Zovirax

Kräm mot munsår

Välvald

109:-

Ord. butikspris 119:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från ZoviraxAktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Kräm mot munsår på läppar och i ansiktet orsakat av viruset herpes simplex. Börja behanlingen så fort du får symptom. Från 12 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Zovirax kräm används för behandling av munsår på läppar och i ansiktet orsakade av herpes simplex virus. Zovirax hämmar virusets förmåga att föröka sig, vilket gör att infektionen avstannar och läker ut. Behandling med Zovirax kräm förkortar läkningsprocessen med omkring en halv dag jämfört med motsvarande kräm utan den aktiva komponenten.

EAN: 05054563057389

SV: Verksamt ämne: 1 g kräm innehåller 50 mg aciklovir. Övriga innehållsämnen: Poloxamer, vitt vaselin, cetostearylalkohol, flytande paraffin, glycerolmonostearat, makrogolstearat, dimetikon, natriumlaurilsulfat, propylenglykol och renat vatten.

Används inte till barn under 12 år utan läkares ordination. Rådgör med läkare före användning av Zovirax kräm under graviditet och amning. Behandlingen ska påbörjas så snart som möjligt efter de första tecknen på infektion t.ex. klåda och stickande känsla. Vuxna och barn över 12 år:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Zovirax

5% kräm
aciklovir

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Om symtomen försämras eller inte förbättrats 5 dagar efter avslutad behandling, kontakta läkare för rådgivning.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zovirax kräm är och vad den används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Zovirax kräm
3. Hur du använder Zovirax kräm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zovirax kräm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zovirax kräm är och vad den används för

Zovirax 5 % kräm innehåller den aktiva substansen aciklovir och används för behandling av munsår på läppar och i ansiktet orsakade av herpes simplex virus hos vuxna och ungdomar över 12 år. Zovirax hämmar virusets förmåga att föröka sig, vilket gör att infektionen avstannar och läker ut.

Orsaken till många munsår är ett virus som kallas herpes simplex. Viruset orsakar blåsor eller sår på framför allt läpparna men också andra delar av ansiktet. Munsårsinfektion kan bryta ut när kroppens immunförsvar är nedsatt, t.ex. vid förkylning eller annan infektion. Stress, stark sol, kyla eller menstruation kan också framkalla symtomen.

Behandling med Zovirax kräm förkortar läkningsprocessen med omkring en halv dag jämfört med motsvarande kräm utan den aktiva komponenten.

Aciklovir som finns i Zovirax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Zovirax kräm

Använd inte Zovirax kräm

- om du är överkänslig (allergisk) mot aciklovir, valaciklovir, propylenglykol eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Zovirax kräm:

  • Om du har nedsatt immunförsvar, t.ex. om du har AIDS eller har genomgått en transplantation

  • Om du är osäker på om du har munsår

  • Om du har allvarliga munsår

Krämen skall endast användas vid munsår på läpparna eller i ansiktet. Använd inte krämen inuti mun eller näsa eller mot andra hudinfektioner som t.ex. genital herpes.

Krämen kan vara lätt irriterande på slemhinnor. Undvik att få krämen i ögonen, i munnen och på andra slemhinnor. Om det ändå råkar ske, skölj med rikligt med ljummet vatten. Om du råkar få kräm i munnen är det inte farligt att oavsiktligt svälja krämen.

Andra läkemedel och Zovirax kräm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Vid lokal användning av Zovirax tas mycket lite aciklovir upp i kroppen.

Zovirax påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör ändå med läkare vid mer än tillfälligt bruk.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Zovirax kräm innehåller propylenglykol, cetylalkohol och natriumlaurilsulfat

Zovirax kräm innehåller propylenglykol

Detta läkemedel innehåller 400 mg/g propylenglykol.

Zovirax kräm innehåller cetylalkohol

Cetylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Zovirax kräm innehåller natriumlaurilsulfat

Detta läkemedel innehåller 7.5 mg/g natriumlaurilsulfat.

Natriumlaurilsulfat kan ge lokala hudreaktioner (stickande eller brännande) eller öka hudreaktioner orsakade av andra produkter som används på samma hudyta.


3. Hur du använder Zovirax kräm

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och ungdomar över 12 år

Behandlingen ska påbörjas så snart som möjligt efter de första tecknen på infektion t.ex. klåda och stickande känsla. Du kan påbörja behandlingen även om det har bildats blåsor.

Krämen smörjs på det angripna stället 5 gånger dagligen med ca 4 timmars mellanrum. Hela det påverkade området inklusive kanterna på munsåret ska täckas med kräm.

Vanlig behandlingstid är 4 dagar. Om symtomen försämras eller inte förbättrats 5 dagar efter avslutad behandling, kontakta läkare för rådgivning.

Tvätta händerna före och efter behandlingen för att undvika att infektionen förvärras eller sprids.

Stryk inte på krämen direkt före måltid, eftersom krämen då lätt kan slickas av.

För att undvika smittspridning till andra ställen på kroppen eller i ögonen bör du undvika att i onödan beröra såret eller att låta andra göra det.

Vid dosering med pumpen: Håll fingertoppen helt in mot pumpens öppning för att inte få ut för mycket kräm. Första gången kan det vara nödvändigt att trycka flera gånger på pumpen innan krämen kommer ut.

Användning för barn och ungdomar

Zovirax ska inte användas av barn yngre än 12 år.

Om du använt för mycket Zovirax kräm

Det är inte troligt att några allvarliga problem uppstår om du oavsiktligt råkat svälja lite kräm eller om du har använt en stor mängd kräm samtidigt på huden.

Om du råkat svälja en stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag. kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Zovirax kräm

Stryk på kräm så snart du kommer på det och fortsätt behandlingen som tidigare.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel ha biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Zovirax kräm och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter. Detta är en mycket sällsynt biverkning (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).

     

Övriga biverkningar:  

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 patient av 100 användare): Brännande, stickande känsla på applikationsstället, mild uttorkning eller flagning av huden. Klåda.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Hudrodnad (erytem). Kontakteksem (kontaktdermatit) på aplikationsstället.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare

eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Zovirax kräm ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

Förvara krämen vid högst 25°C och i skydd mot kyla.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Det aktiva innehållsämnet är aciklovir. Ett gram kräm innehåller 50 mg aciklovir.

- Övriga innehållsämnen är: poloxamer, vitt vaselin, cetostearylalkohol, flytande paraffin, glycerolmonostearat, makrogolstearat, dimetikon, natriumlaurilsulfat, propylenglykol och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende: Vit kräm

Förpackning: Tub av aluminium med skruvlock av plast (2 g) eller pumpförpacking av polypropen (2 g). Eventuellt kommer inte alla förpackningstyper att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS

Postboks 61

2610 Rødovre

Danmark

Tel: 020-100579

Tillverkare

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS Postboks 61 2610 Rødovre Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-05-05


Välvald

Receptfria läkemedel med symbolen Välvald är från företag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete och ställer krav på ansvarsfull tillverkning.

Mer om guiden Välvald

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar