Zyx citron 3 mg

Benzydaminhydroklorid, sugtablett, 20 st

68:-

Ord. butikspris 84:90

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Zyx sugtabletter används för att lindra smärta och irritation i mun och svalg. Zyx har även en lätt lokalbedövande effekt. Från 6 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Jämförpris 4:25/ST

EAN: 07046261232975

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Zyx sugtablett

Zyx mint 3 mg, Zyx citron 3 mg, Zyx eukalyptus 3 mg, Zyx apelsin & honung 3 mg
benzydaminhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste kontakta läkare omdu inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zyx är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Zyx
3. Hur du tar Zyx
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zyx ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zyx är och vad det används för

Zyx innehåller den aktiva substansen benzydamin som tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och används för lokal behandling i munhålan.

Zyx används föratt lindra smärta och irritation i mun och svalg hos vuxna och barn över 6 år

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

Benzydaminhydroklorid som finns i Zyx kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Zyx

Ta inte Zyx

 • om du är allergisk mot benzydaminhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zyx:

 • om du lider av fenylketonuri, eftersom smakerna mint och citron innehåller en fenylalaninkälla (sötningsmedlet aspartam). Zyx eukalyptus och Zyx apelsin & honung innehåller inte aspartam.

 • om du har eller har haft astma, eftersom Zyx då kan ge upphov till kramper i luftrören

 • om du är allergisk mot acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel s.k. NSAID (t.ex. diklofenak och ibuprofen).

 • om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.

 • I sällsynta fall kan sårbildning i mun/svalg vara tecken på en allvarlig sjukdom. Om smärtan i halsen eller svalget försämras eller inte förbättras inom 3 dagar när du använder sugtabletterna, eller om du får feber eller andra symtom, bör du därför uppsöka läkare eller tandläkare.

Andra läkemedel och Zyx

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Zyx med mat och dryck

Mat och dryck har ingen påverkan.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Zyx sugtabletter ska inte användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Zyx påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Zyx (alla smaker) innehåller

 • Isomalt: Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Zyx mint innehåller:

 • Aspartam: Detta läkemedel innehåller 3,5 mg aspartam per sugtablett motsvarande 3,5 mg/3202 mg. Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen. 

Zyx citron innehåller:

 • Aspartam: Detta läkemedel innehåller 3,26 mg aspartam per sugtablett motsvarande 3,26 mg/3237 mg. Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen.

Zyx apelsin & honung innehåller:

 • Paraorange (färgämne E 110): kan ge allergiska reaktioner.


3. Hur du tar Zyx

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos:

Vuxna och barn över 6 år: 1 sugtablett 3 gånger dagligen. Ta inte mer än 3 sugtabletter per dygn

Användning för barn

Barn i åldern 6-11 år: När barn under tolv år tar Zyx sugtabletter bör en vuxen kontrollera att de tas korrekt.

Sugtabletter ska inte ges till barn under sex år.

Zyx ska inte användas i mer än 7 dagar. Om förbättring av symtomen inte skett efter 3 dagars behandling bör läkare eller tandläkare kontaktas.

För användning i munnen och svalget. Låt en sugtablett smälta långsamt i munnen.

Sugtabletterna ska inte sväljas hela eller tuggas.

Om du har tagit för stor mängd av Zyx

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Det finns mycket sällsynta rapporter om barn som blivit uppjagade/oroliga eller drabbats av kramper, svettning, ofrivilliga muskelrörelser, darrningar och kräkningar efter intag av benzydamindoser ca 100 gånger högre än styrkan hos sugtabletterna.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Zyx och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Ljuskänslighet (utslag eller solskada).


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Brännande känsla i munnen eller muntorrhet (om detta händer, drick lite vatten för att lindra effekten)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Plötslig svullnad av t.ex. mun- och halsslemhinnor (angioödem).

 • Kramp i struphuvudet (laryngospasm).


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • Känsla av domningar i munnen (oral hypoestesi).

 • Allergisk reaktion (överkänslighet).

 • Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk chock), med tecken såsom andningssvårigheter, bröstsmärta eller trånghetskänsla i bröstet och/eller yrsel/svimningskänsla, svår klåda eller upphöjda utslag på huden, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg. Detta kan vara livshotande.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Zyx ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Zyx mint och Zyx citron ska förvaras vid högst 25°C, Zyx eukalyptus och Zyx apelsin & honung ska förvaras vid högst 30°C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är benzydamin.

 • En sugtablett innehåller 3 mg benzydaminhydroklorid motsvarande 2,68 mg benzydamin.

 • Zyx mint innehåller även de övriga innehållsämnena isomalt (E 953), aspartam (E 951), levomentol, citronsyramonohydrat, citronarom, mintarom, kinolingult (E 104) och indigokarmin (E 132).

 • Zyx citron innehåller även de övriga innehållsämnena isomalt (E 953), aspartam (E 951), citronsyramonohydrat, citronarom, mintarom, kinolingult (E 104) och indigokarmin (E 132).

 • Zyx eukalyptus innehåller även de övriga innehållsämnena isomalt (E 953), eukalyptusolja, citronsyramonohydrat, acesulfamkalium, levomentol, kinolingult (E 104) och indigokarmin (E 132).

 • Zyx apelsin & honung innehåller även de övriga innehållsämnena isomalt (E 953), citronsyramonohydrat, apelsinarom, honungsarom, levomentol, acesulfamkalium, kinolingult (E 104) och paraorange (E 110).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zyx sugtabletter är fyrkantiga med en fördjupning i mitten. Zyx mint är grön, citron är gulgrön, eukalyptus är mörkgrön och apelsin & honung är orange-gula.

Varje förpackning innehåller 20 eller 30 sugtabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda OTC AB

Box 906

170 09 Solna

Tillverkare:

Zyx mint, Zyx citron, Zyx eukalyptus, Zyx apelsin & honung:

ACRAF SpA, Via Vecchia del Pinocchio, 22, 60131 Ancona, Italien.

Zyx mint, Zyx citron:

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

Site Diététique et Pharmacie

Zone Industrielle de la Coudette

32290 Aignan, Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-06-07


Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar