Sporanox

Oral lösning 10 mg/ml 150 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept 650:09

EAN: 07323281002956

Kategorier:

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Sporanox

10 mg/ml oral lösning
itrakonazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD SPORANOX ORAL LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER SPORANOX ORAL LÖSNING
3. HUR DU ANVÄNDER SPORANOX ORAL LÖSNING
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR SPORANOX ORAL LÖSNING SKA FÖRVARAS
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD SPORANOX ORAL LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Sporanox tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”antimykotika” (medel mot svampinfektioner).

Dessa läkemedel används för att behandla och förhindra att du får infektioner som orsakas av svampar inklusive jästsvampar.

Du kan få Sporanox för att:

 • behandla jästsvampinfektioner i munnen, svalget eller matstrupen om du har försvagat immunsystem

 • förhindra att du får vissa svampinfektioner om du har försvagat immunsystem på grund av en allvarlig blodsjukdom eller benmärgstransplantation.

Itrakonazol som finns i Sporanox kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER SPORANOX ORAL LÖSNING

Använd inte Sporanox oral lösning


 • om du är allergisk (överkänslig) mot itrakonazol eller något annat innehållsämne i Sporanox oral lösning (anges i avsnitt 6, Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

 • om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller kan bli gravid (se avsnittet Graviditet)

 • om du tar något av följande läkemedel:

  • terfenadin eller mizolastin (antihistaminer mot allergier)

  • bepridil, ivabradin eller ranolazin – används för att behandla kärlkramp (en tryckande bröstsmärta)

  • nisoldipin, lerkanidipin eller eplerenon (används mot högt blodtryck)

  • cisaprid (används mot magbesvär)

  • domperidon (mot illamående och kräkningar)

  • midazolam via munnen eller triazolam (används mot sömnsvårigheter eller oro)

  • lovastatin eller simvastatin (används för att sänka kolesterolnivån)

  • lurasidon, pimozid eller sertindol (vid tillstånd som påverkar tankar, känslor och/eller beteende)

  • dihydroergotamin eller ergotamin (mot migrän)

  • ergometrin (ergonovin) eller metylergometrin (metylergonovin) används efter förlossning

  • disopyramid, dronedaron, kinidin eller dofetilid (mot oregelbunden hjärtrytm)

  • telitromycin (mot lunginflammation) vid användning hos patienter med allvarliga njur- eller leverproblem

  • kolkicin (mot gikt) vid användning hos patienter med njur- eller leverproblem

  • halofantrin (mot malaria)

  • irinotekan (mot cancer)

  • dabigatran (för blodförtunning)

  • tikagrelor (mot blodproppar)

  • quetiapin (mot psykos)

  • aliskiren (mot högt blodtryck)

  • darifenacin (mot urininkontinens)

  • fesoterodin (mot överaktiv urinblåsa) när det används hos patienter med vissa njur- eller leverproblem

  • sildenafil när det används för att behandla pulmonell hypertoni (förhöjt blodtryck i blodkärlen i lungorna)

  • solifenacin (mot överaktiv urinblåsa) när det används hos patienter med vissa njur- eller leverproblem

  • vardenafil (mot nedsatt erektionsförmåga) när det används hos män som är över 75 år.

Dessutom, när du avslutar din behandling med Sporanox oral lösning, ska du inte ta några av de ovan nämnda läkemedlen på 2 veckor.

Varningar och försiktighet

Sluta att ta Sporanox och sök omedelbart läkare om något av följande symtom på allvarliga leverproblem uppträder under behandlingen:

 • kraftig aptitlöshet, illamående, kräkningar, ovanlig trötthet, magsmärtor, ovanligt mörk urin eller ljus avföring.

Berätta omedelbart för din läkare:

 • om du får ovanliga stickningar, domningar eller svaghet i händerna eller fötterna under tiden du tar Sporanox.

 • om du upplever att din hörsel försämras. I mycket sällsynta fall har patienter som tagit Sporanox rapporterat tillfällig eller permanent hörselförlust.

Tala om för din läkare om du:

 • har haft någon allergisk reaktion mot några andra medel mot svampinfektioner

 • har hjärtproblem, inklusive hjärtsvikt. Sporanox kan göra det värre. Om din läkare beslutar att ge dig Sporanox bör du bli informerad om de symtom som anges nedan och som du ska vara uppmärksam på. Om du får något av följande, sluta att ta Sporanox och tala omedelbart om det för din läkare. Dessa symtom kan vara tecken på hjärtsvikt:

  • andfåddhet

  • oväntad viktökning

  • svullnad av benen eller magen

  • du känner dig ovanligt trött

  • du vaknar andfådd på natten

 • har leverproblem, såsom gulsot (gulfärgning av huden), eftersom din dos av Sporanox kanske måste ändras. Din läkare ska ge dig upplysningar om de symtom som du ska vara uppmärksam på. Om du måste ta Sporanox oavbrutet i mer än en månad, kanske din läkare vill kontrollera din lever genom att ta några blodprover. Dessutom kan det finnas vissa läkemedel som du inte kan ta.

