Arthrotec forte

Tablett med modifierad frisättning Diklofenak+misoprostol 100 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

140:99

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 05415062317242

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Arthrotec Forte

75 mg/0,2 mg tabletter med modifierad frisättning
diklofenaknatrium, misoprostol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Arthrotec Forte är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Arthrotec Forte
3. Hur du tar Arthrotec Forte
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Arthrotec Forte ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Arthrotec Forte är och vad det används för

Arthrotec Forte innehåller diklofenak och misoprostol. Diklofenak tillhör en läkemedelsgrupp som kallas icke-steroida anti-inflammatoriska medel (NSAID).

Arthrotec Forte lindrar smärta och svullnad vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit) och ledförslitning (artros) och kan samtidigt ge skydd hos patienter som har ökad risk för irritation eller sår i mage eller tarmar.

NSAID lindrar smärtan, men kan samtidigt minska mängden naturligt skyddande substanser, så kallade prostaglandiner, i magsäckens slemhinna.

Detta innebär att NSAID kan förorsaka irritation i magen eller magsår. Arthrotec Forte innehåller även misoprostol som är väldigt likt dessa prostaglandiner och som därför kan hjälpa till att skydda magen.

2. Vad du behöver veta innan du använder Arthrotec Forte

Ta inte Arthrotec Forte

 • om du för närvarande har magsår eller perforation (hål) i mage eller tarm

 • om du för närvarande har blödning i mage, tarmar eller hjärnan

 • om du är gravid, eller försöker bli gravid, eftersom Arthrotec Forte kan orsaka missfall. Kvinnor i fertil ålder ska ha ett fullgott graviditetsskydd under behandling med Arthrotec Forte

 • om du är kvinna i fertil ålder och inte använder effektivt preventivmedel för att undvika graviditet (läs mer i avsnittet ”Graviditet”)

 • om du tror du kan vara allergisk mot diklofenaknatrium, acetylsalicylsyra, ibuprofen eller något annat NSAID-preparat, misoprostol eller andra läkemedel av prostaglandintyp, eller något annat innehållsämne i Arthrotec Forte (anges i avsnitt 6). Tecken på en överkänslighetsreaktion kan vara hudutslag, svullnad eller klåda i huden, svullnad i ansiktet och munnen (angioödem), svår nästäppa, astma (andningssvårigheter), bröstsmärta, väsande andning eller någon annan typ av allergisk reaktion.

 • om du genomgår eller nyligen genomgått en bypass-operation av hjärtats kranskärl

 • om du har svår njur- eller leversvikt

 • om du har en känd hjärtsjukdom och/eller sjukdom i hjärnans blodkärl, t.ex. hjärtattack, stroke, ”mini-stroke” (transitorisk ischemisk attack, TIA). Du kan även ha haft förträngningar i blodkärlen till hjärtat eller hjärnan, eller har opererats för sådana förträngningar genom rensning av kärlen eller via en bypass-operation

 • om du har eller har haft problem med blodcirkulationen (perifer kärlsjukdom).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Arthrotec Forte:

 • om du har andra problem med hälsan, såsom lever- eller njursjukdom. Ta inte Arthrotec Forte om du har svår njur- eller leversvikt.

 • om du tidigare har haft sår eller blödning i mage eller tarm. Ta inte Arthrotec Forte om du för närvarande har sår eller blödning i mage eller tarm.

 • om du lätt får blödningar eller blåmärken

 • om du har tarminflammation (ulcerös colit eller Crohns sjukdom)

 • om du har, eller haft astma eller någon allergisk sjukdom

 • om du har en infektion, eftersom Arthrotec Forte kan dölja feber eller andra tecken på infektion

 • om du är uttorkad

 • om du är över 65 år eftersom läkare kommer att vilja kontrollera dig regelbundet

 • om du är gravid eller planerar att bli gravid (se avsnittet ”Graviditet”). På grund av risken för fostret måste din behandling med Arthrotec Forte avbrytas omedelbart.

 • om du är kvinna i fertil ålder (se även avsnittet ”Graviditet”). Det är viktigt att du använder effektivt preventivmedel medan du tar det här läkemedlet.

