TEPADINA

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg 100 milligram

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

19848:-

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 08051739320039

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

TEPADINA

100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
tiotepa

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

- Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad TEPADINA är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder TEPADINA
3. Hur du använder TEPADINA
4. Eventuella biverkningar
5. Hur TEPADINA ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad TEPADINA är och vad det används för

TEPADINA innehåller den aktiva substansen tiotepa, som tillhör en grupp av läkemedel som kallas alkylerande medel.

TEPADINA används för att förbereda patienter för benmärgstransplantation. Det verkar genom att förstöra benmärgsceller. Detta gör det möjligt att transplantera nya benmärgsceller (hematopoetiska stamceller), som i sin tur gör det möjligt för kroppen att bilda friska blodkroppar.

TEPADINA kan användas av vuxna och barn och ungdomar.

2. Vad du behöver veta innan du använder TEPADINA

Använd inte TEPADINA

 • om du är allergisk mot tiotepa

 • om du är gravid eller tror att du kan vara gravid

 • om du ammar

 • om du får vaccination mot gula febern, levande virala och bakteriella vacciner

Varningar och försiktighet

Du ska tala om för din läkare om du har

 • lever- eller njurproblem

 • hjärt- eller lungproblem

 • krampanfall (epilepsi) eller har haft sådana tidigare (om dessa behandlas med fenytoin eller fosfenytoin).

Eftersom TEPADINA förstör benmärgsceller som ansvarar för tillverkning av blodkroppar kommer du regelbundet lämna blodprover under behandling för kontroll av antalet blodkroppar.

För att förhindra och behandla infektioner kommer du att få läkemedel mot infektioner.

TEPADINA kan framkalla en annan typ av cancer i framtiden. Din läkare kommer att diskutera denna risk med dig.

Andra läkemedel och TEPADINA

Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet, amning och fertilitet

Du måste tala om för din läkare om du är gravid eller tror att du kan vara gravid innan du får TEPADINA. Du får inte använda TEPADINA under graviditet.

Både kvinnor och män som använder TEPADINA måste använda effektiva preventivmetoder under behandling. Män ska inte avla barn under behandlingen med TEPADINA och ett år efter avslutad behandling.

Det är okänt om detta läkemedel utsöndras i bröstmjölk. Som en försiktighetsåtgärd får kvinnor inte amma under behandling med TEPADINA.

TEPADINA kan försämra fruktsamheten hos män och kvinnor. Manliga patienter bör söka råd om att spara sperma innan behandling påbörjas.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är sannolikt att vissa biverkningar av tiotepa såsom yrsel, huvudvärk och dimsyn kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om du får någon biverkning ska du inte köra eller använda maskiner.


3. Hur du använder TEPADINA

Din läkare kommer att beräkna dosen efter din kroppsyta eller vikt och din sjukdom.

Hur TEPADINA ges

TEPADINA ges av kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som en intravenös infusion (dropp i en ven) efter spädning av injektionsvätskan. Varje infusion pågår i 2‑4 timmar.

Administreringsfrekvens

Du kommer att få dina infusioner var 12:e eller 24:e timme. Behandlingen kan pågå i upp till 5 dagar. Hur ofta infusionerna ges och hur lång behandlingen är beror på din sjukdom.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan TEPADINA orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

De allvarligaste biverkningarna av behandling med TEPADINA eller av transplantationen kan omfatta

 • minskat antal cirkulerande blodkroppar (avsedd effekt av läkemedlet för att förbereda dig för din transplantationsinfusion)

 • infektion

 • rubbning av leverns funktion inklusive blockering av en ven i levern

 • transplantatet angriper din kropp (transplantat-mot-värd-reaktion)

 • andningskomplikationer.

Din läkare kommer att regelbundet kontrollera dina blodvärden och leverenzymer för att upptäcka och behandla dessa biverkningar.

