Tenofovir disoproxil Accord

Filmdragerad tablett 245 mg Tenofovirdisoproxil 30 x 1 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

1076:73

Köp via recept

EAN: 05055565736739

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Tenofovir disoproxil Accord 

245 mg  filmdragerade tabletter
tenofovirdisoproxil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Om ditt barn har ordinerats Tenofovir disoproxil Accord, observera att allinformation i denna bipacksedel riktar sig till ditt barn (läs iså fall ”ditt barn” istället för”du”).

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tenofovir disoproxil Accord  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Tenofovir disoproxil Accord
3. Hur du tar Tenofovir disoproxil Accord
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tenofovir disoproxil Accord  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tenofovir disoproxil Accord  är och vad det används för

Tenofovir disoproxil Accord innehåller den aktiva substansen tenofovirdisoproxil. Denna aktiva substans är ett antiretroviralt eller antiviralt läkemedel som används för att behandla hiv- eller HBV-infektion eller båda. Tenofovir är en omvänd transkriptashämmare av nukleotidtyp, allmänt kallad en NRTI, och verkar genom att påverka den normala funktionen hos enzymer (vid hiv omvänd transkriptas; vid HBV DNA-polymeras) som virusen behöver för sin reproduktion (förökning). Vid hiv skall Tenofovir disoproxil Accord alltid tas i kombination med andra läkemedel mot hiv.

Tenofovir disoproxil Accord 245 mg tabletter är en behandling för hiv- (humant immunbristvirus) infektion. Tabletterna är lämpliga för:

 • vuxna

 • ungdomar i åldern 12 år upp till 18 år som redan har behandlats med andra hiv-läkemedel som inte längre har fullgod effekt på grund av resistensutveckling eller har orsakat biverkningar.

Tenofovir disoproxil Accord 245 mg tabletter används även som behandling för kronisk hepatit B, en infektion med HBV (hepatit B-virus). Tabletterna är lämpliga för:

 • vuxna

 • ungdomar i åldern 12 år upp till 18 år.

Du behöver inte ha hiv för att behandlas med Tenofovir disoproxil Accord för HBV.

Detta läkemedel botar inte hiv-infektion. Medan du tar Tenofovir disoproxil Accord kan du fortfarande utveckla infektioner eller andra sjukdomar som förknippas med hiv-infektion. Du kan också föra hiv eller HBV vidare till andra, och det är därför viktigt att du vidtar försiktighetsåtgärder för att undvika att smitta andra människor.

Tenofovirdisoproxil som finns i Tenofovir disoproxil Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Tenofovir disoproxil Accord

Ta inte Tenofovir disoproxil Accord

• Om du är allergisk mot tenofovirdisoproxil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel som anges i avsnitt 6.

Om detta gäller dig, skall du informera din läkare omedelbart och låta bli att ta

Tenofovir disoproxil Accord.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tenofovir disoproxil Accord.

 • Var noga med att inte smitta andra personer. Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra. Tenofovir disoproxil Accord minskar inte risken för att överföra HBV till andra via sexuell kontakt eller blodsmitta. Du måste fortfarande vidta försiktighetsåtgärder för att undvika detta.

 • Tala med din läkare eller apotekspersonal om du tidigare har haft njursjukdomar eller om prover har visat att du har problem med njurarna. Tenofovir disoproxil Accord ska inte ges till ungdomar med njurproblem. Innan du börjar med behandlingen kan din läkare ordinera några blodprov för att bedöma att dina njurar fungerar normalt. Tenofovir disoproxil Accord kan påverka dina njurar under behandlingen. Din läkare kan ordinera blodprover under behandlingen för att kontrollera hur dina njurar fungerar. Om du är vuxen kan din läkare råda dig att ta tabletterna mindre ofta. Minska inte den ordinerade dosen om inte din läkare har sagt till dig att göra det.

  Tenofovir disoproxil Accord tas vanligen inte tillsammans med andra läkemedel som kan skada njurarna (se Andra läkemedel och Tenofovir disoproxil Accord). Om detta inte kan undvikas, kommer din läkare att kontrollera njurfunktionen en gång i veckan.

