Tolterodin Actavis

Depotkapsel, hård 4 mg Tolterodin 100 kapsel/kapslar

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept 268:99

EAN: 07046260701427

Kategorier:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Tolterodin Actavis

2 mg, 4 mg depotkapslar, hårda
tolterodintartrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tolterodin Actavis är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Tolterodin Actavis
3. Hur du använder Tolterodin Actavis
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tolterodin Actavis ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tolterodin Actavis är och vad det används för

Den aktiva substansen i Tolterodin Actavis är tolterodin. Tolterodin tillhör en klass av läkemedel som kallas antimuskarina läkemedel.

Tolterodin Actavis används för behandling av symtom på överaktiv blåsa. Om du har en överaktiv blåsa, så kan du uppleva att:

 • du har svårt att kontrollera vattenkastningen,

 • du behöver rusa till toaletten utan någon förvarning och/eller gå på toaletten ofta.

Tolterodin som finns i Tolterodin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Tolterodin Actavis

Ta inte Tolterodin Actavis:

 • om du är allergisk mot tolterodin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har blåstömningssvårigheter (urinretention).

 • om du har okontrollerat glaukom med trång kammarvinkel (ökat tryck i ögat som leder till nedsatt syn, vilket inte är under optimal kontroll).

 • om du lider av myasthenia gravis (kraftig muskelsvaghet).

 • om du lider av allvarlig ulcerös kolit (sår och inflammation i tjocktarmen).

 • om du lider av toxisk megakolon (akut uttalad vidgning av tjocktarmen).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tolterodin Actavis om du:

 • har svårigheter att kasta vatten och/eller svag urinstråle.

 • har mag-tarm problem som påverkar matpassagen och/eller matsmältningen.

 • lider av någon njursjukdom (nedsatt njurfunktion).

 • har någon leversjukdom.

 • lider av någon nervrubbning som påverkar ditt blodtryck, tarm eller sexuella funktion (neuropati i autonoma nervsystemet).

 • har hiatushernia (diafragmabråck).

 • någon gång har haft problem med tömning av tarmen eller lidit av svår förstoppning (minskade mag-tarmrörelser).

 • har någon hjärtsjukdom såsom:

  • ett onormalt elektrokardiogram (EKG).

  • långsam hjärtfrekvens (bradykardi).

  • tidigare problem med hjärtat såsom: kardiomyopati (svag hjärtmuskel), myokardischemi (minskat blodflöde till hjärtat), arytmi (oregelbunden hjärtverksamhet) och hjärtsvikt.

 • har onormalt låga nivåer av kalium (hypokalemi), kalcium (hypokalcemi) eller magnesium (hypomagnesemi) i blodet.

Andra läkemedel och Tolterodin Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tolterodin, den aktiva substansen i Tolterodin Actavis, kan påverkas av och/eller påverka andra läkemedel.

Intag av Tolterodin Actavis rekommenderas inte samtidigt med:

 • vissa antibiotika (t.ex. erytromycin, klaritromycin).

 • läkemedel som används för behandling av svampinfektioner (t.ex. ketokonazol, itrakonazol).

 • läkemedel som används för behandling av HIV.


Tolterodin Actavis ska användas med försiktighet när det tas samtidigt med:

 • läkemedel som påverkar matpassagen (t.ex. metoklopramid och cisaprid).

 • läkemedel för behandling av oregelbunden hjärtverksamhet (t.ex. amiodaron, sotalol, kinidin, prokainamid).

 • andra läkemedel med liknande verkningsmekanism som Tolterodin Actavis har (antimuskarina egenskaper) eller läkemedel med motsatt verkningsmekanism som Tolterodin Actavis (kolinerga egenskaper). Minskningen av tarmrörelserna som orsakas av antimuskarina kan påverka upptaget av andra läkemedel. Fråga läkare ifall du är osäker.

Tolterodin Actavis med mat och dryck

Tolterodin Actavis kan tas före, efter eller under måltid.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Du ska inte använda Tolterodin Actavis om du är gravid. Tala omedelbart om för din läkare om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid.

Amning

Det är okänt om tolterodin, den aktiva substansen i Tolterodin Actavis, passerar över i modersmjölk. Amning rekommenderas inte vid användning av Tolterodin Actavis.

Körförmåga och användning av maskiner

Tolterodin Actavis kan få dig att känna dig yr, trött eller påverka ditt seende. Din förmåga att köra bil eller hantera maskiner kan påverkas.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tolterodin Actavis innehåller laktos

Om du fått besked av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta då din läkare innan du börjar använda detta läkemedel.


3. Hur du använder Tolterodin Actavis

Dosering

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

De hårda depotkapslarna är till oral användning och ska sväljas hela.

Tugga inte kapslarna.

Vuxna:

Rekommenderad dos är en 4 mg depotkapsel dagligen.

Patienter med njur- eller leverproblem:

Läkaren kan sänka dosen till 2 mg Tolterodin Actavis dagligen för patienter med njur- eller leverproblem.

Användning för barn och ungdomar:

Tolterodin Actavis rekommenderas inte till barn.

Om du har tagit för stor mängd av Tolterodin Actavis

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtom vid överdosering inkluderar hallucinationer, excitation, snabbare hjärtslag än vanligt, utvidgning av pupillen och oförmga att kasta vatten eller andas normalt.