Biverkningar av TEPADINA kan förekomma i vissa frekvenser, som definieras enligt följande:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • ökad infektionskänslighet

 • blodförgiftning (inflammatoriskt tillstånd i hela kroppen; sepsis)

 • minskat antal vita blodkroppar, blodplättar och röda blodkroppar (anemi)

 • de transplanterade cellerna angriper din kropp (transplantat-mot-värd-reaktion)

 • yrsel, huvudvärk, dimsyn

 • okontrollerade skakningar i kroppen (krampanfall)

 • en känsla av myrkrypningar, stickningar eller domningar (parestesi)

 • partiell förlust av rörelseförmågan

 • hjärtstillestånd

 • illamående, kräkningar, diarré

 • inflammation i munslemhinnan (mukosit)

 • irriterad mage, matstrupe, tarm

 • inflammation i tjocktarmen

 • anorexi, minskad aptit

 • hög blodsockernivå

 • hudutslag, klåda, fjällning av huden

 • förändrad hudfärg (ska inte förväxlas med gulsot – se nedan)

 • hudrodnad (erytem)

 • håravfall

 • rygg- och buksmärtor, smärtor

 • muskel- och ledsmärtor

 • onormal elektrisk aktivitet i hjärtat (arytmi)

 • inflammation i lungvävnaden

 • förstorad lever

 • förändrad organfunktion

 • blockering av en ven i levern (venös ocklusiv leversjukdom, VOD)

 • gulfärgning av hud och ögon (gulsot)

 • försämrad hörsel

 • tilltäppning av lymfkärl

 • högt blodtryck

 • förhöjda nivåer av lever-, njur- och matspjälkningsenzymer

 • onormala mängder av elektrolyter i blodet

 • viktökning

 • feber, allmän svaghet, frossbrytningar

 • blödningar

 • näsblödningar

 • allmän svullnad på grund av vätskeansamling (ödem)

 • smärta eller inflammation på injektionsstället

 • ögoninfektion (konjunktivit)

 • minskat spermieantal

 • blödningar från slidan

 • uteblivna menstruationer (amenorré)

 • minnesförlust

 • försenad viktökning och längdtillväxt

 • rubbning av urinblåsans funktion

 • för låg produktion av testosteron

 • otillräcklig produktion av sköldkörtelhormon

 • otillräcklig aktivitet hos hypofysen

 • förvirringstillstånd

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • oro, förvirring

 • onormal utbuktning av en av artärerna i hjärnan (intrakraniell aneurysm)

 • förhöjd kreatininnivå

 • allergiska reaktioner

 • blodpropp (tilltäppning av ett blodkärl; emboli)

 • rubbningar i hjärtrytmen

 • bristande funktion hos hjärtat

 • bristande funktion hos hjärtkärlsystemet

 • syrebrist

 • vätskeansamling i lungorna (lungödem)

 • lungblödningar

 • andningsstillestånd

 • blod i urinen (hematuri) och måttlig försämring av njurfunktionen

 • inflammation i urinblåsan

 • obehag vid urinering och minskad urinmängd (dysuri och oliguri)

 • ökad mängd kvävekomponenter i blodbanan (ökad BUN)

 • grå starr (katarakt)

 • bristande funktion hos levern

 • hjärnblödning

 • hosta

 • förstoppning och magbesvär

 • tilltäppning av tarmen

 • perforering av magsäcken

 • förändrad muskelspänning

 • kraftigt minskad koordination av muskelrörelser

 • blåmärken på grund av lågt antal blodplättar

 • klimakteriesymtom

 • cancer

 • onormal hjärnfunktion

 • manlig och kvinnlig ofruktsamhet

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • hudinflammation och fjällning av huden (erytroderm psoriasis)

 • delirium, nervositet, hallucinationer, agitation

 • sår i mage/tarm

 • inflammation i hjärtats muskelvävnad (myokardit)

 • hjärtsjukdom (kardiomyopati)

Ingen känd frekvens: frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data

 • förhöjt blodtryck i artärerna (blodkärl) i lungorna (pulmonell arteriell hypertension)

 • allvarlig hudskada (t.ex. allvarliga lesioner, större blåsor etc.) som potentiellt omfattar hela kroppsytan vilket kan vara livshotande

 • skada på en del av hjärnan (den så kallade vita hjärnsubstansen) som till och med kan vara livshotande (leukoencefalopati).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur TEPADINA ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskans etikett efter UTG.DAT. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras och transporteras kallt (2 °C–8 °C).

