Voltaren

Gel 11,6 mg/g Diklofenak 100 gram

119:-

Ord. butikspris 139:-

Webbpris

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning. Diklofenak påverkar naturen negativt, använd med eftertanke! Kronans Apotek månar om din hälsa – och vår gemensamma planet.

På grund av att många köper febernedsättande läkemedel just nu ber vi dig att inte köpa mer än du behöver. Det hjälper så många som möjligt att få tillgång till detta.

Receptfritt läkemedel. Gel som lindrar smärta och dämpar inflammation vid led- och muskelskada. För full effekt behövs flera behandlingar per dag. Från 14 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Jämförspris 1190:-/KG

EAN: 07046260200487

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning. Diklofenak påverkar naturen negativt, använd med eftertanke! Kronans Apotek månar om din hälsa – och vår gemensamma planet.

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Voltaren

11,6 mg/g gel

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Voltaren gel måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apoteket om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste uppsöka läkare om symptomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Voltaren gel är och vad det används för

2. Innan du använder Voltaren gel

3. Hur du använder Voltaren gel

4. Eventuella biverkningar

5. Förvaring av Voltaren gel

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD VOLTAREN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER VOLTAREN
3. HUR DU ANVÄNDER VOLTAREN
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR VOLTAREN SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD VOLTAREN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Voltaren gel innehåller den verksamma substansen diklofenak, som tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID). Diklofenak lindrar smärta och har en inflammationshämmande effekt.

Voltaren gel används vid:

 • lätt till måttlig smärta i samband med muskel- och ledskador, som t.ex. sportskador.

Voltaren gel är endast avsedd för utvärtes bruk.

Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller om du inte förbättras inom 7 dagar.

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.

2. INNAN DU ANVÄNDER VOLTAREN

Använd inte Voltaren

 • Om du är allergisk mot diklofenak eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • Om du är allergisk mot andra läkemedel som används för att behandla smärta, feber eller inflammation, som ibuprofen eller acetylsalicylsyra (används även för att förebygga blodproppar). Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Symtom på en allergisk reaktion mot dessa läkemedel kan innefatta: pipande andhämtning eller andfåddhet (astma); nässelfeber eller hudutslag; svullnad av ansikte eller tunga; rinnsnuva.

 • Under graviditetens sista tre månader.

 • Om du är yngre än 14 år.

Var särskilt försiktig med Voltaren

 • Rådgör med läkare innan behandling med Voltaren gel påbörjas om du har nedsatt njur-, hjärt-, leverfunktion eller magsår.

 • Voltaren gel får ej användas på öppna sår, eksem, akne eller infekterad hud.

 • Använd inte mer gel än rekommenderat eller under längre tid eftersom det gör att risken för biverkningar kan öka, om inte du har fått detta rekommenderat av läkare.

 • Voltaren gel är endast avsett för utvärtes bruk. Använd det inte i munnen eller på slemhinnor. Voltaren gel får aldrig sväljas.

 • Undvik att få Voltaren gel i ögonen. Om detta händer, skölj ögonen noga med rent vatten. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om besvär kvarstår.

 • Torka av överbliven gel från händerna med ett absorberande papper (t.ex. hushållspapper) eller våtservett och tvätta sedan händerna, utom när det är händerna som ska behandlas. Det absorberande pappret eller våtservetten ska kastas i papperskorgen efter användning.

 • Använd inte Voltaren gel tillsammans med lufttäta bandage. Vid stukning kan leden lindas men inte så hårt att blodcirkulationen stryps.

 • Undvik direkt solljus och solarium under behandling och 2 veckor därefter, t.ex. genom att täcka behandlat område med kläder.

 • Avbryt behandlingen om hudutslag uppträder.

Tala med läkare eller apotekspersonal om du har några frågor innan du använder Voltaren gel.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Information om effekt och säkerhet vid behandling av barn och ungdomar under 14 år är begränsad (se avsnitt ”Använd inte Voltaren gel”).

För barn som är 14 år och äldre rekommenderas att patienten/föräldrarna till barnet konsulterar läkare om tillståndet inte förbättras inom 7 dagar vid smärta eller om symtomen förvärras.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Gravida kvinnor ska inte använda Voltaren gel under de tre sista månaderna av graviditeten. Användning av Voltaren gel ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.

