Atenolol Teva

Filmdragerad tablett 25 mg Atenolol 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

88:49

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046261032216

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Atenolol Teva

25 mg, 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Atenolol Teva är och vad används det för
2. Vad du behöver veta innan du använder Atenolol Teva
3. Hur du använder Atenolol Teva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Atenolol Teva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Atenolol Teva är och vad används det för

Atenolol Teva innehåller den aktiva substansen atenolol som är en s k hjärtselektiv betablockerare. Det innebär att läkemedlet huvudsakligen påverkar hjärtat och cirkulationen, medan andra organ påverkas mycket lite. Atenolol Teva minskar effekten av hjärtpåverkande substanser (s k stresshormoner) som bildas i samband med psykisk spänning och fysisk ansträngning. Det leder till att hjärtat slår långsammare (pulsen minskar) och att hjärtat pumpar ut mindre mängd blod per minut. Därmed sjunker blodtrycket och uppkomsten av kärlkramp (som beror på överansträngning av hjärtmuskeln) förhindras.

Atenolol Teva används för behandling av högt blodtryck, kärlkramp (angina pectoris), för att minska risken för hjärtinfarkt, för att ge regelbunden hjärtverksamhet samt för att skydda hjärtat under och efter en hjärtinfarkt.

Atenolol som finns i Atenolol Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Atenolol Teva

Använd inte Atenolol Teva

 • om du är allergisk mot atenolol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har obehandlad hjärtsvikt (detta leder vanligtvis till att du blir andfådd och till att fotlederna svullnar)

 • om du har allvarliga störningar i hjärtats retledningssystem (hjärtblock, ett tillstånd som kan behandlas med pacemaker)

 • om du har mycket långsam eller oregelbunden hjärtverksamhet

 • om du har mycket lågt blodtryck

 • om du har dålig blodcirkulation

 • om du har obehandlad tumör i binjurarna (feokromocytom)

 • om du har lågt pH i kroppen (metabolisk acidos)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Atenolol Teva:

 • om du har någon av följande sjukdomar eller symtom: astma eller annan lungsjukdom, blodcirkulationsrubbningar, andfåddhet, svullna anklar, en särskild typ av bröstsmärta (Prinzmetals angina) eller andra hjärtbesvär, nedsatt njurfunktion, diabetes, sköldkörtelsjukdom, tumör i binjurarna

 • om du haft en allvarlig allergisk reaktion vid t ex insektsbett (beta-blockerare kan förstärka allergiska reaktioner)

 • om du blir intagen på sjukhus, meddela sjukvårdspersonalen/läkaren att du tar Atenolol Teva, särskilt om du ska opereras

Andra läkemedel och Atenolol Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Orsaken till detta är att Atenolol Teva kan påverka eller påverkas av andra läkemedel. Tala särskilt om för läkaren om du tar något läkemedel mot:

 • oregelbunden hjärtverksamhet, högt blodtryck, kärlkramp eller hjärtsvikt (t ex verapamil, diltiazem, klonidin, nifedipin, digitalis, adrenalin eller så kallade klass I-antiarytmika)

 • smärta eller inflammation (så kallade NSAID t ex ibuprofen, indometacin)

 • diabetes (insulin eller läkemedel för diabetes som du tar via munnen t ex sulfonureider)

 • muskelkramper (baklofen)

Om du ska sövas inför operation ska du tala om för läkaren att du använder Atenolol Teva.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Atenolol Teva under graviditet.

Atenolol går över i modersmjölk. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Atenolol Teva under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Atenolol Teva försämrar förmågan att köra bil eller att utföra precisionsbetonat arbete. Tillfällig yrsel eller trötthet kan emellertid inträffa. I så fall bör man avstå från att köra bil eller att sköta maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Atenolol Teva innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Atenolol Teva

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna är 50-100 mg en gång per dag.

Hos patienter med starkt nedsatt njurfunktion ska dosen minskas.

Ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Användning för barn

Detta läkemedel får inte ges till barn.

Användning för äldre

Om du är äldre, kanske din läkare ordinerar en lägre dos, särskilt om du har nedsatt njurfunktion.

Om du använt för stor mängd av Atenolol Teva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Atenolol Teva

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer en dos vänta och ta nästa dos vid den normala tidpunkten.

Om du slutar att använda Atenolol Teva

Sluta inte ta tabletterna utan att rådgöra med din läkare, även om du mår bra. Om behandlingen med Atenolol Teva ska upphöra, bör det ske stegvis enligt läkares föreskrift.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Atenolol Teva om något av följande inträffar och kontakta omedelbart läkare:

 • Onormala hjärtslag, yrsel, trötthet och/eller svimning. Detta kan vara tecken på hjärtblock.

 • Andfåddhet och/eller svullna anklar. Detta kan vara tecken på hjärtsvikt eller på försämring av befintlig hjärtsvikt.

 • Ökade andningssvårigheter hos patienter med astma, t.ex. vinande eller pipande andning.

Andra biverkningar som kan förekomma:

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter) :

 • Trötthet och muskelsvaghet, som kan gå över efter en tids behandling.

 • Kalla händer och fötter, långsam puls, diarré, illamående, magproblem.

Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1000 patienter ): 

 • Sömnstörningar.

 • Leverpåverkan.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter ):

 • Yrsel eller svimning på grund av blodtrycksfall, särskilt när man reser sig.

 • Domningar eller kramper i fingrarna.

 • Svettningar. 

 • Huvudvärk.

 • Brist på blodplättar, vilket kan yttra sig som små blödningar i hud och slemhinnor.

 • Mardrömmar, hallucinationer, störd verklighetsuppfattning, depression, förvirring.

 • Muntorrhet.

 • Håravfall, hudutslag, försämring av psoriasis.

 • Myrkrypningar.

 • Torra ögon och synstörningar.

 • Erektionsstörningar.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare) : 

 • Förstoppning.

 • Lupusliknande syndrom (en sjukdom där immunsystemet producerar antikroppar som främst angriper hud och leder).

Tala med din läkare om du tror att du har någon av dessa biverkningar eller andra problem med Atenolol Teva.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Atenolol Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är atenolol. En tablett innehåller 25 mg, 50 mg respektive 100 mg atenolol.

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, magnesiumsubkarbonat, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat, gelatin, titandioxid (färgämne E 171), hypromellos, glycerol 85 %.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende:

25 mg: Vit, rund och kupad tablett med brytskåra på ena sidan. Diameter 6,6 mm. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

50 mg: Vit, rund och kupad tablett med brytskåra samt märkning ”M006” på ena sidan. Diameter 8,1 mm. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

100 mg: Vit, rund och kupad tablett med brytskåra på ena sidan. Diameter 10,1 mm. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Förpackningsstorlekar:

Blisterförpackning 30, 100 eller 100 x 1 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg

Tillverkare

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, Weiler, 89143 Blaubeuren, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-06-18