Bactrim

Oral lösning 40 mg/ml + 8 mg/ml 100 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept

49:15

EAN: 04260633060260

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Bactrim

40 mg/ml + 8 mg/ml oral lösning
trimetoprim och sulfametoxazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Bactrim är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Bactrim
3. Hur du tar Bactrim
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bactrim ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Bactrim är och vad det används för

Vad Bactrim är

Bactrim är en kombination av två substanser - sulfametoxazol och trimetoprim. Tillsammans dödar de bakterier och stoppar dem från att växa och reproduceras.

Vad Bactrim används för

Bactrim används huvudsakligen vid

 • infektioner i urinvägarna

 • infektioner i prostatan

 • lunginfektioner som blir värre med tiden

 • infektioner som dysenteri, tyfoid- och paratyfoidfeber

Bactrim kan också användas för att förebygga och behandla en typ av lunginflammation orsakad av en jästliknande svamp som kallas ”Pneumocystis jirovecii . Då används läkemedlet främst hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Bactrim används hos vuxna och barn från 6 veckors ålder.

2. Vad du behöver veta innan du tar Bactrim

Använd inte Bactrim om:

 • du är allergisk mot trimetoprim, sulfametoxazol eller något annat innehållsämne i Bactrim (anges i avsnitt 6).

 • du har svår leverskada

 • du har en svår blodsjukdom

 • ett barn är yngre än 6 veckor

 • du har kraftigt nedsatt njurfunktion

 • du behandlas med läkemedlet dofetilid (används vid rytmrubbningar i hjärtat).

Använd inte Bactrim om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du osäker, tala med din läkare innan du tar Bactrim.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bactrim om:

 • du har nedsatt njurfunktion

 • du har låga nivåer av folsyra

 • du är över 65 år, är undernärd eller har kraftig vätskebrist

 • du har cystisk fibros

Var uppmärksam på biverkningar

Sluta ta Bactrim och kontakta din läkare omedelbart om du upplever någon av följande biverkningar:

 • Infektion: Bactrim kan försämra ditt försvar mot infektioner (genom att påverka vita blodkroppar). Om du visar tecken på infektion måste du träffa din läkare så snart som möjligt – se avsnitt 4 under ”Allvarliga biverkningar” för tecken på infektion.

 • Potentiellt livshotande hudreaktioner: som Stevens-Johnsons syndrom, läkemedelsutlösta utslag med ökning av antalet vita blodkroppar i blodet (eosinofili) och systemiska symtom (DRESS) och toxisk epidermal nekrolys (TEN) – se avsnitt 4 under ”Allvarliga biverkningar” för tecken på dessa hudreaktioner.

 • Muskelsmärta, kramper eller svaghet

 

Sluta ta Bactrim och kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av dessa symtom. Det är viktigt att du berättar att du har tagit Bactrim.

Andra läkemedel och Bactrim

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Effekten av Bactrim kan påverka eller påverkas om Bactrim och vissa andra läkemedel tas samtidigt.

Ta framförallt inte Bactrim om du tar dofetilid, ett läkemedel som används mot hjärtproblem.

Tala med din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

 • läkemedel mot typ 2-diabetes så som: klorpropamid, glibenklamid, repaglinid, pioglitazon, glipizid, tolbutamin, gliklazid, rosiglitazon , 

 • memantin, amantadin (mot demens),

 • warfarin, acenokumarol, fenprokumon (blodförtunnande),

 • ciklosporin, takrolimus och azatioprin (läkemedel som hämmar immunförsvaret),

 • prednisolon (mot inflammation)

 • fenytoin (mot epilepsi),

 • digoxin, amiodaron (hjärtmedicin),

 • ACE-hämmare (mot högt blodtryck eller hjärtsvikt)

 • tricykliska antidepressiva, clozapin (mot psykiska hälsoproblem)

 • p-piller,

 • zidovudin och lamivudin (mot HIV),

 • vätskedrivande tabletter som tiazider, kaliumsparande diuretika (mot högt blodtryck eller hjärtsvikt),

 • metotrexat, paklitaxel och merkaptopurin (mot cancer)

 • pyrimetamin (mot malaria).

Om du tar något av ovanstående eller om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Bactrim.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Det finns en risk att fostret påverkas.

Du ska rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du ammar eller planerar att amma. Detta eftersom små mängder av Bactrim kan passera över till barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Bactrim förväntas inte ha några effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Bactrim innehåller sorbitol, metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat

Bactrim innehåller 630 mg sorbitol per ml motsvarande 3 till 25 gram sorbitol per dygn.

Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

Sorbitol kan ge obehag i mage/tarm och kan ha en milt laxerande effekt.

Bactrim innehåller metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


3. Hur du tar Bactrim

Använd alltid Bactrim enligt läkarens anvisningar. Ändra inte själv den dos som föreskrivits. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

När ska Bactrim tas

Ta Bactrim två gånger dagligen, en gång på morgonen och en gång på kvällen.

