Tobrex Depot

Ögondroppar, lösning 3 mg/ml 5 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

83:78

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07613421048693

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Tobrex Depot

3 mg/ml ögondroppar, lösning
tobramycin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tobrex Depot är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Tobrex Depot
3. Hur du använder Tobrex Depot
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tobrex Depot ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tobrex Depot är och vad det används för

Tobrex Depot innehåller den aktiva substansen tobramycin och är ett antibiotikum.

Tobrex Depot används för att behandla ytliga bakterieinfektioner i ögat hos vuxna och barn som är över 1 år.

Tobramycin som finns i Tobrex Depot kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Tobrex Depot

Använd inte Tobrex Depot

 • om du är allergisk mot tobramycin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Tobrex Depot.

 • Om du får allergiska reaktioner som kliande ögonlock, svullna eller röda ögon när du använder Tobrex Depot ska du sluta använda ögondropparna och rådfråga din läkare. Denna allergiska känslighet kan uppkomma med andra antibiotika av typen aminoglykosider som används lokalt eller tas via munnen.

 • Om du använder en annan antibiotikabehandling samtidigt med Tobrex Depot ska du be din läkare om råd.

 • Om du har eller om du någonsin haft en sjukdom som påverkar musklerna såsom myastenia gravis (en sjukdom som orsakar muskelsvaghet) eller Parkinsons sjukdom, rådfråga din läkare. Antibiotika av detta slag kan förvärra muskelsvaghet.

 • Om dina symtom blir värre eller plötsligt kommer tillbaka ska du rådfråga din läkare. Om du använder Tobrex Depot under lång tid kan du bli mer mottaglig för ögoninfektioner.

 • Om du använder kontaktlinser:

  Du bör inte använda kontaktlinser (hårda eller mjuka) under behandlingen av en ögoninfektion.

Barn

 • Barn under 1 år ska inte använda Tobrex Depot.

Andra läkemedel och Tobrex Depot

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Tobrex Depot kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du tillfälligt får dimsyn eller andra synstörningar efter användningen av Tobrex Depot bör du inte köra bil eller använda maskiner förrän synen har klarnat.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tobrex Depot innehåller benzododeciniumbromid

Om du använder kontaktlinser:

Ta ut dina kontaktlinser (hårda eller mjuka) innan du använder Tobrex Depot och vänta minst 15 minuter innan linserna sätts in igen.

Tobrex Depot innehåller ett konserveringsmedel (bensododeciniumbromid) som kan irritera ögonen och har konstaterats missfärga mjuka kontaktlinser. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser.

Du bör dock inte använda kontaktlinser (hårda eller mjuka) under behandlingen av en ögoninflammation.


3. Hur du använder Tobrex Depot

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är

Vuxna inklusive äldre

Vanlig dosering är 1 droppe i det infekterade ögat (ögonen) 2 gånger dagligen – morgon och kväll. Använd inte Tobrex Depot i båda ögonen om inte läkaren har ordinerat det.

Använd Tobrex Depot endast som ögondroppar.

Hur du använder Tobrex Depot på rätt sätt:

Ta bort den lösa kragen från locket när flaskan öppnas första gången. Håll flaskan ordentligt tillsluten när den inte används.

Administering

 1. Ta fram flaskan med Tobrex Depot.

 2. Tvätta händerna och sätt dig framför en spegel.

 3. Vrid av flasklocket. 

 4. Håll flaskan med spetsen nedåt mellan tummen och långfingret (bild 1).

 5. Luta huvudet bakåt. Dra ned det undre ögonlocket med ett rent finger tills det bildas en ”ficka” mellan det undre ögonlocket och ögat. Här ska droppen placeras.

 6. För flaskans droppspets mot ögat. Använd en spegel om det hjälper till.

 7. Vidrör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med droppspetsen. Det kan förorena ögondropparna i flaskan.

 8. Kläm inte på flaskan: den är utformad så att det räcker med ett lätt tryck på botten (bild 2).

 9. Tryck försiktigt på flaskans botten för att frigöra en droppe Tobrex Depot i taget (bild 3).

 10. När du använt Tobrex Depot, stäng ögat och tryck försiktigt med ett finger i ögonvrån vid näsan i 2 minuter (bild 4).

 11. Om du använder Tobrex Depot i båda ögonen upprepar du steg 5–9 för det andra ögat.

 12. Skruva åt flasklocket noga omedelbart efter användning.

 13. Använd endast en flaska i taget.

Om en droppe missar ögat gör du ett nytt försök.

Om du använder andra ögonläkemedel i form av droppar eller salvor ska du vänta minst 5 minuter mellan varje läkemedel. Ögonsalvor ska användas sist.

Barn

Tobrex Depot kan användas till barn som är 1 år och äldre.

Om du har använt för stor mängd av Tobrex Depot

Skölj ögat med ljummet vatten. Ta inte fler droppar förrän det är dags för din nästa dos.

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Tobrex Depot

Om du glömmer att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för din nästa dos ska du hoppa över den missade dosen.

Ta inte dubbla doser för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Tobrex Depot

Sluta inte att använda detta läkemedel i förtid, även om dina symtom har försvunnit. Om du slutar att använda detta läkemedel för tidigt kan symtomen komma tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 användare):

Effekter i ögonen: obehag i ögonen, kliande ögon, röda ögon, ökad tårproduktion.

Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare):

Effekter i ögonen: inflammation i ögats yta, skada på hornhinnan, synnedsättning, dimsyn, röda ögonlock, svullet öga och ögonlock, ögonsmärta, torra ögon, rinnande ögon, ögonallergi.

Allmänna biverkningar: allergi (överkänslighet), huvudvärk, nässelfeber, hudinflammation, minskad tillväxt eller färre antal av ögonfranshår, förlust av hudpigment, klåda och torr hud.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Effekter i ögonen: ögonirritation, kliande ögonlock.

Allmänna biverkningar: hudutslag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Tobrex Depot ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Kassera flaskan 4 veckor efter öppnandet.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är tobramycin. En ml lösning innehåller 3 mg tobramycin.

 • Övriga innehållsämnen är xantangummi, bensododeciniumbromid, mannitol, trometamol, borsyra, polysorbat 80, svavelsyra och/eller natriumhydroxid och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tobrex Depot är en klar och färglös lösning som tillhandahålls i en 5 ml plastflaska (DROPTAINER) med skruvkork.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Novartis Sverige AB

Box 1218

164 28 Kista

Tillverkare

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

2870 Puurs

Belgien

eller

Alcon Cusi S.A.

Camil Fabra 58

08320 El Masnou, Barcelona

Spanien


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-09-25