Alimemazin Evolan

Orala droppar, lösning 40 mg/ml Alimemazin 50 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

114:22

Köp via recept

EAN: 07350041580065

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Alimemazin Evolan

40 mg/ml orala droppar, lösning
alimemazin
natriummetabisulfit, sackaros och makrogolglycerolhydroxistearat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Alimemazin Evolan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Alimemazin Evolan
3. Hur du använder Alimemazin Evolan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Alimemazin Evolan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Alimemazin Evolan är och vad det används för

Alimemazin Evolan har lugnande och sömngivande egenskaper. Alimemazin Evolan motverkar illamående och kräkningar. Alimemazin Evolan lindrar allergier och har även klådstillande egenskaper.

Alimemazin Evolan används vid orostillstånd och sömnstörningar hos barn (över 2 år) och vuxna. Beteenderubbningar hos barn (över 2 år). Kräkningar hos barn (över 2 år). Klåda och allergier. Alimemazin Evolan används även som lugnande medel före narkos. Orostillstånd och andra symptom till följd av alkoholmissbruk eller narkomani.

Alimemazin som finns i Alimemazin Evolan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Alimemazin Evolan

Använd inte Alimemazin Evolan

 • om du är allergisk mot alimemazin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • vid samtidig överdosering av alkohol eller lugnande medel. Personer som har leukopeni eller tidigare har haft agranulocytos (blodförändringar) liksom de som har sjuklig muskelsvaghet (myastenia gravis) skall ej behandlas med Alimemazin Evolan.

 • Alimemazin Evolan ska inte ges till barn under 2 år.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Alimemazin Evolan om du har:

 • Lever- eller njurskada.

 • Krampsjukdomar (t ex epilepsi).

 • Uttalat långsam hjärtrytm (bradykardi), hjärt-kärlsjukdom eller en ärftlig form av EKG-förändring (förlängd QT-tid).

Kontakta genast läkare om du drabbas av ett tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom och som ger en kombination av bl.a. feber, muskelstelhet, medvetanderubbning och blodtrycksvariationer. Du kan behöva omedelbar medicinsk behandling.

Äldre

Stigande ålder medför generellt en ökad känslighet för läkemedel. Alimemazin Evolan ska därför användas med försiktighet av äldre patienter, eftersom de kan vara mera känsliga för alimemazins effekter såsom muskelpåverkan, oro, rastlöshet, yrsel, trötthet, blodtrycksfall, oförmåga att tömma urinblåsan och förstoppning.

Hos äldre patienter med demens kan det finnas en ökad risk för hjärnblödning (stroke).

Barn och ungdomar

Alimemazin Evolan ska inte användas till barn under 2 år p.g.a. risk för uttalad trötthet och nedsatt andningsförmåga.

Andra läkemedel och Alimemazin Evolan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Om vissa andra mediciner tas samtidigt kan behandlingseffekten påverkas och dosen av Alimemazin Evolan eller av det andra läkemedlet behöva ändras eller så kan andra försiktighetsåtgärder behöva vidtagas.

Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du använder något av följande läkemedel:

 • vissa neuroleptika (medel mot psykiska sjukdomar)

 • vissa medel mot oregelbunden hjärtrytm (t.ex. kinidin)

 • erytromycin, moxifloxacin (antibiotika)

 • metadon (medel vid behandling av beroendetillstånd)

 • meflokin (malariamedel)

 • vissa antidepressiva medel (tricykliska)

 • levodopa (medel vid behandling av Parkinsons sjukdom)

 • litium (medel vid behandling av maniska tillstånd och depressioner)

 • cisaprid (medel mot störningar av magtarmkanalens rörelser)

 • vissa urindrivande medel

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Alimemazin Evolan under graviditet.

Amning

Alimemazin Evolan går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Alimemazin Evolan under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Alimemazin Evolan kan reaktionsförmågan nedsättas.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Alimemazin Evolan innehåller natriummetabisulfit, sackaros och makrogolglycerolhydroxistearat

Natriummetabisulfit kan i sällsynta fall ge allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören.

Alimemazin Evolan innehåller 160 mg/ml sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Makrogolglycerolhydroxistearat kan ge magbesvär och diarré.


3. Hur du använder Alimemazin Evolan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos vid behandling av orostillstånd och andra symtom till följd av alkoholmissbruk eller narkomani: I början av behandlingen 40-60 mg 2-3 gånger dagligen, som efter några dagars behandling i regel kan minskas till 5-10 mg 2-3 gånger dagligen.

För behandling av klåda och allergier hos vuxna: 5 mg 2-4 gånger dagligen.

Sömnrubbningar hos vuxna: 10-30 mg 1-2 timmar före sänggåendet.