 • Skelettproblem. Vissa vuxna patienter med hiv som får antiretroviral kombinationsterapi kan utveckla en skelettsjukdom som heter osteonekros (benvävnad dör beroende på förlorad blodtillförsel till benet). Några av de många riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen är: långvarig antiretroviral kombinationsterapi, användning av kortikosteroider, alkoholkonsumtion, svår nedsättning av immunförsvaret och högre kroppsmasseindex. Tecken på osteonekros är stelhet i lederna och smärta (särskilt i höft, knä och axlar) och svårighet att röra sig. Tala om för din läkare om du upplever några av dessa symtom.


  För vuxna patienter:

  Skelettproblem (som yttrar sig som ihållande eller förvärrad skelettsmärta och som ibland leder till frakturer) kan också förekomma på grund av skada på 
  njurtubuliceller (se avsnitt 4, Eventuella biverkningar). Tala om för din läkare om du har skelettsmärta eller frakturer.


  Tenofovirdisoproxil kan också orsaka förlust av benmassa. Den mest uttalade förlusten av benmassa sågs i kliniska studier när patienter behandlades med tenofovirdisoproxil i kombination med en förstärkt proteashämmare.

  Sammantaget är effekterna av tenofovirdisoproxil på långvarig skeletthälsa och framtida frakturrisk hos vuxna och barn ovissa.

  Tala om för din läkare om du vet att du lider av benskörhet. Patienter med benskörhet löper högre risk för frakturer.

  Barn och ungdomar:

  Skelettproblem (som yttrar sig som ihållande eller förvärrad skelettsmärta och som ibland leder till frakturer) kan också förekomma på grund av skada på njurtubuliceller (se avsnitt 4, Eventuella biverkningar). Tala om för ditt barns läkare om ditt barn har skelettsmärta eller frakturer.

  Tenofovirdisoproxil kan också orsaka förlust av benmassa. Den mest uttalade förlusten av benmassa sågs i kliniska studier när patienter behandlades med tenofovirdisoproxil i kombination med en förstärkt proteashämmare.

  Sammantaget är effekterna av tenofovirdisoproxil på långvarig skeletthälsa och framtida frakturrisk hos vuxna och barn ovissa.

  Tala om för ditt barns läkare om ditt barn lider av benskörhet. Patienter med benskörhet löper högre risk för frakturer.


 • Informera din läkare om du sedan tidigare har eller har haft en leversjukdom, inklusive hepatit. Patienter med leversjukdom, inklusive kronisk hepatit B eller C, som behandlas med antiretrovirala läkemedel löper ökad risk för svåra och eventuellt dödliga leverkomplikationer. Om du har hepatit B, kommer din läkare att omsorgsfullt välja den bästa behandlingen för dig. Om du har eller har haft en leversjukdom eller kronisk hepatit B, kan din läkare ta blodprov för att kontrollera leverns funktion.


 • Var observant på infektioner. Om du har hiv-infektion i framskridet stadium (AIDS) och har en infektion, kan du utveckla symtom på infektion och inflammation eller försämring av symtomen på en befintlig infektion när behandlingen med Tenofovir disoproxil Accord påbörjas. Dessa symtom kan tyda på att din kropps förbättrade immunsystem bekämpar infektion. Var observant på tecken på inflammation eller infektion under den första perioden efter det att du börjar ta Tenofovir disoproxil Accord. Om du upptäcker tecken på inflammation eller infektion, skall du omedelbart informera din läkare.


  Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din hiv-infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades. Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar i händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet, informera din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.


 • Tala med din läkare eller apotekspersonal om du är över 65 år. Tenofovir disoproxil Accord har inte studerats hos patienter över 65 år. Om du är äldre än så och har ordinerats Tenofovir disoproxil Accord, kommer din läkare att kontrollera dig noga.

Barn och ungdomar

Tenofovir disoproxil Accord 245 mg tabletter är lämpliga för:

 • Hiv-1-infekterade ungdomar i åldern 12 år upp till 18 år som väger minst 35 kg och som redan har behandlats med andra hiv-läkemedel som inte längre har fullgod effekt på grund av resistensutveckling eller har orsakat biverkningar.

