Vancomycin Mylan

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 500 mg Vancomycin 500 milligram

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår ej i förmån

Pris med recept 139:-

EAN: 07046261539241

Kategorier:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Vancomycin Mylan

Vancomycin Mylan 500 mg, pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Vancomycin Mylan 1000 mg, pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
vankomycin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt  4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Vancomycin Mylan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Vancomycin Mylan
3. Hur du använder Vancomycin Mylan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Vancomycin Mylan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Vancomycin Mylan är och vad det används för

Vankomycin är ett antibiotikum som tillhör en grupp av antibiotika som kallas ”glykopeptider”. Vankomycin fungerar genom att döda vissa bakterier som orsakar infektioner.

Vankomycin pulver görs till en infusionsvätska.

Vankomycin används i alla åldersgrupper som infusion för behandling av följande allvarliga infektioner:

 • Infektioner i hud och vävnader under huden.

 • Infektioner i skelett och leder.

 • Lunginflammation.

 • Infektion på insidan av hjärtat (endokardit) och för att förhindra endokardit hos patienter som riskerar att få endokardit när de genomgår större operationer.

 • Infektion i centrala nervsystemet.

 • Infektion i blodet kopplat till de infektioner som anges ovan.

Vankomycin som finns i Vancomycin Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Vancomycin Mylan

Använd inte Vancomycin Mylan

 • om du är allergisk mot vankomycin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Vancomycin Mylan om:

 • Du tidigare drabbatsav en allergisk reaktion mot teikoplanin, eftersom detta kan innebära att du är också allergisk mot vankomycin.

 • Du har en hörselskada, särskilt om du är äldre (du kan behöva göra hörseltest under behandlingen).

 • Du har en njursjukdom (du kommer behöva lämna blod- och njurprover under behandlingen).

 • Du får vankomycin genom infusion för behandling av diarré i samband med Clostridium Difficile-infektion i stället för via munnen.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska under behandling med Vancomycin Mylan om:

 • Du får vankomycin under en längre tid (du kan behöva lämna blod-, lever och njurprover under behandlingen).

 • Du får en hudreaktion under behandlingen.

 • Du får svår eller långvarig diarré under eller efter att ha använt vankomycin; kontakta omedelbart läkare. Detta kan vara ett tecken på tarminflammation (pseudomembranös kolit) som kan uppkomma efter behandling med antibiotika.

Barn

Vankomycin ska användas med särskild försiktighet hos för tidigt födda och nyfödda spädbarn, eftersom deras njurar inte är fullt utvecklade och de kan ansamla vankomycin i blodet. Denna åldersgrupp kan behöva lämna blodprover för att kontrollera vankomycinnivåerna i blodet.

Samtidig användning av vankomycin och anestetika (bedövningsmedel) har förknippats med hudrodnad (erytem) och allergiska reaktioner hos barn. På liknande sätt kan samtidig användning av andra läkemedel såsom aminoglykosidantibiotika, icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID, t.ex. ibuprofen) eller amfotericin B (läkemedel mot svampinfektion) öka risken för njurskada och därför kan mer frekventa blod- och njurtester vara nödvändig.

Andra läkemedel och Vancomycin Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

 • Läkemedel som kan vara skadliga för njurarna (t.ex. aminoglykosidantibiotika, jodkontrastmedel, platinabaserade läkemedel mot cancer, metotrexat vid höga doser och vissa virusläkemedel såsom pentamidin, foscarnet, aciclovir, ganciclovir, famciclovir, valaciclovir, valganciclovir, ciclosporin eller takrolimus). Om dessa läkemedel ges samtidigt som vankomycin, kan deras skadliga effekt öka. I sådana fall krävs noggrann och regelbunden kontroll av njurfunktionen.

 • Läkemedel som kan vara skadliga för hörseln (t.ex. aminoglykosider, platinabaserade läkemedel mot cancer och vissa vätskedrivande medel). Om dessa läkemedel ges samtidigt som vankomycin, kan deras skadliga effekt öka. I sådana fall krävs noggrann och regelbunden kontroll av hörseln.

 • Narkosmedel: Användning av narkosmedel ökar risken för vissa biverkningar av vankomycin såsom blodtrycksfall, hudrodnad, nässelutslag, minskad hjärtfunktione och klåda.

 • Muskelavslappnande medel (t.ex. succinylkolin). Om dessa läkemedel ges samtidigt som vankomycin, kan effekten av de muskelavslappnande medlen intensifieras eller förlängas.

