Synalar

Salva 0,025 % 100 gram

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

113:76

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07350057840320

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Synalar

0,025 % kräm, salva, gel
fluocinolonacetonid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart till dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Synalar är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Synalar
3. Hur du använder Synalar
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Synalar ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Synalar är och vad det används för

Synalar är ett kortisonpreparat. Det motverkar vissa hudinflammationer och klåda.

Kortisonpreparat för utvärtes bruk indelas i fyra klasser beroende på styrkan: I - milt verkande, II - medelstarkt verkande, III - starkt verkande och IV - extra starkt verkande. Synalar tillhör klass III.

Synalar salva och kräm används för behandling av olika hudsjukdomar, t ex eksem, psoriasis, inflammation i yttre hörselgången. Synalar gel är särskilt lämpad för användning i hårbotten eller på andra hårbevuxna delar.

Fluocinolonacetonid som finns i Synalar kan också vara godkänd att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Synalar

Använd inte Synalar

 • om du är allergisk mot fluocinolonacetonid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • som enda preparat vid infekterade hudsjukdomar.

 • mot akne, vid blöjeksem eller vid klåda runt analöppningen eller könsorgan.

 • vid utslag runt munnen (perioral dermatit) eller vid blemmor och synliga blodkärl i näsan (rosacea).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Synalar.

Synalar skall normalt inte användas i ansiktet, armhålor eller ljumskar. Undvik att få Synalar i eller kring ögonen.

Täta förband (ocklusionsförband) skall inte användas på barn eller på infekterade eksem endast på vuxna och efter läkares föreskrift.

Använd inte mer Synalar än vad din läkare har ordinerat eller under längre tid än vad som föreskrivits. Överdrivet bruk kan ge strimmor i huden eller tunn hud. Tillvänjning kan ske efter lång tids användning. Synalar används normalt inte för behandling av utbredd psoriasis eftersom denna kan förvärras eller biverkningar uppkomma.

Barn

Synalar bör inte användas till barn under 1 år, utan läkares ordination. Äldre barn skall normalt ej behandlas under mer än 5 dagar om läkaren ej föreskrivit annat.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du är gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Synalar under graviditet.

Det är okänt om fluocinolonacetonid går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning. Använd inte Synalar på bröstet före amning

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen påverkan.

Synalar innehåller hjälpämnen

Synalar kräm innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation och cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Synalar salva innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation och lanolin som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Synalar gel innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation.


3. Hur du använder Synalar

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är en liten mängd Synalar på det angripna hudområdet 1-3 gånger per dag.

Gnid in den försiktigt men grundligt i huden (salva och kräm), eller i hårbotten eller andra håriga kroppsdelar (gel). För att underlätta appliceringen av gelen, medföljer en applikator i förpackningen. Denna skruvas på tuböppningen.

Försök att applicera Synalar vid samma tidpunkter varje dag.

Avbryt inte behandlingen förrän din läkare föreskriver det, även om hudsjukdomen verkar ha förbättrats.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vid behandling av stora kroppsytor under lång tid eller vid behandling med täckförband ökar risken för biverkningar.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Irritation där Synalar har applicerats. Långvarigt bruk eller för hög dosering kan ge strimmor i huden, sköra blodkärl eller tunn hud. Akne- och rosacea-liknande utslag.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Allergisk reaktion mot Synalar (ökad klåda, rodnad, hudirritation). Ökad behåring. Hämning av binjurebarkfunktionen.

Under lång och kraftig behandling kan något av det aktiva ämnet tas upp av kroppen, och biverkningar som svullet ansikte, muskelförtvining och ödem kan förekomma. I sådana fall kan din läkare besluta att avbryta behandlingen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Synalar ska förvaras

Förvaras vid högst 25ºC.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är fluocinolonacetonid 0,25 mg/g.

 • Övriga innehållsämnen är:

  • Salva: propylenglykol, lanolin, citronsyra, vitt vaselin.

  • Kräm: propylenglykol, sorbitanmonosterat, polysorbat 60, cetostearylalkohol, flytande paraffin, bensylalkohol (konserveringsmedel), citronsyra, vatten

  • Gel: propylenglyklol, denaturerad etanol, natriumedetat, citronsyra, metagin (konserveringsmedel E218), propagin (konserveringsmedel E216), karboxypolymetylen, trietanolamin, vatten.

.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Salva: Svagt gul, halvgenomskinlig. 30g och 100g.

Kräm: Vit. 30g och 100g.

Gel: Färglös, genomskinlig. 30g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Bioglan AB, Box 50310, 202 13 Malmö


Denna bipacksedel ändrades senast

2017-06-19