 • HBV-infekterade ungdomar i ålder 12 år upp till 18 år som väger minst 35 kg.

Tenofovir disoproxil Accord 245 mg tabletter är inte lämpliga för följande grupper:

 • Inte för hiv-1-infekterade barn under 12 år

 • Inte för HBV-infekterade barn under 12 år.

För dosering, se avsnitt 3, Hur du tar Tenofovir disoproxil Accord.

Andra läkemedel och Tenofovir disoproxil Accord 

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

 • Sluta inte att ta något läkemedel mot hivsom din läkare ordinerat när du börjar ta Tenofovir disoproxil Accord, om du har både HBV och hiv.

 • Ta inte Tenofovir disoproxil Accord, om du redan tar andra läkemedel som innehåller tenofovirdisoproxil eller tenofoviralafenamid. Ta inte Tenofovir disoproxil Accord tillsammans med läkemedel som innehåller adefovirdipivoxil (ett läkemedel som används för att behandla kronisk hepatit B).

 • Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare om du tar andra läkemedel som kan skada dina njurar. Sådana läkemedel är:

 • aminoglykosider, pentamidin eller vankomycin (mot bakteriell infektion),

 • amfotericin B (mot svampinfektion),

 • foskarnet, ganciklovir eller cidofovir (mot virusinfektion),

 • interleukin-2 (för behandling av cancer),

 • adefovirdipivoxil (för HBV),

 • takrolimus (för suppression av immunsystemet),

 • icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID-preparat, för att lindra skelett- eller muskelsmärta).

 • Andra läkemedel som innehåller didanosin (mot hiv-infektion): Om du tar Tenofovir disoproxil Accord tillsammans med andra antivirala läkemedel som innehåller didanosin kan blodnivåerna av didanosin öka och CD4-celltalet sjunka. Sällsynta fall av bukspottkörtelinflammation och laktacidos (överskott av mjölksyra i blodet), i vissa fall med dödlig utgång, har rapporterats vid samtidig behandling med läkemedel innehållande tenofovirdisoproxil och didanosin. Din läkare kommer noggrant att överväga om du kan behandlas med en kombination av tenofovir och didanosin.

 • Det är också viktigt att du talar om för din läkare om du tar ledipasvir/sofosbuvir,sofosbuvir/velpatasvir eller sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir för att behandla hepatit C-infektion.

Tenofovir disoproxil Accord med mat och dryck

Ta Tenofovir disoproxil Accord tillsammans med föda (t.ex. en måltid eller ett mellanmål).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

 • Om du är gravid får du inte ta Tenofovir disoproxil Accord förrän du har diskuterat detta särskilt med din läkare. Även om det finns begränsade kliniska data om användning av Tenofovir disoproxil Accord under graviditet, används det vanligen inte om det inte är absolut nödvändigt.

 • Försök att undvika att bli gravid medan du behandlas med Tenofovir disoproxil Accord. Du måste använda en effektiv preventivmetod för att undvika graviditet.

 • Om du blir eller om du planerar att bli gravid, måste du kontakta din läkare för att diskutera potentiella fördelar och risker med din antiretrovirala behandling för dig och ditt barn.

 • Om du har tagit Tenofovir disoproxil Accord under din graviditet, kan läkaren begära att du regelbundet lämnar blodprover och genomgår andra diagnostiska undersökningar för kontroll av barnets utveckling. För barn med en mamma som tagit läkemedel som NRTIer under graviditeten är fördelen med skyddet mot hiv större än risken för biverkningar.


  För vuxna patienter:

 • Om du är en moder och du har HBV och ditt barn har fått behandling för att förhindra överföring av hepatit B vid födseln kanske du kan amma ditt barn, men tala först med din läkare för att få mer information

 • Om du är en hiv-infekterad moder ska du inte amma ditt spädbarn för att undvika överföring av viruset till barnet genom bröstmjölken.