Om du har glömt att ta Tolterodin Actavis

Om du har glömt en dos då du brukar ta den, kan du ta den så snart du kommer ihåg det om det inte snart är dags för nästa dos. I så fall följer du i stället det vanliga dosschemat och struntar i den glömda dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Tolterodin Actavis

Din läkare kommer att tala om för dig hur länge behandlingen med Tolterodin Actavis kommer att pågå. Avbryt inte behandlingen tidigare för att du inte ser någon omedelbar effekt. Din blåsa behöver lite tid för att anpassa sig. Fullfölj behandlingen med depotkapslar som din läkare har förskrivit. Om du inte fått någon effekt efter avslutad behandling, tala med din läkare.

Behandlingsnyttan ska utvärderas igen efter 2 eller 3 månader. Rådgör alltid med din läkare om du funderar på att avbryta behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Du bör omedelbart kontakta läkare eller uppsöka akutmottagning om du upplever tecken på angioödem såsom:

 • uppsvällt ansikte, tunga och svalg

 • sväljningssvårigheter

 • nässelutslag och svårigheter att andas

Du bör också uppsöka läkare om du upplever överkänslighet (såsom klåda, hudutslag, nässelutslag, andningssvårigheter). Sådana reaktioner är mindre vanligt förekommande (uppträder hos färre än 1 av 100 patienter).

Kontakta läkare omedelbart eller uppsök akutmottagning om du upplever följande symtom:

 • bröstsmärtor, andningssvårigheter, uttalad trötthet (även vid vila), andningssvårigheter nattetid, uppsvullna ben.

Dessa symtom kan vara tecken på hjärtsvikt, vilket är mindre vanligt förekommande (uppträder hos färre än 1 av 100 patienter).

Följande biverkningar har observerats under behandling med Tolterodin Actavis med följande frekvens:

Mycket vanliga biverkningar (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter):

 • muntorrhet

Vanliga biverkningar (färre än 1 av 10 patienter):

 • smärta/tryck i ansiktet, täppt eller rinnande näsa (bihåleinflammation)

 • yrsel

 • sömnighet

 • huvudvärk

 • torra ögon

 • dimsyn

 • matsmältningsproblem (dyspepsi)

 • förstoppning

 • buksmärtor

 • väderspänningar

 • smärta vid eller svårighet att kasta vatten

 • diarré

 • vätskeansamling i kroppen som orsakar svullnad (t e x i anklarna)

 • trötthet

Mindre vanliga biverkningar (färre än 1 av 100 patienter)

 • allergiska reaktioner

 • oro

 • hjärtsvikt

 • hjärtklappning

 • oregelbunden hjärtfrekvens

 • bröstsmärtor

 • oförmåga att tömma blåsan

 • myrkrypningar i fingrar och tår

 • svindel

 • minnesnedsättning


Andra biverkningar som har rapporterats innefattar svåra allergiska reaktioner, förvirring, hallucinationer, ökad hjärtfrekvens, hudrodnad, halsbränna, kräkningar, angioödem, torr hud och desorientering. Det har också förekommit rapporter om förvärrade demenssymtom hos patienter som behandlas för demens.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Tolterodin Actavis ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten/kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C.

HDPE burk: Hållbarhet efter första öppnandet är 200 dagar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Tolterodin Actavis 2 mg depotkapsel, hård är 2 mg tolterodintartrat, motsvarande 1,37 mg tolterodin.

Den aktiva substansen i Tolterodin Actavis 4 mg depotkapsel, hård är 4 mg tolterodintartrat, motsvarande 2,74 mg tolterodin.

Övriga innehållsämnen är:

Laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, poly(vinylacetat), povidon, kiseldioxid, natriumlaurilsulfat, dokusatnatrium, magnesiumstearat, hydroxipropylmetylcellulosa.

Kapselinnehåll: indigokarmin (E132), kinolingult (endast 2‑mg) (E104), titandioxid (E171), gelatin.

Kapselhölje: etylcellulosa, trietylcitrat, metacrylsyra – etylakrylatsampolymer, 1, 2- propylenglykol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tolterodin Actavis är en hård depotkapsel, framtagen för att kunna doseras en gång om dagen.

Tolterodin Actavis 2 mg depotkapslar är ogenomskinliga, gröna.

Tolterodin Actavis 4 mg depotkapslar är ogenomskinliga, ljusblåa

Tolterodin Actavis 2 mg depotkapslar finns tillgängliga i följande förpackningsstorlekar:

Blisterförpackningar som innehåller: 14, 28, 30, 56, 60, 84, 98, 100 depotkapslar

HDPE-burkar som innehåller: 30, 100, 200 kapslar

Tolterodin Actavis 4 mg depotkapslar finns tillgängliga i följande förpackningsstorlekar:

Blisterförpackningar som innehåller: 7, 14, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 98, 100 depotkapslar

HDPE-burkar som innehåller: 30, 100, 200 kapslar

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island

Tillverkare

Pharmathen S.A

Dervenakion Str. 6

15351 Pallini Attiki

Grekland

Pharmathen International S.A

Sapes Industrial Park

Block 5

69300 Rodopi

Grekland

Ombud:

SanoSwiss UAB

Aukstaiciu str. 26A

LT-44169 Kaunas

Litauen

+370 700 01320

info@sanoswiss.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-03-27