Valtsu

Filmdragerad tablett 320 mg Valsartan 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept 453:51

EAN: 07046260702790

Kategorier:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Valtsu

320 mg filmdragerade tabletter
valsartan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Valtsu är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Valtsu
3. Hur du tar Valtsu
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Valtsu ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Valtsu är och vad det används för

Valtsu tillhör en läkemedelklass som kallas angiotensin II-receptorblockerare och används för att sänka förhöjt blodtryck. Angiotensin II är ett ämne som finns i kroppen och som drar ihop blodkärlen, vilket ökar blodtrycket. Valtsu verkar genom att hämma effekten av angiotensin II. Detta leder till att kärlen vidgar sig och blodtrycket sjunker.

Valtsu 320 mg filmdragerade tabletter kan användas:

 • för behandling av högt blodtryck hos vuxna, hos barn och ungdomar från 6 till 18 år. Högt blodtryck ökar belastningen på hjärta och blodkärl. Om det inte behandlas kan det skada blodkärlen i hjärnan, hjärtat och njurarna, och leda till slaganfall (stroke), hjärtsvikt eller njursvikt. Högt blodtryck ökar risken för hjärtinfarkt. En sänkning av blodtrycket till normal nivå minskar risken för dessa sjukdomar.

2. Vad du behöver veta innan du tar Valtsu

Ta inte Valtsu:

 • om du är allergisk mot valsartan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel anges i avsnitt 6).

 • om du har svår leversjukdom.

 • om du har varit gravid i mer än 3 månader (det är även bra att undvika Valtsu tidigare under graviditeten, se Graviditet och amning).

 • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.

Om något av detta gäller dig ska du inte ta Valtsu.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Valtsu.

 • om du har leversjukdom.

 • om du har svår njursjukdom eller om du genomgår dialys.

 • om du har förträngning i njurartärerna.

 • om du nyligen har genomgått njurtransplantation (fått en ny njure).

 • om du behandlas efter att ha haft en hjärtinfarkt eller om du har hjärtsvikt, din läkare kan då kontrollera din njurfunktion.

 • om du har annan allvarlig hjärtsjukdom än hjärtsvikt eller hjärtinfarkt.

 • om du någonsin har upplevt svullnad av tunga och ansikte som orsakats av en allergisk reaktion som kallas angioödem när du tagit ett annat läkemedel (inklusive ACE-hämmare), tala med läkare. Om dessa symptom uppträder när du tar Valtsu, sluta omedelbart att ta Valtsu och ta det aldrig igen. Se avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”.

 • om du tar läkemedel som ökar mängden kalium i blodet. Dessa är till exempel kaliumtillägg eller saltersättningsmedel innehållande kalium, kaliumsparande läkemedel och heparin. Det kan vara nödvändigt att kontrollera mängden kalium i ditt blod med jämna mellanrum.

 • om du lider av aldosteronism. Detta är en sjukdom där dina binjurar bildar för mycket av hormonet aldosteron. Om detta gäller dig, bör inte Valtsu användas.

 • om du har förlorat mycket vätska (dehydrering) på grund av diarré eller kräkningar eller om du tar höga doser urindrivande medel (diuretika).

 • om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Valtsu rekommenderas inte under tidig graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador, se Graviditet och amning.

 • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

  - en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem

  - aliskiren

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

Om något av detta gäller dig ska du tala om det för din läkare innan du tar Valtsu.

Barn och ungdomar

Läkaren kan med jämna mellanrum komma att kontrollera njurfunktion och kaliummängden i blodet hos barn och ungdomar under 18 år som tar Valtsu i kombination med andra läkemedel som hämmar det så kallade renin-angiotensin-aldosteronsystemet (blodtryckssänkande läkemedel).

Andra läkemedel och Valtsu

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Behandlingseffekten kan påverkas om Valtsu tas tillsammans med vissa andra läkemedel. Det kan vara nödvändigt att ändra dos, vidta andra försiktighetsåtgärder eller i vissa fall avbryta behandlingen med ett av läkemedlen. Detta gäller både receptbelagda och receptfria läkemedel, framför allt:

 • andra läkemedel som sänker blodtrycket, i synnerhet urindrivande medel (diuretika), ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Valtsu” och ”Varningar och försiktighet”).

 • läkemedel som ökar mängden kaliumi blodet. Dessa är till exempel kaliumtillägg eller saltersättningsmedel innehållande kalium, kaliumsparande läkemedel och heparin.

 • vissa typer av smärtstillande medel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID).

 • vissa antibiotika (rifamycingruppen), ett läkemedel som används för att skydda mot transplantatavstötning (ciklosporin) eller ett antiretroviralt läkemedel mot HIV-/AIDS-infektion (ritonavir). Dessa läkemedel kan öka effekten av Valtsu.

 • litium, ett läkemedel som används vid behandling av vissa typer av psykiska sjukdomar.

Valtsu med mat och dryck

Du kan ta Valtsu oberoende av måltider.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

 • Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Valtsu före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Valtsu bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.

 • Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Valtsu rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Innan du kör fordon, använder verktyg eller maskiner, eller utför aktiviteter som kräver koncentration, se till att du vet hur Valtsu påverkar dig. Liksom många andra läkemedel för behandling av högt blodtryck kan Valtsu i sällsynta fall orsaka yrsel och påverka koncentrationsförmågan.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Valtsu

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Personer med högt blodtryck känner ofta inte av några symtom på detta. Många känner sig som vanligt. Det är därför viktigt att du går på dina läkarbesök som planerat även om du känner dig bra.