 • Läkemedel som förhindrar koagulering av blodet (t.ex. warfarin). Om dessa läkemedel ges samtidigt som vankomycin, kan effekten av warfarin öka.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet:

Om du är gravid bör din läkare endast ge dig vankomycin om det är absolut nödvändigt och efter en noggrann avvägning av risker och fördelar. Vankomycin kan påverka fostrets öron och njurar.

Amning

Vankomycin passerar över i bröstmjölk, och detta kan påverka barnet. Din läkare bör endast ge dig vankomycin om det är absolut nödvändigt och efter en noggrann avvägning av risker och fördelar. Om du får vankomycin bör du sluta amma.

Körförmåga och användning av maskiner

Vancomycin Mylan har ingen eller mycket liten effekt på förmågan att köra bil och använda maskiner.


3. Hur du använder Vancomycin Mylan

Du kommer att få Vancomycin Mylan av vårdpersonal medan du är på sjukhus. Din läkare avgör hur mycket av detta läkemedel du ska få varje dag och hur länge behandlingen ska pågå.

Dosering:

Dosen som ges till dig beror på:

 • din ålder,

 • din vikt,

 • vilken infektionen du har,

 • hur väl dina njurar fungerar,

 • din hörsel,

 • andra läkemedel du tar.

Intravenös använding

Vuxna och ungdomar (från 12 år och äldre)

Dosen kommer att beräknas utifrån din kroppsvikt. Den vanliga infusionsdosen är 15 till 20 mg per kg kroppsvikt. Den ges oftast var 8:e till 12:e timme. I vissa fall kan läkare besluta att ge en första dos på upp till 30 mg per kg kroppsvikt. Maximal daglig dos bör inte överstiga 2 g.

Användning hos barn

Barn från en månads ålder till mindre än 12 år

Dosen kommer att beräknas utifrån ditt barns kroppsvikt. Den vanliga infusionsdosen är 10 till 15 mg per kg kroppsvikt. Den ges vanligen var 6:e timme.

För tidigt födda och fullgågna spädbarn (från 0 till 27 dagar)

Dosen kommer att beräknas utifrån postmenstruell ålder (tiden mellan den första dagen i den sista menstruationen och förlossning (gestationsålder) plus den tid som förflutit efter födseln (postnatal ålder).

Andra patientgrupper

Äldre gravida kvinnor och patienter med njursjukdom, inklusive de på dialys, kan behöva en annan dosering.

Administreringssätt

Intravenös infusion innebär att läkemedlet rinner från en infusionsflaska eller påse genom en slang till ett av dina blodkärl och in i din kropp. Läkare eller sjuksköterska kommer alltid att ge vankomycin i blodet och inte i en muskel.

Vankomycin ges i en ven under åtminstone 60 minuter.

Behandlingens varaktighet

Längden på behandlingen beror på vilken infektionen du har och kan pågå ett antal veckor.

Behandlingens längd kan variera beroende på det individuella behandlingssvaret för varje patient.

Under behandlingen kan du behöva lämna blodprov, bli ombedd att lämna urinprov och eventuellt göra hörseltester för att leta efter tecken på eventuella biverkningar.

Om någon glömmer att ge dig Vancomycin Mylan

Dubbel dos ska inte ges för att kompensera för en glömd dos. En glömd dos ska enbart ges om det är tillräckligt lång tid kvar till nästa regelbundna dos.

Om behandlingen med Vancomycin Mylan störs eller avbryts i förtid

Låg dos, oregelbunden administrering eller för tidigt avslutande av behandlingen kan påverka behandlingens resultat eller leda till återfall, som är svårare att behandla. Följ läkarens anvisningar.

Om du har använt för stor mängd av Vancomycin Mylan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vankomycin kan orsaka allergiska reaktioner, även om allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktisk chock) är sällsynta. Kontakta läkare omedelbart om du plötsligt får väsande andning, andningssvårigheter, rodnad på överkroppen, hudutslag eller klåda.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

 • Blodtrycksfall - Andfåddhet, ljudlig andning (ett gällt ljud som uppstår på grund av hindratluftflöde i de övre luftvägarna)

 • Utslag och inflammation i slemhinnan i munnen, klåda, kliande utslag, nässelutslag klåda, utslag, nässelfeber

