Arimidex

Filmdragerad tablett 1 mg Anastrozol 98 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

1272:75

Köp via recept

EAN: 07046263869537

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Arimidex

1 mg filmdragerade tabletter
anastrozol
laktos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Arimidex är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Arimidex
3. Hur du tar Arimidex
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Arimidex ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Arimidex är och vad det används för

Arimidex innehåller en substans som kallas anastrozol. Det tillhör en läkemedelsgrupp som kallas ”aromatashämmare”. Arimidex används för att behandla bröstcancer hos kvinnor som har passerat klimakteriet.

Arimidex verkar genom att minska mängden av ett hormon som kallas östrogen och som bildas i kroppen. Det gör det genom att blockera en naturlig substans (ett enzym) i kroppen som kallas ”aromatas”.

2. Vad du behöver veta innan du använder Arimidex

Ta inte Arimidex

 • om du är allergisk mot anastrozol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är gravid eller ammar (se avsnittet ”Graviditet och amning”).

Ta inte Arimidex om något av ovanstående gäller för dig. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Arimidex om du är osäker.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Arimidex

 • om du fortfarande menstruerar och inte har passerat klimakteriet.

 • om du tar ett läkemedel som innehåller tamoxifen eller läkemedel som innehåller östrogen (se avsnittet ”Andra läkemedel och Arimidex”).

 • om du någonsin har haft ett tillstånd som påverkar styrkan i ditt skelett (osteoporos, dvs. benskörhet).

 • om du har problem med levern eller njurarna.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Arimidex om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig.

Tala om för vårdpersonalen att du tar Arimidex om du uppsöker sjukhus.

Andra läkemedel och Arimidex

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel. Detta gäller även läkemedel som är receptfria och naturläkemedel. Detta eftersom Arimidex kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar, och vissa läkemedel kan påverka Arimidex.

Ta inte Arimidex om du redan tar något av följande läkemedel:

 • Vissa läkemedel som används för behandling av bröstcancer (selektiva östrogenreceptormodulatorer), t.ex. läkemedel som innehåller tamoxifen. Detta på grund av att dessa läkemedel kan förhindra att Arimidex fungerar som det ska.

 • Läkemedel som innehåller östrogen, exempelvis hormonersättningsterapi (HRT).

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om detta gäller dig.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

 • Ett läkemedel som kallas en ”LHRH-analog”. Dessa omfattar gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin och triptorelin. Dessa läkemedel används för behandling av bröstcancer, vissa kvinnosjukdomar (gynekologiska tillstånd) samt infertilitet.

Graviditet och amning

Ta inte Arimidex om du är gravid eller ammar. Avbryt behandlingen med Arimidex om du blir gravid och tala med din läkare.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Arimidex kommer sannolikt inte att påverka din förmåga att framföra fordon eller använda verktyg och maskiner. Vissa personer kan emellertid ibland känna sig svaga eller sömniga när de tar Arimidex. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om detta händer dig.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Arimidex innehåller laktos

Arimidex innehåller laktos, som är ett slags socker. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Arimidex

Ta alltid Arimidex enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 • Rekommenderad dos är en tablett en gång per dag.

 • Försök ta tabletten vid samma tid varje dag.

 • Svälj tabletten hel med vatten.

 • Det spelar ingen roll om du tar Arimidex före, tillsammans med eller efter maten.

Fortsätt att ta Arimidex så länge som läkaren eller apotekspersonalen har sagt. Det är en långsiktig behandling och du kan behöva ta det i flera år. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker

Användning för barn och ungdomar

Arimidex ska inte ges till barn och ungdomar.

Om du har tagit för stor mängd av Arimidex

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Arimidex

Om du har glömt att ta en dos tar du bara din nästa dos som vanligt.

