Alfuzosin Orion

Depottablett 10 mg Alfuzosin 90 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

89:54

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 06432100028273

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Alfuzosin Orion

10 mg depottabletter 
alfuzosinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Alfuzosin Orion är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Alfuzosin Orion
3. Hur du använder Alfuzosin Orion
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Alfuzosin Orion ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Alfuzosin Orion är och vad det används för

Alfuzosin Orion tillhör en grupp läkemedel som kallas för alfa-1-blockerare. Alfuzosin används för att behandla måttliga till svåra symptom av godartad prostataförstoring. Detta är ett tillstånd där prostatakörteln förstoras (hyperplasi), men tillväxten i sig är inte detsamma som cancer (den är godartad). Detta är vanligare hos äldre män.

Prostatakörteln sitter nedanför urinblåsan, runt urinröret (röret som tar din urin till utsidan av kroppen). Med åldern kan prostatakörteln växa till sig och trycka på urinröret så att det blir trängre. Detta kan orsaka problem med urinering, såsom täta urinträngningar och svårigheter i att urinera.

Alfuzosin fungerar avslappnande på muskulaturen i prostatakörteln. Detta minskar förträngningen av urinröret och gör det lättare att tömma blåsan.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

Alfuzosinhydroklorid som finns i Alfuzosin Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Alfuzosin Orion

Ta inte Alfuzosin Orion

 • Om du är allergisk mot alfuzosin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Symtom på en allergisk reaktion inkluderar: utslag, svullnad av läppar, svalg eller tunga, svårigheter att svälja eller andas.

 • Om du har, eller tidigare har haft, lågt blodtryck när du ställer dig upp från sittande eller liggande ställning (den medicinska termen för detta är ortostatisk hypotension). Det kan få dig att känna dig yr, vimmelkantig eller svimfärdig när du ställer eller sätter dig upp snabbt.

 • Om du har leverproblem

 • Om du redan tar en annan alfa-1-blockerare (så som terazosin, doxazosin). Se avsnittet nedan ”Andra läkemedel och Alfuzosin Orion”. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal. 

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om:

 • du har allvarliga njurproblem

 • du har en hjärtsjukdom.

 • du har bröstsmärtor (kärlkramp).

 • det är känt att du har en avvikelse på elektrokardiogram (EKG), så kallad QT-förlängning.

Vissa patienter, särskilt de som även tar medel mot högt blodtryck eller läkemedel mot bröstsmärtor (kärlkramp), kan drabbas av yrsel, svaghet eller svettning inom några timmar efter att ha tagit en dos. Om detta inträffar bör du ligga ner tills symtomen har försvunnit fullständigt. Informera din läkare eftersom dosen kan behöva justeras.

Andra läkemedel och Alfuzosin Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Använd inte Alfuzosin Orion om du tar:

 • andra alfa-blockerare såsom doxazosin, indoramin, prazosin, terazosin, tamsulosin eller fenoxybenzamin.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar ditt läkemedel om:

 • du tidigare har drabbats av en kraftig sänkning av blodtrycket när du tagit andra alfa-blockerare (detta kan inkludera tidigare användning av alfuzosin). Se avsnittet direkt ovanför detta för exempel på andra alfa-blockerare.

 • du tar något blodtryckssänkande läkemedel eftersom du kan drabbas av yrsel, svaghet eller svettning inom några timmar efter att du tagit detta läkemedel. Om detta inträffar bör du ligga ner tills symtomen har försvunnit fullständigt. Kontakta din läkare då dosen av ditt läkemedel kan behöva ändras.

 • du tar läkemedel mot bröstsmärtor (kärlkramp).

 • du tar läkemedel mot svampinfektioner (så som ketokonazol, itrakonazol).

 • du tar läkemedel mot HIV (så som ritonavir).

 • du tar läkemedel mot bakteriella infektioner (så som klaritromycin, telitromycin).

 • du tar läkemedel för behandling av depression (så som nefazodon).

Operationer medan du tar Alfuzosin Orion

 • Om du ska genomgå en operation som kräver narkos (sövning), tala innan operationen om för din läkare att du tar Alfuzosin Orion. Detta på grund av att det kan vara farligt då läkemedlet kan sänka ditt blodtryck.

 • Om du ska genomgå ögonkirurgi på grund av gråstarr (grumlighet av ögonlinsen) ska du informera din ögonspecialist före operationen om att du tar eller har tagit Alfuzosin Orion. Detta för att användningen av Alfuzosin Orion kan orsaka komplikationer under operation vilka kan hanteras om din specialist är informerad.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr och svag när du tar Alfuzosin Orion. Om detta händer, kör inte bil eller använd verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Alfuzosin Orion

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 • Svälj tabletterna med mycket vätska (exempelvis ett glas vatten).

 • Tabletterna ska inte krossas, delas eller tuggas. Detta kan påverka frisättningen av läkemedlet i kroppen.

