Atenolol Accord

Tablett 100 mg Atenolol 90 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

134:58

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 05060149314449

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Atenolol Accord

25 mg, 50 mg och 100 mg tabletter
Atenolol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Atenolol Accord är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Atenolol Accord
3. Hur du använder Atenolol Accord
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Atenolol Accord ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Atenolol Accord är och vad det används för

Atenolol Accord innehåller läkemedlet atenolol som är en betablockerare.

Atenolol Accord används för att:

 • behandla förhöjt blodtryck (hypertoni)

 • motverka smärta i bröstet på grund av ”kronisk stabil angina pectoris”

 • behandla vissa typer av oregelbunden hjärtverksamhet (arytmier)

 • förebygga en ny hjärtinfarkt.

Läkemedlet verkar genom att få hjärtat att slå långsammare och med mindre kraft.

Atenolol som finns i Atenolol Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion

2. Vad du behöver veta innan du använder Atenolol Accord

Använd inte Atenolol Accord

 • Om du är allergisk mot atenolol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • du har obehandlad hjärtsvikt eller hjärtsvikt som inte fåtts under kontroll. Tecken på detta kan vara andfåddhet och svullna anklar.

 • du har mycket oregelbunden hjärtverksamhet (såsom sick-sinussyndrom) eller hjärtblock grad II eller III (du har eventuellt pacemaker).

 • du har mycket långsam hjärtverksamhet (färre än 50 slag per minut före behandling).

 • du har mycket lågt blodtryck.

 • du har mycket dålig blodcirkulation.

 • du har hjärtchock, d.v.s. om hjärtat inte pumpar runt blodet i kroppen tillräckligt väl. Förvirring, svettningar, snabb hjärtverksamhet och blekhet kan utgöra tecken på detta.

 • du har ett obehandlat feokromocytom (en typ av tumörer). Dessa sitter vanligtvis nära njurarna och kan orsaka högt blodtryck.

 • du tar betaadrenoceptorblockerare (t.ex. floktafenin).

 • din läkare har meddelat dig att du har en för hög halt av sura ämnen i blodet (metabolisk acidos).

 • du har astma.

 • du tar andra blodtryckssänkande läkemedel som betablockerare, verapamil eller dilatiazem.

Ta inte Atenolol Accord om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Atenolol Accord om:

 • du har problem med andning, t.ex. pipljud.

 • du får allergiska reaktioner vid t.ex. insektsbett.

 • du har njurbesvär.

 • du har sådan smärta i bröstet som kallas ”Prinzmetals angina”.

 • du har dålig blodcirkulation.

 • du har långsam hjärtverksamhet (50–55 slag per minut).

 • du har hjärtblock grad I (signalerna mellan övre och under hjärtkammaren har saktat av).

 • du har diabetes. Atenolol Accord kan ändra hur du känner dig när du har lågt blodsocker. Tabletterna kan dölja symtomen på lågt blodsocker, så att du t.ex. kanske inte märker att hjärtat slår snabbare eller kraftigare och att du svettas. Dina blodsockernivåer ska övervakas noggrant.

 • du lider av psoriasis (hudbesvär).

 • du har problem med sköldkörteln, t.ex. tyreotoxikos. Atenolol Accord kan dölja symtom på tyreotoxikos, t.ex. snabba hjärtslag, skakningar eller överdriven svettning.

 • du behandlas för ett feokromocytom (en slags tumör) ska du också behandlas med en typ av läkemedel som kallas alfablockerare i tillägg till Atenolol Accord. Blodtrycket ska övervakas noggrant.

 • du vill sluta att ta tabletterna. Detta gäller framför allt patienter som lider av allvarlig nedsättning av syretillförsel till hjärtat på grund av hämmat blodflöde (ischemisk sjukdom), dessa patienter bör inte sluta att ta tabletterna plötsligt. Blodtrycket kan också snabbt bli förhöjt om du slutar plötsligt.

 • du ska genomgå en operation. I sådana fall är det viktigt att läkarpersonalen (framför allt narkosläkaren) vet att du tar atenolol.

 • du är äldre. Dosen kan behöva ändras.

Om något av ovanstående gäller dig ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar läkemedlet.

Andra läkemedel och Atenolol Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är viktigt eftersom Atenolol Accord kan påverka effekten av andra läkemedel. Vissa andra läkemedel kan även påverka effekterna av Atenolol Accord.

Det är särskilt viktigt att tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

Ta INTE läkemedlet och tala om för läkare eller apotekspersonal om:

 • du tar floktafenin – mot smärta och svullnad.

 • verapamil, diltiazem eller nifedipin – mot högt blodtryck eller smärta i bröstet.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

 • Klonidin – mot högt blodtryck eller migrän. Sluta inte att ta klonidin, såvida inte din läkare säger till dig att göra det. Om du måste sluta att ta klonidin kommer du att få noggranna instruktioner från din läkare om hur du ska gå tillväga.

 • Digoxin – för hjärtbesvär.

 • Lidokain, prokainamid, disopyramid, amiodaron eller kinidin – för oregelbunden hjärtverksamhet.

 • Adrenalin och noradrenalin – hjärtstimulerande läkemedel.

 • Ibuprofen eller indometacin – för smärta och svullnad.

 • Baklofen – för muskelkramp.

 • Insulin eller andra orala läkemedel för diabetes.

 • Ampicillin – för bakterieinfektioner.

 • Barbiturater – för sömnbesvär.

 • Sultoprid eller fenotiaziner – för allvarliga psykiska störningar (psykoser).

 • Läkemedel mot depression som tillhör gruppen tricykliska anti-depresssiva medel eller MAO-hämmare.

 • Läkemedel mot förkylning eller täppta bihålor sinus, även receptfria sådana.

 • Diuretika – vätskedrivande läkemedel som verkar genom urinering.

 • Vasodilatorer – kärlutvidgande läkemedel.

 • Perifera muskelavslappnande medel (bland andra suxametonhalider, tubokurarin): Om medlen används samtidigt som atenolol kan den avslappnande verkan och omfattningen av de muskelavslappnande medlen ökas.

Om något av ovanstående gäller dig ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar läkemedlet.

Kirurgiska ingrepp och röntgen

Tala om för läkare eller vårdpersonal att du tar Atenolol Accord om något av följande gäller dig:

 • Om du ska opereras. Orsaken är att du kan få lågt blodtryck (hypotoni) om du får vissa narkosläkemedel medan du tar Atenolol Accord.

 • Om du ska genomgå röntgen med jod (kontrastvätska) för att se närmare på en viss del av kroppen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Atenolol rekommenderas inte för kvinnor som är gravida eller ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Behandling med Atenolol Accord kan orsaka yrsel och trötthet som kan påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Det är bäst att vänta och se hur läkemedlet påverkar dig innan du kör eller använder maskiner.

Kör inte bil och använd inte maskiner om du känner dig yr eller trött när du tar läkemedlet.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Atenolol Accord

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 • Din läkare kommer att förklara hur många tabletter du ska ta varje dag och när du ska ta dem.

 • Läs etiketten på förpackningen som påminnelse om läkarens instruktioner.

 • Försök att ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag.

 • Svälj tabletterna hela med vatten.

Vuxna

Din läkare avgör hur många Atenolol Accord du ska ta varje dag utifrån ditt tillstånd.

Högt blodtryck

 • Den normala initialdosen är 50 mg en gång dagligen.

 • Sedan kommer du normalt att ta mellan 50 och 100 mg en gång per dag.

Smärta i bröstet

Den normala initialdosen är 50–100 mg en gång per dag. Om du tar 100 mg kan läkaren be dig att dela upp dosen på två administreringstillfällen så att du tar 50 mg på morgonen och 50 mg på kvällen.

Oregelbunden hjärtverksamhet

Den normala initialdosen är 50–100 mg en gång per dag.

För att förebygga en ny hjärtinfarkt.

Den normala dosen är 100 mg en gång dagligen. Läkaren be dig att dela upp dosen på två administreringstillfällen så att du tar 50 mg på morgonen och 50 mg på kvällen.

Äldre patienter

Om du är äldre kan läkaren bestämma att du ska ta en lägre dos, särskilt om du har njurbesvär.

Personer med svåra njurbesvär

Om du har svåra njurbesvär kan läkaren bestämma att du ska ta en lägre dos Atenolol Accord eller ordinera att du tar dem mer sällan.

Användning för barn och ungdomar under 18 år

Atenolol rekommenderas inte för barn eller ungdomar under 18 år.

Om du använt för stor mängd av Atenolol Accord

 • Tala om för läkare eller ta dig omedelbart till sjukhus om du har tagit för stor mängd Atenolol Accord.

 • Ta med dig läkemedelsförpackningen så att sjukhuspersonalen vet vilket läkemedel du har tagit.

 • Din hjärtverksamhet kan sjunka och du kan känna dig yr på grund av lågt blodtryck. Du kan också få svårt att andas. Det kan också vara svårt för hjärtat att pumpa runt blod till övriga delar av kroppen (akut hjärtsvikt).

 • Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex.ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning

Om du har glömt att använda Atenolol Accord

 • Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg.

 • Om det nästan är dags för nästa dos, ska du dock hoppa över den bortglömda dosen.

 • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Atenolol Accord

Sluta inte att ta Atenolol Accord utan att först tala med din läkare. Läkaren kan behöva minska dosen långsamt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta tabletter och uppsök genast läkare eller sjukhus om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar:

Sällsynta (biverkningar som uppkommer hos färre än 1 av 1 000 patienter)

 • Oregelbunden hjärtverksamhet, yrsel, trötthet eller svimning. Detta kan vara tecken på hjärtblock.

