Aciclovir SUN

Tablett 400 mg Aciklovir 56 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

274:14

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 08901296004982

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Aciclovir SUN

200 mg, 400 mg, 800 mg tabletter
aciklovir

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får några biverkningar tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Aciclovir SUN är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Aciclovir SUN
3. Hur du tar Aciclovir SUN
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Aciclovir SUN ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Aciclovir SUN är och vad det används för

Aciclovir SUN innehåller aciklovir och tillhör en grupp läkemedel som är effektiva mot virusinfektioner. Det verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av virus.

Aciclovir SUN används

 • för behandling av bältros och vattenkoppor.

 • mot infektioner orsakade av herpes simplex-virus i hud eller slemhinnor t.ex. förkylningsblåsor och genital herpes (exklusive herpes simplex-virus hos nyfödda och hos barn med nedsatt immunförsvar med svår herpes simplex virusinfektion). Det används också för att hjälpa till att förhindra att dessa infektioner kommer tillbaka.

 • som förebyggande behandling av herpes simplex-infektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Aciclovir som finns i Aciclovir SUN kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Aciclovir SUN

Ta inte Aciclovir SUN

 • om du är allergisk mot aciklovir, valaciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Aciclovir SUN.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Aciclovir SUN.

 • om du har problem med njurarna

 • om du är äldre än 65 år

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Aciclovir SUN.

Under tiden du tar Aciclovir SUN är det mycket viktigt att du dricker vatten regelbundet.

Barn

Aciklovir tabletter används främst för behandling av icke-allvarliga hud- och slemhinneinfektioner orsakade av herpes simplex virus (HSV). Ditt barns läkare kan rekommendera aciklovir för infusion vid behandling av neonatal HSV och svår HSV infektion, om ditt barns immunförsvar är nedsatt.

Andra läkemedel och Aciclovir SUN

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, växtbaserade läkemedel eller andra naturprodukter.

Särskilt viktigt att tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel.

 • Probenecid (används för behandling av gikt)

 • Cimetidin (används för att behandla magsår)

 • Mykofenolatmofetil (för att dämpa immunförsvaret hos patienter som genomgått transplantation)

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Vissa biverkningar som dåsighet eller sömnighet och yrsel kan försämra din koncentrations- och reaktionsförmåga. Undvik att framföra fordon eller använda maskiner innan du vet hur du påverkas av Aciclovir SUN.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Aciclovir SUN

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Läkaren avgör dosen efter orsaken till din behandling. Din läkare ska diskutera detta med dig.

Hur du tar läkemedlet

 • Ta detta läkemedel via munnen.

 • Lös upp tabletten i ett glas vatten, rör om och drick.

 • Tabletterna kan även sväljas hela tillsammans med vatten.

 • Du bör ta Aciclovir SUN så snart som möjligt.

Behandling av vattkoppor och bältros

 • Den rekommenderade dosen är: 1 tablett à 800 mg eller 2 tabletter à 400 mg 5 gånger dagligen

 • Du bör ha ett intervall på 4 timmar mellan varje dos

 • Behandlingen bör pågå i 7 dagar.

Behandling av munsår eller genital herpes

 • Den rekommenderade dosen är 200 mg 5 gånger dagligen

 • Du bör ha ett intervall på 4 timmar mellan varje dos

 • Behandlingen bör pågå i 5 dagar eller tills din läkare säger till dig att sluta.

Hjälpa till att förhindra HSV-infektioner från att återvända efter att du har haft dem

 • Den rekommenderade dosen är 200 mg 4 gånger dagligen

 • Du bör ha ett intervall på 6 timmar mellan varje dos

 • Du bör ta Aciclovir SUN tills din läkare säger till dig att sluta.

Förebyggande behandling mot herpes simplexinfektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar

 • Den rekommenderade dosen är 200 mg 4 gånger dagligen

 • Du bör ha ett intervall på 6 timmar mellan varje dos

 • Du bör ta Aciclovir SUN tills din läkare säger till dig att sluta.

Din läkare kan justera dosen av Aciclovir SUN:

 • om det ges till ett barn

 • om du är äldre än 65 år

 • om du har njurproblem. Under tiden du tar Aciclovir SUN är det mycket viktigt att du dricker vatten regelbundet under dagen. Detta kan hjälpa till att minska de biverkningar som kan påverka njurarna ellernervsystemet

Tala med din läkare innan du tar Aciclovir SUN om något av ovanstående gäller dig.

Om du har tagit för stor mängd av Aciclovir SUN

Aciclovir SUN är vanligtvis inte skadligt om du inte använder för stor mängd under flera dagar i följd. Tala med din läkare eller apotekspersonal om du har tagit för mycket Aciclovir SUN. Ta läkemedelsförpackningen med dig.

Om du har glömt att ta Aciclovir SUN

Om du har glömt att ta Aciclovir SUN, ta det så fort du kommer ihåg det. Men om det nästan är tid för nästa dos ska du hoppa över den glömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar

Om du upplever något av följande, sluta ta Aciclovir SUN och kontakta läkare eller uppsök sjukhus omedelbart.

Svåra allergiska reaktioner (förekommer hos fler än 1 av 1000 användare):

 • rodnad, kliande hudutslag

 • svullnad av läppar, ansikte, tunga eller och andra delar av kroppen

 • vilket medför andningssvårigheter

 • kollaps

Andra biverkningar

Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

 • huvudvärk

 • yrsel

 • sjukdomskänsla

 • diarré

 • magplågor

 • utslag

 • hudutslag inklusive fotosensitivitet (hudirritation vid starkt solljus)

 • klåda

 • överdriven trötthet

 • oförklarlig hög feber (hög kroppstemperatur) and svimningskänsla, speciellt när man står upp.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

 • nässelutslag

 • ökat håravfall.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

 • ändrade värden i laboratorietester som utförs på blod och urin

 • ökade halter av leverenzym.

Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

 • minskning av antalet röda blodkroppar (anemi)

 • minskning av antalet vita blodkroppar (leukopeni)

 • minskning av antalet blodplättar, som hjälper blodet att levra sig (trombocytopeni)

 • svaghetskänsla

 • oro eller förvirring

 • skakningar eller darrningar

 • hallucinationer

 • kramper

 • onormalt sömnig eller dåsig

 • ostadig gång och oförmåga att samordna rörelser

 • talsvårigheter

 • oförmåga att tänka eller bedöma klart

 • medvetslöshet (koma)

 • förlamning av delar eller hela kroppen

 • störningar av beteende, tal och ögonrörelser

 • nackstelhet och ljuskänslighet

 • inflammation i lever

 • gulfärgning av ögon och hud (tecken på gulsot)

 • njurproblem med liten eller ingen urin

 • smärta i nedre delen av ryggen (flanken eller njurtrakten).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Aciclovir SUN ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är aciklovir 200 mg, 400 mg respektive 800 mg.

 • Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykollat, pregelatiniserad stärkelse och vattenfri kolloidal kiseldioxid

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit till benvit, kapselformad, bikonvex, odragerad tablett märkt ”200”, ”400” respektive ”800” på ena sidan och ”ACV” på andra sidan.

Förpackningsstorlekar

Aciclovir SUN 200 mg: 25, 60 och 100 tabletter

Aciclovir SUN 400 mg: 56, 60, 70 och 100 tabletter

Aciclovir SUN 800 mg: 35, 60 och 100 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp Nederländerna

Tillverkare

Terapia SA

124 Fabricii Street,

400 632 Cluj Napoca, Rumänien

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp Nederländerna


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-08-01