Amekrin

Koncentrat och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning 75 mg/1,5 ml Amsakrin 6 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

16040:-

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 08718858152377

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Amekrin

75 mg/1,5 ml koncentrat och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning
amsakrin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Amekrin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Amekrin
3. Hur du använder Amekrin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Amekrin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Amekrin är och vad det används för

Amekrin tillhör en grupp läkemedel som kallas cytostatika (läkemedel för behandling av cancer).

Det används för behandling av akut myeloid leukemi, även kallad AML. AML är en typ av blod- och benmärgscancer.

Amekrin används på vuxna när sjukdomen inte har svarat på andra behandlingar eller vid återfall.

Amsakrin som finns i Amekrin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Amekrin

Använd inte Amekrin

 • om du är allergisk mot amsakrin eller akridinderivat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du redan får (eller nyligen har fått) andra behandlingar mot cancer

 • om du ammar.

Tala med din läkare innan du använder det här läkemedlet om något av det ovanstående gäller dig.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du behandlas med Amekrin.

Din läkare kommer att vara särskilt försiktig om något av följande gäller dig.

 • Du har haft en njur- eller leversjukdom.

 • Du har något problem med hjärtat.

 • Du har fått veta att kaliumnivån i ditt blod är för låg.

 • Du lider av porfyri (porfyri är en ovanlig sjukdom som uppstår när ett visst enzym inte bildas i tillräcklig mängd i levern).

Tala med din läkare innan du använder det här läkemedlet om något av det ovanstående gäller dig.

Barn och ungdomar

Amekrin ska endast användas av vuxna. Amekrin ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

Regelbundna undersökningar

Din läkare kommer att utföra regelbundna medicinska undersökningar, t.ex. blodprov för att kontrollera antalet blodkroppar och njur- och leverfunktion samt undersökningar av hjärtat.

Andra läkemedel och Amekrin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ett stort antal läkemedel kan samverka med Amekrin och få påtagligt förändrade effekter. Några exempel:

 • Influensa- och pneumokockvaccin (pneumokocker är bakterier som exempelvis kan leda till lunginflammation)

 • Levande vacciner

 • Andra läkemedel som används för behandling av cancer

 • Metotrexat som används för behandling av bland annat cancer och reumatisk artrit

Om du redan tar något av dessa läkemedel ska du tala med din läkare innan du får behandling med Amekrin.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Under graviditet bör detta läkemedel endast ges om det är absolut nödvändigt. Fördelarna med behandlingen måste vägas mot risken för ditt ofödda barn.

Försiktighetsåtgärder gällande graviditet för män och kvinnor

Kvinnor i fertil ålder måste använda ett effektivt preventivmedel under och upp till tre månader efter avslutad behandling. Män måste använda ett effektivt preventivmedel under och upp till sex månader efter avslutad behandling.

Amning

Amma inte när du får behandling med Amekrin.

Fertilitet

Det finns vissa belägg som tyder på att amsakrin har negativ inverkan på fertiliteten hos kvinnor. Vissa belägg tyder på att fertiliteten hos män tillfälligt kan påverkas negativt.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte sannolikt att Amekrin påverkar din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner. Om du får biverkningar som huvudvärk och yrsel efter att infusionen har getts till dig ska du vara försiktig när du framför fordon eller använder maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Amekrin

Normalt kommer du att få Amekrin på ett sjukhus av en läkare eller sjuksköterska som har erfarenhet av användning av cytostatika.

Amekrin injiceras långsamt som en infusion i en ven under 1–2 timmar.

Dosen beräknas av din läkare utifrån din ålder och kroppsyta (normalt 300–650 mg per kvadratmeter per behandlingsperiod).

Inledande behandling

Du får en infusion per dag i 3–7 dagar.

Vidare behandling

Efter den inledande behandlingsperioden ges ytterligare doser beroende på antalet blodkroppar i ditt blod.

Om Amekrin minskar antalet blodkroppar för mycket, kan din läkare behöva ge dig en blodtransfusion.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, vänd dig till din läkare.

Om du använt för stor mängd av Amekrin

Eftersom infusionen kommer att ges under överinseende av en läkare är det osannolikt att du får större mängd än nödvändigt. Tala med din läkare om du känner oro över doseringen av läkemedlet.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Alla läkemedel kan orsaka allergiska reaktioner även om allvarliga allergiska reaktioner är sällsynta. Plötslig väsande andning, svårighet att andas, svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar, utslag eller klåda (särskilt om utslagen eller klådan påverkar hela kroppen) ska omedelbart rapporteras till läkare.

