Aripiprazol STADA

Oral lösning 1 mg/ml Aripiprazol 150 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

381:09

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046260635197

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Aripiprazol STADA

1 mg/ml oral lösning
aripiprazol
natriumbenzoat (E211), propylenglykol (E1520) och natrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Aripiprazol STADA är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Aripiprazol STADA
3. Hur du använder Aripiprazol STADA
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Aripiprazol STADA ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Aripiprazol STADA är och vad det används för

Aripiprazol Stada oral lösning innehåller den aktiva substansen aripiprazol och tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotiska läkemedel.

Det används för att behandla vuxna personer och ungdomar från 15 år och uppåt som lider av en sjukdom som kännetecknas av att personen hör, ser eller upplever saker som inte finns där, är misstänksam, tror felaktiga saker, talar och beter sig inkonsekvent samt visar brist på känslor. Personer i detta tillstånd kan också känna sig deprimerade, skyldiga, ängsliga eller spända.

Aripiprazol som finns i Aripiprazol Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Aripiprazol STADA

Använd inte Aripiprazol STADA

 • om du är allergisk mot aripiprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Aripiprazol Stada om du har

 • högt blodsocker (vilket kan ge symtom som överdriven törst, ökad urinmängd, ökad aptit och svaghetskänsla) eller diabetes inom familjen

 • kramper

 • ofrivilliga, oregelbundna muskelrörelser, särskilt i ansiktet

 • hjärtkärlsjukdomar, hjärtkärlsjukdomar inom familjen, slaganfall (stroke) eller övergående, lätta slaganfall (TIA), onormalt blodtryck

 • blodproppar eller blodproppar inom familjen, eftersom antipsykotika har förknippats med bildning av blodproppar

 • tidigare historik av olämpligt spelbeteende.

Tala om för läkaren om du märker att du går upp i vikt, utvecklar ett onormalt rörelsemönster, upplever en trötthet som påverkar normala dagliga aktiviteter, upplever svårigheter att svälja eller får allergiska symtom.

Om du är äldre och lider av demens (har minnesförlust eller lider av några andra mentala störningar) bör du eller en anhörig/vårdnadshavare berätta för din läkare om du någon gång har haft ett slaganfall eller övergående, lätt slaganfall.

Tala omedelbart om för din läkare om du har tankar på eller en känsla av att vilja skada dig själv. Självmordstankar och självmordsbeteenden har rapporterats vid aripiprazolbehandling.

Tala omedelbart om för läkare om du drabbas av muskelstelhet eller orörlighet med hög feber, svettningar, förändrat sinnestillstånd eller mycket snabb eller oregelbunden puls.

Tala om för läkare om du eller din familj/vårdgivare uppmärksammar att du utvecklar drifter eller begär att uppträda på ett för dig ovanligt sätt och att du inte kan motstå impulsen, driften eller lockelsen att utföra aktiviteter som kan skada dig själv eller andra. Detta kallas störd impulskontroll. Det kan omfatta beteende som spelberoende, överdrivet ätande eller köpbeteende, onormalt hög sexualdrift eller ökad upptagenhet av ständiga tankar på sex eller sexuella känslor.

Din läkare kan behöva justera dosen eller avsluta medicineringen.

Aripiprazol kan orsaka dåsighet, blodtrycksfall som uppstår när man reser sig upp, yrsel och förändringar av rörelseförmågan samt förmågan att hålla balansen, vilket kan leda till fallolyckor. Försiktighet bör iakttas, i synnerhet om du är en äldre eller försvagad patient.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 15 år ska inte använda detta läkemedel. Det är inte känt om det är säkert och effektivt för dessa patienter.

Andra läkemedel och Aripiprazol STADA

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Blodtryckssänkande läkemedel: Aripiprazol Stada kan öka effekten av läkemedel som används för att sänka blodtrycket. Tala därför om för din läkare om du använder något läkemedel för att hålla ditt blodtryck under kontroll.