 • Njurproblem som kan ses främst genom blodprover

 • Rodnad på överkroppen och ansiktet, inflammation i en ven

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

 • Tillfällig eller permanent hörselnedsättning.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

 • Minskning av vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar (blodceller som är ansvariga för blodkoagulationen)

 • Ökning av vissa vita blodkroppar i blodet

 • Förlust av balans, ringningar i öronen, yrsel

 • Blodkärlsinflammation

 • Illamående

 • Inflammation i njurarna och njursvikt

 • Smärta i bröst- och ryggmuskler

 • Feber, frossa

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10000 personer):

 • Plötsligt uppkommande allvarlig allergisk hudreaktion med flagnande hud, blåsor eller hudavlossning. Detta kan vara förknippat med hög feber och ledvärk

 • Hjärtstopp

 • Inflammation i tarmen vilket orsakar buksmärta och diarré, som kan innehålla blod.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal personer):

 • Kräkningar, diarré

 • Förvirring, dåsighet, brist på energi, svullnad, vätskeretention, minskad urin

 • Utslag med svullnad eller smärta bakom öronen, i nacken, ljumskarna, under hakan och armhålorna (svullna lymfkörtlar), onormal blod och leverfunktionsprover

 • Utslag med blåsor och feber

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Vancomycin Mylan ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 ºC.

Infusionskoncentrat förvaras i kylskåp (2ºC-8ºC).

Använd inte detta läkemedel om du observerar partiklar eller missfärgning av infusionslösningen.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är vankomycinhydroklorid. En injektionsflaska innehåller vankomycinhydroklorid motsvarande 500 mg vankomycin (motsvarar minst 525000 IE) som vankomycinhydroklorid.

En injektionsflaska innehåller vankomycinhydroklorid motsvarande 1 g vankomycin (motsvarar minst 1050000 IE) som vankomycinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är natriumhydroxid, saltsyra för pH-justering.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vitt eller nästan vitt pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Vancomycin Mylan finns i förpackningar med 1 injektionsflaska med gummipropp och snäpplock.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Mylan Ireland Limited

Unit 35/36 Grange Parade,

Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13

Irland

Tillverkare:

Wessling Hungary Kft

Fóti út 56.

Budapest, 1047,

Ungern

Mylan S.A.S

117 allée des parcs

69800 Saint-Priest

Frankrike

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan fås hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Sverige


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-10-30


Rådgivning/medicinsk utbildning

Antibiotika används för att bota bakteriella infektioner. De har ingen effekt mot virusinfektioner. Om din läkare har förskrivit antibiotika så behöver du läkemedlet för just din nuvarande sjukdom. Trots antibiotika kan vissa bakterier överleva eller växa. Detta fenomen kallas resistens: vissa antibiotikabehandlingar förlorar sin effekt.

Felaktig användning av antibiotika ökar resistensen. Du kan till och med bidra till att göra bakterier resistenta och därmed fördröja ditt tillfrisknande eller minska antibiotikans effekt om du inte respekterar:

 • lämplig dos

 • lämpliga doseringsintervall

 • lämplig behandlingstid

Följaktligen, för att bevara effekten av detta läkemedel:

 1. Använd endast antibiotika när de har förskrivits.

 2. Följ förskrivningen noga.

 3. Använd inte antibiotika igen utan recept, även om du vill behandla en liknande sjukdom.

 4. Ge aldrig din antibiotika till en annan person, den kanske inte är lämplig för hans eller hennes sjukdom.

 5. Efter avslutad behandling ska du lämna överblivet läkemedel till apoteket för att vara säker på att det kasseras på rätt sätt.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Vancomycin Mylan kan spädas med sterilt vatten, natriumkloridlösning 9 mg/ml eller glukoslöning 50 mg/ml. Vancomycin Mylan lösningar är inte kompatibelt med beta-laktam antibiotika lösningar. Risken för utfällning ökar med högre koncentrationer av vankomycin. För att förhindra utfällning, bör intravenösa kanyler och katetrar spolas med natriumkloridlösning mellan administrering av Vancomycin Mylan och dessa antibiotika. Vankomycin-lösningar får endast spädas till koncentrationer på 5 mg/ml eller mindre.

Vancomycin Mylan är inte godkänt för administrering som intravitreal injektion. Utfällning har observerats efter intravitreal injektion av vankomycin och ceftazidim med separata sprutor och nålar för behandling av endoftalmit. Utfällningen i glaskroppen upplöstes fullständigt men långsamt under en period av 2 månader, under vilken också synskärpan förbättrades.

