Xalatan

Ögondroppar, lösning 50 mikrogram/ml Latanoprost 2,5 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept 110:40

EAN: 05415062300459

Kategorier:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Xalatan

50 mikrogram/ml (0,005%) ögondroppar
latanoprost

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller läkaren som behandlar ditt barn eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig eller ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller läkaren som behandlar ditt barn eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Xalatan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Xalatan
3. Hur du använder Xalatan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Xalatan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Xalatan är och vad det används för

Xalatan tillhör läkemedelsgruppen prostaglandinanaloger och sänker förhöjt ögontryck genom att öka det naturliga utflödet av vätska från ögats insida och ut i blodet.

Xalatan används för att behandla glaukom (öppenvinkelglaukom) och okulär hypertension (grön starr). Båda dessa sjukdomar orsakar ett förhöjt tryck i ögat som så småningom kan påverka synen.

Xalatan används också för att sänka förhöjt ögontryck och behandla glaukom hos spädbarn och barn i alla åldrar.

Latanoprost som finns i Xalatan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Xalatan

Använd inte Xalatan

Xalatan kan användas av vuxna (inklusive äldre), och till barn från födseln upp till 18 års ålder. Xalatan har inte testats hos för tidigt födda barn (födda före vecka 36).

Använd inte Xalatan

 • Om du är allergisk (överkänslig) mot latanoprost eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du eller ditt barn använder detta läkemedel om du tror att något av det följande gäller för dig eller ditt barn:

 • Om du eller ditt barn ska genomgå eller just genomgått ögonoperation (inklusive operation för grå starr).

 • Om du eller ditt barn lider av ögonproblem (såsom ögonsmärta, irritation eller inflammation, grumlad syn).

 • Om du vet att du eller ditt barn lider av torra ögon.

 • Om du eller ditt barn har svår astma eller okontrollerad astma.

 • Om du är gravid eller försöker att bli gravid. Rådgör alltid med läkare före användning av Xalatan under graviditet.

 • Om du eller ditt barn använder kontaktlinser kan du ändå använda Xalatan, men följ då särskild instruktion i avsnitt 3.

 • Om du har lidit eller lider av en virusinfektion i ögat orsakad av herpes simplex-virus.

Andra läkemedel och Xalatan

Tala om för din läkare, eller läkaren som behandlar ditt barn eller apotekspersonal om du eller ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel (eller ögondroppar).

Om andra ögondroppar förutom Xalatan används bör ögondropparna ges med ett intervall av minst 5 minuter.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Erfarenhet av användning under graviditet saknas. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Amning

Använd inte Xalatan om du är ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

När du tar Xalatan kan du få grumlig syn för en kort tid. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner innan du ser klart igen.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Xalatan innehåller bensalkoniumklorid

Xalatan innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som kan orsaka ögonirritation eller förändringar på ögats yta. Bensalkoniumklorid kan absorberas i kontaktlinser och kan orsaka missfärgning av mjuka kontaktlinser. Undvik därför kontakt med mjuka kontaktlinser. Se instruktioner för användare av kontaktlinser under avsnitt 3.


3. Hur du använder Xalatan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dosering för vuxna (inklusive äldre) och barn är en droppe dagligen i det (de) sjuka ögat (ögonen). Det är bäst att dosera på kvällen.

Använd inte Xalatan mer än en gång om dagen, eftersom effekten av behandlingen kan försämras om det doseras oftare.

Använd Xalatan enligt de anvisningar du fått av din läkare eller läkaren som behandlar ditt barn tills läkaren säger till dig att upphöra med behandlingen.

För dig som använder kontaktlinser

Om du eller ditt barn använder kontaktlinser, ska de tas ut före dosering med Xalatan. Efter att Xalatan har tagits ska man vänta i 15 minuter innan kontaktlinser sätts in i ögonen.

Instruktioner för användning

skyddskapsyl Vrid kapsyl Droppa i ögat

Bruksanvisning

1. Tvätta händerna och sitt eller stå bekvämt.

2. Vrid av skyddskapsylen med ”vingar”.

3. Skruva av kapsylen.

4. Dra med ett finger ned det undre ögonlocket på det öga som ska behandlas.

5. Placera flaskans spets nära ögat. Undvik att flaskspetsen kommer i kontakt med ögat.

6. Tryck försiktigt så att endast en droppe kommer i ögat och släpp sedan det undre ögonlocket.

7. Tryck ett finger mot den inre ögonvrån, blunda och håll kvar i 1 minut.

8. Upprepa doseringen i andra ögat om det är enligt din läkares ordination.

9. Skruva på kapsylen på flaskan efter användning och placera flaskan i ytterkartongen.

Om du eller ditt barn använder Xalatan och andra ögondroppar

Vänta i minst 5 minuter mellan doseringen med Xalatan och annan ögondroppsbehandling.

Om du eller ditt barn har tagit för stor mängd av Xalatan

Om du eller barnet tagit för många droppar i ögat kan en lätt irritation i ögat upplevas och ögonen kan börja rinna och rodna. Reaktionen bör vara övergående men om du är orolig, kontakta din läkare eller läkaren som behandlar ditt barn för rådgivning.