 • har en njursjukdom, eftersom din dos av Sporanox kan behöva ändras. Dessutom kan det finnas vissa läkemedel som du inte kan ta.

 • cystisk fibros (en genetisk sjukdom som påverkar lungorna, bukspottkörteln, levern, njurarna och tarmen).

Andra läkemedel och Sporanox oral lösning

Det finns vissa läkemedel som du inte ska ta under tiden du tar Sporanox. Dessa anges ovan under rubriken ”Använd inte Sporanox oral lösning:”.

Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel, eftersom de kan förhindra att Sporanox oral lösning fungerar ordentligt:

 • rifampicin, rifabutin eller isoniazid (antibiotika som används mot tuberkulos)

 • fenytoin, karbamazepin eller fenobarbital (mot epilepsi)

 • efavirenz eller nevirapin (läkemedel som används mot HIV/AIDS)

 • johannesört (ett naturläkemedel).

  Använd inte Sporanox oral lösning inom 2 veckor efter användning av dessa läkemedel.

Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel, eftersom de inte rekommenderas tillsammans med Sporanox oral lösning såvida inte din läkare anser det vara nödvändigt:

 • läkemedel mot cancer (nämligen axitinib, dabrafenib, dasatinib, ibrutinib, lapatinib, nilotinib, sunitinib eller trabektedin)

 • simprevir (mot hepatit C)

 • riociguat, när det används för att behandla pulmonell hypertoni (förhöjt blodtryck i blodkärlen i lungorna)

 • rifabutin (mot tuberkulos)

 • karbamazepin (mot epilepsi)

 • kolkicin (mot gikt)

 • everolimus eller temsirolimus (ges efter organtransplantation)

 • fentanyl (mot smärta)

 • apixaban (mot blodproppar)

 • rivaroxaban (mot blodproppar)

 • salmeterol (mot andningsproblem)

 • tamsulosin (mot urininkontinens hos män)

 • vardenafil (mot nedsatt erektionsförmåga) när det används hos män som är 75 år och yngre

 • atorvastatin (för att sänka kolesterolnivåerna)

 • ciklesonid (mot inflammation, astma och allergier)

 • ebastin (mot allergier)

 • eletriptan (mot migränhuvudvärk)

 • tolterodin (mot överaktiv urinblåsa)

 • felodipin (för hjärta eller blodkärl).

Dessutom, när du avslutar din behandling med Sporanox oral lösning, ska du inte ta några av de ovan nämnda läkemedlen på 2 veckor.

Tala om för din läkare innan du tar något av följande läkemedel, eftersom dosen av Sporanox oral lösning eller andra behandlingar kan behöva ändras:

 • ciprofloxacin, klaritromycin eller erytromycin (antibiotika mot infektioner)

 • läkemedel som verkar på hjärta eller blodkärl (bosentan, digoxin, nadolol och kalciumkanalblockerare såsom dihydropyridiner och verapamil)

 • telitromycin (mot lunginflammation)

 • läkemedel som minskar blodets förmåga att levra sig eller förtunnar blodet, såsom kumariner (t.ex. warfarin) eller cilostazol

 • metylprednisolon, budesonid, flutikason eller dexametason, läkemedel som ges via munnen och som injektion mot inflammation, astma och allergier

 • ciklosporin, takrolimus eller rapamycin (även kallat sirolimus), som vanligen ges efter en organtransplantation

 • läkemedel som används av HIV-infekterade patienter, såsom maravirok, ritonavir, darunavir förstärkt med ritonavir, fosamprenavir förstärkt med ritonavir, indinavir och sakvinavir

 • telaprevir som används för behandling av hepatit C-virus

 • läkemedel mot cancer (såsom bortezomib, busulfan, docetaxel, erlotinib, gefitinib, imatinib, ixabepilon, ponatinib, trimetrexat eller en läkemedelsgrupp som kallas vinkaalkaloider)

 • alfentanil, buprenorfin, oxikodon eller sufentanil (mot smärta)

 • metadon för behandling mot drogmissbruk (opioidberoende)

 • buspiron, alprazolam, brotizolam, perospiron eller midazolam när de ges som injektioner i en ven (mot oro eller sömnsvårigheter)

 • reboxetin (mot depression)

 • repaglinid eller saxagliptin (mot diabetes)

 • aripiprazol, haloperidol eller risperidon (mot psykos)

 • aprepitant (mot illamående och kräkningar)

 • fesoterodin, oxibutynin eller solifenacin (mot överaktiv urinblåsa)

 • sildenafil eller tadalafil (mot nedsatt erektionsförmåga)

 • prazikvantel (mot leverflundra och bandmask)

 • bilastin (mot allergier)

 • meloxikam (mot ledinflammation och ledsmärtor)

 • cinacalcet (mot en överaktiv bisköldkörtel)

 • tolvaptan (mot låga natriumnivåer i blodet eller vissa njurproblem)

 • alitretinoin (via munnen) (mot eksem).

