Acetylcystein Alternova

Brustablett 200 mg Acetylcystein 4 x 25 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

112:49

Köp via recept

EAN: 07046261270519

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Acetylcystein Alternova

200 mg Brustabletter
Acetylcystein

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Acetylcystein Alternova är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Acetylcystein Alternova
3. Hur du tar Acetylcystein Alternova
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Acetylcystein Alternova ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Acetylcystein Alternova är och vad det används för

Acetylcystein Alternova löser upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp.

Acetylcystein Alternova används vid långdragna luftrörsbesvär med segt slem (kronisk bronkit).

Acetylcystein som finns i Acetylcystein Alternova kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Acetylcystein Alternova

Ta inte Acetylcystein Alternova

 • om du är allergisk mot acetylcystein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Acetylcystein Alternova.

 • om du har astma eller tidigare har haft kramp i luftrören.

Sluta att ta Acetylcystein Alternova och kontakta läkare om du får hud- och slemhinnereaktioner.

Andra läkemedel och Acetylcystein Alternova

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad. Rådfråga därför din läkare innan du påbörjar behandlingen om du är gravid.

Det är okänt om acetylcystein passerar över i modersmjölk. Rådfråga därför din läkare innan du påbörjar behandlingen om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Acetylcystein Alternova påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Acetylcystein Alternova innehåller natrium och sackaros

Detta läkemedel innehåller 195,43 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per brustablett. Detta motsvarar 10% av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna. Rådgör med läkare eller apotekspersonal om ditt behov av 2 eller fler brustabletter dagligen kvarstår under en längre period, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Acetylcystein Alternova

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är: 1 tablett 2-3 gånger per dygn.

Brustabletten upplöses i ½-1 glas vatten.

Om du har tagit för stor mängd av Acetylcystein Alternova

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

De symtom du kan uppleva om du tagit för stor dos Acetylcystein Alternova är bland annat blodtrycksfall, hudutslag, kramp i luftrörens muskulatur, illamående och kräkningar.

Om du har glömt att ta Acetylcystein Alternova

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Acetylcystein Alternova och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående, diarré.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Buksmärtor, kramp i luftrören.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Hudutslag, nässelfeber, klåda och allergisk svullnad (angioödem).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Acetylcystein Alternova ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

Förvaras vid högst 30 °C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är acetylcystein 200 mg per brustablett.

 • Övriga innehållsämnen är natriumvätekarbonat, vattenfri citronsyra, vattenfri natriumkarbonat, vattenfri natriumsulfat, sötningsmedel (natriumcyklamat, sackarinnatrium), povidon, makrogol, simetikon-emulsion (simetion, metylcellulosa, sorbinsyra, renat vatten), citronsmakämne (askorbinsyra, citral, citronolja, maltodextrin, sackaros).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:

Acetylcystein Alternova 200 mg brustabletter är vita, runda, plana med skåra på den ena sidan och 18 mm i diameter

Brytskåran är inte till för att dela brustabletten i lika stora doser.

Plaströr (polypropen) med plastkork (polyeten) innehållande 1,2 g kiselgel som torkmedel.

Förpackningsstorlekar: 15, 25, 100 (4x25) och 300 (12x25) brustabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av godkännande för försäljning:
Alternova A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Danmark

Tillverkare:

Iasis Pharmaceuticals Hellas S.A. - Koropi

Archimidous street

Koropi Attikis, 19 400

Grekland


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-05-29