Skaka flaskan före användning.

Hur mycket ska tas

Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: 

 • 20 ml Bactrim oral lösning morgon och kväll.

Vanlig dos för barn under 12 år:

 • 6 veckor upp till och med 5 månader: 2,5 ml oral lösning morgon och kväll.

 • 6 månader upp till och med 5 år: 5 ml oral lösning morgon och kväll.

 • 6 år upp till och med 12 år: 10 ml oral lösning morgon och kväll.

Om du har tagit för stor mängd av Bactrim

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Bactrim

 • Om du glömmer att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg det. Men om det snart är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och ta nästa dos som vanligt.

 • Ta inte dubbla doser för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Bactrim orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar

Sluta ta Bactrim och kontakta läkare omedelbart om du får något av följande:

 • Potentiellt livshotande hudreaktioner:

  1. Dessa hudreaktioner kan ofta starta med influensaliknande symtom.

  2. Risken är störst under de första veckorna av behandlingen.

  3. Tecken på hudreaktioner inkluderar:

   • röda till violetta, runda områden med blåsor i mitten som ofta är spridda symmetriskt över kroppen. Huden kan börja flagna.

   • sår i munnen, halsen, näsan eller på genitalierna

   • ögoninflammation (röda och svullna ögon)

  4. Om du får något av ovanstående efter att ha använt Bactrim, använd inte läkemedel som innehåller trimetoprim eller sulfametoxazol igen.

 • Muskelsmärta, kramper eller svaghet :

  1. Smärta, kramper eller svaghet som du inte kan förklara.

 • Svår infektion: din läkare måste ta ett blodprov så snart som möjligt för att utesluta brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Titta efter tecken på:

  1. infektion med feber eller att du mår dåligt i allmänhet

  2. ont i halsen eller munnen

  3. urinvägsinfektion

 • Svår allergisk reaktion

  1. svullnad av ansikte, tunga eller hals, svårt att svälja

  2. nässelutslag och ansiktssjukdomar

Sluta ta Bactrim och kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av ovanstående.

Andra biverkningar

Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever någon av följande biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer): 

 • illamående eller kräkningar

 • blodprover som visar på lever- eller njurproblem

 • hudutslag eller hudinflammation, hudrodnad eller klåda

 

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer): 

 • svampinfektioner

 • kramper

 • diarré

 • tjocktarmsinflammation

 • leverinflammation (hepatit)

 • njursvikt

 • nässelutslag

 

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

 • blodrubbningar såsom låga nivåer av vita blodkroppar

 • sänkt blodsockerhalt

 • svaghet, svårt att röra sig, ”blackouts” (störningar i nervfunktionen)

 • inflammation i tunga och mun 

 • gallproblem (gallstas)

 • kristaller i urinen

 • inflammation i blodkärl (vaskulit) eller störning blodflödet (smärta i blodkärlen)

 

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

 • lungproblem som till exempel hosta, andfåddhet

 • blodprover som visar på ökad kaliummängd i blodet,

 • hallucinationer

 • svårighet att samordna muskelrörelser

 • ögoninflammation

 • yrsel

 • allergisk reaktion med inflammation i hjärtmuskeln (allergisk myokardit)

 • öronsusningar

 • celldöd i levern (levernekros)

 • ökad urinutsöndring eller delvis inflammerade njurar

 • hjärnhinneinflammation

 • ljuskänslighet (fotosensibilitet)

 • kärlinflammation (vaskulit) som påverkar hela kroppen

 • upplösning av muskler (rabdomyolys)


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • blodprover som visar på minskad natriummängd i blodet

 • plötslig inflammation i bukspottskörteln (akut bukspottskörtelinflammation)

 • skada i gallgångarna (förtvinande gallgångssyndrom)

 • led- och muskelsmärta

 • plommonfärgade, upphöjda och smärtsamma sår på lemmar och ibland i ansiktet samt nacken tillsammans med feber (Sweets syndrom)

 

Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever någon av ovanstående biverkningar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Bactrim ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är det sista datumet i angiven månad.

Bactrim oral lösning ska förvaras vid högst 30ºC.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad Bactrim innehåller:

 • De aktiva substanserna är sulfametoxazol och trimetoprim. En ml Bactrim oral lösning innehåller sulfametoxazol 40 mg och trimetoprim 8 mg

 • Övriga innehållsämnen är följande: sorbitol (sötningsmedel) 630 mg/ml, mikrokristallin cellulosa, karmellosnatrium, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E218), propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 216), polysorbat 80, banan- och vaniljsmakämne samt renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bactrim: glasflaska med 100 ml oral lösning

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Roche AB, Box 1228, 171 23 Solna


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-04-16