Får ej frysas.

Efter beredning är lösningen stabil i 8 timmar om den förvaras vid 2 °C–8 °C.

Efter spädning är lösningen stabil i 24 timmar om den förvaras vid 2 °C–8 °C och i 4 timmar om den förvaras vid 25 °C. Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är tiotepa. En injektionsflaska innehåller 100 mg tiotepa. Efter beredning innehåller varje ml 10 mg tiotepa (10 mg/ml).

 • TEPADINA innehåller inga andra hjälpämnen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

TEPADINA är ett vitt kristallint pulver som levereras i en injektionsflaska av glas innehållande 100 mg tiotepa.

Varje kartong innehåller 1 injektionsflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning

ADIENNE S.r.l. S.U.

Via Galileo Galilei, 19

20867 Caponago (MB) Italien

Tel. +39-02 40700445

adienne@adienne.com

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

België/Belgique/Belgien

Accord Healthcare bv

Tèl/Tel: +32 51 79 40 12

Lietuva

Accord Healthcare AB

Tel: +46 8 624 00 25

България

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Teл.: +48 22 577 28 00

Luxembourg/Luxemburg

Accord Healthcare bv

Tèl/Tel: +32 51 79 40 12

Česká republika

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

Magyarország

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 577 28 00

Danmark

Accord Healthcare AB

Tlf: + 46 8 624 00 25


Malta

Accord Healthcare Ireland Ltd

Tel: +44 (0) 208 901 3370

Deutschland

Accord Healthcare GmbH

Tel: +49 89 700 9951 0

Nederland

Accord Healthcare B.V.

Tel: +31 30 850 6014

Eesti

Accord Healthcare AB

Tel: +46 8 624 00 25

Norge

Accord Healthcare AB

Tlf: + 46 8 624 00 25

Ελλάδα

Accord Healthcare Italia Srl

Τηλ: + 39 02 943 23 700

Österreich

Accord Healthcare GmbH

Tel: +43 (0)662 424899-0

España

Accord Healthcare S.L.U.

Tel: +34 93 301 00 64

Polska

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 577 28 00

France

Accord Healthcare France SAS

Tél: +33 (0)320 401 770

Portugal

Accord Healthcare, Unipessoal Lda

Tel: +351 214 697 835

Hrvatska

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

România

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

Ireland

Accord Healthcare Ireland Ltd

Tel: +44 (0)1271 385257

Slovenija

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

Ísland

Accord Healthcare AB

Sími: + 46 8 624 00 25


Slovenská republika

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

Italia

Accord Healthcare Italia Srl

Tel: +39 02 943 23 700

Suomi/Finland

Accord Healthcare Oy

Puh/Tel: + 358 10 231 4180

Κύπρος

Accord Healthcare S.L.U.

Τηλ: + 34 93 301 00 64

Sverige

Accord Healthcare AB

Tel: + 46 8 624 00 25

Latvija

Accord Healthcare AB

Tel: +46 8 624 00 25

United Kingdom

Accord-UK Ltd

Tel: +44 (0)1271 385257


Denna bipacksedel ändrades senast

03/2021


Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu

Följande uppgifter är endast avsedda för sjukvårdspersonal:

BEREDNINGSANVISNING

TEPADINA 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Tiotepa

Läs denna anvisning före beredning och administrering av TEPADINA.

1. BESKRIVNING

TEPADINA levereras som 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

TEPADINA måste beredas och spädas ytterligare innan det administreras.

2. SÄRSKILDA ANVISNINGAR FÖR DESTRUKTION OCH ÖVRIG HANTERING

Allmänt

Metoder för rätt hantering och kassering av cancerläkemedel ska beaktas. Alla överföringsförfaranden kräver att aseptiska tekniker noggrant följs, helst användning av en säkerhetshuv med laminärt luftflöde.