Mycket vanliga (kan uppstå hos fler än 1 av 10 användare)

 • Mindre blödning från hud och slemhinnor

 • Diarré, ont i magen

 • Lågt blodtryck

 • Smärta och svullnad vid injektionsstället på grund av inflammation i ett blodkärl

 • Förhöjda levervärden

 • Inflammation i munnen

 • Illamående, kräkning.

Vanliga (kan uppstå hos upp till 1 av 10 användare)

 • Allvarlig minskning av antalet blodkroppar som kan orsaka svaghet, blåmärken eller blödning, eller öka risken för infektioner

 • Blödning

 • Allvarliga hjärtproblem (t.ex. hjärtsvikt som orsakar andfåddhet), oregelbunden hjärtrytm

 • Anfall

 • Leverinflammation, gulsot (får hud och ögonvitor att gulna), nedsatt leverfunktion

 • Blod i urinen

 • Hudförlust, hudinflammation

 • Infektion

 • Feber

 • Andfåddhet

 • Låga kaliumnivåer som kan orsaka muskelsvaghet, ryckningar eller onormal hjärtrytm

 • Humörsvängningar

 • Håravfall

 • Nässelutslag, utslag

 • Irritation vid injektionsstället.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Andra allvarliga hjärtproblem (t.ex. livshotande oregelbunden hjärtrytm, hjärtklappning, långsam hjärtrytm, EKG-förändringar)

 • Anemi, en minskning av röda blodkroppar som kan leda till blek hud, svaghet eller andfåddhet

 • Allvarlig minskning av antalet vita blodkroppar som ökar risken för infektioner

 • Allvarlig allergisk reaktion, svullnad på grund av vätskeöverskott i kroppen, överkänslighet

 • Nedsatt njurfunktion (t.ex. avsaknad av urin, njursvikt)

 • Viktminskning, viktökning

 • Letargi (extrem utmattning eller dåsighet), förvirring

 • Huvudvärk, yrsel

 • Minskad beröringskänslighet eller känsel

 • En nervstörning som kan leda till svaghet, stickningar eller domningar

 • Synstörningar

 • Äggvita i urinen

 • Onormala lever- och njurvärden

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

 • Höga nivåer av urinsyra i blodet

Ovanstående lista med möjliga biverkningar kan verka avskräckande, men akut leukemi är en allvarlig sjukdom som kräver en aggressiv behandling.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Amekrin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration för Amekrin

 • Den aktiva substansen är amsakrin. Varje ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller 50 mg amsakrin. Varje injektionsflaska innehåller 75 mg amsakrin.

 • Övriga innehållsämnen är N,N-dimetylacetamid, mjölksyra och vatten för injektionsvätskor. 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Amekrin levereras i satser om en injektionsflaska av genomskinligt glas med koncentrat och en injektionsflaska av klart glas med vätska. Injektionsflaskan med koncentrat innehåller den aktiva substansen amsakrin och N,N-dimetylacetamid i 1,5 ml genomskinlig klarorange/röd vätska.

Injektionsflaskan med vätska innehåller 13,5 ml lösning av mjölksyra i vatten för injektionsvätskor som en genomskinlig lösning.

Förpackningsstorlek

1 x 6 injektionsflaskor med koncentrat till infusionsvätska, lösning och 6 injektionsflaskor med vätska till infusionsvätska, lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Eurocept International BV

Trapgans 5

1244 RL Ankeveen

Nederländerna

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Namn på medlemsstat

Läkemedlets namn

Österrike

Amsidyl 75 mg/1.5 ml Konzentrat und Lösungsmittel für das Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgien

Amsidine 75 mg/1,5 ml concentraat en oplosmiddel voor oplossing voor infusie

Tjeckien

Amsidyl 75 mg/1,5 ml ml koncentrát a rozpouštědlo koncentrátu pro infuzní roztok

Danmark

Amekrin 75 mg/1.5 ml koncentrat og solvens til koncentrat til infusionsvæske, opløsning 

Finland

Amekrin 75 mg/1.5 ml infuusiokonsentraatti ja liuotin, infuusiokonsentraatti liuosta varten

