Strepsils Jordgubb

Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol, sugtablett, 24 st

51:-

Ord. butikspris 71:90

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Halstablett mot lindriga infektioner i mun och svalg vid t ex halsont. Motverkar både bakterier och virus. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Virushämmande & antibakteriell. Smärtlindring på 5 min. Används vid infektioner i munhåla & svalg. Effekt i 2 timmar.Sockerfri. Från 6 år.

Jämförpris 3:-/ST

EAN: 07046260985490

En sugtablett innehåller: 2,4- diklorbenzylalkohol 1,2 mg och amylmetakresol 0,6 mg. En tablet innehåller: Vinsyra, jordgubbsarom, antocyaner (E 163), natriumsackarin, isomalt, maltitol.

Vuxna och barn från 6 år: En tablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme.

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Strepsils Jordgubb

Sugtabletter
2,4- diklorbenzylalkohol / amylmetakresol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Vid ihållande symtom eller hög feber bör patienten kontakta en läkare.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD STREPSILS JORDGUBB ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR STREPSILS JORDGUBB
3. HUR DU ANVÄNDER STREPSILS JORDGUBB
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR STREPSILS JORDGUBB SKA FÖRVARAS
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD STREPSILS JORDGUBB ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Strepsils Jordgubb är en halstablett som används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen. Strepsils Jordgubb har en bakteriehämmande och antiviral effekt.

2,4-diklorobensylalkohol/amylmetakresol som finns i Strepsils Jordgubb kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR STREPSILS JORDGUBB

Använd inte Strepsils Jordgubb

  • om du är allergisk mot 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varning och försiktighet

Överskrid inte den rekommenderade dosen.

Sugtabletten ska inte ges till små barn eftersom den kan medföra kväningsrisk.

Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber

Barn

Strepsils Jordgubb rekommenderas inte till barn under 6 år.

Andra läkemedel och Strepsils Jordgubb

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Information om Strepsils Jordgubb under graviditet saknas.

Amning

Okänt om Strepsils Jordgubb går över i modersmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.

Körförmåga och användning av maskiner

Strepsils Jordgubb har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Strepsils Jordgubb innehåller isomalt, maltitol, propylenglykol, natrium och smakämnen

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller 7,30 mg propylenglykol per sugtablett.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Strepsils Jordgubb innehåller isomalt och maltitol som kan ha en milt laxerande effekt vid intag av många sugtabletter. Kalorivärde 2,3 kcal/g.

Detta läkemedel innehåller smakämnet bensylalkohol. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner.


3. HUR DU ANVÄNDER STREPSILS JORDGUBB

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna och barn från 6 år: En sugtablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter.

Överskrid inte den rekommenderade dosen.

Använd den lägsta dosen och den kortaste möjliga behandlingstid som behövs för att lindra symtomen

Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.

Om du har tagit använt för stor mängd av Strepsils Jordgubb

Möjliga reaktioner vid överdos är magbesvär. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Strepsils Jordgubb

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd sugtablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Strepsils Jordgubb och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du får något av följande symtom:

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

Detta kan vara tecken på överkänslighetsreaktioner såsom angioödem, som har rapporterats hos ett okänt antal användare.

Andra biverkningar som kan förekomma

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • Buksmärtor, illamående och besvär i munnen. Hudutslag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR STREPSILS JORDGUBB SKA FÖRVARAS

Förvaras vid högst 25ºC.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • De aktiva substansenna är: 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol.

    En sugtablett innehållar 2,4-diklorobensylalkohol 1,2 mg, amylmetakresol 0,6 mg

  • Övriga innehållsämnen är: Vinsyra, jordgubbsarom, antocyaner (E 163), natriumsackarin, isomalt, maltitol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är genomskinliga, runda och rosa med ett S ingraverat på över- och undersida.

Tryckförpackning (PVC/Polyvinylidenklorid/aluminiumfolie), 10, 12, 16, 24 och 36 sugtabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

Vandtårnsvej 83A

28860 Søborg

Danmark

Tel: +45 4444 9701

Tillverkare

RB NL Brands B.V.

WTC Schiphol Airport,

Schiphol Boulevard 207,

1118 BH Schiphol,

Nederländerna

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida www.lakemedelsverket.se


Denna bipacksedel godkändes senast den

2021-04-25

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar