Atorvastatin SUN

Filmdragerad tablett 20 mg Atorvastatin 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

64:20

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 08718531945647

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Atorvastatin SUN

10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg filmdragerade tabletter
atorvastatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Atorvastatin SUN är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Atorvastatin SUN
3. Hur du använder Atorvastatin SUN
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Atorvastatin SUN ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Atorvastatin SUN är och vad det används för

Atorvastatin SUN tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och som reglerar lipider (fett).

Atorvastatin SUN används vid behandling av förhöjda blodfetter, s.k. kolesterol och triglycerider, när effekten av förändrad livsföring och diet inte är tillräcklig. Om du har en ökad risk för hjärtsjukdom kan Atorvastatin SUN också användas för att minska denna risk, även om dina kolesterolnivåer är normala.

Under behandlingen med Atorvastatin SUN ska du fortsätta med kolesterolfattig diet.

Atorvastatin som finns i Atorvastatin SUN kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Atorvastatin SUN

Ta inte Atorvastatin SUN

 • om du är allergisk mot atorvastatin eller någon liknande produkt som används för att sänka blodfetter eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har eller har haft sjukdomar som påverkar levern

 • om du har haft oförklarliga onormala leverfunktionsvärden

 • om du är en kvinna i fertil ålder och inte använder preventivmedel

 • om du är gravid eller försöker bli gravid

 • om du ammar

 • om du använder en kombination av glekaprevir och pibrentasvir för behandling av hepatit C

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Atorvatatin SUN,

 • om du tar eller har under de senaste 7 dagarna tagit ett läkemedel som kallas fusidinsyra (ett läkemedel för bakteriell infektion) oralt eller genom injektion. Kombinationen av fusidinsyra och Atorvastatin SUN kan leda till allvarliga muskelproblem (rabdomyolys).

I följande situationer kan Atorvatatin SUN vara olämpligt för dig:

 • om du har haft en tidigare stroke med blödning i hjärnan, eller har små fickor av vätska i hjärnan från tidigare stroke

 • om du har njurproblem

 • om du har bristande tyroideakörtelfunktion (hypotyroidism)

 • om du har haft upprepade eller oförklarliga muskelsmärtor eller muskelproblem personligen eller i familjen

 • om du tidigare haft muskelproblem vid behandling med andra lipidsänkande läkemedel (t ex andra statiner eller fibrater)

 • om du regelbundet dricker stora mängder alkohol

 • om du har eller har haft någon leversjukdom

 • om du är över 70 år

Rådgör med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Atorvastatin SUN

 • om du har allvarliga andningsbesvär

Om något av detta stämmer in på dig, behöver din läkare ta blodprover innan och troligtvis under behandling med Atorvastatin SUN för att bedöma risken för muskelrelaterade biverkningar. Det är känt att risken för muskelrelaterade biverkningar, såsom rabdomyolys, ökar när vissa läkemedel tas tillsammans (se nedan ”Andra läkemedel och Atorvastatin SUN”).

Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du har en ihållande muskelsvaghet. Ytterligare tester och läkemedel kan behövas för att undersöka och behandla detta.

Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har diabetes eller löper risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.

Andra läkemedel och Atorvastatin SUN

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är viktigt att du talar om för din läkare om du redan behandlas med något av följande:

 • om du måste ta fusidinsyra oralt för att behandla en bakteriell infektion måste du tillfälligt sluta att ta detta läkemedel. Din läkare berättar för dig när det är säkert att börja ta Atorvastatin SUN igen. Om du tar Atorvastatin SUN tillsammans med fusidinsyra kan det i sällsynta fall leda till muskelsvaghet, -ömhet eller -smärta (rabdomyolys). Mer information om rabdomyolys finns i avsnitt 4.

Vissa läkemedel kan påverka effekten av Atorvastatin SUN, alternativt kan deras effekt påverkas av Atorvastatin SUN. Denna typ av interaktion kan innebära att ett eller båda läkemedlen blir mindre effektiva. Alternativt kan interaktionen öka risken för, eller allvarlighetsgraden av biverkningar, vilket inkluderar det allvarliga tillståndet med muskelnedbrytning, rabdomyolys, vilket beskrivs i avsnitt 4:

 • Läkemedel som påverkar immunförsvaret, t ex ciklosporin

 • Vissa antibiotika eller medel mot svampinfektioner, t ex erytromycin, klaritromycin, telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin och fusidinsyra

 • Andra blodfettssänkande läkemedel, t ex gemfibrozil, andra fibrater och kolestipol

 • Vissa kalciumflödeshämmare mot angina eller högt blodtryck, t ex amlodipin, diltiazem och läkemedel för att reglera hjärtrytmen t ex digoxin, verapamil, amiodaron

 • Läkemedel som används vid behandling av HIV, t ex ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, kombination av tipranavir och ritonavir etc.

 • Vissa läkemedel som används för att behandla hepatit C, t ex telaprevir, boceprevir och en kombination av elbasivir och grazoprevir

 • Andra läkemedel som påverkar eller påverkas av Atorvastatin SUN inklusive ezetimib (som sänker kolesterolet), warfarin (blodförtunnande), p-piller, stiripentol (kramplösande vid epilepsi), cimetidin (används mot halsbränna och magsår), fenazon (smärtstillande), kolkicin (används mot gikt) och antacida (läkemedel mot matsmältningsproblem som innehåller aluminium eller magnesium)

 • Receptfria läkemedel: Johannesört

Atorvastatin SUN med mat, dryck och alkohol

Se avsnitt 3 för instruktioner om hur du ska ta Atorvastatin SUN. Observera följande:

Grapefruktjuice

Ta inte mer än ett eller två små glas grapefruktjuice per dag, då stora mängder grapefruktjuice kan påverka Atorvastatin SUN effekt.

Alkohol

Undvik att dricka för mycket alkohol när du tar detta läkemedel. Se ovan i detta avsnitt ”Varningar och försiktighet” för mer information.

Graviditet och amning

Ta inte Atorvastatin SUN under graviditet eller om du försöker bli gravid.

Ta inte Atorvastatin SUN om du är i fertil ålder och inte använder pålitligt preventivmedel.

Ta inte Atorvastatin SUN om du ammar.

Säkerheten av Atorvastatin SUN under graviditet och amning har ännu inte fastställts.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

I normalfallet påverkar inte detta läkemedel förmågan att köra bil eller hantera maskiner. Du ska dock inte köra bil, om du märker att din förmåga påverkas. Använd inte några verktyg eller maskiner, om din förmåga att använda dem påverkas av detta läkemedel.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Atorvastatin SUN innehåller laktos

Om din läkare talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter, tala då med din läkare innan du använder detta läkemedel.


3. Hur du använder Atorvastatin SUN

Innan du påbörjar behandlingen kommer din läkare att sätta dig på kolesterolfattig diet, som du sedan ska fortsätta med under behandlingen med Atorvastatin SUN.

Vanlig startdos av Atorvastatin SUN är 10 mg dagligen hos vuxna och barn 10 år eller äldre.

Dosen kan ökas gradvis vid behov av din läkare tills du når den dos du behöver. Dosen kommer att justeras av läkaren i intervall om 4 veckor eller mer.

Maximal dos av Atorvastatin SUN är 80 mg dagligen för vuxna och 20 mg dagligen för barn.

Atorvastatin SUN tabletter ska sväljas hela med vatten och kan tas när som helst på dagen med eller utan mat. Försök dock att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag.

Använd alltid Atorvastatin SUN enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Behandlingstiden bestäms av din läkare.

Tala med din läkare om du tror att effekten av Atorvastatin SUN är för stark eller för svag.

Om du använt för stor mängd av Atorvastatin SUN

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Atorvastatin SUN

Om du glömmer att ta en dos, ska du bara ta nästa dos vid korrekt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Atorvastatin SUN

Kontakta läkare eller apotekspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel eller önskar avsluta din behandling.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Atorvastatin SUN orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar, sluta ta tabletterna och kontakta din läkare omedelbart eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus:

Sällsynta ( kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte, tunga och svalg, som kan leda till stora svårigheter att andas.

 • Allvarlig åkomma med svår fjällning och svullnad av huden, blåsor på hud, mun, ögon och könsorgan samt feber. Hudutslag med rosa-röda fläckar, särskilt på handflator eller fotsulor, som kan brista.

 • Muskelsvaghet, ömhet eller smärta, speciellt om du samtidigt mår dålig eller har hög feber. Detta kan bero på en onormal muskelnedbrytning. Den onormala muskelnedbrytningen går inte alltid över och kan fortsätta trots avslutad behandling med atorvastatin, Den kan vara livshotande och leda till njurproblem.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Om du får problem med oväntade eller ovanliga blödningar eller blåmärken kan detta bero på en leverpåverkan. Du bör då kontakta din läkare så snart som möjligt.

 • L upus liknande sjukdomsbild (inklusive utslag, ledbesvär och påverkan på blodkroppar)

Andra möjliga biverkningar med Atorvastatin SUN :

Vanliga biverkningar ( kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): 

 • inflammation i nässlemhinnan, smärta i halsen, näsblödning

 • allergiska reaktioner

 • ökning av blodsockernivåer (om du har diabetes bör du noggrant följa dina blodsockervärden), förhöjt kreatinkinas i blodet

 • huvudvärk

 • illamående, förstoppning, gaser, matsmältningsbesvär, diarré

 • ledvärk, muskelvärk och ryggsmärtor

 • blodprovsresultat som visar att din leverfunktion kan bli onormal

Mindre vanliga biverkningar ( kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

 • anorexi (aptitförlust), viktökning, minskning av blodsockernivåer (om du har diabetes bör du noggrant följa dina blodsockervärden)

 • mardrömmar, sömnlöshet

 • yrsel, domningar eller stickningar i fingrar och tår, minskad känsel för smärta eller beröring, förändringar i smakupplevelse, minnesförlust

 • dimsyn

 • ringningar i öronen och/eller huvud

 • kräkningar, rapningar, smärta i övre och nedre delen av buken, pankreatit (inflammation i bukspottkörteln som leder till magsmärta)

 • hepatit (leverinflammation)

 • utslag, hudutslag och klåda, nässelfeber, håravfall

 • nacksmärta, muskeltrötthet

 • trötthet, sjukdomskänsla, svaghet, bröstsmärta, svullnad speciellt i vristerna (ödem), förhöjd temperatur

 • vita blodkroppar i urinen

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • synstörningar

 • oväntad blödning eller blåmärken

 • gallstas (gulfärgning av hud och ögonvitor)

 • senskada

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • en allergisk reaktion - symtomen kan omfatta plötsligt väsande andning och bröstsmärtor eller andnöd, svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg, andningssvårigheter, kollaps

 • hörselnedsättning

 • gynekomasti (bröstförstoring hos män och kvinnor).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare) :

 • Muskelsvaghet som är ihållande.

Eventuella biverkningar som rapporterats för vissa statiner (läkemedel av samma typ):

 • Sexuella svårigheter

 • Depression

 • Andningsbesvär inklusive ihållande hosta och/eller andnöd eller feber

 • Diabetes. Detta är mer troligt om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck. Läkaren kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Atorvastatin SUN ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg.dat och EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är atorvastatin som atorvastatinkalciumtrihydrat. Varje tablett innehåller 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg atorvastatin.

Övriga innehållsämnen är

tablettkärna: kalciumkarbonat (E170), mikrokristallin cellulosa (E460), laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, polysorbat 80 (E433), hydroxipropylcellulosa (E463), magnesiumstearat (E470b).

filmdragering: hypromellos (E464), makrogol 8000, titandioxid (E 171), talk (E553b) och simetikonemulsion.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

10 mg: Vit till nästan vit, oval tablett ca 5 mm bred och 10 mm lång, märkt ”AS 10” på ena sidan och slät på andra sidan.

20 mg: Vit till nästan vit, oval tablett ca 6 mm bred och 12 mm lång, märkt ”AS 20” på ena sidan och slät på andra sidan.

40 mg: Vit till nästan vit, oval tablett ca 8 mm bred och 15 mm lång, märkt ”AS 40” på ena sidan och slät på andra sidan.

80 mg: Vit till nästan vit, oval tablett ca 10 mm bred och 19 mm lång, märkt ”AS 80” på ena sidan och slät på andra sidan.

Blisterförpackningar, kallpressade: Aluminiumfolie/PVC/polyamid, belagd med aluminiumfolie, värmeförseglat.

Blisterförpackningar, kallpressade med torkmedel: Polyamid/aluminiumfolie/polyeten + torkmedel med HDPE-beläggning, försluten med aluminiumfolielaminat.

Förpackningsstorlekar: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 90, 98 och 100

Antal tabletter per blister: 5, 6, 7, 10

Antal blister i ytterkartong: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nederländerna

Tillverkare

Terapia SA

124 Fabricii Street

400632 Cluj- Napoca 313 Splaiui, Bukarest

Rumänien

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nederländerna

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Belgien: Atorvastatine SUN 10mg, 20mg, 40mg and 80mg filmomhulde tabletten

Tyskland: ATORVASTATIN BA10mg, 20mg, 40mg and 80mg Filmtabletten

Italien: Atorvastatin Mylan Italia10mg, 20mg, 40mg and 80mg

Nederländerna: Atorvastatine Momaja 10mg, 20mg, 40mg and 80mg

Sverige: Atorvastatin SUN 10mg, 20mg, 40mg and 80mg


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-06-14