 • Ta detta läkemedel strax innan sänggående.

Vuxna

Den rekommenderade dosen är 10 mg en gång per dag.

Äldre patienter (>  65 år)

Den rekommenderade dosen är 10 mg en gång per dag. Dosen behöver inte justeras för äldre patienter (över 65 år).

Patienter med milda till måttliga njurproblem

Den rekommenderade dosen är 10 mg en gång per dag. Dosen behöver inte justeras för milda till måttliga njurproblem.

Om du upplever att Alfuzosin Orion har för stark eller för svag effekt, rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Användning hos barn

Alfuzosin Orion rekommenderas inte till barn (16 år eller yngre).

Om du har tagit för stor mängd av Alfuzosin Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Meddela läkaren hur många tabletter du tagit. Ligg ned så mycket som möjligt för att stoppa biverkningarna. Försök inte att köra själv till sjukhuset.

Om du har glömt att ta Alfuzosin Orion

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Hoppa över den och fortsätt sedan som vanligt

Om du slutar att använda Alfuzosin Orion

Fortsätt att ta tabletterna även om symtomen förbättras. Sluta endast om läkaren ber dig om detta. Symtomen kontrolleras bättre om du fortsätter att ta samma dos av medicinen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Dessa biverkningar inträffar vanligen i början av behandlingen.

Sluta ta tabletterna och kontakta läkare eller åk till sjukhuset omedelbart om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar:

 • Bröstsmärtor (kärlkramp) (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare.)

  Normalt händer detta endast om du tidigare har haft kärlkramp.

 • Allvarliga allergiska reaktioner (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare.)

  Du kan få symtom på angioödem, såsom rött och knottrigt hudutslag, svullnad (av ögonlock, ansikte, läppar, mun och tunga), svårighet att andas eller svälja.

Andra biverkningar inkluderar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Yrsel

 • Huvudvärk

 • Generell sjukdomskänsla (illamående)

 • Obehagskänsla i magen samt matsmältningsbesvär (dyspepsi)

 • Magont

 • Svaghet eller trötthet

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Yrsel eller svimningskänsla när du reser dig upp eller ställer eller sätter dig upp snabbt

 • Snabb hjärtfrekvens (takykardi)

 • Dåsighet

 • Rinnande näsa, kliande näsa, nysningar och täppt näsa.

 • Diarré och kräkningar

 • Muntorrhet

 • Hudutslag och klåda

 • Kvarhållande av vatten i kroppen (kan orsaka svullna armar eller ben)

 • Bröstsmärtor

 • Värmevallningar

Ytterligare biverkningar (frekvensen kan inte uppskattas utifrån tillgänglig data) som kan förekomma är:

 • Oregelbundna och snabba hjärtslag.

 • Minskat antal vita blodkroppar. Symtom på detta kan vara täta infektioner, halsont eller munsår.

 • Lågt antal blodplättar. Tecken på detta kan vara blödningar från tandkött och näsa, blåmärken, förlängd blödningstid vid skärsår, utslag (punktformiga röda fläckar som kallas petekier).

 • Onormal leverfunktion (leverproblem). Symtomen kan inkludera gulfärgning av huden eller ögonvitorna.

 • Om du ska genomgå ögonkirurgi på grund av gråstarr (grumlighet av ögonlinsen) och om du tar eller tidigare har tagit Alfuzosin Orion, kan pupillen vidga sig dåligt och iris (den färgade delen av ögat) kan förlora spänsten under operationen. Detta förekommer enbart under operationen och det är viktigt att ögonspecialisten är medveten om denna möjlighet då operationen kan behöva utföras på ett annat sätt (se avsnitt ”Operationer medan du tar Alfuzosin Orion”).

 • Onormal, ofta smärtsam, ihållande erektion av penis som ej kan relateras till sexuell aktivitet (priapism).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Alfuzosin Orion ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på tablettkartan, burken eller kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad Alfuzosin Orion innehåller

 • Den aktiva substansen är alfuzosinhydroklorid. Varje tablett innehåller 10 mg alfuzosinhydroklorid.

 • Övriga ingredienser är i tablettkärnan: Hypromellos, hydrerad vegetabilisk olja, povidon (K-30), vattenfri kalciumvätefosfat, karbomer, kolloidalt vattenfritt kisel, magnesiumstearat och i filmdrageringen: Hypromellos, propylenglykol, titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Depottablett

Vita till benvita runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter märkta med ”X” på ena sidan och ”47” på andra sidan. Tabletternas diameter är 8,1 milimeter.

Förpackningsstorlekar:

Blisterförpackning: 10, 20, 30, 50, 60 och 90 tabletter.

Burkförpackning: 30 och 90 tabletter.

Burken innehåller kiselgel som torkmedel.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Orion Pharma AB

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-02-20