Allegra

Filmdragerad tablett 120 mg Fexofenadin 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

158:78

Köp via recept

EAN: 03582910085782

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Allegra

120 mg filmdragerade tabletter
fexofenadinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Allegra är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Allegra
3. Hur du använder Allegra
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Allegra ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Allegra är och vad det används för

Allegra innehåller fexofenadinhydroklorid som är ett antihistamin som inte orsakar trötthet.

Allegra 120 mg används av vuxna och ungdomar från 12 års ålder för att lindra symtom som förekommer vid hösnuva (säsongsbunden allergisk rinit) såsom nysningar, kliande, rinnande eller täppt näsa och kliande, röda och vattniga ögon.

2. Vad du behöver veta innan du använder Allegra

Använd inte Allegra

 • om du är allergisk mot fexofenadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Allegra om:

 • du har lever- eller njurproblem

 • du har eller har haft hjärtsjukdom eftersom detta läkemedel kan ge en snabb eller oregelbunden hjärtrytm

 • du är äldre.

Om något av detta gäller för dig eller om du känner dig osäker rådgör alltid med din läkare innan du använder Allegra.

Andra läkemedel och Allegra

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Effekten av Allegra kan försämras genom minskat upptag om vissa medel mot sur mage som innehåller aluminium- och magnesiumhydroxid tas samtidigt. Allegra och dessa läkemedel ska därför tas med 2 timmars mellanrum.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Allegra ska inte tas under graviditet såvida det inte är nödvändigt.

Allegra rekommenderas ej till ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Allegra påverkar sannolikt inte din körförmåga eller förmåga att hantera maskiner. Du bör dock kontrollera att dessa tabletter inte gör dig trött eller yr innan du kör eller hanterar maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Allegra innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, det vill säga är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Allegra

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

För vuxna och barn över 12 år:

Rekommenderad dos är en tablett (120 mg) dagligen.

Ta tabletten med vatten före måltid.

Detta läkemedel börjar lindra dina symtom inom 1 timme och effekten kvarstår i 24 timmar.

Om du har tagit för stor mängd av Allegra

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på överdosering är yrsel, dåsighet, trötthet och muntorrhet.

Om du har glömt att ta Allegra

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Ta nästa dos vid den vanliga tiden så som föreskrivits av läkaren.

Om du slutar att använda Allegra

Berätta för läkaren om du vill sluta använda Allegra innan behandlingen avslutas.

Om behandlingen avslutas för tidigt kan symtomen återkomma.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Berätta omedelbart för läkaren och avsluta behandlingen med Allegra om:

 • du svullnar upp i ansikte, läppar, tunga eller hals och får andningssvårigheter, eftersom detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion.

Följande biverkningar har rapporterats i kliniska studier, med en förekomst liknande den som observerats hos patienter som inte fick läkemedlet (placebo).

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • huvudvärk

 • dåsighet

 • illamående (kväljning)

 • yrsel

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • trötthet/sömnighet

Ytterligare biverkningar (har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • sömnsvårigheter (sömnlöshet)

 • sömnrubbningar

 • mardrömmar

 • nervositet

 • snabb eller oregelbunden hjärtrytm

 • diarré

 • hudutslag och klåda

 • nässelutslag

 • allvarliga allergiska reaktioner som kan orsaka svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals, blodvallningar, tryck över bröstet och andningssvårigheter.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Allegra ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen och på blistret efter ”Utg. dat.” eller ”Exp”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Detta läkemedel har ingen speciell förvaringsanvisning.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är fexofenadinhydroklorid. Varje filmdragerad tablett innehåller 120 mg fexofenadinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat.

Filmdragering: hypromellos, povidon, titandioxid (E171), vattenfri kolloidal kiseldioxid, makrogol, röd järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Allegra 120 mg filmdragerade tabletter, 6,1 x 15,8 mm, är persikofärgade, kapselformade tabletter märkta ”012” på ena sidan och ett tryckt ”e” på den andra sidan.

Allegra packas i blister, en tablett i varje blisterbubbla.

Allegra finns i förpackningar 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 och 200 (10x20) tabletter.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm

Tillverkare:

Sanofi Winthrop Industrie Compiègne, Frankrike

Sanofi Winthrop Industrie, Tours, Frankrike

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Telfast (Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Rumänien, Slovenien. Slovakien)

Allegra tab (Belgien, Luxemburg)

Allegra (Sverige, Österrike, Kroatien, Estland, Grekland, Lettland, Litauen)


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-06-11