  Barn och ungdomar:

 • Om ditt barn har HBV, och hennes barn har fått behandling för att förhindra överföring av hepatit B vid födseln, kanske ditt barn kan amma sitt barn, men prata först med ditt barns läkare för att få mer information

 • Om ditt barn har hiv ska hon inteammasittspädbarn för att undvikaöverföringav virusettill barnet genombröstmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

Tenofovir disoproxil Accord kan orsaka yrsel. Kör inte bil eller cykla och använd inte verktyg eller maskiner om du känner att du blir yr när du tar Tenofovir disoproxil Accord.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tenofovir disoproxil Accord innehåller laktos

Tala med din läkare innan du tar Tenofovir disoproxil Accord om du är laktosintolerant eller om du inte tål någon sockerart.


3. Hur du tar Tenofovir disoproxil Accord

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:

 • Vuxna: 1 tablett om dagen tillsammans med föda (t.ex. en måltid eller ett mellanmål).

 • Ungdomar i åldern 12 år upp till 18 år som väger minst 35 kg: 1 tablett om dagen med föda (t.ex. en måltid eller ett mellanmål).

Om du har särskilda svårigheter att svälja kan du krossa tabletten med spetsen av en sked. Blanda sedan pulvret med cirka 100 ml (ett halvt glas) vatten, apelsinjuice eller druvjuice och drick omedelbart.

 • Ta alltid den dos som läkaren har ordinerat för att garantera att läkemedlet är effektivt och för att minska utvecklingen av resistens mot behandlingen. Ändra inte dosen såvida inte läkaren säger åt dig att göra det.

 • Om du är vuxen och har problem med njurarna, kan din läkare råda dig att ta Tenofovir disoproxil Accord mindre ofta.

 • Om du har HBV, kan läkaren erbjuda dig ett hiv-test för att se om du har både HBV och hiv.

Läs de andra antiretrovirala läkemedlens bipacksedlar för information om hur dessa läkemedel skall tas.

Om du har tagit för stor mängd av Tenofovir disoproxil Accord

Om du av misstag tar för många tabletter Tenofovir disoproxil Accord kan du riskera att få eventuella biverkningar av detta läkemedel (se avsnitt 4, Eventuella biverkningar). Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Spara burken eller blistret så att du enkelt kan beskriva vad du har tagit.

Om du har glömt att ta Tenofovir disoproxil Accord

Det är viktigt att du inte missar någon dos Tenofovir disoproxil Accord. Om du missar en dos ska du räkna ut hur lång tid det har gått sedan du skulle ha tagit den.

 • Om det har gått mindre än 12 timmar sedan du skulle ha tagit dosen, ta den så snart som möjligt, och ta sedan nästa dos vid dess ordinarie tidpunkt.

 • Om det har gått mer än 12 timmar sedan du skulle ha tagit dosen, ta inte den missade dosen. Vänta och ta nästa dos vid dess ordinarie tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du kräks inom mindre än 1 timme efter en dos Tenofovir disoproxil Accord, ta en ny tablett. Du behöver inte ta en ny tablett om du kräks efter mer än 1 timme efter 
det att du tagit Tenofovir disoproxil Accord.

Om du slutar att ta Tenofovir disoproxil Accord

Sluta inte att ta Tenofovir disoproxil Accord utan att rådfråga läkare. Att avsluta behandlingen med Tenofovir disoproxil Accord kan resultera i en minskad effekt i den behandling som din läkare har rekommenderat.

Om du har hepatit B eller hiv-infektion och hepatit B-infektion samtidigt, är det mycket viktigt att du inte avslutar Tenofovir disoproxil Accord-behandlingen utan att först prata med din läkare. Vissa patienters blodprover eller symtom har visat att deras hepatit har försämrats när behandlingen med Tenofovir disoproxil Accord har avslutats. Du kan behöva lämna blodprover i flera månader efter avslutad behandling. Hos patienter med framskriden leversjukdom eller cirros rekommenderas inte att behandlingen avslutas eftersom detta kan leda till en försämring av hepatitinfektionen hos vissa patienter.

 • Tala med din läkare innan du slutar att ta Tenofovir disoproxil Accord av något skäl, särskilt om du upplever någon biverkning eller har någon annan sjukdom.