 • Andfåddhet eller svullna anklar. Detta kan vara tecken på hjärtsvikt eller förvärrad hjärtsvikt.

 • Andningsbesvär såsom pipljud. Detta kan vara tecken på förvärrad astma.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data):

 • Svullnad i ansikte eller hals, andningssvårigheter eller yrsel. Detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion.

Sluta att ta Atenolol Accord och uppsök genast läkare eller sjukhus om du upplever någon av ovanstående biverkningar.

Andra biverkningar som kan förekomma är:

Vanliga (biverkningar som uppkommer hos färre än 1 av 10 patienter)

 • Frusenhet eller dålig blodcirkulation i händer och fötter.

 • Långsammare puls. Detta är normalt, men om du det oroar dig ska du tala om det för din läkare.

 • Diarré.

 • Förstoppning.

 • Problem med matsmältningen.

 • Illamående eller kräkningar.

 • En känsla av trötthet.

 • Svettning.

Mindre vanliga (biverkningar som uppkommer hos färre än 1 av 100 patienter)

 • Sömnbesvär.

 • Förhöjda halter av ett enzym som kallas transaminaser (som visas genom blodprov).

Sällsynta (biverkningar som uppkommer hos färre än 1 av 1 000 patienter)

 • Domningar eller kramper i fingrarna som följs av värme och smärta (Raynauds sjukdom).

 • Stickningar eller domningar i händer och fötter.

 • Dålig blodcirkulation (claudicatio intermittens) som kan bli sämre när du börjar ta läkemedlet.

 • Lågt blodtryck.

 • Huvudvärk.

 • Yrsel.

 • Förvirring, oro eller rädsla.

 • Mardrömmar.

 • Personlighetsförändringar (psykos) eller att man ser och hör saker som inte finns (hallucinationer).

 • Depression.

 • Muntorrhet.

 • Håravfall.

 • Torra ögon.

 • Hudrodnad.

 • Torr, fjällig hud (psoriasis) som kan bli värre när du börjar ta läkemedlet.

 • Synbesvär.

 • Lättare att få blåmärken eller mörkröda märken på huden.

 • Oförmåga för män att få erektion (impotens).

 • Gulnad av hud eller ögonvitor (gulsot).

 • Blodbesvär såsom blodkroppsförändringar. Din läkare kan ta blodprov då och då för att kontrollera om Atenolol Accord na har haft någon verkan på ditt blod.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data):

 • Allergiska reaktioner (överkänslighet) såsom klåda.

 • Atenolol Accord kan dölja symtom på tyreotoxikos och lågt blodsocker (diabetes). Se avsnitt 2 innan du tar Atenolol Accord.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Atenolol Accord ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Inga särskilda förvaringsanvisningar.

 • Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är atenolol.

Atenolol Accord innehåller 25 mg, 50 mg eller 100 mg atenolol.

Övriga innehållsämnen är: tungt magnesiumkarbonat, majsstärkelse, sodiumlaurylsulfat, gelatin, magnesiumstearat (E572), cellulosamikrokristallin, talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Atenolol Accord 25 mg tabletter (vita, runda, platta tabletter med avsmalnande kanter samt texten ”AA” på ena sidan och brytskåra på andra sidan). Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Atenolol Accord 50 mg tabletter (vita, runda, platta tabletter med avsmalnande kanter samt texten ”AB” på ena sidan och brytskåra på andra sidan). Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Atenolol Accord 100 mg tabletter (vita, runda, platta tabletter med avsmalnande kanter samt texten ”AC” på ena sidan och brytskåra på andra sidan). Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Atenolol Accord 25 mg förpackas i blisterförpackningar av PVC/PVDC/aluminium.

Förpackningsstorlekar: 14, 20, 28, 30 eller 90 tabletter.

Atenolol Accord 50 mg förpackas i blisterförpackningar av PVC/PVDC/aluminium.

Förpackningsstorlekar: 14, 20, 28, 30, 90 eller 100 tabletter.

Atenolol Accord 100 mg förpackas i blisterförpackningar av PVC/PVDC/aluminium.

Förpackningsstorlekar: 14, 20, 28, 30, 50 eller 90 tabletter.

Atenolol Accord 25 mg tabletter finns även i HDPE-burkar med PP-skruvlock.

Förpackningsstorlekar: 100, 500, 1 000 eller 5 000 tabletter.

Atenolol Accord 50 och 100 mg tabletter finns även i HDPE-burkar med PP-skruvlock.

Förpackningsstorlekar: 500 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Tillverkare

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow,
Middlesex, HA1 4HF, Storbritannien

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Nederländerna: Atenolol Accord 25, 50, 100 mg tabletten

Frankrike: Atenolol Accord 25, 50, 100 mg comprimés

Italien: Atenolol Accord Healthcare 25, 50, 100 mg compresse

Sverige: Atenolol Accord 25, 50, 100 mg tabletter


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-05-13