Beviplex Comp Vitamin B-komplex

Filmdragerad tablett, 250 styck

179:-

Ord. butikspris 201:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Kosttillskott. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost och en hälsosam livsstil. Förvaras utom räckhåll för små barn.

Förebyggande av B-vitaminbrist vid otillräckligt födointag eller ensidig kost. Behandling av symtomgivande brist på vitamin B2, B6, nikotinamid (B3) och pantotensyra (B5).

Jämförpris 0:80/ST

EAN: 07046261284172

<p>Vitamin B1, B2, B3, B5, B6 och B12<br></p>

En tablett 1-3 gånger dagligen i samband med måltid

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Beviplex Comp

Filmdragerade tabletter
vitamin B1 (tiaminmononitrat), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), vitamin B12 (cyanokobalamin), nikotinamid, pantotensyra (D‑kalciumpantotenat), folsyra

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel . Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Beviplex Comp är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Beviplex Comp
3. Hur du använder Beviplex Comp
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Beviplex Comp ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Beviplex Comp är och vad det används för

Beviplex Comp innehåller B-vitaminer i hög koncentration.

B-vitaminer är nödvändiga för kroppens ämnesomsättning och energiutnyttjande.

Beviplex Comp används vid bristtillstånd på grund av sjukdom. t ex vid bristfälligt upptag av näringsämnen eller aptitlöshet. Används även vid behandling av symtomgivande brist på vitamin B2, B6, nikotinamid och pantotensyra.

2. Vad du behöver veta innan du använder Beviplex Comp

Använd inte Beviplex Comp

  • om du är allergisk mot vitamin B1 (tiaminmononitrat), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), vitamin B12 (cyanokobalamin), nikotinamid, pantotensyra (D-kalciumpantotenat), folsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Om du använder läkemedlet under en längre tid då bör du inte ta mer än 3 tabletter per dag eftersom det finns risk för överdosering av vissa av de ingående vitaminerna med oönskade effekter som följd.

Andra läkemedel och Beviplex Comp

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Behandlingseffekten kan påverkas om höga doser Beviplex Comp tas samtidigt med L-dopa (ges vid Parkinsons sjukdom). Beviplex Comp kan även påverka effekten av läkemedel som används vid epilepsi. Folsyra, som ingår i Beviplex Comp, kan minska effekten av vissa läkemedel avsedda att hämma folsyreomsättningen, t ex metotrexat (som ges vid reumatiska sjukdomar eller vid vissa cancerformer) eller trimetoprim (som ges vid infektioner).

Graviditet och amning

Inga kända risker vid användning under graviditetet med normala doser.

Beviplex Comp går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan av förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. Hur du använder Beviplex Comp

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna och barn över 10 år:

1 tablett dagligen i samband med måltid vid förebyggande av B-vitaminbrist.

1 tablett 1-3 gånger dagligen i samband med måltid vid behandling av symtombrist av vitamin B2, B6, nikotinamid och pantotensyra.

Om du har använt för stor mängd av Beviplex Comp

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Beviplex Comp

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Beviplex Comp orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vitamin B2 (riboflavin) kan ge en ofarlig gulfärgning av urinen.

Vissa personer kan få orolig mage, vilket lindras genom att inta föda.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Beviplex Comp ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25ºC. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är vitamin B1 (tiaminmononitrat) 15 mg, vitamin B2 (riboflavin) 15 mg, vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid) 15 mg, vitamin B12 (cyanokobalamin) 5 mikrog, nikotinamid 60 mg, pantotensyra (D kalciumpantotenat) 30 mg, folsyra 200 mikrog.

  • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, dikalciumvätefosfat, talk, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol, maltodextrin, natriumcitrat, citronsyra och titandioxid (färgämne E 171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Runda, gula, svagt välvda, filmdragerade tabletter med diameter 10 mm.

100 eller 250 filmdragerade tabletter i plastburk.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ABIGO Medical AB, Ekonomivägen 5, 436 33 Askim

Tel: 031 – 748 49 50

e-post: pharma@abigo.se


Denna bipacksedel ändrades senast

2019–08–06