Tyskland

Amsidyl 75 mg/1,5 ml Konzentrat und Lösungsmittel für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Island

Amekrin 75 mg/1.5 ml Þykkni og leysir fyrir innrennslisþykkni, lausn

Irland

Amsidine 75 mg/1.5 ml Concentrate and Solvent for Concentrate for Solution for Infusion

Italien

Amsadina 75 mg/1.5 ml concentrato e solvente per concentrato per soluzione per infusione

Luxemburg

Amsidine 75 mg/1,5 ml solution à diluer et solvant pour solution à diluer pour perfusion

Malta

Amsidine 75 mg/1.5 ml Concentrate and Solvent for Concentrate for Solution for Infusion

Nederländerna

Amsidine 75 mg/1,5 ml concentraat en oplosmiddel voor concentraat voor oplossing voor infusie

Norge

Amekrin 75 mg/1.5 ml konsentrat og væske til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Polen

Amsidyl 75 mg/1.5 ml koncentrat i rozpuszczalnik do koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji

Portugal

Amekrin 75 mg/1.5 ml concentrado e solvente para concentrado para solução para perfusão

Slovakien

Amsidyl 75 mg/1,5 ml koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny koncentrát

Spanien

Amekrin 75 mg/1.5 ml concentrado y disolvente para concentrado para solución para perfusión

Sverige

Amekrin 75 mg/1,5 ml koncentrat och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Storbritannien

Amsidine 75 mg/1.5 ml Concentrate and Solvent for Concentrate for Solution for Infusion


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-04-23


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Administreringssätt och hantering

Cytostatika ska hanteras enligt gällande anvisningar.

Administrering

Intravenös användning.

Amekrin administreras som en intravenös infusion i glukoslösning under 1–2 timmar.

Vid doser på 125 mg/m2 eller högre bör infusionstiden vara minst 90 minuter.

Beredning av läkemedlet Koncentratet till infusionsvätska, lösning måste spädas med den medföljande vätskan. Den utspädda lösningen tillsätts sedan till minst 500 ml glukos, 50 mg/ml. Andra lösningar än glukos får inte användas. Amsakrin är inkompatibelt med kloridjoner. Natriumkloridlösningar får inte användas.

Endast glassprutor får användas vid avlägsnande och överföring av de koncentrerade lösningarna. 1,5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning överförs aseptiskt till injektionsflaskan som innehåller vätskan. Flaskan skakas varsamt tills en genomskinlig lösning erhålls (lösningens koncentration är 5 mg amsakrin/ml). 75, 90 och 120 mg amsakrin motsvarar 15, 18 respektive 24 ml utspädd lösning.

Obs! Den utspädda lösningen får inte injiceras innan den har spätts ut ytterligare med minst 500 ml glukoslösning, 50 mg/ml.

Hantering

Skölj med rikligt med vatten om lösningen kommer i kontakt med ögon eller slemhinnor, och tvätta omedelbart noggrant med tvål och vatten vid hudkontakt. Om irritation kvarstår efter tvättning måste du kontakta läkare. Vid extravasal administrering ska du skölja med en liten mängd glukoslösning, 50 mg/ml, och därefter omedelbart kyla ned kroppsdelen. Infusionen avbryts och återupptas sedan i ett annat blodkärl.

Hållbarhet

Utspädd lösning (koncentrat blandat med vätska, före ytterligare spädning):

Den utspädda lösningen ska omedelbart användas för ytterligare spädning. Kemisk och fysisk stabilitet vid användning har emellertid påvisats under 48 timmar vid förvaring i 2° C – 25° C. Om den utspädda lösningen förvaras under 24–48 timmar ska den spädas ytterligare och användas omedelbart.

Infusionsvätska, lösning:

Kemisk och fysisk stabilitet vid användning av lösningen för infusionsvätska har påvisats under 48 timmar vid 2° C – 25° C. Kemisk och fysisk stabilitet vid användning av den utspädda lösningen, från den första spädningen tills lösningen spätts ut ytterligare för infusion, har inte påvisats under mer än totalt 48 timmar.

Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart ligger ansvaret för hållbarhetstider och förvaring före användning på användaren. Denna förvaring ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 °C till 8 °C, såvida inte beredningen/spädningen har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Kassering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.