Addex-Kaliumklorid

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 mmol/ml 10 x 20 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

224:50

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046264903261

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Addex-Kaliumklorid

2 mmol/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
kaliumklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Addex-Kaliumklorid är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Addex-Kaliumklorid
3. Hur du använder Addex-Kaliumklorid
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Addex-Kaliumklorid ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Addex-Kaliumklorid är och vad det används för

Addex-Kaliumklorid är ett koncentrat till lösning som ges av sjukvårdspersonal som dropp i ett blodkärl (intravenös infusion). Det tillhör en grupp läkemedel som kallas elektrolytlösningar som används vid elektrolytbrist. Addex-Kaliumklorid används vid kaliumbrist och pågående kaliumförluster, t.ex. vid vätskedropp eller då du får näring endast via dropp. Din kropp behöver rätt mängd kalium. Kalium hjälper dina muskler, hjärta och andra organ att fungera normalt. Kalium hjälper också till att balansera de vattennivåer som påverkar många elektriska och kemiska processer i kroppen. Utan rätt mängd kalium kan hjärtat börja slå oregelbundet, vilket kan vara livshotande.

Kaliumklorid som finns i Addex-Kaliumklorid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Addex-Kaliumklorid

Använd inte Addex-Kaliumklorid

  • om du är allergisk mot kaliumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har förhöjd kaliumkoncentration i blodet, t.ex. vid nedsatt njurfunktion, chocktillstånd eller uttorkning. Vårdpersonalen kontrollerar detta.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Addex-Kaliumklorid.

Addex-Kaliumklorid ska användas med försiktighet vid nedsatt njurfunktion, onormalt låg urinproduktion eller uttorkning. Addex-Kaliumklorid höjer osmolaliteten (antalet lösta molekyler) i infusionslösningen och kan öka risken för tromboflebit (inflammation i ett ytligt blodkärl). Vårdpersonalen kontrollerar detta.

Andra läkemedel och Addex-Kaliumklorid

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Inga kända risker vid rekommenderade doser. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du ges detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Addex-Kaliumklorid har inga kända effekter på förmågan att köra bil och använda maskiner.


3. Hur du använder Addex-Kaliumklorid

Du kommer att få detta läkemedel genom dropp i ett blodkärl (intravenös infusion). Läkemedlet måste spädas före användning. Infusionshastigheten och mängden lösning som du får beror på dina behov och det tillstånd som behandlas. Din läkare kommer att avgöra vad som är rätt dos för dig.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Då givna doseringsanvisningar följts har inga biverkningar av Addex-Kaliumklorid rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Addex-Kaliumklorid ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är kaliumklorid.

  • Övriga innehållsämnen är saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Addex-Kaliumklorid är förpackad i ampuller eller injektionsflaskor av polypropenplast.

Förpackningsstorlek: ampull 20 x 20 ml, injektionsflaska 10 x 20 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

Tillverkare

Fresenius Kabi Norge AS

1753 Halden

Norge


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-05-21