 • om du nyligen opererats eller ska opereras i magen eller tarmkanalen, eftersom Arthrotec Forte ibland kan försämra sårläkningen i tarmarna efter operation.

NSAID-läkemedel som Arthrotec Forte kan orsaka blödning eller magsår. Behandlingen ska avbrytas om detta inträffar.  Om man använder Arthrotec Forte tillsammans med andra NSAID-läkemedel förutom acetylsalicylcyra (t.ex. ibuprofen) kan man lättare få sår eller blödningar i mage och tarm.

Arthrotec Forte kan orsaka allvarliga biverkningar, särskilt i mage och tarmar, om du intar en kortikosteroid (t.ex. prednison), blodförtunnande läkemedel som tas via munnen eller en selektiv serotoninåterupptagshämmare (t.ex. sertralin), eller om du dricker alkohol.

Innan du får Arthrotec Forte måste läkaren veta om du

 • röker

 • har diabetes

 • har kärlkramp, blodproppar, högt blodtryck, högt kolesterolvärde eller höga triglycerider (blodfetter).


Läkemedel som Arthrotec Forte kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.

Biverkningar kan minimeras genom att man behandlar med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid.

Liksom andra NSAID (t.ex. ibuprofen) kan Arthrotec Forte orsaka förhöjt blodtryck, din läkare kan därför komma att vilja mäta ditt blodtryck regelbundet.

Din läkare kommer att vilja undersöka dig regelbundet om du har hjärt-, lever- eller njurproblem.

Andra läkemedel och Arthrotec Forte

Vissa läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, såsom:

 • Acetylsalicylsyra eller andra NSAID (t ex. ibuprofen)

 • Läkemedel mot artros eller ledgångsreumatism tillhörande gruppen cyclooxygenas-2 (COX-2) hämmare

 • Diuretika (används vid vätskeansamling i kroppen)

 • Ciklosporin eller takrolimus (används för att dämpa immunförsvaret, t ex efter transplantationer)

 • Litium (används för behandling av vissa typer av depression)

 • Digoxin (ett läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm och/eller hjärtsvikt)

 • Warfarin eller andra blodförtunnande läkemedel som tas via munnen (minskar blodkoagulationen, t.ex. acetylsalicylsyra)

 • Läkemedel mot ångest och depression som tillhör gruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)

 • Blodsockerreglerande läkemedel som tas via munnen (mot diabetes)

 • Metotrexat (används för behandling av ledgångsreumatism, psoriasis och leukemi)

 • Behandling med steroider (t ex kortikosteroider vilka ofta används som anti-inflammatoriska läkemedel)

 • Läkemedel mot högt blodtryck

 • Antacida som innehåller magnesium (används mot halsbränna, matsmältningsbesvär)

 • Antibiotika av kinolontyp (används mot vissa infektioner)

 • Ketokonazol, flukonazol, mikonazol och vorikonazol (används mot vissa typer av svampinfektioner)

 • Amiodaron (används för att behandla onormal hjärtrytm)

 • Om du har använt läkemedlet mifepriston (för att avbryta en graviditet) de senaste 12 dagarna. Arthrotec Forte ska inte användas inom 8-12 dagar efter intag av mifepriston.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Ta inte Arthrotec Forte om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller försöker att bli gravid. Tala om för läkaren om du planerar att skaffa barn.

På grund av den möjliga risken för fosterskada måste du försäkra dig om att du inte är gravid innan du påbörjar behandlingen. Kvinnor som inte nått klimakteriet måste använda ett tillförlitligt preventivmedel under behandling med Arthrotec Forte.

Din läkare kommer att informera dig om riskerna om du skulle bli gravid medan du tar Arthrotec Forte, eftersom läkemedlet kan orsaka missfall, för tidig födsel eller onormal fosterutveckling (missbildningar). Du ska ALDRIG ta det här läkemedlet om du är gravid, eftersom det även kan få allvarliga konsekvenser för ditt barn, särskilt på hjärta, lungor och/eller njurar, inklusive dödsfall. Om du har fått behandling med detta läkemedel under graviditet ska du tala med din läkare. Om du bestämmer dig för att fullfölja graviditeten ska den följas noggrant med ultraljudsundersökningar med särskild fokus på barnets ben, armar och huvud.

