Apofri Teppix 1 mg/ml

Xylometazolin, nässpray, 10 ml

Välvald

39:50

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Teppix nässpray har avsvällande effekt, minskar nästäppan och underlättar att andas. Från 10 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Jämförpris 3950:-/L

EAN: 07046264662823

Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid 0,5 respektive 1 mg/ml. - Övriga innehållsämnen är: Nässpray 0,5 mg/ml: Glycerol, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid och vatten. Nässpray 1 mg/ml: Dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, sorbitol och vatten.

Nässpray 0,5 mg/ml Barn från 1 till 10 år: 1 spraydusch i vardera näsborren vid behov 2-3 gånger dagligen.Använd inte mer än 3 sprayduschar dagligen i varje näsborre. Används högst 10 dagar i följd. Nässpray 1 mg/ml Vuxna och barn över 10 år: 1 spraydusch i vardera näsborren vid behov 2-3 gånger dagligen. Använd inte mer än 3 sprayduschar dagligen i varje näsborre. Används högst 10 dagar i följd. Annan dos enligt läkares föreskrift. Vid användning under längre tid än 10 dagar i följd kan Teppix ge nästäppa. Bruksanvisning 1. Snyt ur näsan. Ta av den genomskinliga plasthatten. 2. Innan sprayen används för första gången, pumpa ett par gånger i luften så att en jämn dusch erhålls. 3. Håll flaskan upprätt och för in spetsen i ena näsborren. Tryck en gång på pumpen och andas samtidigt in lätt genom näsan. Upprepa proceduren i den andra näsborren.

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Teppix

0,5 mg/ml, 1 mg/ml nässpray, lösning
xylometazolinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du bör kontakta läkare om du inte blir bättre inom 10 dagar eller om symtomen försämras. Om du får hög feber, nackstelhet, kraftig värk över pannan och/eller vid näsroten eller blir röd och svullen i huden kring ögat bör denna kontakt ske snarast.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD TEPPIX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER TEPPIX
3. HUR DU ANVÄNDER TEPPIX
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR TEPPIX SKA FÖRVARAS
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD TEPPIX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Teppix är en nässpray med avsvällande effekt, vilket minskar nästäppan och underlättar andningen. Teppix används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning och akut bihåleinflammation. Teppix kan också ordineras av läkare inför rinoskopi (näsundersökning).

Xylometazolinhydroklorid som finns i Teppix kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER TEPPIX

Använd inte Teppix

 • om du är allergisk mot xylometazolin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har fått hypofysen bortopererad eller efter operation där hjärnhinnan kan ha skadats

 • om du har glaukom med trång kammarvinkel

 • om du har inflammatorisk torr näsa eller om du har inflammation som är förknippad med tunn nässlemhinna med eller utan snuva

Berätta för din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig. Under dessa omständigheter är Teppix inte lämplig för dig.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Teppix.

- om du har högt blodtryck

- om du har hjärt- kärlsjukdomar (t ex. långt QT-syndrom)

- om du har ökad frisättning av sköldkörtelhormon (hypertyreos)

- om du har diabetes

- om du har så kallat feokromocytom, en tumör i binjuren som producerar stora mängder adrenalin eller noradrenalin

- om du har prostataförstoring

- om du använder monoaminoxidashämmare eller om du har använt det under de senaste två veckorna

Använd inte Teppix utan att tala med din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig.

Personer som är känsliga för läkemedel med adrenalinliknande effekt (t ex adrenalin, efedrin) kan få biverkningar i form av sömnstörning, yrsel, darrningar, hjärtklappning eller förhöjt blodtryck och bör därför inte använda Teppix utan att först ha talat med läkare.

För att undvika läkemedelsinducerad nästäppa, något som kan leda till fysiskt läkemedelsberoende, skall Teppix inte användas längre än 10 dagar.

Överskrid inte rekommenderad dos, särskilt inte hos barn och äldre.

Barn

Teppix 0,5 mg/ml skall inte ges till barn under 1 år.

Teppix 1 mg/ml nässpray skall inte användas av barn under 12 år.

Användning av andra och Teppix

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Behandlingen med Teppix kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt som tricykliska (t ex klomipramin, amitriptylin) eller tetracykliska (t ex maprotilin) antidepressiva läkemedel. Behandlingen med Teppix kan påverka effekten av monoaminoxidashämmare (denna grupp av läkemedel används t ex vid behandling av depression och Parkinsons sjukdom). Det gäller vid samtidig användning och då monoaminoxidashämmare använts under de senaste två veckorna före behandlingen med Teppix.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Som en försiktighetsåtgärd skall Teppix inte användas av ammande eller gravida kvinnor annat än efter förskrivning från läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Teppix påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. HUR DU ANVÄNDER TEPPIX

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonalen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nässpray 0,5 mg/ml

Barn från 1 till 12 år: 1 spraydusch i vardera näsborren vid behov 2-3 gånger dagligen.Använd inte mer än 3 sprayduschar dagligen i varje näsborre. Används högst 10 dagar i följd.

Nässpray 1 mg/ml

Vuxna och barn över 12 år: 1 spraydusch i vardera näsborren vid behov 2-3 gånger dagligen. Använd inte mer än 3 sprayduschar dagligen i varje näsborre. Används högst 10 dagar i följd.

Annan dos enligt läkares föreskrift.

Vid användning under längre tid än 10 dagar i följd kan Teppix ge nästäppa.

Bruksanvisning

1. Snyt ur näsan. Ta av den genomskinliga plasthatten.

2. Innan sprayen används för första gången, pumpa ett par gånger i luften så att en jämn dusch erhålls.

3. Håll flaskan upprätt och för in spetsen i ena näsborren. Tryck en gång på pumpen och andas samtidigt in lätt genom näsan. Upprepa proceduren i den andra näsborren.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta använda Teppix och sök vård omedelbart om du upplever någon av följande reaktioner som kan vara tecken på en allergisk reaktion:

• svårighet att andas eller svälja

• svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals

• svår klåda på huden med röda utslag eller knottrig hud

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) : Huvudvärk, illamående, sveda eller lokal irritation i näsan, torr nässlemhinna

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Näsblödning

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Allergiska reaktioner (utslag, klåda), oregelbundna eller snabba hjärtslag, ökat blodtryck och övergående dimsyn

Om Teppix används längre än 10 dagar i följd kan nästäppa uppstå.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR TEPPIX SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP och på kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet för öppnad förpackning är 12 månader.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid 0,5 respektive 1 mg/ml.

 • Övriga innehållsämnen är:

  Nässpray 0,5 mg/ml: Glycerol, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid och vatten.

  Nässpray 1 mg/ml: Dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, sorbitol och vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar, färglös lösning.
Plastflaska med doseringspump innehållande 10 ml nässpray, lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande försäljning

Apofri AB
Box 120
SE-182 12 Danderyd

Tillverkare

Ursapharm Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35
66129 Saarbrücken

Tyskland


Denna bipacksedel godkändes senast den

2021-05-06

Välvald

Läkemedelsföretaget som tillverkar varan uppfyller apotekens krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete.

Mer om guiden Välvald

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar