Alimemazin Evolan

Kapsel, hård 20 mg 1 x 100 kapsel/kapslar

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

215:64

Köp via recept

EAN: 7350041580072

SV: Den aktiva substansen är cetirizindihydroklorid. 1 filmdragerad tablett innehåller 10 mg cetirizindihydroklorid.Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, pregelatiniserad majsstär

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Alimemazin Evolan

20 mg kapsel, hård
alimemazin
Laktos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Alimemazin Evolan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Alimemazin Evolan
3. Hur du tar Alimemazin Evolan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Alimemazin Evolan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Alimemazin Evolan är och vad det används för

Alimemazin Evolan har lugnande och sömngivande egenskaper.

Alimemazin Evolan används

-vid orostillstånd och sömnstörningar hos vuxna. 

-som lugnande medel före narkos hos vuxna och barn över 12 år.

-vid orostillstånd och andra symtom till följd av alkoholmissbruk eller narkomani hos vuxna.

Alimemazin som finns i Alimemazin Evolan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Alimemazin Evolan

Ta inte Alimemazin Evolan

 • om du är allergisk mot alimemazin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • Alimemazin Evolan ska inte användas vid samtidig överdosering av alkohol eller lugnande medel.

 • Personer som har leukopeni eller tidigare har haft agranulocytos (blodförändringar) liksom de som har sjuklig muskelsvaghet (myastenia gravis) ska inte behandlas med Alimemazin Evolan.

 • Alimemazin Evolan kapslar ska inte ges till barn, se avsnitt 2.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Alimemazin Evolan.

Om du har någon av följande sjukdomar bör du rådgöra med din läkare innan behandling med Alimemazin Evolan påbörjas: Lever- eller njurskador. Krampsjukdomar (t ex epilepsi).

Hos äldre patienter med demens kan det finnas en ökad risk för hjärnblödning (stroke).

Försiktighet vid uttalat långsam hjärtrytm (bradykardi), hjärt-kärlsjukdom och en ärftlig form av EKG-förändring (förlängd QT-tid).

Kontakta genast läkare om du drabbas av ett tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom och som ger en kombination av bl.a. feber, muskelstelhet, medvetanderubbning och blodtrycksvariationer. Du kan behöva omedelbar medicinsk behandling.

Om du behandlas för andra sjukdomar utöver de som Alimemazin Evolan ordinerats bör du tala om detta för din läkare.

Stigande ålder medför generellt en ökad känslighet för läkemedel. Alimemazin Evolan ska därför användas med försiktighet av äldre patienter, eftersom de kan vara mera känsliga för alimemazins effekter såsom muskelpåverkan, oro, rastlöshet, yrsel, trötthet, blodtrycksfall, oförmåga att tömma urinblåsan och förstoppning.

Barn och ungdomar

Alimemazin Evolan ska inte ges till barn under 2 år p.g.a. risk för uttalad trötthet och nedsatt andningsförmåga.

Alimemazin Evolan kapslar ska inte ges till barn 2-12 år, vid dessa åldrar rekommenderas alimemazin i form av droppar, lösning.

Andra läkemedel och Alimemazin Evolan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Om vissa andra mediciner tas samtidigt kan behandlingseffekten påverkas och dosen av Alimemazin Evolan eller av det andra läkemedlet behöva ändras eller så kan andra försiktighetsåtgärder behöva vidtagas.

Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du använder något av följande läkemedel:

 • vissa neuroleptika (medel mot psykiska sjukdomar)

 • vissa medel mot oregelbunden hjärtrytm (t.ex. kinidin)

 • erytromycin, moxifloxacin (antibiotika)

 • metadon (medel vid behandling av beroendetillstånd)

 • meflokin (malariamedel)

 • vissa antidepressiva medel (tricykliska)

 • levodopa (medel vid behandling av Parkinsons sjukdom)

 • litium (medel vid behandling av maniska tillstånd och depressioner)

 • cisaprid (medel mot störningar av magtarmkanalens rörelser)

 • vissa urindrivande medel

Alimemazin Evolan med alkohol

Drick inte alkohol eller ta några läkemedel som innehåller alkohol medan du tar alimemazintabletter. Detta beror på att alkohol kan öka risken för att du får biverkningar. Det kan också orsaka allvarliga andningssvårigheter.

Graviditet, amning och fertilitet

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Alimemazin Evolan under graviditet.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Alimemazin Evolan går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Alimemazin Evolan under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Alimemazin Evolan kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Alimemazin Evolan innehåller Laktos

Om du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du tar Alimemazin Evolan.


3. Hur du tar Alimemazin Evolan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är

Vid behandling av orostillstånd och andra symtom till följd av alkoholmissbruk eller narkomani hos vuxna: I början av behandlingen 40-60 mg 2-3 gånger dagligen, som efter några dagars behandling i regel kan minskas till 5-10 mg 2-3 gånger dagligen.

Eftersom Alimemazin Evolan, kapslar inte möjliggör den lägre doseringen bör annat alimemazin-innehållande läkemedel väljas.

Sömnrubbningar hos vuxna: 10–30 mg 1–2 timmar före sänggåendet. Vid annan dos än 20 mg bör annat alimemazin-innehållande läkemedel väljas.

Användning för barn och ungdomar

Alimemazin ska inte ges till barn under 2 år.

Till barn 2-12 år rekommenderas alimemazin i form av droppar, lösning.

Om du använt för stor mängd av Alimemazin Evolan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag: Kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Visa dem Alimemazin Evolan-förpackningen om möjligt.

Om du har glömt att använda Alimemazin Evolan

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningarna varierar beroende på dos, behandlingstid och på vilken sjukdom som behandlas. Många av de biverkningar som kan uppträda förekommer endast i början av behandlingen och försvinner i regel av sig själva efter någon tids fortsatt behandling.

Sluta ta Alimemazin Evolan och kontakta omedelbart läkare eller besök närmaste akutmottagning om du upplever följande symtom:

 • feber med stelhet i musklerna och illamående, en sällsynt biverkan som kan påverka färre än 1 av 1000 användare

 • mycket snabb, ojämn eller kraftig hjärtrytm (hjärtklappning). Du kan också få andningssvårigheter som väsande andning, andfåddhet, täthet i bröstkorg och bröstsmärta, en sällsynt biverkan som kan påverka färre än 1 av 1000 användare

 • i sällsynta fall kan Alimemazin Evolan påverka de vita blodkropparna så att immunförsvaretpåverkas negativt. Om du utvecklar en infektion med symtom som feber i kombination med ett allvarligt försämrat allmänt hälsotillstånd eller feber med lokala infektionssymptom som ont i halsen/munnen eller svårighet att urinera, ska du omedelbart kontakta läkare så att blodprover kan tas för att utesluta brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du i samband med detta informerar hälso-och sjukvårdspersonal om din medicinering.

Vanliga (mer än 1 av 100): Trötthet, framför allt i början av behandlingen. Tillfällig huvudvärk. Nästäppa. Lättare yrsel. Muntorrhet kan uppstå. Vid längre tids behandling medför detta ökad risk för tand- och munslemhinneskador. Du bör därför sköta din tandborstning och övrig munhygien extra noggrant under behandling med Alimemazin Evolan.

Mindre vanliga (mindre än 1 av 100): Trög mage. Svårighet att kasta vatten kan uppträda (gäller särskilt äldre män). Tillfällig försämring av synskärpan kan förekomma.

Sällsynta (mindre än 1 av 1000): Framför allt vid högre dosering lätta darrningar, stelhet, ryckningar eller skakningar i t ex händer och fingrar. Vid långvarig behandling kan de övergå till ryckningar i ansiktet, grimaserande och egendomliga tungrörelser. I vissa fall uppträder en särskild form av inre oro, som yttrar sig i svårighet att sitta stilla. Blodtrycksfall med yrsel kan förekomma. Gulsot utan leverskada. Hög dos och långtidsbehandling kan ge grumling av lins och hornhinna i ögat.

Kramper har rapporterats. 

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Alimemazin Evolan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är alimemazin (som alimemazinhemitartrat) 

 • Övriga innehållsämne är laktos monohydrat, majsstärkelse , mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, titaniumdioxid (E171), gelatin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit cylinderformad gelatinkapsel, längd 14,3 ± 0,3 mm.

Vit plastburk med 100 eller 200 kapslar

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Evolan Pharma AB

Box 120

182 12 Danderyd

Tillverkare

Balkanpharma-Razgrad AD

68 Aprilsko vastanie Blvd.

7200 Razgrad, Bulgarien


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-01-07.