Amning

Om du ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Använd inte Arthrotec Forte om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du känner dig yr eller dåsig efter det att du tagit Arthrotec Forte, kör inte bil och använd inte maskiner förrän dessa symtom avtagit.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Arthrotec Forte innehåller laktos

Arthrotec Forte innehåller laktos (en sockerart). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Arthrotec Forte innehåller natrium

Arthrotec Forte innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du tar Arthrotec Forte

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är en tablett två gånger dagligen.

Arthrotec Forte ska sväljas hela med vatten (ej tuggas) tillsammans med, eller omedelbart efter, måltid.

Äldre patienter och patienter med lever- eller njursjukdom: din läkare kan komma att vilja kontrollera dig mer noggrant. Dosändring är inte nödvändig.

Användning för barn

Arthrotec Forte är endast avsedda för vuxna och ska inte användas av barn (under 18 år).

Om du har tagit för stor mängd av Arthrotec Forte

Ta inte fler tabletter än din läkare ordinerat dig. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Arthrotec Forte

Om du glömmer att ta en tablett, ta den så snart du kommer ihåg. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Arthrotec Forte

Sluta inte att ta Arthrotec Forte, såvida inte din läkare säger till dig det. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Tala med din läkare om du är orolig över biverkningar. Det är viktigt att du känner till vad som kan hända och vet vad du ska göra om Arthrotec Forte ger en biverkning. Arthrotec Forte kan ibland orsaka biverkningar men de är vanligtvis övergående när din kropp vant sig vid läkemedlet under behandlingen.

Sluta ta Arthrotec Forte och kontakta omedelbart läkare om något av följande inträffar:

Om du får:

 • svaghet eller oförmåga att röra ena sidan av kroppen, sluddrigt tal (stroke), bröstsmärta (hjärtattack), hjärtsvikt eller hjärtklappning (du känner av dina hjärtslag) – Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • andnöd - Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


 • Arthrotec Forte kan orsaka en minskning av en typ av vita blodkroppar (vilka hjälper till att försvara kroppen mot infektioner och sjukdomar) vilket kan leda till infektioner med symtom såsom frossa, plötslig feber, halsont eller influensaliknande symtom –Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • svåra magsmärtor eller ser några tecken på blödning eller sårbildning i mage eller tarmar, såsom svart eller blodig avföring Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare), eller blodiga kräkningar – Sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)


 • en allvarlig allergisk reaktion såsom hudutslag, svullnad i ansikte, väsande andning eller andningssvårigheter (anafylaktisk chock) – Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • gulsot (din hud eller ögonvitor ser gulaktiga ut) – Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • minskning av antalet blodplättar (ökad risk för blödning eller blåmärken) - förekommer hos ett okänt antal användare


 • symtom på hjärnhinneinflammation (stel nacke, huvudvärk, illamående, kräkningar, feber eller nedsatt medvetandegrad) – förekommer hos ett okänt antal användare


 • bröstsmärta, som kan vara ett tecken på en potentiellt allvarlig allergisk reaktion som kallas Kounis syndrom – förekommer hos ett okänt antal användare


 • en allvarlig hudreaktion såsom utslag, blåsbildning eller fjällning av huden (DRESS, Stevens-Johnsons syndrom, exfoliativ dermatit och toxisk epidermal nekrolys) – förekommer hos ett okänt antal användare.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Magsmärta, diarré, illamående, matsmältningsbesvär

Diarré är vanligast förekommande och är i undantagsfall av allvarlig karaktär. Om du tar Arthrotec Forte tillsammans med mat minskar risken för diarré. Om du använder antacida (mot sur mage) bör du undvika antacida som innehåller magnesium eftersom de kan förvärra diarrén.