Användning för barn och ungdomar

För behandling av klåda och allergier hos barn: Dosen avpassas efter ålder och kan variera mellan 2,5 och 15 mg per dygn, fördelat på 3 doser, morgon-, middag- och kvällsdos varvid en större deldos ges på kvällen.

Vid kräkningar hos barn över 2 år: 2-3 mg 15 minuter före måltid 3-4 gånger per dygn.

Beteenderubbningar och orostillstånd hos barn: Dosen avpassas efter ålder och kan variera mellan 2,5 och 15 mg per dygn, fördelat på 3 doser, morgon-, middag- och kvällsdos varvid en större deldos ges på kvällen.

Sömnrubbningar hos barn: Dosen avpassas efter ålder och varierar mellan 2,5 och 10 mg till natten.

Alimemazin Evolan orala droppar kan blandas med lämplig dryck, t ex juice, saft, kaffe, dock ej mjölk.

Dropparna bör endast doseras med medföljande dropp-pipett. Pipetten är graderad 0,25 ml, 0,5 ml, 0,75 ml och 1 ml. En droppe med pipetten motsvarar ca 1 mg alimemazin.

Flaskan bör återförslutas direkt efter användning.

Graderingen på dropp-pipetten

motsvarar följande mängd alimemazin

0,25 ml

10 mg

0,5 ml

20 mg

0,75 ml

30 mg

1 ml

40 mg

Om du använt för stor mängd av Alimemazin Evolan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Alimemazin Evolan

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningarna varierar beroende på dos, behandlingstid och på vilken sjukdom som behandlas. Många av de biverkningar som kan uppträda förekommer endast i början av behandlingen och försvinner i regel av sig själva efter någon tids fortsatt behandling.

Sluta ta Alimemazin Evolan och kontakta omedelbart läkare eller besök närmaste akutmottagning om du upplever följande symtom:

 • feber med styvhet i musklerna och illamående, en sällsynt biverkan som kan påverka färre än 1 av 1000 användare

 • mycket snabb, ojämn eller kraftig hjärtrytm (hjärtklappning). Du kan också få andningssvårigheter som väsande andning, andfåddhet, tryck över bröstet och bröstsmärta, en sällsynt biverkan som kan påverka färre än 1 av 1000 användare

 • i sällsynta fall kan Alimemazin Evolan påverka de vita blodkropparna till nackdel för immunsystemet. Om du utvecklar en infektion med symtom som feber i kombination med ett allvarligt försämrat allmänt hälsotillstånd eller feber med lokala infektionssymptom som ont i halsen/munnen eller svårighet att urinera, ska du omedelbart kontakta läkare så att blodprover kan tas för att utesluta brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du i samband med detta informerar hälso-och sjukvårdspersonal om din medicinering.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): 

 • Trötthet, framför allt i början av behandlingen.

 • Tillfällig huvudvärk.

 • Nästäppa.

 • Lättare yrsel.

 • Muntorrhet kan uppstå. Vid längre tids behandling medför detta ökad risk för tand- och munslemhinneskador. Du bör därför sköta din tandborstning och övrig munhygien extra noggrant under behandling med Alimemazin Evolan.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

 • Trög mage.

 • Svårighet att kasta vatten kan uppträda (gäller särskilt äldre män).

 • Tillfällig försämring av synskärpan kan förekomma.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): 

 • Blodpåverkan.

 • Framför allt vid högre dosering lätta darrningar, stelhet, ryckningar eller skakningar i t ex händer och fingrar. Vid långvarig behandling kan de övergå till ryckningar i ansiktet, grimaserande och egendomliga tungrörelser. I vissa fall uppträder en särskild form av inre oro, som yttrar sig i svårighet att sitta stilla.

 • Hjärtklappning. Påverkan på hjärtrytmen, oregelbunden hjärtrytm och EKG-förändringar i samband med detta.

 • Hjärtstillestånd.

 • Gulsot utan leverskada.

 • Hög dos och långtidsbehandling kan ge grumling av lins och hornhinna i ögat.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Alimemazin Evolan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Flaskan bör återförslutas direkt efter användning.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Öppnad flaska är hållbar i 3 månader.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är alimemazin 40 mg/ml.

 • Övriga innehållsämnen är citronsyra (E 330), natriumcitrat, sackarinnatrium, natriummetabisulfit (E 223), askorbinsyra, sackaros, glycerol, makrogolglycerolhydroxistearat, pepparmintssmakämne, vatten

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Alimemazin Evolan orala droppar har mintsmak och är en klar, färglös till ljusgul lösning.

Brun glasflaska innehållande 50 ml lösning. Graderad dropp-pipett medföljer.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Evolan Pharma AB

Box 120

182 12 Danderyd

Tillverkare

Balkanpharma-Razgrad AD, 68, Aprilsko Vastanie Blvd., 7200 Razgrad, Bulgarien


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-08-08