Beredning av infusionskoncentrat

Innehållet i flaskan med 500 mg vankomycin löses i 10 ml sterilt vatten.

Innehållet i flaskan med 1000 mg vankomycin löses i 20 ml sterilt vatten.

En ml färdigberedd lösning innehåller 50 mg vankomycin.

pH=2,5-4,5.

För att undvika utfällning, p.g.a. att vankomycinhydroklorid vid upplösning har lågt pH, bör kanyler och katetrar för intravenöst bruk spolas med natriumkloridlösning.

Utseende av infusionskoncentrat

Klar, färglös lösning fri från partiklar.

För förvaringsanvisningar för färdigberedd produkt, se avsnitt 5.

Beredning av infusionsvätska

Vancomycin Mylan kan spädas med sterilt vatten, natriumkloridlösning 9 mg/ml eller glukoslöning 50 mg/ml.

Flaskan innehållande 500 mg vankomycin:

För att få en 5mg/ml infusionsvätska, späds 10 ml infusionskoncentrat med 90 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml eller glukoslösning 50 mg/ml och ges som intravenös infusion. Infusionslösningen innehåller 5 mg vankomycin/ml.

Flaskan innehållande 1000 mg vankomycin:

För att få en 5mg/ml infusionsvätska, späds 20 ml infusionskoncentrat med 180 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml eller glukoslösning 50 mg/ml och ges som intravenös infusion. Infusionslösningen innehåller 5 mg vankomycin/ml.

Utseende av infusionsvätska, lösning

Lösningen ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering.

Lösningen ska endast användas om lösningen är klar och fri från partiklar.

Koncentrationen av vankomycin i infusionsvätska skall inte överstiga 5 mg/ml.

Den önskade dosen skall administreras långsamt genom intravenös infusion vid en hastighet av högst 10 mg/minut, under minst 60 minuter eller ännu längre.

För förvaringsanvisningar för färdigberedd produkt, se avsnitt 5.

Destruktion

Injektionsflaskorna är endast avsedda för engångsbruk. Oanvänd produkt måste kasseras. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Blandbarhet

Vancomycin Mylan-lösningar är inte blandbara med lösningar innehållande penicilliner och cefalosporiner (betalaktamer). Risken för utfällning ökar med högre koncentrationer av vankomycin. För att undvika utfällning bör kanyler och katetrar för intravenöst bruk spolas med natriumkloridlösning mellan administrering av Vancomycin Mylan och dessa antibiotika. Vankomycin-lösningar får endast spädas till koncentrationer på 5 mg/ml eller mindre.

Hållbarhet

Hållbarhet av rekonstituerat koncentrat till infusionsvätska, lösning:

Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats för 24 timmar vid förvaring vid 2-8°C.

Hållbarhet av färdigspädd infusionsvätska, lösning:

Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats för 12 timmar vid förvaring vid 25°C.

Från mikrobiologisk utgångspunkt ska beredda lösningar användas omedelbart. Om den färdigberedda produkten inte användes omedelbart är användningstid och förhållanden före användandet användarens ansvar. Normalt ska lagringstiden ej överstiga 24 timmar vid 2-8ºC, såvida inte beredning/spädning har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Administrering

Allergichock (anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner) kan förekomma under och strax efter snabb infusion av Vancomycin Mylan.

Snabb administrering (dvs. över flera minuter) kan utlösa kraftigt blodtrycksfall (inklusive chock, och, i sällsynta fall, hjärtstillestånd), histaminliknande respons och makulopapulära eller erytematösa utslag (”red man’s syndrome” eller ”red neck syndrome”).

Vid allvarliga akuta överkänslighetsreaktioner (t.ex. dödlig anafylaktisk reaktion) måste behandlingen med vankomycin omedelbart avbrytas och sedvanliga akutåtgärder insättas. Om vätsketillförseln till patienten bör begränsas kan koncentrationer upp till 10 mg/ml användas. Risken för komplikationer i samband med infusionen ökar dock vid dessa koncentrationer.

Infusionshastigheten bör inte i något fall överstiga 10 mg/min.

Om intravenöst Vancomycin Mylan och bedövningsmedel (anestetika) tillförs samtidigt ökar risken för hudrodnad på överkroppen och allergichock. För att minska risken för sådana reaktioner bör Vancomycin Mylan ges under 60 minuter före anestesin.