MENY

Kronans Apotek och hållbarhet

”Hållbarhetsfrågorna är långsiktiga och centrala för vår framtid. Kronans Apotek skall bidra till ett hållbart samhälle genom att företaget ska vara en god samhällsmedborgare och bedriva ett systematiskt arbete för en renare miljö.”

Kronans Apotek ser till hela människan, både hennes inre och yttre välbefinnande. Därför vill vi också bidra till en hållbar utveckling av samhället och arbetar systematiskt med miljö och kvalitet och följer flera olika etiska plattformar i vårt arbete. Vi är engagerade i en rad olika samarbetsprojekt och stöttar organisationer som ligger nära oss och vår verksamhet.

Hållbarhetspolicy

Vi har delat upp vår hållbarhetspolicy i två områden: socialt ansvar och miljö. Grunderna i Kronans Apoteks hållbarhetspolicy om socialt ansvar är:

• Grundläggande mänskliga rättigheter får aldrig kränkas.
• Vi ska hjälpa våra kunder att må bra.
• Våra anställda ska ha bra arbetsförhållanden där vi fokuserar på kompetens, jämställdhet, möjligheter och trivsel.
• Vi ställer höga krav på produktkvalitet och våra leverantörer ska uppfylla våra krav genom vår uppförandekod som säkerställer socialt ansvarstagande i hela leveranskedjan.
• Lönsamhet skapar stabilitet och konkurrenskraft. Kronans Apotek ska ha en lönsamhet som ger möjligheter att utveckla verksamheten, bidra till att minimera ohälsan och ge våra kunder valuta för sina pengar.

Grunderna i Kronans Apoteks hållbarhetspolicy om miljö är:

• Vårt miljöarbete präglas av omsorg om människors hälsa och kommande generationers behov av en bra miljö
• Vi arbetar ständigt för at skydda miljön genom att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet och från transporter och produkter.
• Vi beaktar miljöpåverkan vid beslut, planering och upphandlingar liksom vid våra produktval.
• Vi ska alltid uppmuntra våra kunder att lämna in kasserade läkemedel till apotek.
• Vi ska alltid uppfylla lagkrav och andra bindande krav för miljö och förbättrar ständigt vårt ledningssystem för att uppnå bättre miljöprestanda.

Vi följer den code of conduct som arbetats fram inom Oriola-KD koncernen som ställer tydliga krav på alla medarbetare, men också sätter en förväntan på de som vi samarbetar med. Hela Oriola-KDs code of conduct hittar du här. Kronans Apotek, och alla dess medarbetare lever under den Etiska plattform som tagits fram inom Sveriges Apoteksförening. Dokumentet hittar du på www.sverigesapotek.se under Apoteksbranschen och Etik och kvalitet.

Kvalitetspolicy

Kvalitetsfrågorna är långsiktiga och centrala för vår verksamhet. Hög kvalitet ger oss nöjda kunder, lönsamhet och stärker vårt varumärke. Grunderna i vår kvalitetspolicy är att:

• Vårt yttersta kvalitetsmål är 100% nöjda kunder, varje dag!
• Vi ställer höga kvalitetskrav på produkter och leverantörer och följer ständigt upp resultaten.
• Vi följer fortlöpande upp effektiviteten av vårt kvalitetsarbete genom ledningens genomgång, egeninspektioner/interna revisioner och måluppfyllelsen av våra kvalitetsmål.
• Vi ska alltid uppfylla de kvalitetskrav som ställs på oss.
• Vi arbetar med ständiga förbättringar av ledningssystem, arbetssätt och information som ger oss möjligheter att bli ännu bättre.

Organisationer som Kronans Apotek samarbetar med och stöttar på olika sätt

Farmaceuter utan gränser

Kronans Apotek stötar Farmaceuter utan gränser. De arbetar bland annat för att öka medvetande och engagemang kring läkemedelsfrågor i låginkomstländer och att verka för en god läkemedelsförsörjning och rationell läkemedelsanvändning i dessa länder. Läs mer om Farmaceuter utan gränser här: www.fug.se.

Farmaceutkompis

Kronans Apotek deltar också i Farmaceuter utan gränsers projekt Farmaceutkompis som arbetar för att stötta nyanlända akademiker. Läs mer om Farmaceutkompis här: www.farmaceutkompis.se.

Riksförbundet HjärtLung

Kronans Apotek har också ett samarbete med Riskförbundet HjärtLung som bland annat arbetar för att alla personer med hjärt- eller lungsjukdom ska ha rätt till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. Läs mer om Riksförbundet HjärtLung här: www.hjartlung.se.

Mångfald

Kronans Apotek har sedan våren 2015 särskilt arbetat med mångfaldsfrågor. Tidigt kom vi med i projektet Äntligen jobb som drivs av Arbetsförmedlingen och som syftar till att ge nyanlända personer möjlighet att praktisera på arbetsplatser. På Kronans Apotek har vi tagit emot över 50 farmaceuter som fått komma till oss och praktisera, flest i branschen. Vi är också med i regeringens initiativ 100-klubben som samlar de företag som tar emot minst 100 nyanlända under tre år. Läs mer om 100-klubben här.

Lönsamhet

Ett företag måste vara lönsamt för att kunna vara långsiktigt hållbart. Det handlar om att ge säkra och trygga arbetsplatser och för att kunna utveckla verksamheten. Kronans Apotek ingår i Oriola-KD som är börsnoterat i Helsingfors vilket innebär att vi följer de regler som styr börsnoterade bolag när det gäller redovisning och transparangs.