Kontakta läkare snarast möjligt om du eller ditt barn råkar svälja Xalatan.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus, eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du eller ditt barn har glömt att ta Xalatan

Fortsätt med den vanliga doseringen vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att ersätta den dos som blivit bortglömd. Om du är osäker kontakta din läkare, läkaren som behandlar ditt barn eller apotekspersonal.

Om du eller ditt barn slutar att använda Xalatan

Prata med din läkare eller läkaren som behandlar ditt barn om du eller barnet vill sluta att ta Xalatan.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar som är vanligare hos barn jämfört med vuxna är rinnande och kliande näsa och feber.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Ögonirritation (sveda, grusighet, klåda, stickande känsla eller känsla av en främmande partikel i ögat).

 • En successiv förändring av ögonfransarna runt det behandlande ögat (mörkare, längre, tjockare och fler ögonfransar).

 • Rodnad av ögonvitan.

 • En gradvis förändring av ögonfärgen genom en ökande mängd brunt pigment i den färgade delen av ögat som kallas iris. Om du har en melerad ögonfärg (blå-brun, grå-brun, gul-brun eller grön-brun) är det mer troligt att färgförändringen uppstår än om du har ögon i en färg (blå, grå, grön, eller bruna ögon). Förändringen av ögats färg kan ta flera år men normalt uppstår den inom 8 månader efter påbörjad behandling. Färgförändringen kan bli bestående och kan bli mer uppenbar om du använder Xalatan i endast ett av ögonen. Några ögonproblem har inte kunnat påvisats pga färgförändringen. Ändringen av ögonfärgen fortsätter inte efter att behandlingen med Xalatan upphört.

Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100, men färre än 1 av 10 användare):

 • Ögonsmärta.

 • Ögonlocksinflammation (blefarit).

 • Små punktformade inflammationer på ögats yta.

Mindre vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 1000, men färre än 1 av 100 användare):

 • Inflammation i ögats bindhinna.

 • Svullna ögonlock.

 • Inflammerad eller irriterad ögonyta (keratit).

 • Torra ögon.

 • Dimsyn.

 • Bröstsmärta.

 • Hudutslag.

Sällsynta (kan förekomma hos fler än 1 av 10 000, men färre än 1 av 1000 användare):

 • Svullnad av näthinnan (makulaödem), inklusive dimsyn på grund av svullnad av näthinnan (cystoid makulaödem).

 • Inflammation av iris, den färgade delen av ögat (irit/uveit).

 • Svullnad i ögats hornhinna.

 • Nötning på ögats yta.

 • Svullnad runt ögat.

 • Felriktade ögonfransar.

 • Onormal hårväxt på ögonlocken.

 • Mörkare hud runt ögonen.

 • Hudreaktioner på ögonlocken.

 • Astma.

 • Förvärrad astma eller plötsliga astmaanfall.

 • Ansträngd andhämtning (dyspné).

 • Klåda.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos färre än en patient av 10 000):

 • Bröstsmärta.

 • Förvärrad bröstsmärta hos patienter med kärlkramp.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Hornhinneinflammation (herpetisk keratit).

 • Huvudvärk.

 • Yrsel.

 • Insjunkna ögon (fördjupning av ögonfåran).

 • Cysta (vätskefylld blåsa) i iris.

 • Små blåsor på bindhinnan.

 • Ljuskänslighet.

 • Hjärtklappning.

 • Muskel- och ledvärk.

Om du får en ögonirritation som är så svår att dina ögon rinner kraftigt eller som gör att du funderar på att sluta ta detta läkemedel ska du genast (inom en vecka) tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Din behandling kan behöva omvärderas för att se till att du fortfarande får rätt behandling för din sjukdom.

I väldigt sällsynta fall har vissa patienter med allvarlig skada på den tunna, klara hinnan på ögats främre del (hornhinnan) utvecklat grumliga fläckar på hornhinnan på grund av inlagring av kalk  under behandlingen med fosfatinnehållande ögondroppar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Xalatan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatum som står på kartongen och flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Öppnad flaska ska användas inom 4 veckor. När du inte använder Xalatan ska flaskan förvaras i ytterkartongen, så att den skyddas mot ljus.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är latanoprost 50 mikrogram/ml (0,005%).

Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (0,2 mg/ml), natriumklorid (4,10 mg/ml), natriumdivätefosfatmonohydrat och vattenfri dinatriumfosfat i vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Xalatan ögondroppar är en klar och färglös lösning i en flaska.

Xalatan finns i förpackningsstorlekar på 1 eller 3 flaskor i en kartong. Eventuellt marknadförs inte alla förpackningsstorlekar.

Varje flaska Xalatan har en kartong. Varje flaska innehåller 2,5 ml med Xalatan ögondroppslösning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel. 08- 550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com

Tillverkare

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12

2870 Puurs

Belgium


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-09-22 Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida: www.lakemedelsverket.se