Zoriaxiol

Kutan lösning 50 mikrogram/ml 1 x 120 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

456:29

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046260369986

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Zoriaxiol

50 mikrogram/ml kutan lösning
kalcipotriol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zoriaxiol är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Zoriaxiol
3. Hur du använder Zoriaxiol
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zoriaxiol ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zoriaxiol är och vad det används för

Zoriaxiol används för lokal behandling av lätt till måttligt svår psoriasis i hårbotten.

Psoriasis är en sjukdom där dina hudceller produceras alltför snabbt. Detta ger hudflagning och rodnad. Denna lösning hjälper till att återställa hudens produktionshastighet av nya celler till den normala.

Kalcipotriol som finns i Zoriaxiol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Zoriaxiol

Använd inte Zoriaxiol

 • om du är allergisk mot kalcipotriol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har svår lever- eller njursvikt.

 • om du har problem med din ämnesomsättning av kalcium eller om kalciumhalten i din kropp är för hög. Denna lösning kan öka halten av kalcium i blodet.

 • om du samtidigt använder andra läkemedel som ökar kalciumhalten.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Zoriaxiol.

 • denna lösning kan orsaka hudirritation. Om lösningen av misstag kommer i ditt ansikte ska du genast tvätta bort den. Om den kommer i ögat ska du skölja ögat med vatten. Tvätta händerna efter att du har applicerat lösningen.

 • om du använder mer än 60 ml Zoriaxiol kutan lösning under en vecka, eftersom du kan utveckla höga halter av kalcium i blodet. Detta kan leda till t.ex. svaghet, illamående, aptitlöshet och förstoppning (se också avsnitt 3).

 • om du utsätts för solljus när du använder denna lösning. All behandling med konstgjord UV-strålning (däribland solarium) bör först diskuteras med din läkare.

 • om du vet att du har en typ av psoriasis som kallas generaliserad pustulös eller erytrodermisk exfoliativ psoriasis. Fråga din läkare om du är osäker.

Applicera inte lösningen i ansiktet, eftersom den kan orsaka hudirritation.

Täck inte över det behandlade området med vattentätt bandage.

Undvik överdriven exponering för solljus när du använder lösningen.

Använd Zoriaxiol med försiktighet i hudveck, eftersom detta kan öka risken för biverkningar.

Zoriaxiol ska inte användas för guttat psoriasis, erytroderm psoriasis eller pustulös psoriasis eftersom det inte finns någon erfarenhet.

Andra läkemedel och Zoriaxiol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Om du använder denna kutana lösning tillsammans med annan behandling mot psoriasis, kommer din läkare att tala om för dig när du ska använda lösningen.

Samtidig användning med systemiska vitamin D-preparat, kalciumtillskott eller andra ämnen som kan öka kalciumkoncentrationen i serum såsom tiaziddiuretika, östrogener, anabola steroider och bisköldkörtelhormon eller bisköldkörtelhormonanaloger kan öka risken för att du får för höga nivåer av kalcium i blodet (kliniskt signifikant hyperkalcemi).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Zoriaxiol bör inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.

Amning

Det är inte känt om kalcipotriol går över i bröstmjölk. Din läkare avgör om du kan använda Zoriaxiol under graviditet och amning.

Fertilitet

Det finns inga data om effekten av kalcipotriolbehandling på människans fertilitet.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen effekt på körförmåga eller användning av maskiner kan förväntas. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Zoriaxiol innehåller 30 mg propylenglykol per ml lösning.

Propylenglykol kan ge hudirritation.


3. Hur du använder Zoriaxiol

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dos

Vuxna

Du bör inte använda mer än 60 ml av denna kutana lösning under en vecka.

Om du använder den tillsammans med kräm eller salva som innehåller kalcipotriol bör den totala mängden kalcipotriol per vecka inte överstiga 5 mg (t.ex. 60 ml lösning för hårbotten plus 40 g kräm eller salva).

Användningssätt

Zoriaxiol är avsett för användning i hårbotten (kutan användning). Zoriaxiol bör användas på de områden i hårbottnen som är påverkade av psoriasis.

När du använder lösningen ska du luta huvudet så att inte lösningen rinner ner i ditt ansikte. Det kan underlätta att dela på håret innan du använder lösningen. Ta bort locket och för ner pipen genom håret så att den når ett påverkat område i hårbotten. Tryck försiktigt på flaskan och applicera ett par droppar. Massera in lösningen försiktigt. En eller två droppar bör täcka ett område ungefär så stort som ett frimärke. Om du av misstag får lösningen i ditt ansikte ska du genast tvätta bort den. Om du får lösningen i ögonen ska du genast skölja bort den med vatten. Om du har tillgång till någon steril koksaltlösning kan du använda den till att skölja ögonen med efteråt. Om det fortfarande svider i ögonen bör du kontakta läkare.

Tvätta dina händer efter att du har applicerat denna lösning.

Hur ofta ska appliceringen ske

För bästa resultat bör du applicera denna lösning två gånger dagligen, en gång på morgonen och en gång på kvällen.

Behandlingens längd

Din läkare avgör hur länge behandlingen ska pågå, men i normalfallet bör den inte pågå längre än 22 veckor.

Användning för barn och ungdomar (under 18 år)

Zoriaxiol rekommenderas inte till barn och ungdomar (under 18 år) på grund av att tillräcklig erfarenhet från användning av lösningen bland dessa patienter saknas.

Om du har använt för stor mängd av Zoriaxiol

Om du har använt mer lösning än du borde (mer än 60 ml på en vecka) bör du kontakta din läkare. Sådan användning kan leda till höga halter av kalcium i blodet, vilket t.ex. kan orsaka illamående, aptitlöshet, förstoppning, kräkningar, muskelsvaghet, kraftlöshet, trötthet och medvetslöshet.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Zoriaxiol

Om du glömmer att använda denna lösning vid rätt tidpunkt, ska du applicera den så snart du kommer ihåg det. Fortsätt sedan som tidigare. Applicera inte mer lösning än vanligt för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Zoriaxiol

Fråga alltid din läkare om råd om du funderar på att avbryta behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta använda denna kutana lösning och kontakta läkare eller uppsök närmaste akutmottagning omedelbart om du får något av följande symtom:

 • Tecken på allergi (mindre vanlig biverkning) såsom nässelutslag, svullnad av ansikte, ögonlock, händer, fötter eller svalg, eller andningssvårigheter.

Andra eventuella biverkningar:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • hudirritation

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • klåda

 • brännande känsla i huden

 • kontakteksem

 • hudrodnad

 • försämrad psoriasis

 • hudinflammation

 • flagnande hud

 • hudutslag (inkl. fjällande utslag, knottror [papler] och variga knottror [pustler])

 • smärta i området där läkemedlet används.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • torr hud

 • överkänslighetsreaktioner

 • eksem, utslag

 • förändrad hudfärg på området där läkemedlet används

 • hårsäcksinflammation

 • hyperkalciuri (för mycket kalcium i urinen)

 • hyperkalcemi (för mycket kalcium i blodet)

 • mjälleksem (t.ex. mjäll eller mjölkskorv)

 • övergående ökad känslighet för solljus.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare):

 • Du kan uppleva illamående, kräkningar, aptitlöshet, förstoppning, magsmärtor, kraftig törst, muskelsvaghet, dåsighet eller förvirring.

 • kliande upphöjda utslag (nässelutslag).

Om du råkar få den kutana lösningen i ansiktet kan det ge rodnad eller irritation i ansikte eller runt munnen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Zoriaxiol ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Använd eller förvara inte den kutana lösningen i närheten av öppen eld eller lågor (alkoholinnehållet är lättantändligt).

Hållbarhet efter första öppnandet: 3 månader.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är kalcipotriol.
  En ml kutan lösning innehåller 0,05 mg (motsvarande 50 mikrogram) kalcipotriol.
  Övriga innehållsämnen är natriumcitrat, hypromellos, propylenglykol, isopropylalkohol, levomentol och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar, färglös lösning som luktar mentol.

Den kutana lösningen tillhandahålls i polyetenflaskor med 30 ml, 60 ml, 100 ml och 120 ml. Flaskorna har en polyetenpip och stängs med skruvlock av polypropen.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-02-10