Addex-Ammoniumklorid

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mmol/ml 10 x 20 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

4543:-

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7046264277614

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Addex-Ammoniumklorid

4 mmol/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Ammoniumklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Addex-Ammoniumklorid är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Addex-Ammoniumklorid
3. Hur du ges Addex-Ammoniumklorid
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Addex-Ammoniumklorid ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Addex-Ammoniumklorid är och vad det används för

Addex-Ammoniumklorid är en koncentrerad lösning som efter spädning ges av sjukvårdspersonal som dropp i ett blodkärl (intravenös infusion). Den tillhör en grupp läkemedel som kallas elektrolytlösningar. Addex-Ammoniummklorid används när blodets pH är förhöjt (så kallad metabolisk alkalos), som till exempel kan vara en följd av ihållande kräkningar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Addex-Ammoniumklorid

Använd inte Addex-Ammoniumklorid

  • om du har en svår leverskada.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Addex-Ammoniumklorid om du har:

  • nedsatt leverfunktion

  • nedsatt njurfunktion.

Andra läkemedel och Addex-Ammoniumklorid

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Inga kända risker vid rekommenderade doser. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Addex-Ammoniumklorid har inga kända effekter på förmågan att köra bil och använda maskiner.


3. Hur du ges Addex-Ammoniumklorid

Du kommer att få detta läkemedel genom dropp i ett blodkärl (intravenös infusion). Infusionshastigheten och mängden lösning som du får beror på ditt tillstånd. Din läkare kommer att avgöra vad som är rätt dos för dig.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Då rekommenderade doseringsanvisningar följts har inga biverkningar av Addex-Ammoniumklorid rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Addex-Ammoniumklorid ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är ammoniumklorid 4 mmol/ml.

  • Övrigt innehållsämne är vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Addex-Ammoniumklorid är förpackad i injektionsflaskor.

Förpackningsstorlek: 10 x 20 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-01-21