Agomelatin Glenmark

Filmdragerad tablett 25 mg Agomelatin 84 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

215:45

Köp via recept

EAN: 7046264886038

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Agomelatin Glenmark

25 mg filmdragerade tabletter
agomelatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Agomelatin Glenmark är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Agomelatin Glenmark
3. Hur du tar Agomelatin Glenmark
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Agomelatin Glenmark ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Agomelatin Glenmark är och vad det används för

Agomelatin Glenmark innehåller den aktiva substansen agomelatin. Den tillhör en grupp av läkemedel som kallas antidepressiva läkemedel. Du har fått Agomelatin Glenmark för att behandla din depression. Agomelatin Glenmark används till vuxna.

Depression är en kvarstående störning av humöret som påverkar det dagliga livet. Symtomen på depression varierar från en person till en annan, men ofta omfattas djup nedstämdhet, känsla av värdelöshet, tappat intresse för favoritaktiviteter, sömnstörningar, känsla av långsamhet, ångestkänsla, viktförändring.

De förväntade fördelarna med Agomelatin Glenmark är att minska och så småningom ta bort symtom som hänger ihop med din depression.

Agomelatin som finns i Agomelatin Glenmark kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Agomelatin Glenmark

Ta inte Agomelatin Glenmark:

 • om du är allergisk mot agomelatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om din lever inte fungerar ordentligt (nedsatt leverfunktion).

 • om du tar fluvoxamin (ett annat läkemedel för behandling av depression) eller ciprofloxacin (ett antibiotikum).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Agomelatin Glenmark.

Det kan finnas orsaker till att Agomelatin Glenmark inte är lämplig för dig:

 • Om du tar läkemedel som man vet påverkar levern. Fråga din läkare om råd vilka läkemedel det kan gälla.

 • Om du har fetma eller är överviktig, fråga din läkare om råd.

 • Om du har diabetes, fråga din läkare om råd.

 • Om du har förhöjda nivåer av leverenzymer före behandling kommer din läkare att avgöra om Agomelatin Glenmark är en lämplig behandling för dig.

 • Om du har bipolär sjukdom, har haft eller om du utvecklar maniska symtom (en period med onormal hög retbarhet och känslosamhet) tala med din läkare innan du tar det här läkemedlet eller innan du fortsätter med det här läkemedlet (se även ”Eventuella biverkningar” i avsnitt 4).

 • Om du lider av demens kommer din läkare att göra en individuell bedömning om det är lämpligt för dig att ta Agomelatin Glenmark.

Under behandling med Agomelatin Glenmark:

För att undvika eventuella allvarliga leverproblem:

Din läkare ska ha kontrollerat att din lever fungerar ordentligt före behandlingen påbörjas. Vissa patienter kan få förhöjda nivåer av leverenzymer i deras blod vid behandling med Agomelatin Glenmark.

Uppföljningsprover ska därför tas vid följande tidpunkter:


före start eller

dosökning

efter ca

3 veckor


efter ca

6 veckor


efter ca

12 veckor


efter ca

24 veckor


Blodprover

Baserat på utvärderingen av dessa tester kommer läkaren att bedöma om du ska börja använda eller fortsätta använda Agomelatin Glenmark (se också ”Hur du tar Agomelatin Glenmark” i avsnitt 3).

Var uppmärksam på tecken och symtom på att levern inte fungerar ordentligt

Om du observerar några av dessa tecken och symtom på leverproblem: ovanligt mörk urin, ljus avföring, gul hud/gula ögon, smärta i övre, högra delen av buken, onormal trötthet (speciellt i samband med andra symtom som anges ovan), rådfråga omedelbart läkare som kan uppmana dig att sluta ta Agomelatin Glenmark.

Effekten av Agomelatin Glenmark har inte dokumenterats hos patienter i åldern 75 år och äldre. Agomelatin Glenmark ska därför inte användas till dessa patienter.

Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

Dessa tankar kan vara vanliga:

 • om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

 • om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Barn och ungdomar

Agomelatin Glenmark ska inte användas till barn och ungdomar (under 18 år).

Andra läkemedel och Agomelatin Glenmark

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Du ska inte ta Agomelatin Glenmark samtidigt med vissa läkemedel (se även ”Ta inte Agomelatin Glenmark” i avsnitt 2): fluvoxamin (ett annat läkemedel som används för behandling av depression), ciprofloxacin (ett antibiotikum) kan ändra den förväntade dosen av agomelatin i ditt blod.

Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel: propranolol (en betablockerare som används för behandling av högt blodtryck), enoxacin (antibiotikum).

Tala om för läkare om du röker mer än 15 cigaretter per dag.

Agomelatin Glenmark med alkohol

Intag av alkohol under behandling med Agomelatin Glenmark rekommenderas inte.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Amning bör avbrytas om du tar Agomelatin Glenmark.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan uppleva yrsel eller sömnighet, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Förvissa dig om att dina reaktioner är normala innan du kör eller använder maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Agomelatin Glenmark innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du tar Agomelatin Glenmark

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos av Agomelatin Glenmark är en tablett (25 mg) före sänggåendet. I vissa fall kan din läkare förskriva en högre dos (50 mg), d.v.s. två tabletter som tas tillsammans före sänggåendet.

Administreringssätt

Agomelatin Glenmark är för oral användning. Tabletten ska sväljas med vatten. Agomelatin Glenmark kan tas med eller utan mat.

Behandlingstid

Hos de flesta deprimerade personer börjar Agomelatin Glenmark verka på depressionssymtom inom två veckor från behandlingens början. Din depression bör behandlas under en tillräckligt lång period på minst 6 månader för att säkerställa

att du är fri från symtom.

Din läkare kan fortsätta att ge dig Agomelatin Glenmark även om du känner dig bättre för att förhindra att din depression kommer tillbaka.

Om du har problem med njurarna kommer din läkare att göra en individuell bedömning om det är säkert för dig att ta Agomelatin Glenmark.

Övervakning av leverfunktionen (se även avsnitt 2):

Din läkare kommer att ta laboratorieprover för att kontrollera att din lever fungerar ordentligt innan behandlingen påbörjas och sedan periodvis under behandlingen, vanligtvis efter 3 veckor, 6 veckor, 12 veckor och 24 veckor.

Om din läkare ökar dosen till 50 mg, ska laboratorietester göras i början av denna behandling och sedan periodvis under behandlingen, vanligtvis efter 3 veckor, 6 veckor, 12 veckor och 24 veckor. Prover kommer sedan att tas om läkaren bedömer det nödvändigt.

Du ska inte ta Agomelatin Glenmark om inte din lever fungerar ordentligt.

Hur sker byte från ett antidepressivt läkemedel (SSRI/SNRI) till Agomelatin Glenmark?

Om din läkare vill att du ska byta från ditt tidigare antidepressiva läkemedel av SSRI/SNRI-typ till Agomelatin Glenmark kommer han/hon att tala om för dig hur du ska sätta ut det tidigare läkemedlet när behandling med Agomelatin Glenmark påbörjas.

Du kan under några veckor uppleva utsättningssymtom som är förknippade med utsättning av ditt tidigare läkemedel, även om dosen av ditt tidigare antidepressiva läkemedel minskas gradvis.

Utsättningssymtomen innefattar: yrsel, domning, sömnstörningar, oro eller ångest, huvudvärk, illamående, kräkningar och skakningar. Symtomen är vanligen milda eller måttliga och försvinner av sig själv inom några dagar.

Om behandling med Agomelatin Glenmark påbörjas medan dosen av det tidigare läkemedlet trappas ned ska eventuella utsättningssymtom inte förväxlas med avsaknad av den tidiga effekten för Agomelatin Glenmark.

Diskutera alltid med din läkare om hur du ska sätta ut ditt tidigare antidepressiva läkemedel på bästa sätt när du påbörjar behandling med Agomelatin Glenmark.

Om du har tagit för stor mängd av Agomelatin Glenmark

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Erfarenhet av överdosering med Agomelatin Glenmark är begränsad men rapporterade symtom inkluderar smärta i övre delen av magen, sömnighet, trötthet, upprördhet, ångest, spänning, yrsel, nedsatt syresättning av blodet och diffust obehag.

Om du har glömt att ta Agomelatin Glenmark

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt med nästa dos vid vanlig tid.

Kalendern tryckt på blisterkartan i förpackningar med 14, 28, 84, 98 tabletter hjälper dig att komma ihåg när du senast tog en tablett Agomelatin Glenmark.

Om du slutar att ta Agomelatin Glenmark

Du ska inte sluta ta din medicin utan att rådfråga läkare även om du känner dig bättre.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

De flesta biverkningar är milda eller måttliga. De uppträder vanligen under de två första behandlingsveckorna och är oftast övergående.

Dessa biverkningar omfattar:

 • Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): huvudvärk.

 • Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): yrsel, sömnighet, sömnlöshet, illamående, diarré, förstoppning, smärta i buken, ryggvärk, trötthet, ångest, onormala drömmar, ökade nivåer av leverenzymer i ditt blod, kräkningar, viktökning.

 • Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): migrän, stickande känsla i fingrar och tår, dimsyn, restless legs-syndrom (en störning som kännetecknas av ett okontrollerbart behov att röra på benen), öronringning, överdriven svettning, eksem, klåda, urtikaria (nässelutslag), upprördhet, irritabilitet, rastlöshet, aggressivt beteende, mardrömmar, maniska symtom, som onormalt hög retbarhet och känslosamhet (se även ”Varningar och försiktighet” i avsnitt 2), självmordstankar eller självmordsbeteende, förvirring, viktminskning, muskelsmärta.

 • Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): allvarliga hudutslag (hudrodnad), ansiktsödem (svullnad) och angioödem (svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller hals vilket kan orsaka svårigheter att andas eller svälja), leverinflammation, gulfärgning av huden eller ögonvitorna (gulsot), leversvikt*, hallucinationer, oförmåga att vara stilla (på grund av fysisk och psykisk oro), oförmåga att tömma urinblåsan helt.

*Ett fåtal fall som resulterat i levertransplantation eller dödsfall har rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Agomelatin Glenmark ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter: EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är agomelatin. Varje filmdragerad tablett innehåller 25 mg agomelatin (som agomelatin/citronsyra (1:1)).

 • Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa med kiseldioxid, mannitol, povidon K30, krospovidon typ A, natriumstearylfumarat, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, stearinsyra, hypromellos, makrogol 6000, titandioxid (E171), talk och gul järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Agomelatin Glenmark 25 mg filmdragerade tabletter är gula, avlånga och bikonvexa (9,0 mm x 4,5 mm).

Agomelatin Glenmark 25 mg filmdragerade tabletter finns i blisterförpackningar. Förpackningarna innehåller 14, 28, 30, 84, 90 eller 98 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Glenmark Arzneimittel GmbH
Industriestr. 31, 82194 Gröbenzell,

Tyskland

Tillverkare

MEDIS International a.s.,

Průmyslová 961/16

747 23 Bolatice, Tjeckien

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143, 566 17,

Vysoke Myto,

Tjeckien


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-02-04