Vuxna patienter med högt blodtryck: Vanlig dos är 80 mg dagligen. I vissa fall kan din läkare ordinera högre doser (t.ex. 160 mg eller 320 mg) eller kombinera Valtsu med ett annat läkemedel (t.ex. ett diuretikum).

Barn och ungdomar (från 6 till 18 år) med högt blodtryck
Hos patienter som väger mindre än 35 kg är en vanlig dos 40 mg valsartan en gång dagligen.
Hos patienter som väger 35 kg eller mer är den rekommenderade startdosen 80 mg valsartan en gång dagligen.
I vissa fall kan din läkare ordinera högre doser (dosen kan ökas till 160 mg och till högst 320 mg).

Du kan ta Valtsu oberoende av måltider. Svälj Valtsu med ett glas vatten.
Ta Valtsu vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Om du har tagit för stor mängd av Valtsu

Om du får svår yrsel och/eller svimmar, kontakta omedelbart läkare och lägg dig ner.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Valtsu

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är tid för nästa dos, hoppa då över den missade dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Valtsu

Om du slutar ta din behandling med Valtsu kan din sjukdom förvärras. Sluta inte att ta ditt läkemedel om inte din läkare säger till dig att sluta.

Om du har några ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vissa symtom kräver omedelbar medicinsk vård:
Om du får symtom på angioödem (en specifik allergisk reaktion), såsom:

 • svullet ansikte, läppar, tunga eller svalg

 • svårighet att andas eller att svälja

 • nässelutslag, klåda

Om du får något av dessa symtom, sluta ta Valtsu och kontakta omedelbart läkare (se även avsnitt 2 “Varningar och försiktighet”).

Andra biverkningar är:

Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 användare)

 • yrsel

 • lågt blodtryck med eller utan symtom såsom yrsel och svimning vid resande till stående

 • försämrad njurfunktion (tecken på nedsatt njurfunktion)

Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare)

 • angioödem (se avsnitt ”Vissa symtom kräver omedelbar medicinsk vård”)

 • plötslig medvetslöshet (synkope)

 • känsla av att det snurrar (vertigo)

 • kraftigt minskad njurfunktion (tecken på akut njursvikt)

 • muskelkramper, onormal hjärtrytm (tecken på hyperkalemi)

 • andfåddhet, svårighet att andas i liggande ställning, svullna fötter eller ben (tecken på hjärtsvikt)

 • huvudvärk

 • hosta

 • buksmärta

 • illamående

 • diarré

 • trötthet

 • svaghet

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

 • blåsbildning på huden (tecken på bullös dermatit)

 • allergiska reaktioner med hudutslag, klåda och nässelutslag; symtom som feber, svullna leder och ledvärk, muskelvärk, svullna lymfknutor och/eller influensaliknande symtom kan inträffa (tecken på serumsjuka)

 • lilaaktiga-röda prickar, feber, klåda (tecken på inflammation i blodkärl, även kallat vaskulit)

 • ovanliga blödningar eller blåmärken (tecken på trombocytopeni)

 • muskelsmärta (myalgi)

 • feber, halsont eller munsår på grund av infektioner (symtom på låg nivå av vita blodkroppar, även kallat neutropeni)

 • sänkt hemoglobinnivå och minskad andel röda blodkroppar i blodet (vilket i svåra fall kan leda till anemi)

 • förhöjd kaliumnivå i blodet (vilket i svåra fall kan ge muskelkramper och onormal hjärtrytm)

 • förhöjda leverfunktionsvärden (vilket kan tyda på leverskada) omfattande en förhöjd bilirubinnivå i blodet (vilket i svåra fall kan ge gulfärgning av hud och ögon)

 • förhöjd nivå av ureakväve i blodet och förhöjd nivå av serumkreatinin (vilket kan tyda på onormal njurfunktion)

 • låg nivå av natrium i blodet (som kan utlösa trötthet, förvirring, muskelryckningar och/eller kramper i svåra fall)

Frekvensen av vissa biverkningar kan variera beroende på ditt tillstånd. Till exempel förekom biverkningar såsom yrsel och minskad njurfunktion mindre ofta hos vuxna patienter som behandlades för högt blodtryck än hos vuxna patienter som behandlades för hjärtsvikt eller efter en nyligen inträffad hjärtinfarkt.

Biverkningar hos barn och ungdomar är liknande de som setts hos vuxna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Valtsu ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på kartongen, burken eller blisterförpackningen efter Utg. dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Blisterförpackningar:
Förvaras vid högst 30°C
Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Burkar:
Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Använd inte detta läkemedel om förpackningen är skadad eller visar tecken på påverkan.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är valsartan.
Varje tablett innehåller 320 mg valsartan.

Övriga innehållsämnen är:
Tablettkärna: Mikrokristallin cellullosa, povidon (K-30), kolloidal vattenfri kiseldioxid, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat
Filmdragering:

Brun Opadry II innehållande polyvinylalkohol (partiellt hydrolyserad), titandioxid (E171), makrogol, talk, röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Valtsu 320 mg är mörkt grålila, bikonvexa, kapselformade, skårade och filmdragerade tabletter (storlek ca 8,1 x 17,7 mm).

Blister:

Förpackningar med 10, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 98 och 100 filmdragerade tabletter

Burkar:

100 filmdragerade tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-04-08