Bendroflumetiazid Alternova

Tablett 2,5 mg Bendroflumetiazid 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

111:44

Köp via recept

EAN: 18901079047240

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Bendroflumetiazid Alternova

2,5 mg och 5 mg tabletter
Bendroflumetiazid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Bendroflumetiazid Alternova är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Bendroflumetiazid Alternova
3. Hur du använder Bendroflumetiazid Alternova
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bendroflumetiazid Alternova ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Bendroflumetiazid Alternova är och vad det används för

Bendroflumetiazid Alternova tillhör en grupp läkemedel, som kallas tiazider.

Bendroflumetiazid Alternova används för behandling av:

 • Högt blodtryck

 • Svullnad (ödem)

 • Förebyggande behandling vid njursten

Bendroflumetiazid Alternova´s blodtryckssänkande effekt beror troligen på att vissa små blodkärl vidgar sig. Den urindrivande effekten beror på påverkan av njuren som har till följd att vätska lämnar kroppen.

Bendroflumetiazid Alternova förhindrar i vissa fall bildandet av njursten genom att minska kalkhalten i urinen.

Bendroflumetiazid som finns i Bendroflumetiazid Alternova kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Bendroflumetiazid Alternova

Använd inte Bendroflumetiazid Alternova

 • Om du är allergisk (överkänslig) mot Bendroflumetiazid eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • Vid svåra lever- och njursjukdomar

 • Gikt

 • Överkänslighet mot tiazider

 • Överkänslighet mot sulfonamider

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder läkemedlet om du har något av följande:

 • Om du är diabetiker

 • Om du provat tiazider eller tiazidliknande preparat och då reagerat mot dem

 • Vid samtidig behandling med digitalis (hjärtstärkande mediciner)

 • Om du får nedsatt syn eller ögonsmärta. Detta kan vara symtom på vätskeansamling i ögat (mellan åderhinnan och senhinnan) eller en ökning av trycket i ögat och kan ske inom timmar till veckor efter att du tagit Bendroflumetiazid Alternova. Om detta inte behandlas kan det leda till permanent synförlust. Om du tidigare har haft en penicillin- eller sulfonamidallergi, kan du ha större risk att utveckla detta.

Barn och ungdomar

Bendroflumetiazid Alternova rekommenderas inte till barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Bendroflumetiazid Alternova

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Behandlingseffekten kan påverkas om Bendroflumetiazid Alternova och vissa andra mediciner tas samtidigt.

Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig användning av vissa läkemedel:

 • mot höga blodfetter såsom kolestyramin och kolestipol (dessa läkemedel kan minska upptaget av tiaziddiuretika, de ska därför ges med flera timmars mellanrum efter intag av Bendroflumetiazid Alternova)

 • hjärtstärkande mediciner (digitalisglykosider, sotalol)

 • vissa blodtryckssänkande medel (ACE-hämmare)

 • en grupp av smärtstillande, inflammationshämmande och febernedsättande medel som kallas NSAID icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel t ex indometacin

 • litium.

Bendroflumetiazid Alternova med mat och dryck

Bendroflumetiazid Alternova kan tas tillsammans med mat och dryck. Tabletterna skall tas med ett glas vatten.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Bendroflumetiazid Alternova under graviditet.

Amning

Okänt om Bendroflumetiazid Alternova går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga data på fertilitet.

Körförmåga och användning av maskiner

Tillfällig yrsel kan uppträda under blodtrycksbehandling varvid hänsyn bör tas till detta vid bilkörning eller skötsel av maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker

Bendroflumetiazid Alternova innehåller laktos

Bendroflumetiazid Alternova innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Bendroflumetiazid Alternova

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna:

Rekommenderad dos är:

Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig.. Ett vanligt dosintervall är 2,5 mg – 10 mg per dygn.

Rekommenderad dos vid:

Högt blodtryck: 2,5 mg - 5 mg på morgonen.

Svullnad (ödem): 2,5 mg - 10 mg på morgonen.

Premenstruell svullnad: 2,5 mg i 7-10 dagar före mens.

Njurstenssjukdom: 2,5 mg morgon och kväll.

Om du har använt för stor mängd av Bendroflumetiazid Alternova

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Bendroflumetiazid Alternova

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att använda Bendroflumetiazid Alternova

Sluta inte ta Bendroflumetiazid Alternova om inte din läkare har talat om för dig att du ska göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Följande beskrivning av hur vanligt förekommande biverkningarna är har använts:

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

I början av behandlingen kan yrsel och huvudvärk uppstå, men är snabbt övergående. Blodsockerhalten kan påverkas hos diabetiker eller personer med anlag för diabetes. Urinsyravärdena i blodet kan bli för höga och orsaka giktbesvär.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Blodtrycksfall i stående ställning (drabbar oftast äldre och ger yrsel eller svimning). Ökad urinutsöndring av magnesium samt förhöjd halt av kalcium i blodet. Minskad halt av natrium i blodet. Ökad ljuskänslighet.

Sällsynt (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

Klåda, utslag, kärlväggsinflammation, minskat antal blodplättar eller en minskning av antalet vita blodkroppar. Dessa reaktioner upphör i regel när medicineringen stoppas. Rubbningar i syra-basbalansen.

Har rapporterats:

Akut myopi, sekundärt trångvinkelglaukom, nedsatt syn eller smärta i ögonen på grund av högt tryck (möjligt tecken på vätskeansamling i ögat (mellan åderhinnan och senhinnan)).

Enstaka fall av impotens har rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Bendroflumetiazid Alternova ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg. Dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Bendroflumetiazid Alternova 2,5 mg tabletter:

 • Den aktiva substansen är bendroflumetiazid 2,5 mg

 • Övriga innehållsämnen är:

Vattenfri laktos

Pregelatiniserad majsstärkelse

Stearinsyra

Talk

Bendroflumetiazid Alternova 5 mg tabletter:

 • Den aktiva substansen är bendroflumetiazid 5 mg

 • Övriga innehållsämnen är:

Vattenfri laktos

Pregelatiniserad majsstärkelse

Stearinsyra

Talk

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bendroflumetiazid Alternova 2,5 mg tabletter: Runda, plana, vita till nästan vita bikonvexa tabletter och en diameter på c:a, 5,5 mm.

Bendroflumetiazid Alternova 5 mg tabletter: Runda, plana, vita till nästan vita tabletter med fasade kanter, märkta med "5" på ena sidan och en diameter på c:a, 7 mm.

Blister: 98 tabletter.

Plastburk av HDPE och HDPE/PP lock: 100, 105, 200, 250, 300 och 500 tabletter

Eventuellt kommer inta alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Alternova A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Danmark

Tillverkare

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-09-02