Sporanox

Kapsel, hård 100 mg Itrakonazol 15 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept 260:70

EAN: 07323281002048

Kategorier:

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Sporanox

100 mg hårda kapslar
Itrakonazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD SPORANOX KAPSLAR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER SPORANOX KAPSLAR
3. HUR DU ANVÄNDER SPORANOX KAPSLAR
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR SPORANOX KAPSLAR SKA FÖRVARAS
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD SPORANOX KAPSLAR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Sporanox tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”antimykotika” (medel mot svampinfektioner). Dessa läkemedel används för att behandla och förhindra att du får infektioner som orsakas av svampar inklusive jästsvampar.

Sporanox har en hämmande effekt på bl a sjukdomsalstrande jästsvampar, genom att hindra svampen från att bygga upp en normal cellvägg. Utan väl fungerande cellvägg dör svampen.

Sporanox används mot svampinfektioner i slidan, i hud, naglar och inre organ.

Itrakonazol som finns i Sporanox kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER SPORANOX KAPSLAR

Använd inte Sporanox kapslar:

 • om du är allergisk (överkänslig) mot itrakonazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller kan bli gravid (se avsnittet Graviditet).

 • om du tar något av följande läkemedel:

  • terfenadin eller mizolastin (antihistaminer mot allergier)

  • bepridil, ivabradin eller ranolazin – används för att behandla kärlkramp (en tryckande bröstsmärta)

  • nisoldipin, lerkanidipin eller eplerenon (används mot högt blodtryck)

   cisaprid (används mot magbesvär)

  • domperidon (mot illamående och kräkningar)

  • midazolam via munnen eller triazolam (används mot sömnsvårigheter eller oro)

  • lovastatin eller simvastatin (används för att sänka kolesterolnivån)

  • lurasidon, pimozid eller sertindol (vid tillstånd som påverkar tankar, känslor och/eller beteende)

  • dihydroergotamin eller ergotamin (mot migrän)

  • ergometrin (ergonovin) eller metylergometrin (metylergonovin) används efter förlossning

  • disopyramid, dronedaron, kinidin eller dofetilid (mot oregelbunden hjärtrytm)

  • kolkicin (mot gikt) vid användning hos patienter med njur- eller leverproblem

  • halofantrin (mot malaria)

  • irinotekan (mot cancer)

  • dabigatran (för blodförtunning)

  • quetiapin (mot psykos)

  • aliskiren (mot högt blodtryk)

  • fesoterodin (mot överaktiv urinblåsa) när det används hos patienter med vissa njur- eller leverproblem

  • sildenafil (mot högt blodtryck i blodkärlen i lungorna)

  • solifenacin (mot överaktiv urinblåsa) när det används hos patienter med vissa njur- eller leverproblem

  • vardenafil (mot nedsatt erektionsförmåga) när det används hos män som är över 75 år.


Dessutom, när du avslutar din behandling med Sporanox kapslar, ska du inte ta några av de ovan nämnda läkemedlen på 2 veckor.

Varningar och försiktighet

Sluta att ta Sporanox och sök omedelbart läkare om något av följande symtom på allvarliga leverproblem uppträder under behandlingen:

 • kraftig aptitlöshet, illamående, kräkningar, ovanlig trötthet, magsmärtor, ovanligt mörk urin eller ljus avföring.

Berätta omedelbart för din läkare:

 • om du får ovanliga stickningar, domningar eller svaghet i händerna eller fötterna under tiden du tar Sporanox.

 • om du upplever att din hörsel försämras. I mycket sällsynta fall har patienter som tagit Sporanox rapporterat tillfällig eller permanent hörselförlust.

Tala om för din läkare om du:

 • har haft någon allergisk reaktion mot några andra medel mot svampinfektioner

 • har hjärtproblem, inklusive hjärtsvikt. Sporanox kan göra det värre. Om din läkare beslutar att ge dig Sporanox bör du bli informerad om de symtom som anges nedan och som du ska vara uppmärksam på. Om du får något av följande, sluta att ta Sporanox och tala omedelbart om det för din läkare. Dessa symtom kan vara tecken på hjärtsvikt:

  • andfåddhet

  • oväntad viktökning

  • svullnad av benen eller magen

  • du känner dig ovanligt trött

  • du vaknar andfådd på natten

 • har leverproblem, såsom gulsot (gulfärgning av huden), eftersom din dos av Sporanox kanske måste ändras. Din läkare ska ge dig upplysningar om de symtom som du ska vara uppmärksam på. Om du måste ta Sporanox oavbrutet i mer än en månad, kanske din läkare vill kontrollera din lever genom att ta några blodprover. Dessutom kan det finnas vissa läkemedel som du inte kan ta.

 • har en njursjukdom, eftersom din dos av Sporanox kan behöva ändras. Dessutom kan det finnas vissa läkemedel som du inte kan ta.

Andra läkemedel och Sporanox kapslar

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana..

Det finns vissa läkemedel som du inte ska ta under tiden du tar Sporanox. Dessa anges ovan under rubriken ”Använd inte Sporanox kapslar:

Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel, eftersom de kan förhindra att Sporanox kapslar fungerar ordentligt:

 • rifampicin, rifabutin eller isoniazid (antibiotika som används mot tuberkulos)

 • fenytoin, karbamazepin eller fenobarbital (mot epilepsi)

 • efavirenz eller nevirapin (läkemedel som används mot HIV/AIDS)

 • johannesört (ett naturläkemedel).

Använd inte Sporanox kapslar inom 2 veckor efter användning av dessa läkemedel.

Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel, eftersom de inte rekommenderas tillsammans med Sporanox kapslar såvida inte din läkare anser det vara nödvändigt:

 • läkemedel mot cancer (nämligen dasatinib, lapatinib, nilotinib eller trabektedin)

 • rifabutin (mot tuberkulos)

 • karbamazepin (mot epilepsi)

 • kolkicin (mot gikt)

 • everolimus eller temsirolimus (ges efter organtransplantation)

 • fentanyl (mot smärta)

 • rivaroxaban (mot blodproppar)

 • salmeterol (mot andningsproblem)

 • tamsulosin (mot urininkontinens hos män)

 • vardenafil (mot nedsatt erektionsförmåga) när det används hos män som är 75 år och yngre

 • atorvastatin (för att sänka kolesterolnivåerna)

 • ciklesonid (mot inflammation, astma och allergier)

 • ebastin (mot allergier)

 • eletriptan (mot migränhuvudvärk)

 • tolterodin (mot överaktiv urinblåsa)

 • felodipin (för hjärta eller blodkärl).

Dessutom, när du avslutar din behandling med Sporanox kapslar, ska du inte ta några av de ovan nämnda läkemedlen på 2 veckor.

Tala om för din läkare innan du tar något av följande läkemedel, eftersom dosen av Sporanox kapslar eller andra behandlingar kan behöva ändras:

 • ciprofloxacin, klaritromycin eller erytromycin (antibiotika mot infektioner)

 • läkemedel som verkar på hjärta eller blodkärl (digoxin, nadolol och kalciumkanalblockerare såsom dihydropyridiner och verapamil)

 • läkemedel som minskar blodets förmåga att levra sig eller förtunnar blodet, såsom kumariner (t.ex. warfarin) eller cilostazol

 • metylprednisolon, budesonid, flutikason eller dexametason, läkemedel som ges via munnen och som injektion mot inflammation, astma och allergier

 • ciklosporin, takrolimus eller rapamycin (även kallat sirolimus), som vanligen ges efter en organtransplantation

 • läkemedel som används av HIV-infekterade patienter, såsom maravirok, ritonavir, darunavir förstärkt med ritonavir, fosamprenavir förstärkt med ritonavir, indinavir och sakvinavir

 • läkemedel mot cancer (såsom bortezomib, busulfan, docetaxel, erlotinib, gefitinib, imatinib, ixabepilon, trimetrexat eller en läkemedelsgrupp som kallas vinkaalkaloider)

 • alfentanil, buprenorfin eller oxikodon (mot smärta)

 • metadon för behandling mot drogmissbruk (opioidberoende)

 • buspiron, alprazolam, brotizolam, perospiron eller midazolam när de ges som injektioner i en ven (mot oro eller sömnsvårigheter)

 • reboxetin (mot depression)

 • repaglinid eller saxagliptin (mot diabetes)

 • aripiprazol, haloperidol eller risperidon (mot psykos)

 • aprepitant (mot illamående och kräkningar)

 • fesoterodin eller solifenacin (mot överaktiv urinblåsa)

 • sildenafil eller tadalafil (mot nedsatt erektionsförmåga)

 • prazikvantel (mot leverflundra och bandmask)

 • meloxikam (mot ledinflammation och ledsmärtor)

 • cinacalcet (mot en överaktiv bisköldkörtel)

 • tolvaptan (mot låga natriumnivåer i blodet)

 • alitretinoin (via munnen) (mot eksem).

Sporanox kapslar med mat och dryck

Ta Sporanox kapslar omedelbart efter måltid. Kapslarna ska sväljas hela.

Tala med din läkare om du använder läkemedel som neutraliserar magsyra eller om du har AIDS. Du kan eventuellt ta Sporanox kapslar med en syrainnehållande vätska (t.ex. en vanlig coladryck, inte light).

Barn och äldre

Sporanox ges normalt inte till barn eller äldre. Din läkare kan ordinera läkemedlet i speciella fall.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Ta inte Sporanox om du är gravid, om inte din läkare har sagt att du ska göra det.

Om du är i fertil ålder och kan bli gravid, ska du använda preventivmedel för att vara säker på att du inte blir gravid under tiden du tar läkemedlet. Eftersom Sporanox stannar kvar i kroppen en tid efter det att du har slutat att ta det, ska du fortsätta att använda någon typ av preventivmedel fram till nästa menstruation efter att behandlingen med Sporanox har avslutats.

Om du upptäcker att du är gravid efter att du har påbörjat en behandlingskur med Sporanox, sluta att ta läkemedlet och informera omedelbart din läkare.

Amning

Om du ammar bör du inte ta Sporanox, eftersom små mängder av läkemedlet kan finnas i bröstmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

Spranox kan ibland orsaka yrsel, dimsyn eller dubbelseende eller hörselförlust. Om du har dessa symtom ska du inte köra motorfordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Sporanox innehåller sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. HUR DU ANVÄNDER SPORANOX KAPSLAR

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kapslarna ska sväljas hela.

Ta Sporanox kapslar omedelbart efter måltid så tas de lättare upp i kroppen.

Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Rekommenderad dos för vuxna varierar mellan 1-4 kapslar dagligen. Vanlig behandlingstid vid svampinfektioner i huden är 15-30 dagar. Vid svampinfektioner i naglarna ges antingen kontinuerlig behandling eller s.k. pulsbehandling. Vid kontinuerlig behandling ges Sporanox kapslar i 3 månader. Vid pulsbehandling ges två eller tre pulsar. Varje puls ges under en vecka och åtskiljs av 3 veckors behandlingsfrihet. Vid infektioner i inre organ är behandlingstiden individuellt anpassad.

Användning för barn och ungdomar

Sporanox kapslar ska bara användas hos barn efter läkares inrådan.

Om du använt för stor mängd av Sporanox

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Sporanox

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

De vanligaste rapporterade biverkningarna med Sporanox kapslar var huvudvärk, magont och illamående. De allvarligaste biverkningarna var svåra allergiska reaktioner, hjärtsvikt / lungödem, inflammation i bukspottkörteln, allvarlig levertoxicitet (inklusive några fall av dödlig akut leversvikt), och allvarliga hudreaktioner, se nedan.

Följande biverkningar har rapporterats:

Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

 • huvudvärk

 • magsmärtor, illamående

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

 • inflammation i bihålorna

 • övre luftvägsinfektion

 • inflammation i näsan

 • överkänslighet

 • diarré, kräkningar, matsmältningsbesvär, förstoppning, gaser i magen

 • påverkan på leverfunktionen och laboratorietestvärden

 • urikaria, utslag, klåda

 • menstruationsrubbningar

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

 • minskat antal vita blodproppar

 • serumsjuka (orsakar symtom som feber, nässelutslag och ledvärk)

 • angioödem (svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter) eller allvarliga allergiska överkänslighetsreaktioner

 • överskott av en viss typ av fett i blodet (triglycerider)

 • myrkrypningar

 • minskad känslighet för beröring

 • obehaglig smak

 • darrningar eller skakningar (tremor)

 • synstörningar (inklusive dimsyn, dubbelseende)

 • övergående eller permanent hörselnedsättning

 • tinnitus (ringningar i öronen)

 • hjärtsvikt med symtom som andfåddhet, oväntad viktökning, svullna ben, ovanlig trötthet
  svår smärta i övre delen av magen, ofta tillsammans med illamående och kräkningar på grund av inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

 • allvarlig levertoxicitet (i vissa fall med dödlig utgång)

 • allvarlig, omfattande hudskada, förändringar i hud och slemhinnor (t.ex. toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnsons syndrom, exfoliativ dermatit, leukocytoklastisk vaskulitis, erythema multiforme, akut generaliserad exantematös pustulos)

 • håravfall

 • ljuskänslighet i huden

 • ökat behov av att urinera

 • störningar i sexuell förmåga hos män

 • vätskeansamling (ödem)

 • ökade värden av kreatinfosfokinas i blodet

Dessutom har följande biverkningar rapporterats för Sporanox oral lösning och Sporanox för intravenös användning:

 • minskning av vita blodkroppar och blodplättar

 • ökning av blodsocker

 • höga eller låga kaliumnivåer i blodet

 • låga magnesiumnivåer i blodet

 • förvirring

 • domningar eller muskelsvaghet i armar eller ben

 • yrsel

 • sömnighet

 • ökad hjärtrytm

 • höjt eller sänkt blodtryck

 • vätskeansamling i lungorna

 • ändrad röst

 • hosta

 • magproblem

 • leverproblem

 • hepatit, gulsot

 • kärlinflammation

 • överdriven svettning

 • muskel- och ledsmärta

 • nedsatt njurfunktion

 • försämrad förmåga att kontrollera urinen

 • allmän svullnad, svullnad i ansiktet

 • bröstsmärta

 • feber

 • smärta

 • trötthet

 • frossa

 • ändrade laboratorievärden för blod- och urintester

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR SPORANOX KAPSLAR SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter “EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är itrakonazol.

 • Övriga innehållsämnen är: sockersfärer (majsstärkelse och sackaros) hypromellos och makrogol. Kapselskalet innehåller färgämnen (erytrosin/E 127, indigokarmin/E 132, titandixoid/E 171) och gelatin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Blister om 4, 15 och 28 st

Sporanox kapslarna har en blå ogenomskinlig överdel och rosa transparent underdel.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Janssen-Cilag AB

Box 4042

169 04 Solna

Tillverkare

Janssen-Cilag S.p.A., Via C. Janssen, 04100 Borgo San Michele, Latina, Italien.


Denna bipacksedel godkändes senast den

2018-05-29