Diklofenak passerar över i modersmjölk i små mängder. Voltaren gel bör endast användas vid amning efter läkares ordination. Voltaren gel bör inte appliceras på brösten hos ammande mödrar eller någon annanstans på stora hudytor eller under en längre tid.

Körförmåga och användning av maskiner

Voltaren gel påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Voltaren

Voltaren gel innehåller propylenglykol och bensylbensoat, som kan ge hudirritation.


3. HUR DU ANVÄNDER VOLTAREN

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Vuxna och ungdomar över 14 år

Dosering: 2 till 4 g (6 till 12 cm gelsträng) appliceras 3 till 4 gånger dagligen. Använd inte mer än 16 gram per dag. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar. Behandlingen bör inte pågå längre än 14 dagar annat än på läkares inrådan.

Tuber utan applikator samt tryckbehållare

1. Före första användningen:

 • Aluminiumtub: Gör hål i aluminiummembranet på tuben med hjälp av spetsen på tubens skruvkork.

 • Plasttub: Ta bort förseglingen med hjälp av den präglade ytan på skruvkorkens baksida.

 • Tryckbehållare: Tryckbehållaren kan användas upp- och ned. Ta bort korken och tryck på knappen så länge som behövs för att få rätt mängd (se ovan).

2. Massera försiktigt in gelen i huden på det smärtande eller inflammerade området. Du kan uppleva en svagt kylande känsla när gelen masseras in.

3. Torka av överbliven gel från händerna med ett absorberande papper (t.ex. hushållspapper) eller våtservett och tvätta sedan händerna för att undvika oavsiktlig kontakt med mun och ögon, givetvis under förutsättning att det inte är händerna som ska behandlas. Det absorberande pappret eller våtservetten ska kastas i papperskorgen efter användning.

Voltaren gel ska endast användas på huden.

Voltaren gel ska inte användas till barn och ungdomar under 14 år.

Om du använt för stor mängd läkemedel eller om du eller t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Voltaren

Om du har glömt att använda Voltaren gel, applicera nästa dos när du kommer ihåg det och fortsätt sedan som vanligt. Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningarna är oftast lindriga och övergående hudreaktioner på behandlingsstället. Sluta att använda Voltaren gel och kontakta omedelbart läkare eller uppsök akutmottagning om svullnad av bland annat ansikte, tunga och/eller svalg eller nässelutslag, andnöd och svårighet att svälja inträffar. Detta kan vara en allvarlig allergisk reaktion vilket är en mycket sällsynt biverkan..

Vanliga

(förekommer hos fler än 1 av 100 användare)

 • Hudutslag, eksem, klåda, hudrodnad, hudinflammation och stickande känsla i huden där gelen applicerats.

Sällsynta

(förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare)

 • Hudinflammation med eller utan blåsbildning där gelen applicerats.

Mycket sällsynta

(förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

 • Ljuskänslighetsreaktioner i huden (yttrar sig som solskador med sveda, klåda, svullnad och blåsbildning), astma, utslag med varfyllda blåsor, överkänslighetsreaktioner och angioödem (svullnad av hud och slemhinnor, t.ex. i ansikte och fingerleder).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR VOLTAREN SKA FÖRVARAS

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Tub: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

 • Tryckbehållare: Förvaras vid högst 30ºC. Ska ej utsättas för direkt solljus och får ej perforeras eller brännas även när den är tom.

 • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är diklofenakdietylamin. 1 gram gel innehåller 11,6 mg/g (1,16%) diklofenakdietylamin, vilket motsvarar 20 mg diklofenaknatrium.

Övriga innehållsämnen är: karbomer, makrogolcetostearyleter, kokoylkaprylokaprat, dietylamin, isopropylalkohol, propylenglykol (50 mg/ml), flytande paraffin, parfymcreme 45 (innehåller bensylbensoat (1 mg/ml)) och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Voltaren gel är en vit eller nästan vit, mjuk, homogen, krämliknande gel.

Voltaren gel finns i tuber om 20, 30, 50, 75, 100 och 150 g och tryckbehållare om 70 och 90 g. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
Nykær 68
2605 Brøndby
Danmark
tel: 020-100579.


Denna bipacksedel godkändes senast den

2019-01-23

Upptäck flera produkter inom

Muskelvärk Ledbesvär & artros Receptfria läkemedel