När Aripiprazol Stada tas tillsammans med vissa andra läkemedel kan dosen av Aripiprazol Stada behöva ändras. Det är särskilt viktigt att nämna följande för din läkare:

 • Läkemedel för att korrigera hjärtrytmen

 • Antidepressiva läkemedel eller naturläkemedel för behandling av depression eller ångest

 • Läkemedel mot svamp

 • Vissa läkemedel för behandling av hiv infektion

 • Läkemedel mot epilepsi.

Läkemedel som ökar halten av serotonin: triptaner, tramadol, tryptofan, SSRI-läkemedel (t.ex. paroxetin och fluoxetin), tricykliska antidepressiva (t.ex. klomipramin, amitriptylin), petidin, johannesört och venlafaxin. Dessa läkemedel ökar risken för biverkningar. Kontakta din läkare om du får något ovanligt symtom när du tar något av dessa läkemedel tillsammans med Aripiprazol Stada.

Aripiprazol STADA med mat, dryck och alkohol

Aripiprazol Stada kan tas med eller utan mat.

Den orala lösningen ska dock ej spädas med andra vätskor eller blandas med någon mat innan den administreras.

Alkohol bör undvikas.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel.

Hos nyfödda barn vars mammor har tagit Aripiprazol Stada under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten), kan följande symtom förekomma: skakningar, stela och/eller svaga muskler, sömnighet, upprördhet, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn får några av dessa symtom kan du behöva kontakta din läkare.

Tala genast om för din läkare om du ammar.

Du ska inte amma om du tar Aripiprazol Stada.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil eller använd verktyg eller maskiner innan du vet hur Aripiprazol Stada påverkar dig.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Aripiprazol STADA innehåller natriumbenzoat (E211), propylenglykol (E1520) och natrium

Natriumbensoat (E211)

Detta läkemedel innehåller 1 mg natriumbenzoat (E211) i varje ml.

Propylenglykol (E1520)

Detta läkemedel innehåller 80 mg propylenglykol (E1520) i varje ml lösning.

Om du är gravid eller ammar, använd inte läkemedlet annat än på läkares rekommendation. Läkaren kan vilja göra extra kontroller under behandlingen.

Om du har nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion, använd inte läkemedlet annat än på läkares rekommendation. Läkaren kan vilja göra extra kontroller under behandlingen.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per ml, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Aripiprazol STADA

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna är 15 ml lösning (motsvarande 15 mg aripiprazol) en gång dagligen. Din läkare kan dock behöva minska eller öka dosen till högst 30 mg (dvs. 30 ml) en gång dagligen.

Användning för barn och ungdomar:

Rekommenderad dos för ungdomar är 10 ml lösning (motsvarande 10 mg aripiprazol) en gång dagligen. Din läkare kan dock behöva minska eller öka dosen till högst 30 ml (dvs. 30 mg) en gång dagligen.

Mätning av dos:

 • Doser på upp till 5 ml bör mätas med hjälp av 5 ml sprutan som ligger i kartongen.

 • Doser på 10 ml och mer bör mätas med hjälp av mätbägaren eller 5 ml sprutan som ligger i kartongen.

Montering av sprutan

Öppna flaskan och se till att sprutan sitter ordentligt i adaptern (Figur 1).

Flaskan upp och ned

Vänd flaskan upp och ned med sprutan fortfarande på plats (Figur 2).

Fyllning av sprutan

Dra ner kolven så att sprutan fylls med lite mer lösning än föreskriven dos (Figur 3).

Borttagning av bubblor

Om några bubblor uppstår i sprutan, håll flaskan upp och ner och skjut in kolven en aning och dra den tillbaka igen. Upprepa tills det inte finns några bubblor i sprutan (Figur 4).

Tryck in kolven

Tryck in kolven långsamt till graderingen som motsvarar den mängd i milliliter (ml) som din läkare ordinerat (Figur 5).

Ta bort sprutan

Vänd upp flaskan och ta bort sprutan (Figur 6).

Skölj sprutan och bägaren med vatten efter användning och stäng flaskan med plastskruvlocket.

Om du upplever att effekten av Aripiprazol Stada är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Försök ta Aripiprazol Stada oral lösning vid samma tidpunkt varje dag. Det har ingen betydelse om du tar den tillsammans med eller utan mat. Du bör dock ej späda den med andra vätskor eller blanda den med mat innan den tas.

Även om du känner dig bättre ska du inte ändra eller låta bli att ta din dagliga dos av Aripiprazol Stada utan att först ha talat med din läkare.

Användning för barn och ungdomar

Rekommenderad dos för ungdomar är 10 ml lösning (motsvarande 10 mg aripiprazol) en gång dagligen. Din läkare kan dock behöva minska eller öka dosen till högst 30 ml (dvs. 30 mg) en gång dagligen.

Om du använt för stor mängd av Aripiprazol STADA

Om du inser att du har tagit mer Aripiprazol Stada oral lösning än vad din läkare har rekommenderat (eller om någon annan har tagit av din Aripiprazol Stada oral lösning), kontakta genast läkare. Om du inte kan nå din läkare, ta dig till närmaste sjukhus och ta läkemedelsförpackningen med dig.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Aripiprazol STADA

Om du glömmer en dos, ta den så fort du kommer på det, men ta inte dubbla doser under samma dag.

Om du slutar att använda Aripiprazol STADA

Avbryt inte behandlingen bara för att du mår bättre. Det är viktigt att du fortsätter att ta Aripiprazol Stada så länge som din läkare har sagt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): 

 • diabetes mellitus

 • sömnsvårigheter

 • oroskänsla

 • känsla av rastlöshet och oförmåga vara stilla, svårighet att sitta stilla

 • okontrollerbara ryckande, knyckiga eller vridande rörelser, rastlöshet i benen

 • skakningar

 • huvudvärk

 • trötthet

 • sömnighet

 • svimningskänsla

 • skakningar och dimsyn

 • minskad avföringsfrekvens eller svårighet vid avföring

 • matsmältningsbesvär

 • illamående

 • onormalt mycket saliv i munnen

 • kräkningar

 • trötthetskänsla.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

 • ökade nivåer av hormonet prolaktin i blodet

 • för mycket socker i blodet

 • depression

 • förändrat eller ökat sexuellt intresse

 • okontrollerbara rörelser i mun, tunga, armar och ben (tardiv dyskinesi)

 • muskelsjukdom som medför vridande rörelser (dystoni)

 • dubbelseende

 • ljuskänsliga ögon

 • hög puls

 • blodtrycksfall som uppstår när man reser sig upp, vilket medför yrsel, svimningskänsla eller svimning

 • hicka.

Följande biverkningar har rapporterats efter marknadsintroduktionen av aripiprazol som tas via munnen, men deras frekvens är inte känd:

 • låga nivåer av vita blodkroppar

 • låga nivåer av blodplättar

 • allergiska reaktioner (t.ex. svullnad i mun, tunga, ansikte och hals, klåda, utslag)

 • uppkomst eller försämring av diabetes, ketoacidos (ketoner i blod och urin) eller koma

 • högt blodsocker

 • otillräcklig halt av natrium i blodet

 • aptitförlust (anorexi)

 • viktminskning

 • viktökning

 • självmordstankar, självmordsförsök och självmord

 • olämpligt spelbeteende

 • aggressivitet

 • agitation

 • oro

 • en kombination av feber, muskelstelhet, snabbare andhämtning, svettningar, minskad medvetenhet och plötsliga förändringar av blodtryck och hjärtfrekvens, svimning (malignt neuroleptikasyndrom)

 • krampanfall

 • serotonergt syndrom (en reaktion som kan ge lyckokänsla, dåsighet, klumpighet, rastlöshet, berusningskänsla, feber, svettningar eller stela muskler)

 • talförändringar

  att ögongloberna är fixerade i ett läge

 • plötslig oförklarlig död

 • livshotande oregelbunden hjärtrytm

 • hjärtattack

 • långsammare puls

 • blodproppar i venerna, speciellt i benen (symtom inkluderar svullnad, smärta och rodnad av benet), vilka kan transporteras genom blodkärlen till lungorna och orsaka bröstsmärta och svårigheter att andas (om du noterar några av dessa symtom måste du omedelbart söka medicinsk hjälp)