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Sporanox oral lösning med mat och dryck

Ta inte Sporanox tillsammans med mat eller dryck, eftersom det minskar kroppens förmåga att ta upp läkemedlet. Ta alltid Sporanox oral lösning en timme före mat eller dryck, eftersom detta hjälper kroppen att ta upp läkemedlet.

Barn och äldre

Sporanox ges normalt inte till barn eller äldre. Din läkare kan ordinera läkemedlet i speciella fall.

Graviditet

Ta inte Sporanox om du är gravid, om inte din läkare har sagt att du ska göra det. Om du är i fertil ålder och kan bli gravid, ska du använda preventivmedel för att vara säker på att du inte blir gravid under tiden du tar läkemedlet. Eftersom Sporanox stannar kvar i kroppen en tid efter att du har slutat att ta det, ska du fortsätta att använda någon typ av preventivmedel fram till nästa menstruation efter att behandlingen med Sporanox har avslutats.

Om du upptäcker att du är gravid efter att du har påbörjat en behandlingskur med Sporanox, sluta att ta läkemedlet och informera omedelbart din läkare.

Innan du tar något läkemedel – tala alltid om för din läkare om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller försöker att bli gravid.

Amning

Om du ammar ska du inte ta Sporanox, eftersom små mängder av läkemedlet kan finnas i bröstmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

Sporanox kan ibland orsaka yrsel, dimsyn eller dubbelseende eller hörselförlust. Om du har dessa symtom ska du inte köra motorfordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Sporanox oral lösning innehåller sorbitol

Sporanox oral lösning innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Sporanox  oral lösning innehåller propylenglykol

Sporanox oral lösning kan ge alkoholliknande symtom.


3. HUR DU ANVÄNDER SPORANOX ORAL LÖSNING

Ta alltid Sporanox oral lösning en timme före mat eller dryck, eftersom detta hjälper kroppen att ta upp läkemedlet.

Du ska svepa runt den orala lösningen i munnen i ungefär 20 sekunder innan du sväljer den. Skölj inte munnen när du har svalt lösningen.

Ta alltid Sporanox oral lösning enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ett graderat dosmått som anger 10 ml medföljer. Se till att du fyller måttet upp till märket för 10 ml.

Hur du använder Sporanox oral lösning

 • Behandling av jästsvampinfektioner i mun, svalg eller matstrupe

Den vanliga dosen är 2 dosmått (20 ml) per dag i en vecka. Detta kan antingen tas allt på en gång eller uppdelat i två doser under dagen.

Om din infektion inte har försvunnit efter en veckas användning av Sporanox, kan din läkare besluta att du ska fortsätta behandlingen i ytterligare en vecka.

 • Behandling av jästsvampinfektioner i mun, svalg eller matstrupe, vilka redan har behandlats med något annat medel mot svampinfektion, men fortfarande inte försvunnit

Den vanliga dosen är 1–2 dosmått (10–20 ml) två gånger dagligen i två veckor. Behandlingen kan fortsätta i ytterligare två veckor om infektionen inte försvinner under de första två veckornas behandling. När det gäller patienter som får den högre dosen på 40 ml = 400 mg (4 dosmått) dagligen ska behandlingen begränsas till 14 dagar, om det inte märks några tecken på förbättring under denna tid.

 • Förebyggande av svampinfektioner

Dosen beräknas efter din kroppsvikt (5 mg per kg) och ges uppdelad på två doser. Läkaren kommer att tala om för dig exakt hur mycket du ska ta.

Anvisningar för att öppna flaskan

Flaskan levereras med ett barnsäkert lock och ska öppnas så här: tryck ned plastskruvlocket samtidigt som du vrider det moturs.

sporanox

Hur du använder doseringsmåttet

Använd doseringsmåttet precis som det sitter på flaskan. Se till att delen med graderingarna (den del som rymmer minst) är uppåt. Det är den delen du ska fylla. När pilarna på måttets sida pekar uppåt är rätt del uppåt.

