Strefen

Sugtablett. 8,75 mg, 16 styck

85:-

Ord. butikspris 103:-

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Strefen sugtabletter används för kortvarig symtomlindrig vid halsont. innehåller den antiinflamatoriska substansen flurbiprofen.

EAN: 7046265955009

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Strefen

8,75 mg sugtabletter
flurbiprofen 8,75 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa om den.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måsta tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

 


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen (som gör läkemedlet verksamt) är flurbiprofen 8,75 mg.

  • Övriga innehållsämnen är: makrogol 300, kaliumhydroxid (E525), citronsmakämne, levomentol, honung, flytande glukos och flytande sackaros.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

Vandtårnsvej 83A

DK-2860 Søborg Danmark

Tel: 08-20 00 70

Tillverkare

RB NL Brands B.V.

WTC Schiphol Airport,

Schiphol Boulevard 207,

1118 BH Schiphol,

Nederländerna


Denna bipacksedel godkändes senast den

2020-01-31