Acetylsalicylsyra Teva

Tablett 75 mg Acetylsalicylsyra 105 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

58:27

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7046264089231

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Acetylsalicylsyra Teva

75 mg, 150 mg och 160 mg tabletter
acetylsalicylsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Acetylsalicylsyra Teva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Acetylsalicylsyra Teva
3. Hur du tar Acetylsalicylsyra Teva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Acetylsalicylsyra Teva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Acetylsalicylsyra Teva är och vad det används för

Acetylsalicylsyra Teva innehåller acetylsalicylsyra som i låga doser tillhör en grupp läkemedel som kallas blodproppshämmande medel. Trombocyter (blodplättar) är små celler i blodet som gör att blodet koagulerar och som kan förorsaka blodproppsbildning. När en blodpropp uppstår i en artär stoppas blodflödet och stänger av syretillförseln. När detta händer i hjärtat kan det orsaka en hjärtinfarkt eller kärlkramp; i hjärnan kan det orsaka stroke.

Acetylsalicylsyra Teva tas för att minska risken för bildningen av blodproppar och därmed vidare förhindra:

 • hjärtinfarkter

 • stroke

 • hjärt-kärlproblem hos patienter som lider av stabil eller instabil angina pectoris (en typ av bröstsmärta).


Acetylsalicylsyra Teva används också för behandling av akut hjärtinfarkt och för att förhindra bildningen av blodproppar efter vissa typer av hjärtkirurgi som utförts för att vidga kärlen eller avlägsna proppen.

Acetylsalicylsyra som finns i Acetylsalicylsyra Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Acetylsalicylsyra Teva

Ta inte Acetylsalicylsyra Teva

 • om du är allergisk mot acetylsalicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du är allergisk mot andra salicylater eller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). NSAID-preparat används ofta mot artrit eller reumatism och smärta

 • om du har haft en astmaattack eller svullnad av vissa delar av kroppen, t.ex. ansikte, läppar, svalg eller tunga (angioödem) efter att ha tagit salicylater eller NSAID-preparat

 • om du för närvarande har eller har haft magsår eller tunntarmssår eller någon annan typ av blödning, som stroke

 • om du någon gång har haft problem med att ditt blod inte koagulerar som det ska

 • om du har allvarliga lever- eller njurproblem

 • om du lider av gikt

 • om du befinner dig i de 3 sista månaderna av en graviditet ska du inte använda doser högre än 100 mg/dag (se avsnittet ”Graviditet och amning”)

 • om du tar ett läkemedel som heter metotrexat (t.ex. för cancer eller reumatism) i doser över 15 mg/vecka

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Acetylsalicylsyra Teva om du:

 • har problem med dina njurar, lever eller hjärta

 • har eller har haft problem med din mage eller dina tarmar

 • har högt blodtryck

 • har astma, hösnuva, näspolyper eller andra långvariga problem med andningsvägarna; acetylsalicylsyra kan starta en astmatisk attack

 • har haft gikt

 • har rikliga menstruationsblödningar

Du måste omedelbart söka vård om dina symtom försämras eller om du upplever svåra eller oförutsedda biverkningar, t.ex. ovanliga blödningar, svåra hudutslag eller annat tecken på svår allergi (se avsnittet ”Eventuella biverkningar”).

Tala om för din läkare om du vet att du ska opereras (även mindre operationer såsom en tandutdragning), eftersom acetylsalicylsyra är blodförtunnande och det kan finnas en ökad risk för blödningar.

Acetylsalicylsyra kan orsaka Reyes syndrom när det ges till barn. Reyes syndrom är en mycket sällsynt sjukdom som drabbar hjärnan och levern och kan vara livshotande. P.g.a. detta bör Acetylsalicylsyra Teva inte ges till barn under 16 år utan läkares ordination.

Du bör se till att du inte blir uttorkad (känsla av törst och muntorrhet) eftersom intag av acetylsalicylsyra vid sådana tillfällen kan försämra njurfunktionen.

Detta läkemedel är inte lämpligt som smärtstillande eller febernedsättande medel.

Om något av ovanstående gäller dig eller om du är osäker, prata med din läkare eller apotekspersonal.

Andra läkemedel och Acetylsalicylsyra Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Effekten av behandlingen kan påverkas om acetylsalicylsyra tas samtidigt som andra läkemedel såsom:

 • blodförtunnande/blodproppsförebyggande läkemedel (t.ex. warfarin, heparin, klopidogrel)

 • immunhämmande läkemedel efter transplantation (ciklosporin, takrolimus)

 • blodtryckssänkande läkemedel (t.ex. diuretika och ACE-hämmare)

 • läkemedel som påverkar hjärtfrekvensen (digoxin)

 • läkemedel mot manodepressivitet (litium)

 • smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel (t.ex. NSAID-preparat som ibuprofen, eller steroider)

 • metamizol (substans som minskar smärta och feber) kan minska effekten av acetylsalicylsyra på blodplättsaggregationen (blodkroppar som fäster ihop och bildar en blodpropp), när den intas samtidigt. Därför bör denna kombination användas med försiktighet hos patienter som tar en låg dos acetylsalicylsyra för hjärtskydd.

 • läkemedel mot gikt (t.ex. probenecid)

 • läkemedel mot glaukom, dvs. ökat tryck i ögat (acetazolamid)

 • läkemedel mot cancer eller reumatism (metotrexat i doser mindre än 15 mg/vecka)

 • läkemedel mot diabetes (t.ex. glibenklamid)

 • antidepressiva läkemedel (selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) såsom sertralin eller paroxetin)

 • hormonersättning när binjurarna eller hypofysen har förstörts eller avlägsnats, eller för behandling av inflammation, inklusive reumatiska sjukdomar och tarminflammationer (kortikosteroider)

 • anticida (syrahämmande läkemedel mot matsmältningsproblem)

Acetylsalicylsyra Teva med alkohol

Intag av alkohol kan eventuellt öka risken för blödningar i mag-tarmkanalen samt öka blödningstiden.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Acetylsalicylsyra bör inte tas under graviditeten utan läkares ordination.

Du bör inte ta Acetylsalicylsyra Teva om du befinner dig i de tre sista månaderna av graviditeten om inte din läkare har ordinerat detta och då ska den dagliga dosen inte överstiga 100 mg (se avsnittet ”Ta inte Acetylsalicylsyra Teva”). Normala eller höga doser av detta läkemedel under den sena delen av graviditeten kan orsaka allvarliga komplikationer hos modern eller barnet.

Du bör inte ta acetylsalicylsyra medan du ammar om du inte har ordinerats detta av din läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Acetylsalicylsyra Teva har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Acetylsalicylsyra Teva

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna

Förebyggande av hjärtinfarkt:

 • Den rekommenderade dosen är 75-160 mg en gång dagligen.

Förebyggande av stroke:

 • Den rekommenderade dosen är 75-325 mg en gång dagligen.

Förebyggande av kardiovaskulära problem hos patienter med stabil eller instabil angina pectoris (en typ av bröstsmärta):

 • Den rekommenderade dosen är 75-160 mg en gång dagligen.

Förebyggande av blodproppar efter vissa typer av hjärtkirurgi:

 • Den rekommenderade dosen är 75-160 mg en gång dagligen.

Akut hjärtinfarkt:

 • Den rekommenderade dosen är 150-450 mg, tas så snart som möjligt efter att symtomen uppträder.

Äldre

Som för vuxna. I allmänhet bör acetylsalicylsyra användas med försiktighet hos äldre patienter som kan uppleva fler biverkningar. Behandlingen bör ses över regelbundet.

Användning för barn och ungdomar

Acetylsalicylsyra bör inte ges till barn eller ungdomar under 16 år om inte läkare har ordinerat detta (se avsnittet Varningar och försiktighet).

Hur du tar Acetylsalicylsyra Teva

Ska sväljas.

[Endast för barnskyddande blisterförpackningar]

Anvisningar för användning av barnskyddande blisterförpackningar:

1. Försök inte att trycka ut tabletten direkt ur tablettfacket. Man kan inte trycka tabletten ut genom folien. Istället måste folien dras bort.

2. Separera först en dos från resten av remsan vid perforeringarna.

Separera en dos från resten av remsan vid perforeringarna.

3. Dra sedan försiktigt bort baksidan för att öppna tablettfacket.

Dra försiktigt bort baksidan för att öppna tablettfacket. Ta tabletten ur tablettfacket.

4. Du kan sedan ta tabletten ur tablettfacket.

[Endast för barnskyddande burkar]

Anvisningar för användning av barnskyddande burkar:

Tryck ner locket och vrid för att öppna.

Barnskyddande burkar: tryck ner locket och vrid för att öppna.

Om du har tagit för stor mängd av Acetylsalicylsyra Teva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Visa eventuella kvarvarande tabletter eller den tomma förpackningen för läkaren.

Symtom på en överdos kan vara öronsusningar, nedsatt hörsel, huvudvärk, yrsel, förvirring, illamående, kräkningar och buksmärtor. En större överdos kan leda till snabbare andning än normalt (hyperventilation), feber, svettningar, rastlöshet, kramper, hallucinationer, lågt blodsocker, koma och chock.

Om du har glömt att använda Acetylsalicylsyra Teva

Om du glömmer en dos, vänta tills det är dags för din nästa dos och fortsätt sedan som vanligt.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Acetylsalicylsyra Teva orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om du märker några av nedanstående allvarliga biverkningar, sluta då ta Acetylsalicylsyra Teva och kontakta genast läkare.

 • Plötsligt väsande andning, svullnad av läppar, ansikte eller kropp, utslag, svimningar eller svårigheter att svälja (allvarlig allergisk reaktion).

 • Rodnad av huden med blåsor eller flagnande som kan vara kopplat till feber och ledsmärtor. Detta kan vara erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom eller Lyells syndrom.

 • Onormala blödningar, såsom att hosta blod, blod i kräkningar eller urin eller svart avföring.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Matsmältningsproblem

 • Ökad blödningsbenägenhet

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Nässelfeber

 • Rinnande näsa

 • Andningssvårigheter


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Svåra blödningar i magsäck eller tarmar, hjärnblödning, förändring i antalet blodkroppar

 • Illamående och kräkningar

 • Kramp i de nedre luftvägarna, astmaattacker

 • Inflammation i blodkärlen

 • Blåmärken med lila ton (ytliga blödningar)

 • Svåra hudutslag såsom erythema multiforme och dess livshotande former Stevens-Johnsons syndrom och Lyells syndrom

 • Överkänslighetsreaktioner, såsom svullnad av t.ex. läppar, ansikte eller kropp, eller chock

 • Onormalt kraftiga eller långa menstruationsperioder


Biverkningar med okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • Öronsusningar (tinnitus) eller nedsatt hörsel

 • Huvudvärk

 • Yrsel

 • Sår i magsäck eller tarm samt perforation (hål)

 • Förlängd blödningstid

 • Nedsatt njurfunktion

 • Vätskeansamling som kan orsaka svullnad av händer, fötter, ben, mage, bröst eller ansikte

 • Nedsatt leverfunktion

 • Höga nivåer av urinsyra i blodet

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Acetylsalicylsyra Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är acetylsalicylsyra. Varje tablett innehåller 75, 150 eller 160 mg acetylsalicylsyra.

 • Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, stearinsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Acetylsalicylsyra Teva 75 mg tablett: oval, vit, bikonvex tablett, 9,0 x 5,0 mm.

Acetylsalicylsyra Teva 150 mg tablett: oval, vit, bikonvex tablett, 11,5 x 6,5 mm med en brytskåra på ena sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Acetylsalicylsyra Teva 160 mg tablett: rund, vit, bikonvex tablett med diameter 8,7 mm med en brytskåra på ena sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Förpackningsstorlekar

75 mg tabletter:

Blister: 28, 50, 500 eller 1000 tabletter.

Tablettburkar: 100, 105, 500 eller 1000 tabletter.

150 mg tabletter:

Tablettburkar: 100 eller 500 tabletter.

160 mg tabletter:

Tablettburkar: 100, 105, 500 eller 1000 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-05-13