 • högt blodtryck

 • svimning

 • oavsiktlig inandning av mat med risk för lunginflammation

 • spasm i musklerna runt struphuvudet

 • inflammation i bukspottkörteln

 • svårigheter att svälja

 • diarré

 • obehagskänsla i buken

 • magbesvär

 • leversvikt

 • inflammation i levern

 • gulfärgning av hud och ögonvitor

 • rapporter om onormala levervärden

 • hudutslag

 • ljuskänslig hud

 • håravfall

 • stark svettning

 • onormal muskelnedbrytning vilket kan medföra njurproblem

 • muskelsmärta

 • stelhet

 • ofrivillig urinavgång (inkontinens)

 • svårighet att urinera

 • abstinenssymtom hos nyfödda barn efter exponering under graviditeten

 • ihållande och/eller smärtsam erektion

 • störningar i kroppens temperaturreglering (t.ex. feber)

 • bröstsmärtor

 • svullnad av händer, vrister eller fötter

 • vid blodprover: stigande och sjunkande blodsocker, ökning av glykosylerat hemoglobin

 • oförmåga att motstå impulsen, driften eller begäret att utföra en handling som kan vara skadlig för dig själv och andra, vilket kan inkludera:

  • en stark impuls att spela överdrivet mycket trots allvarliga personliga konsekvenser eller konsekvenser för familjen

  • förändrat eller ökat sexuellt intresse och beteende, av betydande besvär för dig eller andra, till exempel ökad sexualdrift

  • okontrollerbart överdrivet köpbeteende eller slösande med pengar

  • hetsätning (ätande av stora mängder mat under kort tid) eller tvångsmässigt ätande (ätande av större mängder mat än normalt och mer än vad som behövs för att stilla hungern)

  • en tendens att vandra iväg.

Hos äldre patienter med demens har fler dödsfall rapporterats bland dem som använt aripiprazol. Vidare har slaganfall eller övergående, lätt slaganfall rapporterats.

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Ungdomar från 13 år och uppåt upplevde biverkningar som liknade dem hos vuxna i frekvens och typ med undantag av att sömnighet, okontrollerbara ryckningar eller ryckiga rörelser, rastlöshet och trötthet var mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare) och buksmärtor i övre regionen, muntorrhet, ökad hjärtfrekvens, viktökning, ökad aptit, muskelryckningar, okontrollerade rörelser och yrselkänsla, särskilt då man reser sig från liggande eller sittande ställning, var vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Aripiprazol STADA ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Användes inom 6 månader efter första öppnandet.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är aripiprazol. Varje ml innehåller 1 mg aripiprazol.

Övrigta innehållsämnen är:

Propylenglykol (E1520)

Makrogol 4000

Fosforsyra

Hypromellos 2910

Erytritol (E 968)

Sukralos (E 955)

Natriumbensoat (E211)

Dinatriumedetat

Druvsmakämne

Renat vatten

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Aripiprazol Stada är en klar, färglös vätska levererad i bruna glas flaskor innehållande 150 ml per flaska.

Varje flaska är stängd med ett plast (polyeten HD/polypropen) ”barnskyddande” skruvlock med en polypropen-adapter (plug).

Varje kartong innehåller en flaska, en bipacksedel och doseringsenhet, en 5 ml oral spruta och en 30 ml mätbägare.

Sprutkroppen är av PP och kolven HDPE och är graderad för dosering av 0,5 ml och 1 ml, och därefter var 0,5 ml upp till 5 ml.

Mätbägaren är av PP och är graderad för dosering av 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml och maximal volym av 30 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Övriga tillverkare

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A, 2730 Herlev

Danmark

Balkanpharma Troyan AD

1 Krayrechna Str.

Troyan 5600

Bulgarien

Lokal företrädare

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-08-19