Teveten

Filmdragerad tablett 600 mg Eprosartan 98 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

524:01

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 70462609997899

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Teveten

600 mg filmdragerad tablett
eprosartan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Teveten är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Teveten.
3. Hur du använder Teveten
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Teveten ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Teveten är och vad det används för

Teveten används för:

 • att behandla högt blodtryck.

Teveten innehåller den aktiva substansen eprosartan.

 • eprosartan tillhör en grupp läkemedel som kallas "angiotensin II-antagonister". Det blockerar effekten av ett ämne i kroppen som kallas “angiotensin II”. Detta ämne får blodkärlen att dra ihop sig. Detta gör det svårare för blodet att flöda genom kärlen och därför ökar blodtrycket. Genom att blockera detta ämne, vidgas blodkärlen och blodtrycket sjunker.

2. Vad du behöver veta innan du använder Teveten.

Använd inte Teveten

 • om du är allergisk (överkänslig) mot eprosartan eller något av övriga innehållsämnen i Teveten (angivna under avsnitt 6)

 • om du har allvarlig leversjukdom

 • du har allvarliga problem med blodflödet i njurarna

 • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren

 • under de 6 sista månaderna av graviditeten (även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Teveten, se Graviditet och amning).

Fråga din läkare om du är osäker på någon av ovanstående punkter.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om:

 • du har några andra leverproblem

 • du har några andra njurproblem. Din läkare kommer då att kontrollera hur väl dina njurar fungerar innan du börjar din behandling och med jämna mellanrum under behandlingens gång. Din läkare kommer att kontrollera kalium-, “kreatinin-” och “urinsyra”-nivåerna i blodet

 • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

  • en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

  • aliskiren

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum. Se även informationen under rubriken ”Använd inte Teveten”.

 • du har hjärtproblem såsom kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, förträngning av dina blodkärl eller hjärtklaffar eller problem med din hjärtmuskel

 • du har överdriven produktion av hormonet aldosteron

 • du står på saltfattig kost, tar vätskedrivande tabletter eller kräks eller har diarré. Detta eftersom de kan orsaka att din blodvolym eller salthalten i blodet minskar. Detta bör korrigeras innan behandling med Teveten påbörjas

 • du tar andra läkemedel som kan öka kaliumnivån i blodet (se avsnitt ”Andra läkemedel och Teveten”).

 • du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Teveten rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador, se Graviditet och amning.

Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Teveten.

Teveten kan vara mindre effektivt på att sänka blodtrycket hos svarta patienter.

Andra läkemedel och Teveten

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel. Detta inkluderar receptfria läkemedel, inklusive naturläkemedel. Detta beror på att Teveten kan påverka hur andra läkemedel verkar. Även vissa andra läkemedel kan påverka hur Teveten fungerar.

Tala särskilt om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

 • litium - för humör problem. Din läkare måste övervaka litium i blodet eftersom Teveten kan öka nivån.

 • icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), t.ex. ibuprofen, naproxen, diklofenak, indometacin, acetylsalicylsyra, celecoxib eller etoricoxib - läkemedel för att lindra smärta och inflammation.

Om ovanstående stämmer på dig (eller om du är osäker) tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Teveten.

Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Använd inte Teveten” och ”Varningar och försiktighet”).

Följande läkemedel kan öka effekten av Teveten:

 • läkemedel som sänker blodtrycket.

Om ovanstående stämmer på dig (eller om du är osäker), tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Teveten.

Om du tar något av följande läkemedel kan din läkare utföra blodprover:

 • läkemedel som innehåller kalium eller kaliumsparande läkemedel

 • läkemedel som ökar kaliumnivåerna såsom "heparin", ”trimetoprim” och "ACE-hämmare".

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Teveten. Beroende på resultatet av dina blodprover kan din läkare besluta att ändra din behandling med dessa läkemedel eller Teveten.

Teveten med mat, dryck och alkohol

Teveten kan tas med eller utan mat.

Tala med din läkare innan du tar Teveten om du står på saltfattig diet. Att inte få tillräckligt med salt kan orsaka så att din blodvolym eller natriumhalten i blodet sjunker.

Graviditet och Amning

Graviditet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Teveten före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Teveten bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.

Amning

Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Teveten rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

Fråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel, om du är gravid, kan bli gravid eller ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är mindre troligt att Teveten påverkar förmågan att köra bil eller att använda maskiner. Du kan dock känna dig sömnig eller yr när du tar Teveten. Om det händer kör inte bil, använd inte verktyg eller maskiner och tala med din läkare

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Teveten innehåller

laktos (en sockerart). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Teveten

Använd alltid Teveten enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ta detta läkemedel

 • Ta detta läkemedel genom munnen.

 • Svälj tabletten hel med riklig mängd vätska t.ex. ett glas vatten.

 • Krossa eller tugga inte tabletterna.

 • Ta tabletterna på morgonen vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

Hur mycket skall man ta

Vuxna

Den vanliga dosen är en tablett per dag.

Barn och ungdomar

Teveten ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

Om du har tagit för stor mängd av Teveten

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen. Följande effekter kan inträffa:

 • du känner dig vingelkantig och yr på grund av att blodtrycket faller (hypotension).

 • illamående.

 • du känner dig sömnig.

Om du har glömt att ta Teveten

 • Om du glömmer en dos, ta den så snart du kommer ihåg det.

 • Om du glömmer att ta en dos och det snart är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen.Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Teveten

Sluta inte att ta Teveten utan att ha talat med din läkare först.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Teveten orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel

Allergiska reaktioner (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Om du får en allergisk reaktion, sluta att ta Teveten och uppsök läkare omedelbart. Tecknen kan vara:

 • hudreaktioner såsom utslag eller nässelutslag med svullnad (urtikaria).

 • svullnad av läppar, ansikte, hals eller tunga.

 • andnöd.

 • svullnad av ansikte, svullnad av hud och slemhinnor (angioödem).

Andra möjliga biverkningar av Teveten inkluderar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • huvudvärk.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • yrsel

 • hudutslag eller klåda (pruritus)

 • illamående, kräkningar, diarré

 • svaghetskänsla (asteni)

 • täppt näsa (rinit).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • lågt blodtryck, inklusive lågt blodtryck när man står upp. Du kan känna dig vingelkantig eller yr.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • njurproblem, inklusive njursvikt.

 • ledsmärta (artralgi).

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Teveten ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på kartong och blister. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är eprosartanmesylat motsvarande 600 mg eprosartan per tablett.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna:

Laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse (från majs), krospovidon, magnesiumstearat, renat vatten.

Filmdragering:

Hypromellos (E464), titandioxid (E 171), makrogol 400 och polysorbat 80 (E433).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Teveten 600 mg:

Kapselformad, vit filmdragerad tablett märkt ”5046” på den ena sidan.

Teveten tillhandahålls i tryckförpackningar innehållande 14, 28, 56 eller 98 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

BGP Products AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Tillverkare

Mylan Laboratories SAS

Route de Belleville, Lieu dit Maillard

F-01400 Châtillon-sur-Chalaronne

Frankrike

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Österrike, Belgien, Finland, Grekland, Irland, Luxemburg, Portugal, Sverige

Teveten 600 mg

Tyskland

Teveten Mono 600 mg

Italien

TevetenZ 600 mg


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-09-15