 • Informera din läkare omedelbart om varje nytt och oväntat symtom som uppträder efter avslutad behandling, särskilt symtom som du vanligtvis förknippar med din hepatit B-infektion.

 • Kontakta din läkare innan du börjar ta Tenofovir disoproxil Accord igen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Under hiv-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma. Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland finnas ett samband med hiv-läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana förändringar.

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Eventuella allvarliga biverkningar: informera omedelbart läkare

 • Laktacidos (överskott av mjölksyra i blodet) är en sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 patienter) men allvarlig biverkning som kan ha dödlig utgång. Följande biverkningar kan vara tecken på laktacidos:

  • djup, snabb andning

  • dåsighet

  • illamående, kräkningar och buksmärta

Om du tror att du kan ha laktacidos, skall du omedelbart kontakta läkare.

Andra eventuella allvarliga biverkningar

Följande biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter):

 • smärta i magen (buken) orsakad av inflammation i bukspottkörteln

 • skada i njuren (njurtubuliceller) (kan vara förenat med nedbrytning av muskler, vilket bl.a. kan yttra sig som muskelvärk och muskelsvaghet)

Följande biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 patienter):

 • njurinflammation, att du kissar mycket och att du känner dig törstig

 • förändringar i urinen och ryggsmärta orsakad av njurbesvär, inklusive njursvikt

 • nedsatt benhårdhet (som orsakar bensmärta och ibland leder till frakturer), som kan förekomma på grund av skada på njurtubuliceller.

 • fettlever

Om du tror att du kan ha någon av dessa allvarliga biverkningar, kontakta läkare.


De vanligaste biverkningarna

Följande biverkningar är mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 10 av 100 patienter):

 • diarré, kräkningar, illamående, yrsel, hudutslag, svaghetskänsla
  Prover kan också visa:

 • sänkning av fosfathalten i blodet

Andra eventuella biverkningar

Följande biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 10 av 100 patienter):

 • huvudvärk, smärta i magen (buken), trötthetskänsla, känsla av uppsvälldhet, gasbildning

  Prover kan också visa:

 • leverbesvär

Följande biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter):

 • muskelnedbrytning, muskelsmärta eller muskelsvaghet

  Prover kan också visa:

 • sänkta kaliumhalter i blodet

 • förhöjd kreatininhalt i blodet

 • bukspottkörtelbesvär

Nedbrytningen av muskler, nedsatt benhårdhet (som orsakar bensmärta och ibland leder till frakturer), muskelsmärta, muskelsvaghet och sänkta kalium- eller fosfathalter i blodet kan förekomma på grund av skada på njurtubuliceller.

Följande biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 patienter):

 • smärta i magen (buken) orsakad av inflammation i levern

 • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Tenofovir disoproxil Accord  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är tenofovirdisoproxil. Varje tablett Tenofovir disoproxil Accord innehåller 245 mg tenofovirdisoproxil.

- Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa (E460), laktosmonohydrat, pregelatiniserad majsstärkelse, krospovidon typ B (E1202) och magnesiumstearat (E470b) som utgör tablettkärnan, och hypromellos (E464), titandioxid (E171), makrogol 400 och polysorbat 80 (E433), som utgör tablettdrageringen. Se avsnitt 2 ”Tenofovir disoproxil Accord innehåller laktos”.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tenofovir disoproxil Accord 245 mg filmdragerade tabletter är vita, mandelformade, bikonvexa filmdragerade tabletter präglade på ena sidan med ”H” och med ”T11” på den andra sidan cirka 16 mm i längd och 10 mm i bredd.

Tenofovir disoproxil Accord 245 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i Aluminium/PVC/Aluminium/OPA endosblister som innehåller 30 x 1 filmdragerade tabletter.

Tenofovir disoproxil Accord 245 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls också i burkar innehållande 30 tabletter. Varje burk innehåller ett torkmedel av kiselgel och renat rayon som måste förvaras i burken för att skydda tabletterna. Torkmedlet av kiselgel ska inte sväljas.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning: 

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Tillverkare: 

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Storbritannien

Pharmadox HeaIthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola, PLA 3000

Malta


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-04-09