Liksom när det gäller andra cytotoxiska substanser, måste försiktighet iakttas vid hantering och beredning av TEPADINA-lösningar för att undvika oavsiktlig kontakt med hud eller slemhinnor. Lokala reaktioner associerade med oavsiktlig exponering för tiotepa kan förekomma. Användning av handskar rekommenderas vid beredning av injektionsvätskan. Om lösning innehållande tiotepa oavsiktligt kommer i kontakt med huden, måste huden omedelbart tvättas noggrant med tvål och vatten. Om tiotepa oavsiktligt kommer i kontakt med slemhinnor, måste de spolas med rikligt med vatten.

Beräkning av dosen TEPADINA

TEPADINA administreras i olika doser i kombination med andra kemoterapeutika till patienter före konventionell hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) vid hematologiska sjukdomar eller solida tumörer.

Doseringen av TEPADINA delas in i vuxna och barn efter typen av HSCT (autolog eller allogen) och sjukdom.

Dosering hos vuxna

AUTOLOGHSCT

Hematologiska sjukdomar

Rekommenderad dos vid hematologiska sjukdomar varierar mellan 125 mg/m2/dag (3,38 mg/kg/dag) och 300 mg/m2/dag (8,10 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, och administreras från 2 till 4 dagar i följd före autolog HSCT, beroende på kombination med andra kemoterapeutika. Den totala maximala kumulativa dosen på 900 mg/m2 (24,32 mg/kg) får inte överskridas under konditioneringsbehandlingen.

LYMFOM

Rekommenderad dos ligger mellan 125 mg/m2/dag (3,38 mg/kg/dag) och 300 mg/m2/dag (8,10 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras från 2 upp till 4 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 900 mg/m2 (24,32 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

LYMFOM I CENTRALA NERVSYSTEMET (CNS)

Rekommenderad dos är 185 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras i 2 dagar i följd före autolog HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 370 mg/m2 (10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

MULTIPELT MYELOM

Rekommenderad dos ligger mellan 150 mg/m2/dag (4,05 mg/kg/dag) och 250 mg/m2/dag (6,76 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras i 3 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 750 mg/m2 (20,27 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

Solida tumörer

Rekommenderad dos vid solida tumörer ligger mellan 120 mg/m2/dag (3,24 mg/kg/dag) och 250 mg/m2/dag (6,76 mg/kg/dag) uppdelat på en eller två dagliga infusioner, som administreras från 2 upp till 5 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 800 mg/m2 (21,62 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

BRÖSTCANCER

Rekommenderad dos ligger mellan 120 mg/m2/dag (3,24 mg/kg/dag) och 250 mg/m2/dag (6,76 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras från 3 upp till 5 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 800 mg/m2 (21,62 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

CNS-TUMÖRER

Rekommenderad dos ligger mellan 125 mg/m2/dag (3,38 mg/kg/dag) och 250 mg/m2/dag (6,76 mg/kg/dag) uppdelat på en eller två dagliga infusioner, som administreras från 3 upp till 4 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 750 mg/m2 (20,27 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

OVARIALCANCER

Rekommenderad dos är 250 mg/m2/dag (6,76 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras i 2 dagar i följd före autolog HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 500 mg/m2 (13,51 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

KÖNSCELLSTUMÖRER

Rekommenderad dos ligger mellan 150 mg/m2/dag (4,05 mg/kg/dag) och 250 mg/m2/dag (6,76 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras i 3 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 750 mg/m2 (20,27 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

ALLOGEN HSCT

Hematologiska sjukdomar

Rekommenderad dos vid hematologiska sjukdomar ligger mellan 185 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) och 481 mg/m2/dag (13 mg/kg/dag) uppdelat på en eller två dagliga infusioner, som administreras från 1 upp till 3 dagar i följd före allogen HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 555 mg/m2 (15 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

