Vermox

Tablett 100 mg Mebendazol 6 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept

60:48

EAN: 07323281002642

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Vermox

100 mg tabletter och 20 mg/ml oralsuspension
mebendazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Vermox är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Vermox
3. Hur du använder Vermox
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Vermox ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Vermox är och vad det används för

Vermox förhindrar maskens ämnesomsättning vilket leder till att masken dör. Vermox hämmar också utvecklingen av maskägg.

Vermox används för behandling av springmask, spolmask, hakmask och piskmask.

2. Vad du behöver veta innan du använder Vermox

Använd inte Vermox

 • om du är allergisk mot mebendazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Vermox ska inte användas till barn under 1 år. Kramper har rapporterats hos barn, inklusive hos spädbarn (se avsnitt 4 Biverkningar). Vermox ska endast ges till barn under 2 år om läkaren specifikt har ordinerat det.

Andra läkemedel och Vermox

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Vermox kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämne/ämnen:

 • cimetidin (mot magsår)

 • metronidazol (ett medel mot infektioner av bakterier och protozoer).

Graviditet och amning

Graviditet

Vermox ska ej användas under första tredjedelen av graviditeten om inte behandling är absolut nödvändig. Behandling med Vermox under andra och sista tredjedelen av graviditeten ska ske med försiktighet. Rådgör därför med läkare före användning av Vermox under graviditet.

Amning

Vermox kan gå över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

Vermox oral suspension innehåller sackaros, propylhydroxibensoat (E216), metylhydroxibensoat (E218) och natrium

Vermox oral suspension innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Vermox oral suspension innehåller också konserveringsmedlena propylhydroxibensoat (E216) och metylhydroxibensoat (E218) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Vermox oral suspension innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per ml, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Vermox tabletter innehåller para-orange (E110) och natrium

Vermox tabletter innehåller färgämnet para-orange (E110) som kan ge allergiska reaktioner.

Vermox tabletter innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Vermox

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna och barn över 2 år:

Vid springmask: 1 tablett eller 5 ml suspension som engångsdos. Upprepa behandlingen efter cirka 2 veckor. Det förebygger återfall och är nödvändigt för att helt bli av med maskarna. Den första behandlingen dödar maskarna, men inte deras ägg. När äggen kläcks kan en ny infektion uppstå om du inte upprepar behandlingen.

Vid spolmask, hakmask och piskmask: 1 tablett eller 5 ml suspension morgon och kväll i 3 dagar.

Överväg att använda Vermox oral suspensionom om du eller ditt barn inte kan svälja tabletten.

Vermox ska inte användas till barn under 1 år. Vermox ska endast ges till barn under 2 år om läkaren specifikt har ordinerat det.

Suspensionen omskakas före användning. Ett fyllt dosmått motsvarar 5 ml. Flaskan har barnsäkert lock som öppnas genom att det hålls nedtryckt och skruvas moturs.

vermox_2

Om du använt för stor mängd av Vermox

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Vermox

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Vermox och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • buksmärta.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • obehag från buken, diarré, gasbildning.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • minskat antal vita blodkroppar

 • överkänslighetsreaktioner (inklusive anafylaktiska reaktioner med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall)

 • krampanfall, yrsel

 • inflammation i levern (hepatit), leverpåverkan

 • allvarliga hud- och slemhinneförändringar inklusive hudavlossning (toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnson syndrom), hudutslag, hudrodnad, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg (angioödem), nässelfeber, håravfall.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • illamående, kräkningar

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Vermox ska förvaras

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Vermox 100 mg tabletter:

 • Den aktiva substansen är mebendazol.

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, talk, majsstärkelse, sackarinnatrium, hydrerad bomullsfröolja, magnesiumstearat, smakämne (apelsinessens), vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumlaurylsulfat, para-orange (E110).

Vermox 20 mg/ml oral suspension:

 • Den aktiva substansen är mebendazol.

 • Övriga innehållsämnen är sackaros, mikrokristallin cellulosa och karmellosnatrium, metylcellulosa, metylhydroxibensoat (E218), natriumlaurylsulfat, propylhydroxibensoat (E216), smakämne (bananessens), citronsyramonohydrat och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vermox tabletter är svagt orangea, runda och märkta Me/100 respektive JANSSEN. Tabletterna tillhandahålls i en tryckförpackning med 6 tabletter.

Vermox oralsuspension är mjölkvit med banansmak och tillhandahålls i en 30 ml flaska med 5 ml dosmått.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av försäljningstillstånd

Janssen-Cilag AB

Box 4042 

SE-169 04 Solna

Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Tillverkare av Vermox oralsuspension

Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgien.

Tillverkare av Vermox tabletter

Lusomedicamenta Sociedade Técnica, Farmacêutica, S.A., Estrada Consiglieri Pedroso 69-B, Queluz, 2730-055 Barcarena, Portugal.


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-03-17