Azitromax

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 500 mg 1 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

290:50

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 05415062322994

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Azitromax

500 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
azitromycin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Azitromax är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Azitromax
3. Hur du använder Azitromax
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Azitromax ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Azitromax är och vad det används för

Azitromax verkar genom att hämma bakteriens proteinsyntes och hindrar därmed att bakterierna förökar sig.

Azitromax används mot infektioner i urinvägarna, livmoderns slemhinna och äggledarinfektioner orsakade av Chlamydia trachomatis eller gonococcer.

Patienter som är överkänsliga mot penicillin eller av annan orsak inte kan ta penicillin kan få Azitromax vid lunginflammation.

Azitromycin som finns i Azitromax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Azitromax

Du ska inte bli behandlad med Azitromax

 • om du är allergisk (överkänslig) mot azitromycin eller närbesläktade antibiotika t.ex. erytromycin, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Azitromax.

Var särskilt försiktig med Azitromax:

 • om du har nedsatt njurfunktion, rådgör med läkare innan behandlingen påbörjas.

 • om du har eller haft leverproblem (din läkare kan behöva kontrollera din leverfunktion eller avbryta behandlingen).

 • om du upplever långvarig och/eller besvärande diarré meddela din läkare. Diarré orsakad av bakterier kan förekomma under behandling med Azitromax.

 • om du har hjärtbesvär, t.ex. oregelbunden eller långsam hjärtverksamhet.

 • om du har myastenia gravis.

 • om ditt nyfödda barn behandlas med Azitromax och kräks eller uppvisar obehag vid matning, kontakta läkare omedelbart.

Sluta att ta Azitromax och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter

Andra läkemedel och Azitromax

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Effekten av behandlingen kan påverkas om Azitromax och vissa andra läkemedel tas samtidigt. Rådgör därför med läkare före samtidig användning av andra läkemedel, t.ex.:

 • vissa läkemedel vid HIV-infektion (nelfinavir, zidovudin)

 • vissa blodförtunnande läkemedel (warfarin, dabigatran)

 • vissa hjärtläkemedel (digoxin, kinidin)

 • kolkicin (används för behandling av gikt och familjär medelhavsfeber)

 • läkemedel som används för att hämma immunförsvaret t.ex. efter organtransplantation (ciklosporin)

 • allergiläkemedel innehållande terfenadin

 • vissa läkemedel vid migrän (ergotaminderivat)

 • läkemedel mot högt kolesterol (statiner)

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet:

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådfråga läkare före användning av Azitromax under graviditet.

Amning:

Azitromax passerar över i bröstmjölk. Azitromax ska därför bara användas under amning om läkaren anser att fördelarna för modern är större än den eventuella risken för barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Azitromax innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 114 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per injektionsflaska. Detta motsvarar 5,7 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

Detta läkemedel kan spädas med lösning som innehåller natrium. Det bör beaktas om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost.


3. Hur du använder Azitromax

Rådfråga läkare eller sjuksköterska om du är osäker på varför du får Azitromax.

Lunginflammation: 500 mg i dropp en gång dagligen i minst två dagar, följt av oralt azitromycin 500 mg en gång dagligen (sammanlagt 7-10 dagars behandling).

Infektioner i urinvägarna, livmoderns slemhinna och äggledarinfektion: 500 mg i dropp en gång dagligen följt av oralt azitromycin 250 mg en gång dagligen (sammanlagt 7 dagars behandling).

Tidpunkten för när man kan övergå till oral behandling beror på hur man svarat på behandlingen och beslutas av läkare.

Äldre

Ingen anpassning av dosen är nödvändig för äldre patienter.

Patienter med njur- eller leverproblem

Tala om för läkare om du har njur- eller leverproblem eftersom läkaren kan behöva ändra doseringen.

Azitromax administreras som intravenös infusion under 3 timmar med en koncentration på 1 mg/ml eller i 1 timme med koncentrationen 2 mg/ml.

Infusionstiden för azitromycin bör inte vara kortare än 60 minuter.

Den färdigberedda lösningen är avsedd för intravenös infusion.

Azitromax ska inte ges som bolus- eller intramuskulär injektion.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • diarré

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till1 av 10 användare):

 • huvudvärk

 • kräkningar, buksmärta, illamående

 • smärta och inflammation vid infusionsstället

 • avvikande resultat vid laboratorieundersökningar (t.ex. blod-, lever- och njurfunktionstester)

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

 • inflammation i slidan, svampinfektion i munhålan

 • påverkar mängden av vita blodkroppar

 • överkänslighetsreaktioner, svullnad av ansikte, tunga eller svalg, ibland med sväljsvårigheter och andnöd (angioödem)

 • aptitlöshet

 • nervositet, sömnlöshet

 • yrsel, sömnighet, smakförändringar, domningar

 • synnedsättning

 • öronproblem, svindel

 • hjärtklappning

 • värmevallningar

 • andnöd, näsblod

 • förstoppning, gasbildning, magkatarr, inflammation i magens slemhinna, sväljsvårigheter, uppsvälld buk, muntorrhet, rapning, sårbildning i munnen, ökad mängd saliv

 • hudutslag, klåda, nässelutslag, hudinflammation, torr hud, svettningar

 • inflammation i benvävnad och leder, muskelvärk, ryggsmärtor, nacksmärtor

 • smärtsam och besvärlig urinering, njursmärtor

 • blödning från livmodern, rubbning av testikelfunktion

 • svullnad, kraftlöshet, sjukdomskänsla, trötthet, bröstsmärtor, feber, smärta, svullnad i ansikte, fötter och ben

 • komplika­tioner efter ingrepp

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): 

 • upprördhet

 • rubbningar i hjärtats rytm

 • onormal leverfunktion, leverinflammation

 • starkt solljus kan ge hudirritation

 • allvarlig läkemedelsreaktion (AGEP) med bl. a. hudutslag, feber, förändrade blodvärden och millimeterstora varhärdar

 • allvarlig läkemedelsreaktion (DRESS) med b.la. hudutslag, feber, svullna lymfkörtlar och förändrade blodvärden

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): 

 • Clostridium difficile-associerad diarré

 • minskat antal blodplättar, minskat antal röda blodkroppar

 • anafylaktisk reaktion, inklusive anafylaktisk chock och ödem

 • aggressivitet, förvirring, hallucinationer, oro

 • kramper, svimning, minskad känslighet för beröring, rastlöshet, förlorat lukt- eller smaksinne, förändrat luktsinne, myastenia gravis (en sjukdom som orsakar muskelsvaghet)

 • hörselnedsättning inklusive dövhet och/eller tinnitus

 • lågt blodtryck

 • inflammation i bukspottkörteln, missfärgningar av tungan

 • leversvikt, vävnadsdöd i levern

 • en extremt kraftig läkemedelsreaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier (Stevens-Johnsons syndrom)

 • en mycket allvarlig läkemedelsreaktion med hud- och slemhinneavlossning (Toxisk epidermal nekrolys)

 • hudutslag (Erythema multiforme)

 • ledvärk

 • njursvikt, njurinflammation

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Azitromax ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Kemisk och fysikalisk stabilitet för rekonstituerat koncentrat har visats för 24 timmar i 30ºC. Efter ytterligare spädning är den färdigblandade lösningen kemiskt och fysikaliskt stabil i 24 timmar vid eller under 30ºC eller 7 dagar i kylskåp (5ºC). Ur mikrobiologisk synvinkel rekommenderas dock att produkten används direkt.

Om produkten inte används direkt är förvaringstiden användarens ansvar. Den är normalt inte längre än 24 timmar vid 2-8ºC, om inte spädningen har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är azitromycin (som dihydrat). En flaska innehåller 500 mg.

- Övriga innehållsämnen är vattenfri citronsyra och natriumhydroxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Azitromax pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösningen är vit till benvit.

Förpackningsstorlek: En injektionsflaska innehållande 500 mg azitromycin.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

tel. 08-550 520 00

e-post: eumedinfo@pfizer.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-06-01


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Azitromax 500 mg, pulver till koncentrat till infusionsvätska levereras i 10 ml engångsinjektionsflaskor med 500 mg substans.

Azitromax får endast blandas och samadministreras med produkter för vilka blandbarhet har dokumenterats.

Beredning

Steg 1

Bered stamlösningen genom att tillsätta 4,8 ml sterilt vatten för injektionsvätskor till injektionsflaskan med Azitromax 500 mg, pulver till koncentrat till infusionsvätska. Skaka flaskan tills allt pulver lösts. 1 ml rekonstituerad lösning innehåller 100 mg azitromycin.

Steg 2

Späd det erhållna 5 ml infusionskoncentratet ytterligare med en kompatibel infusionsvätska för att erhålla den slutliga infusionslösningen av azitromycin med en koncentration på 1 mg/ml eller 2 mg/ml (se tabell 1 nedan).

Tabell 1. Beredning av slutlig infusionslösning

Koncentration slutlig infusionslösning (mg/ml)

Mängd spädningsmedel

1 mg/ml

500 ml

2 mg/ml

250 ml

Tabell 2. Infusionskoncentratet kan spädas med:

0,9 % natriumklorid

0,45 % natriumklorid

5 % glukos

5 % glukos i 0,45 % natriumklorid med 20mEq KCL

5 % glukos i 0,3 % natriumklorid

5 % glukos i 0,45 % natriumklorid

Före administreringen ska injektionsflaskan okulärbesiktigas avseende partiklar. Innehåller lösningen partiklar, ska den kasseras.