Apotekspersonalen kan hjälpa dig att välja passande antacida. Om diarrén fortsätter och blir allvarlig bör du kontakta din läkare.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Hudutslag, klåda

 • Kräkningar, väderspänning, förstoppning, rapningar, magkatarr (matsmältningsbesvär, magsmärta, kräkningar)

 • Mag- eller tarmsår

 • Huvudvärk, yrsel

 • Sömnsvårigheter

 • Förändrade blodprovsresultat som har samband med leverfunktionen

 • Inflammation i mage-tarmar såsom illamående, diarré och buksmärtor

 • Onormal fosterutveckling

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Svullnad och inflammation i munnen

 • Vätskeansamling i kroppen som kan orsaka svullna vrister och ben

 • Onormal eller oväntad underlivsblödning, menstruationsrubbningar

 • Minskat antal blodplättar (kan leda till ökad risk för blödningar eller blåmärken)

 • Purpura (lilafärgade hudfläckar)

 • Nässelutslag (upphöjda, kliande utslag)

 • Infektion i vagina (klåda, sveda, ömhet, smärta särskilt under samlag och /eller urinering)

 • Dimsyn

 • Högt blodtryck

 • Nedsatt aptit

 • Menstruationsrubbningar, såsom riklig eller mindre blödning eller försenad mens

 • Frossa eller feber

 • Dåsighet, trötthet, darrningar

 • Öronsusning (tinnitus)

 • Depression och oro

 • Stickningar eller pirrningar

 • Munsår och muntorrhet

Sällsynta ( kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Leverinflammation (kan leda till gulfärgning av huden, huvudvärk, feber, frossa, allmän svaghetskänsla)

 • Inflammation i bukspottkörteln, vilket leder till svåra smärtor i buken och ryggen

 • Inflammation i lungorna såsom hosta, ökad slembildning

 • Smärtor i brösten

 • Smärtsamma menstruationer

 • Kräkningar innehållande blod

 • Försämring av ulcerös kolit (inflammation i tjocktarmen)

 • Skador på matstrupen

 • Svullnad av tungan

 • Lågt blodtryck

 • Håravfall

 • Ökad ljuskänslighet

 • Mardrömmar

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Allvarlig leversjukdom inklusive leversvikt

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Försämring av Crohns sjukdom (tarminflammation)

 • Njurproblem

 • Krampanfall

 • Inflammerade blodkärl (kan orsaka feber, värk, lila utslag)

 • Psykos (psykisk sjukdom som kännetecknas av bristande verklighetsuppfattning)

 • Humörförändringar

 • , irritation, minnesstörningar, förvirring

 • Synstörningar, smakförändringar

 • Inflammation

 • Onormala sammandragningar av livmodern, bristning i livmoderväggen, kvarhållen moderkaka efter förlossning, en livshotande reaktion orsakad av att fostervatten eller andra vävnader från graviditeten passerar över till moderns blodcirkulation, livmoderblödning, missfall, fosterdöd, för tidig födsel

 • Blodbrist (minskat antal röda blodkroppar) som kan leda till blek hud, svaghetskänsla och andfåddhet

 • Nedsatt fertilitet hos kvinnor

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Arthrotec Forte ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är diklofenaknatrium och misoprostol.

 • Varje tablett innehåller 75 mg diklofenaknatrium och 0,2 mg misoprostol

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat (se avsnitt 2 ”Arthrotec Forte innehåller laktos”), mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, povidon K-30, magnesiumstearat, metylakrylsyra-kopolymer typ C, natriumhydroxid (se avsnitt 2 ”Arthrotec Forte innehåller natrium”), talk, trietylcitrat, hypromellos, krospovidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hydrerad ricinolja.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Arthrotec Forte finns tillgängligt som vita, runda bikonvexa tabletter, märkta med fyra ”A” omkring ”75” på den ena sidan och “Searle” ovanför ”1421” på den andra sidan.

Tabletterna är förpackade i blisterstrips i kartonger om 10, 20, 30, 60, 90, 100 och 140 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackingsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com

Tillverkare

Piramal Healthcare UK Limited

Morpeth

Northumberland

NE61 3YA

Storbritannien

eller

Piramal Pharma Solutions (Dutch) B.V.

Level, 7e verdieping

Bargelaan 200

2333 CW

Leiden

Nederländerna


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-03-16