Om du har tagit för stor mängd av Sporanox oral lösning

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Sporanox oral lösning

Om du har glömt att ta ditt läkemedel, ta nästa dos som vanligt och fortsätt med läkemedlet enligt läkarens ordination. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Läkemedel kan ge allvarliga allergiska reaktioner. Sluta omedelbart att ta Sporanox och kontakta din läkare om du får:

 • plötsligt väsande andning, andningssvårigheter, svullet ansikte, hudutslag, klåda (särskilt om den drabbar hela kroppen) eller allvarliga hudbesvär (utbredda utslag med avflagnande hud och blåsor i munnen, ögonen och på genitalerna, eller utslag med små varfyllda blåsor (pustula) eller blåsor).

 • kraftig aptitlöshet, illamående, kräkningar, ovanlig trötthet, magsmärtor, ovanligt mörk urin eller ljus avföring.Detta kan vara symtom på allvarliga leverproblem.

Du ska också omedelbart låta din läkare få veta om du får någon av biverkningarna nedan:

 • symtom som liknar hjärtsvikt såsom andfåddhet, oväntad viktökning, svullna ben, ovanlig trötthet, upprepade uppvaknanden på natten

 • stickningar, ljuskänslighet, domningar eller svaghet i armar eller ben

 • dimsyn/dubbelseende, ringningar i öronen, förlorar förmågan att kontrollera urinen eller ökat behov att urinera

 • försämrad hörsel

 • svår smärta i övre delen av magen, ofta tillsammans med illamående och kräkningar på grund av inflammation i bukspottkörteln (pankreatit).

Övriga biverkningar:

Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 patienter) är:

 • huvudvärk

 • magsmärtor, illamående, kräkningar, diarré, matsmältningsbesvär, obehaglig smak

 • hudutslag

 • feber eller hög kroppstemperatur

 • andnöd

 • yrsel

 • hosta.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter) är:

 • vissa blodsjukdomar som kan öka risken för blödningar eller blåmärken (möjligen ett symtom på låga nivåer av blodplättar), eller infektioner (möjligen ett symtom på låga nivåer av vita blodkroppar)

 • förstoppning

 • klåda, nässelutslag

 • allmän svullnad

 • muskelkramper eller oregelbundna hjärtslag (möjligen symtom på låga kaliumnivåer i blodet)

 • muskelsmärtor, ledsmärtor

 • onormala menstruationsblödningar

 • minskad känsel eller känslighet, särskilt i huden.

Följande biverkningar har rapporterats i okänd frekvens hos patienter som tar Sporanox:

 • överskott av en viss typ av fetter i blodet (triglycerider)

 • håravfall

 • förhöjda nivåer av kreatinfosfokinas i blodet 

Följande biverkningar har rapporterats hos patienter som tar andra formuleringar av Sporanox:

 • övre luftvägsinfektion

 • inflammation i näsan

 • bihåleinflammation

 • viss blodsjukdom som kan öka risken för infektioner (möjligen ett symtom på låga nivåer av vita blodkroppar)

 • höga blodsockernivåer

 • muskelkramper eller oregelbundna hjärtslag (möjligen symtom på låga magnesiumnivåer i blodet)

 • muskelkramper eller oregelbundna hjärtslag (möjligen symtom på höga kaliumnivåer i blodet)

 • förvirring

 • sömnighet

 • skakningar

 • ökad hjärtfrekvens

 • högt blodtryck

 • lågt blodtryck

 • vätska i lungorna

 • talsvårigheter

 • kraftig väderspänning (gasbildning)

 • förhöjda värden i specifika leverfunktionstester (förhöjda leverenzymer)

 • leverinflammation (hepatit)

 • gulfärgning av huden (gulsot)

 • kraftiga svettningar

 • njurproblem

 • ökad urinproduktion

 • nedsatt erektionsförmåga

 • allmän svullnad

 • ansiktssvullnad

 • bröstsmärtor

 • smärtor

 • frossa

 • trötthet

 • förhöjda nivåer av urea i blodet

 • onormala fynd vid urinundersökning

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR SPORANOX ORAL LÖSNING SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Sporanox oral lösning förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Den orala lösningen ska inte användas under längre tid än 1 månad efter att flaskan öppnades första gången.

Lämna alltid eventuellt överblivet läkemedel till apotekspersonalen. Behåll det endast om din läkare har sagt att du ska göra det.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är itrakonazol (10 mg itrakonazol per ml).

 • Övriga innehållsämnen är hydroxypropyl-beta-cyklodextrin, sorbitol, propylenglykol, saltsyra, körsbärssmak, kolasmak, sackarinnatrium, natriumhydroxid och vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sporanox oral lösning är en klar, gul till lätt bärnstensfärgad lösning. Det finns i flaskor innehållande 150 ml tillsammans med ett dosmått.

Innehavare av godkännande för försäljning

I Sverige: Janssen-Cilag AB, Box 4042, 16904 Solna. Tfn: +46 8 626 50 00, jacse@its.jnj.com

Tillverkare

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien


Denna bipacksedel godkändes senast den

2020-03-16