Acetylcystein 1A Farma

Brustablett 200 mg Acetylcystein 100 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

107:48

Köp via recept

EAN: 7046261241168

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Acetylcystein 1A Farma

200 mg, 600 mg brustabletter
acetylcystein

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Acetylcystein 1A Farma är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylcystein 1A Farma
3. Hur du använder Acetylcystein 1A Farma
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Acetylcystein 1A Farma ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Acetylcystein 1A Farma är och vad det används för

Acetylcystein 1A Farma löser upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp.

Acetylcystein 1A Farma används vid långdragna luftrörsbesvär med segt slem (kronisk bronkit).

Acetylcystein som finns i Acetylcystein 1A Farma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylcystein 1A Farma

Använd inte Acetylcystein 1A Farma

 • om du är allergisk mot acetylcystein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Acetylcystein 1A Farma

 • om du har astma och/eller tidigare haft kramp i luftrören så tala om det för din läkare, innan du börjar använda Acetylcystein 1A Farma.

 • om du får nya hud- och slemhinnereaktioner. Avsluta användningen av Acetylcystein 1A Farma och kontakta läkare.

 • om du har histaminintolerans.

Barn och ungdomar

Det finns ingen relevant använding av Acetylcystein 1A Farma för barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Acetylcystein 1A Farma

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Eftersom tillräcklig erfarenhet av användning av Acetylcystein 1A Farma under graviditet och amning saknas, ska läkemedelspreparatet inte intas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Behandling med Acetylcystein 1A Farma påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Acetylcystein 1A Farma innehåller hjälpämnen

Acetylcystein 1A Farma innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Acetylcystein 1A Farma innehåller natrium

Acetylcystein 1A Farma 200 mg innehåller 99 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordsalt) per brustablett. Detta motsvarar 5% av högsta rekommanderat dagligt intag av natrium för vuxna. Acetylcystein 1A Farma 600 mg innehåller 139 mg natrium per brustablett. Detta motsvarar 7% av högsta rekommanderat dagligt intag av natrium för vuxna.

Acetylcystein 1A Farma innehåller sorbitol

Acetylcystein 1A Farma 200 mg innehåller mindre än 20 mg sorbitol per brustablett.

Acetylcystein 1A Farma 600 mg innehåller mindre än 40 mg sorbitol per brustablett.


3. Hur du använder Acetylcystein 1A Farma

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Läkaren kommer att avgöra vilken dos som är lämplig för dig. 

Rekommenderad dos för Acetylcystein 1A Farma är 200 mg är 1 brustablett upplöst i ½‑1 glas vatten 2‑3 gånger per dygn. Skåran är inte avsedd för delning av brustabletten.

Rekommenderad dos för Acetylcystein 1A Farma 600 mg är 1 brustablett upplöst i ½‑1 glas vatten 1 gång per dygn. Brustabletten kan delas i två lika stora doser.

Om du har tagit för stor mängd av Acetylcystein 1A Farma

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

De symtom du kan uppleva om du tagit för stor dos Acetylcystein 1A Farma är bland annat yrsel, hudutslag, kramp i luftrörens muskulatur, illamående och kräkningar.

Om du har glömt att ta Acetylcystein 1A Farma

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Acetylcystein 1A Farma och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande sällsynta symptom (angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter.

Andra biverkningar som kan förekomma:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): diarré, illamående.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): buksmärtor, kramp i luftrören.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): allergisk svullnad (angioödem), hudutslag, klåda, nässelfeber.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Acetylcystein 1A Farma ska förvaras

Plaströr:

200 mg: Förvaras vid högst 25°C.

600 mg: Förvaras vid högst 30°C.

Påsar:

200 mg: Förvaras vid högst 30°C.

600 mg: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

1 brustablett innehåller:

 • Den aktiva substansen är acetylcystein 200 mg, respektive 600 mg.

 • Övriga innehållsämnen är vattenfri citronsyra, natriumvätekarbonat, vattenfri natriumkarbonat, vattenfri laktos, mannitol, askorbinsyra, sackarinnatrium, natriumcitratdihydrat, björnbärssmak (innehåller sorbitol). 600 mg brustabletten innehåller även natriumcyklamat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Acetylcystein 1A Farma 200 mg är en vit, rund, slät brustablett med skåra på ena sidan och med björnbärssmak. Skåran är inte avsedd för delning av brustabletten.

Acetylcystein 1A Farma 600 mg är en vit, rund, slät brustablett med skåra och med björnbärssmak. Brustabletten kan delas i två lika stora doser.

Plaströr:

200 mg: 25, 100 (4x25) och 300 (12x25) brustabletter

600 mg: 25 och 100 (4x25) brustabletter

Påsar:

200 mg: 25x1, 100x1 och 300x1 brustabletter

600 mg: 25x1 och 100x1 brustabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

1A Farma A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare:

200 mg och 600 mg:

Salutas Pharma GmbH, Otto von Guericke Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland

200 mg:

Hermes Pharma GmbH, Hans-Urmiller-Ring 52, 82515 Wolfratshausen, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-06-03