Airomir

Lösning för nebulisator 1 mg/ml Salbutamol 60 x 2,5 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

141:74

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046264620373

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Airomir

1 mg/ml respektive 2 mg/ml lösning för nebulisator
salbutamol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Airomir lösning för nebulisator är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Airomir lösning för nebulisator
3. Hur du använder Airomir lösning för nebulisator
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Airomir lösning för nebulisator ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Airomir lösning för nebulisator är och vad det används för

Din medicin heter Airomir lösning för nebulisator. Den aktiva substansen är salbutamol. Salbutamol tillhör en klass av läkemedel som kallas beta-agonister. Salbutamol är en bronkdilaterare och vidgar luftvägarna i lungorna så att du kan andas lättare. Bronkdilaterare används för att behandla svår astma och långvarig bronkospasm som inte svarar på annan behandling.

Salbutamol som finns i Airomir lösning för nebulisator kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Airomir lösning för nebulisator

Använd inte Airomir lösning för nebulisator

 • om du är allergisk mot salbutamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • som behandling för att förhindra för tidiga värkar och vid hotande abort.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Airomir lösning för nebulisator:

 • om du har haft hjärtbesvär, t ex oregelbunden eller snabb puls eller kärlkramp

 • om du har problem med sköldkörteln

 • om du har högt blodtryck

 • om du använder antikolinergika i nebulisator (till exempel ipratropiumbromid) för att behandla din astma, se till att du inte får vätskan i ögonen

 • om du har diabetes.

Andra läkemedel och Airomir lösning för nebulisator

Vissa mediciner kan interagera med Airomir lösning för nebulisator och kan förvärra biverkningar eller försvaga effekten av Airomir. Du måste tala om för din läkare om du tar någon av följande mediciner:

 • betablockerare såsom propranolol och hjärtglykosider inklusive digoxin (d.v.s. läkemedel som brukar användas vid hjärtbesvär såsom bröstsmärta som uppkommer vid ansträngning (kärlkramp), oregelbundna hjärtslag eller arytmier och högt blodtryck)

 • vätskedrivande tabletter (diuretika)

 • andra läkemedel för behandling av astma (andra beta-agonister, ipratropiumbromid, teofyllin och steroider)

 • antidepressiva läkemedel (monoaminoxidas-hämmare och tricykliska antidepressiva läkemedel).

Om du ska genomgå en operation som kräver narkosmedel (t ex enfluran) ska du inte använda Airomir lösning för nebulisator under minst 6 timmar innan operationen.
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan bli gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Vid graviditet och amning ska Airomir lösning för nebulisator endast användas om det ordinerats av läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Airomir lösning för nebulisator har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


3. Hur du använder Airomir lösning för nebulisator

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 2,5 mg upp till tre eller fyra gånger dagligen. Din läkare kan öka dosen till 5 mg upp till tre eller fyra gånger dagligen.

Dosen man får ut av Airomir lösning för nebulisator kan variera beroende på vilken nebulisator som används. Dosjustering kan vara nödvändig. Kontakta din läkare om du tror att effekten av Airomir lösning för nebulisator är för svag eller för stark.

Bruksanvisning

För inhalation.

Airomir lösning för nebulisator ska endast användas i en nebulisator. Nebulisatorn omvandlar lösningen till finfördelade vätskedroppar som du sedan kan andas in. Läs tillverkarens anvisningar så du säkert vet hur du ska använda nebulisatorn innan du tar din medicin.

 • Förbered nebulisatorn enligt tillverkarens anvisningar.

 • Vrid och dra försiktigt av en ny endosbehållare från remsan med endosbehållare (bild A).

 • Håll endosbehållaren upprätt och vrid av toppen (bild B).

 • Pressa in innehållet i nebulisatorns kammare (bild C).

 • Använd nebulisatorn enligt tillverkarens anvisningar.

 • Efter användning av nebulisatorn ska lösning som eventuellt finns kvar i kammaren kasseras.