Ta inte dubbel dos (två doser samtidigt) för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Arimidex

Sluta inte ta tabletterna om inte läkaren säger åt dig att göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Arimidex och uppsök akut vård om du får någon av följande allvarliga men mycket sällsynta biverkningar:

 • En mycket svår hudreaktion med sår eller blåsor på huden. Detta kallas ”Stevens-Johnsons syndrom”.

 • Allergiska (överkänslighets-) reaktioner med svullnad i halsen som kan orsaka svårigheter att svälja eller andas. Detta kallas ”angioödem”.

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 personer)

 • Huvudvärk

 • Värmevallningar

 • Illamående

 • Hudutslag

 • Smärta eller stelhet i lederna

 • Ledinflammation (artrit)

 • Svaghetskänsla

 • Benvävnadsförlust (osteoporos).

Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 100 personer)

 • Aptitlöshet

 • Förhöjda eller höga nivåer av en fettsubstans som kallas kolesterol i blodet. Detta kan ses i ett blodprov.

 • Sömnighet

 • Karpaltunnelsyndrom (stickningar, smärta, kyla, svaghet i delar av handen)

 • Kittlande/stickande känsla eller domningar i huden, förlorat/försvagat smaksinne.

 • Diarré

 • Illamående (kräkningar)

 • Förändrade blodprover som visar hur din lever fungerar

 • Glesare hårväxt (håravfall)

 • Allergiska reaktioner (överkänslighet) som omfattar ansikte, läppar eller tunga

 • Skelettsmärta

 • Vaginal torrhet

 • Blödningar från vagina (oftast under de första behandlingsveckorna – tala med läkare om blödningarna fortsätter)

 • Muskelsmärta.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 1 000 personer)

 • Förändringar av vissa blodprover som visar hur din lever fungerar (gamma-GT och bilirubin)

 • Leverinflammation (hepatit)

 • Nässelutslag

 • Triggerfinger (ett tillstånd där ett finger eller tummen fastnar i böjd position)

 • Ökade mängder kalcium i blodet. Om du drabbas av illamående, kräkningar och törst bör du tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska, eftersom ditt blod kan behöva testas.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 personer)

 • En sällsynt hudinflammation som kan omfatta röda fläckar eller blåsor

 • Hudutslag som orsakas av överkänslighet (som kan bero på en allergisk eller anafylaktoid reaktion)

 • Inflammation i de små blodkärlen, vilket orsakar röd- eller purpurfärgning av huden. Mycket sällsynta symtom med led-, magsäcks- och njursmärtor kan förekomma; detta kallas ”Henoch-Schönleins purpura”.

Effekter på skelettet

Arimidex minskar halten av ett hormon som kallas östrogen i din kropp. Detta kan minska mineralinnehållet i ditt skelett. Ditt skelett kan bli svagare och lättare drabbas av frakturer. Din läkare kommer att hantera dessa risker enligt behandlingsriktlinjer för vård av benhälsa hos kvinnor som passerat klimakteriet. Tala med läkaren om dessa risker och olika behandlingsalternativ.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Arimidex ska förvaras

Förvaras vid högst 30°C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvara dina tabletter på en säker plats utom syn- och räckhåll för barn. Dina tabletter kan vara skadliga för dem.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvara tabletterna i originalförpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är anastrozol. Varje filmdragerad tablett innehåller 1 mg anastrozol.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, povidon, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 300, titandioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter på ca 6,1 mm märkta med ’A’ på en sida och ’Adx1’ på den andra sidan.

Förpackningsstorlekar: dagmärkta blisterförpackningar med 28 och 98 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje

Tillverkare

AstraZeneca UK Ltd, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, Storbritannien

Platser för frisläppande av tillverkningssatser


AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Sverige

AstraZeneca UK Ltd

Silk Road Business Park

Macclesfield

Cheshire SK10 2NA

Storbritannien

AstraZeneca GmbH

Tinsdaler Weg 183

D-22880 Wedel

Tyskland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Arimidex


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-04-11


Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se