LYMFOM

Rekommenderad dos vid lymfom är 370 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) uppdelat på två dagliga infusioner före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 370 mg/m2 (10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

MULTIPELT MYELOM

Rekommenderad dos är 185 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 185 mg/m2 (5 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

LEUKEMI

Rekommenderad dos ligger mellan 185 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) och 481 mg/m2/dag (13 mg/kg/dag) uppdelat på en eller två dagliga infusioner, som administreras från 1 upp till 2 dagar i följd före allogen HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 555 mg/m2 (15 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

TALASSEMI

Rekommenderad dos är 370 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) uppdelat på två dagliga infusioner, som administreras före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 370 mg/m2 (10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

Dosering hos pediatriska patienter

AUTOLOGHSCT

Solida tumörer

Rekommenderad dos vid solida tumörer ligger mellan 150 mg/m2/dag (6 mg/kg/dag) och 350 mg/m2/dag (14 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras från 2 upp till 3 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 1 050 mg/m2 (42 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

CNS-TUMÖRER

Rekommenderad dos ligger mellan 250 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) och 350 mg/m2/dag (14 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras i 3 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 1 050 mg/m2 (42 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

ALLOGEN HSCT

Hematologiska sjukdomar

Rekommenderad dos vid hematologiska sjukdomar ligger mellan 125 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) och 250 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) uppdelat på en eller två dagliga infusioner, som administreras från 1 upp till 3 dagar i följd före allogen HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 375 mg/m2 (15 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

LEUKEMI

Rekommenderad dos är 250 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) uppdelat på två dagliga infusioner, som administreras före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 250 mg/m2 (10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

TALASSEMI

Rekommenderad dos ligger mellan 200 mg/m2/dag (8 mg/kg/dag) och 250 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) uppdelat på två dagliga infusioner, som administreras före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 250 mg/m2 (10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

REFRAKTÄR CYTOPENI

Rekommenderad dos är 125 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras i 3 dagar i följd före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 375 mg/m2 (15 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

GENETISKA SJUKDOMAR

Rekommenderad dos är 125 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras i 2 dagar i följd före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 250 mg/m2 (10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

SICKLECELLANEMI

Rekommenderad dos är 250 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) uppdelat på två dagliga infusioner, som administreras före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 250 mg/m2 (10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

Beredning

TEPADINA måste beredas med 10 ml sterilt vatten för injektionsvätskor.

Med hjälp av en spruta med fastsatt nål dras 10 ml sterilt vatten för injektionsvätskor upp med aseptisk teknik.

Injicera innehållet i sprutan i injektionsflaskan genom gummiproppen.

Avlägsna sprutan och nålen och blanda manuellt genom att vända injektionsflaskan upp och ned upprepade gånger.

Endast färglösa lösningar utan partiklar får användas. Beredd lösning kan ibland se opalescent ut, vilket är helt i sin ordning.

Ytterligare spädning i infusionspåsen

Den färdigberedda lösningen är hypoton och innan den administreras måste den spädas ytterligare med 500 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 procent) lösning för injektionsvätskor (1000 ml om dosen överstiger 500 mg) eller med en lämplig volym av natriumklorid 9 mg/ml (0,9 procent) för att uppnå en slutlig TEPADINA-koncentration mellan 0,5 och 1 mg/ml.

Administrering

Infusionslösningen med TEPADINA ska inspekteras visuellt för kontroll av partiklar eller missfärgning före administrering. Lösningar som innehåller utfällning ska kasseras.

Infusionslösningen måste administreras till patienterna med hjälp av ett infusionsaggregat som är utrustat med ett 0,2 µm ”in line”-filter. Filtreringen förändrar inte verkningsförmågan.

TEPADINA ska administreras med aseptisk teknik som en infusion under 2–4 timmar i rumstemperatur (cirka 25 °C) och normala ljusförhållanden.

Före och efter varje infusion ska kvarkatetern spolas med ungefär 5 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 procent) lösning för injektionsvätskor.

Destruktion

TEPADINA är enbart avsett för engångsbruk.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.