 • Rengör nebulisatorn noggrant.

A

B

C

Illustrerad bruksanvisning.

Lösningen eller de finfördelade vätskedropparna från lösningen får inte komma in i ögonen. Späd inte lösningen och blanda den inte med andra läkemedel, om inte läkaren har sagt att du ska göra det. Svälj inte lösningen och använd den inte för injektioner.

Användning för barn och ungdomar

Barn ska alltid övervakas av en vuxen när de använder en nebulisator.

Om du använt för stor mängd av Airomir lösning för nebulisator

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har tagit en något större dos än vanligt, kan du eventuellt få hjärtklappning eller darrningar. Dessa effekter går vanligen över på ett par timmar.

Om du har glömt att använda Airomir lösning för nebulisator

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Den vanligast rapporterade biverkningen är förändrad smak (dålig eller otrevlig smak i munnen), irritation i halsen och/eller munnen, darrningar (tremor), rastlöshet, huvudvärk och yrsel. Dessutom kan du känna dig illamående och svettas. Dessa effekter försvinner vanligtvis efter 1-2 veckors fortsatt behandling.

Vanliga biverkningar (drabbar upp till 1 av 10 personer):

 • Darrningar (tremor)

 • Huvudvärk

 • Hjärtklappning (takykardi).

Mindre vanliga biverkningar (drabbar upp till 1 av 100 personer):

 • Irritation i mun och svalg

 • Hjärtklappning (hjärtslag som plötsligt blir mer märkbara ofta med en bultande eller fladdrande känsla)

 • Muskelkramp.

Sällsynta biverkningar (drabbar upp till 1 av 1 000 personer):

 • Sänkt kaliumhalt i blodet

 • Rodnad.

Mycket sällsynta biverkningar (drabbar upp till 1 av 10 000 personer):

 • Allergiska reaktioner som kan innefatta att ditt ansikte svullnar, klåda, kramp i luftrören (andnöd och andningssvårigheter) så kallad angioödem, samt lågt blodtryck och svimningskänsla

 • Lågt blodtryck med svimningskänslor och kollaps

 • Mjölksyraacidos (som kan ge magsmärtor, hyperventilation, andnöd, kalla fötter och händer, oregelbunden hjärtrytm eller törst)

 • Hyperreaktivitet (särskilt hos barn)

 • Paradoxal bronkospasm (tryck över bröstet och andningssvårigheter)

 • Onormal hjärtrytm.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • Otillräckligt blodflöde till hjärtmuskeln som orsakar bröstsmärtor

Airomir lösning för nebulisator kan ge låga kaliumhalter i blodet. Din läkare kan därför vilja kontrollera din kaliumhalt i blodet regelbundet.

Ytterligare biverkningar hos barn

Airomir lösning för nebulisator kan i mycket sällsynta fall orsaka hyperaktivitet och sömnproblem hos barn upp till 12 år.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Airomir lösning för nebulisator ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Förvaras vid högst 25°C.
Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Varje endosbehållare är endast för engångsbruk. Använd aldrig en endosbehållare som redan har öppnats. Kassera delvis använda, öppnade eller skadade endosbehållare. Använd inte detta läkemedel om lösningen har blivit missfärgad eller grumlig.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är salbutamol

 • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, svavelsyra (för pH justering) och vatten för injektionsvätskor.

Airomir 1 mg/ml lösning för nebulisator: Varje 2,5 ml endosbehållare innehåller 2,5 mg salbutamol.

Airomir 2 mg/ml lösning för nebulisator: Varje 2,5 ml endosbehållare innehåller 5 mg salbutamol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Varje endosbehållare av plast med Airomir lösning för nebulisator innehåller en klar lösning.

Remsor med 5 endosbehållare är förpackade i en folielaminatpåse som i sin tur är förpackade i kartonger innehållande 10, 15, 20, 25, 30, 50 eller 60 endosbehållare.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning


Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Sverige


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-06-12