Vatten för injektionsvätskor Noridem

Spädningsvätska för parenteral användning Vatten 20 x 20 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

128:40

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 05208063001810

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Vatten för injektionsvätskor Noridem

spädningsvätska för parenteral användning
Vatten för injektionsvätskor

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du är förälder till ett barn, som ska få detta läkemedel, ska du när du läser texten byta ut "dig" mot "ditt barn".

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Vatten för injektionsvätskor Noridem är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Vatten för injektionsvätskor Noridem
3. Hur du använder Vatten för injektionsvätskor Noridem
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Vatten för injektionsvätskor Noridem ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Vatten för injektionsvätskor Noridem är och vad det används för

Vatten för injektionsvätskor Noridem är en speciell typ av vatten som är sterilt. Detta innebär att det är mycket rent och kan injiceras.
Vatten för injektionsvätskor Noridem används för att lösa upp eller späda ut vissa läkemedel, så att de kan ges som en injektion eller infusion (dropp) i vener, muskler eller andra kroppsvävnader.

2. Vad du behöver veta innan du använder Vatten för injektionsvätskor Noridem

Varningar och försiktighet

Vatten för injektionsvätskor Noridem är en hypoton lösning (mera utspätt än ditt blod) och ska inte ges ensamt, eftersom det kan orsaka hemolys (skadar röda blodkroppar).

Andra läkemedel och Vatten för injektionsvätskor Noridem

Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Det finns inga kända interaktioner när Vatten för injektionsvätskor Noridem ges tillsammans med andra läkemedel. Eftersom Vatten för injektionsvätskor Noridem tillsätts till ett annat läkemedel för att lösa upp eller späda ut det ska du noga läsa bipacksedlarna för dina andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Det finns inga kända risker med Vatten för injektionsvätskor Noridem under graviditet eller amning. Eftersom Vatten för injektionsvätskor Noridem ges tillsammans med andra läkemedel, är det viktigt att du informerar din läkare:


- om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.
- om du ammar.

Din läkare kommer att tala om för dig om du bör få detta läkemedel.


3. Hur du använder Vatten för injektionsvätskor Noridem

Detta läkemedel ges vanligen av läkare eller sjuksköterska. Läkemedlet är ett lösningsmedel för injektionsvätska.


Läkaren eller sjuksköterskan anpassar mängden för att lösa upp eller späda ut ett annat läkemedel, som ges som injektion eller dropp (läkaren eller sköterskan kan kalla detta en infusion).
Vatten för injektionsvätskor Noridem ska inte blandas med oljebaserade vätskor.


Din läkare bestämmer mängden (dosen) av läkemedlet och under hur lång tid du behöver få det.


Doseringen är beroende av vilket annat läkemedel som ska lösas upp eller spädas ut.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Vatten för injektionsvätskor Noridem orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Tänk på att du även kan få biverkningar från de andra läkemedel som Vatten för injektionsvätskor Noridem används för att lösa upp eller späda ut.


De förväntade fördelarna med läkemedlet är vanligen större än risken för skadliga biverkningar.


Viktigt: Biverkningar eller symtom att vara uppmärksam på och vad du ska göra om du drabbas.


De första tecknen på att du har för mycket vatten i blodet är att du känner dig trött och ser blek ut. Skulle du få något av dessa symtom måste du omedelbart kontakta läkare.


Eftersom Vatten för injektionsvätskor Noridem inte har några kända biverkningar, bör du läsa bipacksedlarna för dina övriga läkemedel då Vatten för injektionsvätskor Noridem har använts som lösningsmedel eller spädningsvätska.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonaleller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, Webbplats: www.lakemedelsverket.se.
Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Vatten för injektionsvätskor Noridem ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och etiketten efter EXP.
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Inga särskilda förvaringsanvisningar.
Efter första öppnande:
Använd enbart läkemedlet om det är en klar, färglös vätska. Öppnad ampull ska användas omedelbart.
Oanvänd lösning ska kasseras.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är vatten för injektionsvätskor.


1 ml innehåller 1 g vatten för injektionsvätskor,
5 ml innehåller 5 g vatten för injektionsvätskor,
10 ml innehåller 10 g vatten för injektionsvätskor,
20 ml innehåller 20 g vatten för injektionsvätskor.


Övriga innehållsämnen saknas i detta läkemedel.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vatten för injektionsvätskor Noridem är en spädningsvätska för parenteral användning.
Vatten för injektionsvätskor Noridem är en klar, färglös vätska.
Varje plastampull innehåller 5 ml (milliliter), 10 ml eller 20 ml av läkemedlet.
Förpackningsstorlekar: 5 ampuller finns i förpackningar innehållande 20 eller 50 ampuller. 10 ml ampuller finns i förpackningar innehållande 20,50 eller 100 ampuller. 20 ml ampuller finns i en förpackning innehållande 20 ampuller.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Noridem Enterprises Ltd., Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115 1065 Nicosia, Cypern.

Tillverkare
Demo S.A. 21st km National Road Athens-Lamia, 14568 Kryoneri Aten, Grekland, Tel: +30 210
8161802, Fax: +30 210 8161587

Lokal Företrädare:
Frostpharma AB
Berga Backe 2
182 53 Danderyd

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:
Storbrittanien: Water for Injections Ph.Eur.
Danmark: Sterilt vand “Noridem”, solvens til parenteral anvendelse
Spanien: Agua para preparaciones inyectables Serra, disolvente para uso parenteral
Irland: Water for Injections Ph. Eur.
Sverige: Vatten för injektionsvätskor Noridem, spädningsvätska för parenteral användning
Tyskland: Wasser für Injektionszwecke Noridem 1mg/ml Lösungsmittel zur Herstellung von Parenteralia
Norge: Sterilt vann Noridem oppløsningsvæske til parenteral bruk
Portugal: Água para preparações injectáveis Noridem, 100%, Solvente/Veículo para uso parentérico
Österrike: Wasser für Injektionszwecke Noridem – Lösungsmittel zur Herstellung von Parenteralia
Grekland: WATER FOR INJECTIONS/NORIDEM, Διαλύτης για παρεντερική χρήση 100% (v/v)
Nederländerna: Water voor injecties Noridem, oplosmiddel voor parenteraal gebruik


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-01-30