Zantac

Injektionsvätska, lösning 25 mg/ml 5 x 2 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår ej i förmån

Pris med recept 113:52

EAN: 05054626201780

Kategorier:

Receptbelagda varor
Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Zantac

25 mg/ml injektionsvätska, lösning
Ranitidinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zantac är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Zantac
3. Hur du tar Zantac
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zantac ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zantac är och vad det används för

Zantac tillhör en grupp läkemedel som kallas H2-receptorblockerare och fungerar genom att minska mängden syra i din magsäck.

Zantac används för vuxna (18 år och äldre) för att:

 • läka sår i magsäcken, eller den del av tarmen som magsäcken mynnar ut i (tolvfingertarmen)

 • förebygga magsår

 • förebygga att magsår blöder

 • läka eller förhindra problem som orsakas av syra i matstrupen (esofagus) eller alltför mycket syra i magen. Båda dessa problem kan orsaka smärta eller obehag, som ibland kallas för ”indigestion”, ”dyspepsi” eller ”halsbränna”

 • undvika att syra kommer upp i matstrupen från magsäcken vid nedsövning under operationer.

För barn (6 månader till 18 år) används Zantac för att:

 • läka sår i magsäcken, eller den del av tarmen som magsäcken mynnar ut i (tolvfingertarmen).

 • läka eller förhindra problem som orsakas av syra i matstrupen (esofagus) eller alltför mycket syra i magen. Båda dessa problem kan orsaka smärta eller obehag, som ibland kallas för ”indigestion”, ”dyspepsi” eller ”halsbränna”.

Ranitidin som finns i Zantac kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Zantac

Ta inte Zantac

 • om du är allergisk (överkänslig) mot ranitidin eller mot något av övriga innehållsämnen i Zantac.

 • Om du tror att detta gäller för dig, ta inte Zantac förrän du har pratat med din läkare.

Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Zantac om du:

 • har cancer i magen

 • har nedsatt njur-eller leverfunktion

 • haft akut porfyri (ett ovanligt tillstånd med ökad omsättning av porfyriner)

 • är äldre än 65 år

 • har någon lungsjukdom

 • har diabetes

 • har något problem med ditt immunförsvar

 • om du tidigare haft problem med hjärtat.

 • Prata med din läkare om du tror att något av detta gäller dig.

Andra läkemedel och Zantac

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Vissa läkemedel kan påverka hur Zantac fungerar, eller ge ökad risk för biverkningar. Zantac kan också påverka hur andra läkemedel fungerar. Dessa omfattar:

 • prokainamid eller n-acetylprokainamid (används mot hjärtproblem)

 • warfarin (används som blodförtunnande medel)

 • triazolam (används mot sömnproblem)

 • glipizid (används för att sänka blodsockret)

 • midazolam (ett lugnande medel som kan ges precis före en operation)

 • ketokonazol (används mot svampinfektioner)

 • atazanavir eller delaviridin (används mot HIV)

 • gefitinib (används mot lungcancer)

 • teofyllin (bronkvidgande medel)

 • fenytoin (används vid epilepsi)

Antacida och sukralfat kan försämra upptaget av Zantac och därför bör Zantac intas ca 2 timmar före intag av dessa läkemedel. Effekten av alkohol kan förstärkas av Zantac.

 • Tala med läkare eller apotekspersonal om du tar något av dessa läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid ta inte Zantac utan att kontakta din läkare. Din läkare kommer att bedöma risken och nyttan för dig och ditt barn vid användning av Zantac.

Ranitidin utsöndras i bröstmjölk vilket leder till ökad risk för påverkan på barnet. Amning bör undvikas under behandling med Zantac.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Zantac kan biverkningar som yrsel och trötthet förekomma. Under dessa omständigheter kan reaktionsförmågan påverkas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs,

t ex vid bilkörning eller användning av maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Zantac innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per ampull, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du tar Zantac

Vuxna/ ungdomar (12 år och över)

Vanlig dos är 50 mg var 6:e till 8:e timme som injektion i muskeln

Andra doser kan ges till dig som långsam infusion eller som fortgående infusion, beroende på vilket tillstånd du behandlas för.

Du kommer inte förväntas att ge dig själv detta läkemedel. Det kommer alltid att ges till dig av en person som är utbildad att göra detta.

Zantac 25 mg/ml injektionsvätska, lösning, kommer att ges till dig antingen:

 • som en engångsinjektion i en muskel

 • som en långsam infusion i en ven. Detta är när läkemedlet ges till dig under ett par minuter.

 • som en kontinuerlig infusion i en ven. Detta är när läkemedlet långsamt ges till dig under ett par timmar.

Barn/spädbarn (6 månader till 11 år)

Injektion kan ges som en långsam intravenös injektion upp till maximalt 50 mg var 6:e till 8.e timma av en läkare. Detta kommer endast att göras om ditt barn inte kan ta Zantac via munnen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Zantac orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Symtom du ska vara uppmärksam på:

Allergiska reaktioner: Dessa är sällsynta hos personer som tar Zantac. Symtomen omfattar:

 • upphöjda och kliande utslag (nässelutslag)

 • svullnad, ibland av ansiktet och munnen (angioödem)

 • bröstsmärta, andnöd, oförklarlig feber, väsande andning eller andningssvårigheter

 • svimningskänsla, speciellt när man står upp

 • kollaps.

 • Kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom. Sluta att ta Zantac.

Allvarliga hudreaktioner: Dessa är mycket sällsynta hos personer som tar Zantac. Symtomen omfattar:

 • Hudutslag (erythema multiforme), som kan bilda blåsor, och se ut som små måltavlor (centrala mörka prickar omringade av ett ljusare område, med en mörk ring runt kanten).

 • Kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom. Sluta att ta Zantac.

Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan påverka upp till 1 av 100 användare:

 • buksmärta, förstoppning, illamående.

Sällsynta biverkningar

Dessa kan påverka upp till 1 av 1000 användare:

 • allergiska reaktioner, t ex nässelutslag, angioödem, feber, kramp i luftvägarna, lågt blodtryck och bröstsmärta

 • hudreaktioner

 • försämrad njurfunktion (vanligtvis lätt, normaliseras vid fortsatt behandling)

 • övergående förändringar i leverfunktionstester

 • leversvikt, ibland med dödlig utgång.

Mycket sällsynta biverkningar

Dessa kan påverka upp till 1 av 10 000 användare:

 • allergisk chock

 • inflammation i blodkärlen (vaskulit)

 • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

 • inflammation i levern (hepatit), ibland med gulfärgning av ögonvitorna eller huden (gulsot)

 • inflammation i njurarna (interstitiell nefrit)

 • långsam eller oregelbunden hjärtrytm (bradykardi), rubbning i hjärtats retledningsystem (atrioventrikulärt block), asystole, ökad hjärtfrekvens (takykardi)

 • diarré

 • känsla av förvirring, depression, eller att se och höra saker som inte finns (hallucinationer)

 • led eller muskelvärk

 • huvudvärk, yrsel, dimsyn

 • ovanligt håravfall eller -förtunning (alopeci)

 • oförmåga att få eller behålla en erektion (impotens)

 • ovanlig utsöndring av bröstmjölk eller bröstförstoring hos män

 • lågt antal vita blodkroppar

 • minskat antal blodplättar (celler som hjälper blodet att levra sig)

 • minskat antal av alla sorters blodkroppar

 • allvarlig hudreaktion (erythema multiforme)

 • ofrivilliga rörelser såsom darrningar och muskelryckningar.

Ingen känd frekvens

Denna kan inte beräknas från tillgängliga data.

 • Andnöd.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Zantac ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Förvaras i kartongen. Ljuskänsligt.

Förvaras vid högst 25 ºC.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ranitidin (som hydroklorid).

En ml innehåller 25 mg ranitidinhydroklorid.

En ampull à 2 ml innehåller 50 mg ranitidinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är: vattenfritt dinatriumfosfat, natriumklorid, kaliumdivätefosfat, vatten för injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glasampull 2 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

GlaxoSmithKline AB

Box 516

169 29 SOLNA

Tel: 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com

Tillverkare

GlaxoSmithKlineManufacturing Spa

Strada Provinciale Asolana 90

43056 S. Polo de Torrile

Parma, Italien


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-11-28