Amlodipin Krka

Tablett 5 mg Amlodipin 30 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

110:04

Köp via recept

EAN: 07046260659339

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Amlodipin Krka

5 och 10 mg tabletter
amlodipin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Amlodipin Krka är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Amlodipin Krka
3. Hur du använder Amlodipin Krka
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Amlodipin Krka ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Amlodipin Krka är och vad det används för

Amlodipin Krka innehåller den aktiva substansen amlodipin som tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumantagonister.

Amlodipin Krka används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) eller en särskild typ av bröstsmärtor som kallas kärlkramp (angina). En sällsynt form av denna är Prinzmetals angina eller variantangina.

Hos patienter med högt blodtryck gör läkemedlet att motståndet i blodkärlen minskar, så att blodet lättare kan passera. Hos patienter med kärlkramp verkar Amlodipin Krka genom att öka blodflödet till hjärtmuskeln, som då får mer syre. På det sättet förhindras bröstsmärtor. Läkemedlet ger ingen omedelbar lindring av bröstsmärtorna vid kärlkramp.

Amlodipin som finns i Amlodipin Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Amlodipin Krka

Använd inte Amlodipin Krka

 • om du är allergisk mot amlodipin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), eller mot någon annan kalciumantagonist. Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller andningssvårigheter.

 • om du har mycket lågt blodtryck (hypotoni)

 • om du har en förträngning i aortaklaffen (aortastenos), kardiogen chock (ett tillstånd som innebär att hjärtat inte orkar förse kroppen med tillräckliga mängder blod)

 • om du har hjärtsvikt efter en hjärtinfarkt

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amlodipin Krka.

Berätta för din läkare om du har eller har haft något av följande:

 • hjärtinfarkt under senare tid

 • hjärtsvikt

 • mycket högt blodtryck (hypertensiv kris)

 • leversjukdom

 • om du är äldre och din dos behöver ökas

Barn och ungdomar

Amlodipin Krka har inte studerats på barn under 6 års ålder. Amlodipin Krka bör endast användas för att behandla hypertoni på barn och ungdomar mellan 6 till 17 år (se avsnitt 3). För mer information, tala med din läkare.

Andra läkemedel och Amlodipin Krka

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Amlodipin Krka kan påverka eller påverkas av andra läkemedel, som:

 • ketokonazol, itrakonazol (läkemedel mot svamp)

 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (så kallade proteashämmare som används för att behandla HIV)

 • rifampicin, erytromycin, klaritromycin (mot infektioner orsakade av bakterier)

 • hypericum perforatum (Johannesört)

 • verapamil, diltiazem (hjärtmedicin)

 • dantrolen (infusion vid allvarliga störningar på kroppstemperaturen)

 • takrolimus, sirolimus, temsirolimus och everolimus (läkemedel som används för att ändra immunförsvarets sätt att fungera)

 • simvastatin (läkemedel som används för att sänka halten kolesterol i blodet)

 • ciklosporin (läkemedel som hämmar immunförsvaret)


Amlodipin Krka kan sänka ditt blodtryck ytterligare om du redan tar andra läkemedel mot högt blodtryck.

Amlodipin Krka med mat, dryck och alkohol

Om du tar Amlodipin Krka ska du inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice. Grapefrukt och grapefruktjuice kan nämligen leda till att mängden av den aktiva substansen amlodipin i blodet ökar, vilket kan ge en oförutsägbar ökning av Amlodipin Krkas blodtrycksänkande effekt.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Säkerheten för amlodipin under graviditet har inte fastställts. Om du tror att du är gravid eller om du planerar att bli gravid måste du berätta det för din läkare innan du tar Amlodipin Krka.

Amning

Amlodipin passerar över i bröstmjölk i små mängder. Om du ammar eller just ska börja amma måste du berätta det för läkaren innan du börjar ta Amlodipin Krka.

Körförmåga och användning av maskiner

Amlodipin Krka kan påverka din körförmåga eller förmåga att använda maskiner. Om du mår illa, blir yr eller trött eller får huvudvärk av tabletterna ska du inte köra bil eller använda maskiner. Kontakta omedelbart din läkare.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Amlodipin Krka innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d v s är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Amlodipin Krka

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad startdos är 5 mg Amlodipin Krka dagligen. Dosen kan höjas till 10 mg Amlodipin Krka en gång dagligen.

Du kan ta läkemedlet före eller efter mat och dryck. Du bör ta läkemedlet vid samma tid varje dag med ett glas vatten. Ta inte Amlodipin Krka tillsammans med grapefruktjuice.

Det är viktigt att du tar tabletterna hela tiden. Vänta inte tills tabletterna är slut innan du går till läkaren.

Användning för barn och ungdomar

Rekommenderad startdos för barn och ungdomar (6-17 år) är 2,5 mg dagligen. Maximal rekommenderad dos är 5 mg dagligen.

Amlodipin Krka 2,5 mg är för tillfället ej tillgänglig. Dosen 2,5 mg kan erhållas genom att dela Amlodipin Krka 5 mg i två lika stora halvor.

Om du använt för stor mängd av Amlodipin Krka

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t ex ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om man tar för många tabletter kan blodtrycket bli lågt eller till och med farligt lågt. Du kan känna dig yr, ostadig, svimfärdig eller svag. Om blodtrycket sjunker tillräckligt lågt kan man drabbas av chock. Huden känns då kall och fuktig och man kan bli medvetslös. Sök omedelbar vård om du tagit för många tabletter Amlodipin Krka.

Om du har glömt att använda Amlodipin Krka

Oroa dig inte. Om du glömmer att ta en tablett ska du bara strunta i den dosen. Ta nästa dos i rätt tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Amlodipin Krka

Läkaren kommer att ange hur länge du ska ta ditt läkemedel. Din sjukdom kan komma tillbaka om du slutar ta medicinen tidigare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Gå omedelbart till läkaren om du får någon av följande mycket sällsynta och allvarliga biverkningar när du har tagit detta läkemedel:

 • plötslig väsande andning, bröstsmärtor, andfåddhet eller andningssvårigheter

 • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

 • svullnad i tunga och svalg som gör det mycket svårt att andas

 • svåra hudreaktioner som kraftiga utslag, nässelutslag, rodnad över hela kroppen, svår klåda, blåsor, hudavflagning och svullnad, inflammerade slemhinnor (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys) eller andra allergiska reaktioner

 • hjärtinfarkt, onormal hjärtfrekvens (puls)

 • inflammation i bukspottkörteln, som kan ge svåra buk- och ryggsmärtor och kraftig sjukdomskänsla

Följande vanliga biverkningar har rapporterats. Om någon av dessa ger dig problem eller om de varar i mer än en vecka ska du kontakta din läkare.

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

 • ödem (vätskeansamling)


Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

 • huvudvärk, yrsel, sömnighet (särskilt i början av behandlingen)

 • hjärtklappning (du känner av hjärtslagen), vallningar

 • buksmärtor, illamående

 • förändrade tarmvanor, diarré, förstoppning, matsmältningsbesvär

 • trötthet, svaghet

 • synrubbningar, dubbelseende

 • muskelkramper

 • ankelsvullnad

Andra biverkningar som rapporterats finns i följande lista. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information kontakta läkare eller apotekspersonal.

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

 • humörsvängningar, ångest, depression, sömnlöshet

 • darrningar, smakförändring, svimning

 • domningar eller stickningar i armar och ben, oförmåga att känna smärta

 • öronringningar

 • lågt blodtryck

 • nysningar/rinnande näsa på grund av inflammation i nässlemhinnan (rinit)

 • hosta

 • muntorrhet, kräkningar

 • håravfall, ökad svettning, kliande hud, röda fläckar på huden, hudmissfärgning

 • urineringsbesvär, ökat urineringsbehov på natten, ökad urineringsfrekvens

 • impotens, obehag från eller förstorade bröst hos män

 • smärtor, sjukdomskänsla

 • led- eller muskelsmärtor, ryggsmärtor

 • viktökning eller viktminskning


Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

 • förvirring


Mycket sällsynta : kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

 • minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar som kan leda till blåmärken eller att man blöder lätt (skador på röda blodkroppar)

 • förhöjt blodsocker (hyperglykemi)

 • en nervrubbning som kan orsaka svaghet, stickningar och domningar

 • svullet tandkött

 • uppsvullen buk (gastrit)

 • onormal leverfunktion, inflammation i levern (hepatit), gulfärgad hud (gulsot), förhöjda leverenzymer som kan påverka vissa medicinska tester

 • ökad muskeltonus (muskelspänning)

 • inflammation i blodkärlen, ofta med hudutslag

 • ljuskänslighet

 • sjukdomar som kombinerar rigiditet, tremor och/eller rörelsestörningar


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • darrningar, stel kropphållning, nedsatt ansiktsmimik, långsamma rörelser och släpande obalanserad gång.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Amlodipin Krka ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter “EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är amlodipin.

  Amlodipin Krka 5 mg tabletter

  Varje tablett innehåller 6,94 mg amlodipinbesilat motsvarande 5 mg amlodipin.

  Amlodipin Krka 10 mg tabletter

  Varje tablett innehåller 13,88 mg amlodipinbesilat motsvarande 10 mg amlodipin.

 • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är mikrokristallin cellulosa (E460), pregelatiniserad majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat (typ A), vattenfri kolloidal kiseldioxid (E551) och magnesiumstearat (E470b).

  Se avsnitt 2 ”Amlodipin Krka innehåller natrium”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Amlodipin Krka 5 mg tabletter

Tabletterna är vita, runda, något bikonvexa, snedkantade, har skåra på ena sidan, med en diameter på 8 mm. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Amlodipin Krka 10 mg tabletter

Tabletterna är vita, runda, något bikonvexa, snedkantade med en diameter på 10 mm.

Amlodipin Krka 5 mg och 10 mg finns tillgängliga i kartonger med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 112, 120, 200, 250 tabletter och med 100 x 1 tablett (endos) i blisterförpackningar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Tillverkare

KRKA, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-02-27