningar

Din läkare kan komma att ta blodprover för att kontrollera förändringar i ditt blod.

Andra läkemedel och Bicalutamide Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, (traditionella) växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel. Detta beror på att bikalutamid kan påverka hur andra läkemedel verkar. Vissa andra läkemedel kan också påverka hur bikalutamid verkar.

Ta inte Bicalutamide Teva om du tar någon av följande läkemedel:

 • Cisaprid (används mot vissa matsmältningsbesvär).

 • Vissa antihistaminer (terfenadin eller astemizol).

Bicalutamide Teva kan påverka vissa andra läkemedel som används för att behandla hjärtrytmrubbningar (t.ex. kinidin, prokainamid, amiodaron och sotalol) eller kan öka risken för hjärtrytmrubbningar när det används tillsammans med andra läkemedel (t.ex. metadon (används mot smärta och vid behandling av drogberoende), moxifloxacin (ett antibiotikum), antipsykotika (används mot allvarlig psykisk sjukdom).

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar någon av följande läkemedel:

 • Läkemedel som tas via munnen för att förhindra blodproppar (orala antikoagulantia), t ex warfarin. Blodförtunnande eller läkemedel som förebygger blodproppar.

 • Ciklosporin (för att hämma immunsystemet).

 • Kalciumantagonister (för att behandla högt blodtryck eller vissa hjärtproblem).

 • Cimetidin (mot magbesvär).

 • Ketokonazol (för att behandla svampinfektioner).


Graviditet, amning och fertilitet

Bicalutamide Teva får inte ges till kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Bicalutamide Teva påverkar sannolikt inte förmågan att köra bil, använda verktyg eller maskiner. Men vissa personer kan emellanåt känna sig sömniga när de tar Bicalutamide Teva. Fråga läkare eller apotekspersonal om råd om du drabbas av detta.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel, på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Bicalutamide Teva innehåller laktos och natrium

Bikalutamid tabletter innehåller laktos.

Om du vet att du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Bicalutamide Teva innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du tar Bicalutamide Teva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är en tablett dagligen. Svälj tabletten hel med lite vatten. Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Sluta inte ta läkemedlet även om du känner dig bra, om inte din läkare sagt åt dig att göra det.

Användning för barn och ungdomar

Bicalutamide Teva får ej ges till barn.

Om du har tagit för stor mängd av Bicalutamide Teva

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig den här bipacksedeln eller några tabletter så att läkaren vet vad du har tagit.

Om du har glömt att ta Bicalutamide Teva

Om du glömt ta en dos, hoppa över den dosen och ta nästa dos som vanligt.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Bicalutamide Teva

Sluta inte ta läkemedlet även om du känner dig helt frisk, om inte din läkare sagt åt dig att göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta omedelbart läkare eller sök medicinsk hjälp om du drabbas av något av följande – du kan behöva akut vård:

Allergiska reaktioner

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

Symtomen kan innefatta plötslig uppkomst av:

 • Utslag, klåda eller nässelutslag

 • Svullnad av ansikte, läppar, tunga, hals eller andra delar av kroppen.

 • Andfåddhet, väsande andning, andningssvårigheter.

Kontakta även omedelbart läkare om du noterar något av följande:

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

 • Gulfärgning av huden eller ögonvitorna (gulsot). Detta kan vara tecken på leverproblem eller i sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) leversvikt.

 • Magsmärtor

 • Blod i urinen

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

Svår andnöd eller plötsligt förvärrad andnöd. Detta kan vara i samband med hosta eller feber. Dessa kan vara tecken på en sorts lunginflammation som kallas interstitiell pneumoni.

Har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare

Förändringar på EKG (QT-förlängning).

Andra möjliga biverkningar:

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

 • Utslag

 • Ömhet i brösten eller förstoring av brösten

 • Svaghetskänsla

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

 • Värmevallningar

 • Illamående

 • Klåda

 • Torr hud

 • Erektionsproblem (impotens)

 • Viktuppgång

 • Minskad sexualdrift och sänkt fertilitet

 • Håravfall

 • Återväxt av hår eller ökad hårväxt

 • Minskat antal röda blodkroppar (blodbrist). Detta kan göra att du känner dig trött och få dig att se blek ut.

 • Dålig aptit

 • Depression

 • Sömnighet

 • Matsmältningsproblem

 • Yrsel

 • Förstoppning

 • Gasbildning (väderspänningar)

 • Bröstsmärta

 • Svullnad

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

 • Ökad känslighet i huden för solljus

Din läkare kan komma att ta blodprov för att kontrollera förändringar i blodet.

Bli inte orolig av denna lista med möjliga biverkningar, det är inte säkert du får någon av dem.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Bicalutamide Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen.

Används före utgångsdatum som anges efter Utg.dat./EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är bikalutamid. Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg bikalutamid.

 • Övriga innehållsämnen är:
  Kärna: Mikrokristallin cellulosa, povidon, kroskaramellosnatrium, natriumlaurylsulfat, laktosmonohydrat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.
  Dragering: Hypromellos, polydextros, titandioxid, makrogol 4000.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bicalutamide Teva 150 mg filmdragerade tabletter är vita till benvita bikonvexa filmdragerade tabletter, präglade med BCL på ena sidan och är släta på andra sidan

Förpackningsstorlekar: 20, 28, 30, 40, 56, 60, 84, 90 och 100 filmdragerade tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-06-13